ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 11 februarie 2009privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 16 februarie 2009  Luând în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii creșterii economice și reducerii inflației, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanțării proiectelor de infrastructură și a cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, rezultă că, pentru evitarea riscurilor semnalate și implicit a riscului declanșării procedurii de deficit excesiv este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, se stabilesc limite anuale pentru finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale și pentru tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate.(2) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (1) nu se includ finanțările rambursabile pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și tragerile din aceste finanțări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale.(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Alineatele (3) și (5) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Alocațiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanțarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare și se repartizează de către aceștia pe instituțiile din subordine, în raport cu obligațiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții publice...........................................................................(5) Bugetele de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat.  +  Articolul 3Alineatele (3) și (4) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Alocațiile de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare și se repartizează de către aceștia pe unitățile din subordine, în raport cu activitățile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități.(4) Bugetele de venituri și cheltuieli elaborate de unitățile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat.  +  Articolul 4Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, care funcționează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, și bugetul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care funcționează în coordonarea viceprim-ministrului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare bugetară.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment, și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 6Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile de personal care se regăsesc în structura altor categorii de cheltuieli nu se aplică reținerea de 10% din prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 7Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, referitoare la creșterea alocațiilor bugetare, nu se aplică în anul 2009.  +  Articolul 8Prevederile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în anul 2009.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2009 cota de contribuție la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit legii.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea sumelor pentru sprijinirea producătorilor agricoli în anul 2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale poate efectua virări de credite bugetare în condițiile prevederilor art. 47 alin. (5) și (6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pe tot parcursul anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și ale legilor bugetare anuale, precum și ale celor de rectificare bugetară.  +  Articolul 11Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2009, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare și a precizărilor Ministerului Finanțelor Publice.2. La articolul 22, alineatul (8) se abrogă.  +  Articolul 12(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislației privind creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea intereselor statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, cheltuielile rezultate în urma soluționării de către Ministerul Finanțelor Publice, pe cale amiabilă, în condițiile art. 720^1 din Codul de procedură civilă sau ale Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, a diferendelor ivite în activitatea sa, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare pentru:a) aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) suportarea despăgubirilor, a cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în care Guvernul României este parte;c) aplicarea prevederilor art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe măsura necesităților de finanțare prevăzute la alin. (2) lit. b), se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.(4) În vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2) lit. c), se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și în structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice, în funcție de încasarea dividendelor aferente acțiunilor deținute de stat la Fondul "Proprietatea".  +  Articolul 13(1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2009, în statele europene, personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate să călătorească cu avionul astfel:a) la business class, membrii Guvernului;b) la clasa economică, restul personalului.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2009, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadrează la categoria a II-a de diurnă, transportul dus-întors, pe distanța dintre aeroport sau gară și locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 11 februarie 2009.Nr. 4.