HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 februarie 2009privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2009-2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 17 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 54 şi al art. 141 lit. b) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri din instituţiile de învăţământ superior de stat pentru anul şcolar/universitar 2009-2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Structura anului de învăţământ preuniversitar şi cea a anului de învăţământ universitar vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul interimar aladministraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana Nedelcu,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 februarie 2009.Nr. 77.  +  Anexa CIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru anul şcolar/universitar 2009-2010 la toate gradele învăţământului de stat
       
    I. Învăţământ preşcolar  
    Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe - total660.000
    II. Învăţământ primar  
    Numărul elevilor în clasele I-IV900.000
    III. Învăţământ secundar  
    1. Învăţământ gimnazial  
    Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care:950.000
    a) învăţământ de zi935.000
    b) învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă15.000
    2. Învăţământ liceal  
    a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi221.0001)
    b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă22.0002)
    c) numărul elevilor în clasa a XII-a, învăţământ de zi şi/sau seral88.0003)
    3. Învăţământ profesional  
    Numărul elevilor în anul de completare, învăţământ de zi şi/sau seral75.000
    4. Învăţământ postliceal  
    Numărul elevilor în anul I - total, din care:17.265
    a) învăţământ special195
    b) învăţământ militar (M.A.I. şi M.Ap.N.)2.570
    c) învăţământ de zi şi/sau seral14.500
    IV. Învăţământ de artă şi sportiv  
    1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)21.500
    2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)17.000
    3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară53.000
    V. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice  
    1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare2.500
    2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII20.0004)
    3. Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru deficienţi (an de completare)1.5004)
    4. Numărul elevilor din licee speciale:  
    - clasa a IX-a3.0004)
    - clasa a XI-a învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă1003)
    VI. Învăţământ superior  
    Numărul locurilor pentru studii:  
    1. universitare de licenţă (anul I)62.6005,6)
    2. universitare de masterat35.0005,6)
    3. universitare - rezidenţiat3.000
    4. universitare de doctorat3.5005,6)
    VII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă  
    1. Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri, din care:1.250
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă950
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
    2. Învăţământ superior  
    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total, din care:1.650
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.350
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:5307)
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă300
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă230
    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:70
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă50
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
    3. Numărul total de luni-bursă, din care:500
    a) stagii de specializare cadre didactice300
    b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi200
    VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român  
    1. Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri, din care:125
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă5
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă120
    2. Învăţământ superior  
    2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) - total, din care:264
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă214
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă50
    2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:987)
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă88
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă10
    2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:109
    a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă89
    b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
    3. Numărul total de luni-bursă, din care:1.700
    a) stagii de specializare învăţământ superior700
    b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar1.000
  -------------*1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).*2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 septembrie 2009 inclusiv.*3) Clase de început organizate pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.*4) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.*5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).*6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.*7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.-----------