NORMĂ nr. 4 din 28 ianuarie 2009privind investiţiile fondurilor de pensii facultative şi organizarea activităţii de investire
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 12 februarie 2009  În temeiul dispoziţiilor art. 16, ale art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,având în vedere prevederile art. 87 alin. (1) lit. i), ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabileşte atribuţiile şi obligaţiile administratorului de pensii facultative cu privire la activitatea de investire, investiţiile fondului de pensii facultative, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii facultative, precum şi decizia de investire, atribuţiile persoanei responsabile cu activitatea de investire a activelor şi autorizarea acestuia.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Lege şi în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. (2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) instrumente cu risc scăzut (IRS)-instrumentele cu venit fix, respectiv:(i) titluri de stat;(îi) obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale;(iii) alte instrumente financiare având garanţia explicită şi integrală a statului; b) conducători - membrii consiliului de administraţie şi directorii administratorului ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului; c) abatere pasivă de la limitele investiţionale-depăşirea ori scăderea faţă de limitele investiţionale, apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective; d) grup-un grup de entităţi, format dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participaţie, precum şi un grup de entităţi legate între ele printr-o relaţie, alta decât cea dintre o societate-mamă şi o filială, respectiv o relaţie în următorul sens:(i) o enti tate sau mai multe enti tăţi este/sunt condusă/conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi;(îi) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităţi sunt formate din aceleaşi persoane reprezentând majoritatea decizională, aflate în funcţie în cursul exerciţiului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate; e) investment grade - rating de performanţă acordat emitenţilor de valori mobiliare de către agenţiile de evaluare specializate; f) persoană relevantă în raport cu administratorul - se înţelege oricare dintre următoarele:(i) un director, conducător sau echivalent al administratorului;(îi) un angajat (salariat) al administratorului, precum şi orice altă persoană fizică care îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul administratorului şi care este implicat în desfăşurarea de către administrator a activităţii de administrare a fondului de pensii;(iii) persoană fizică/juridică direct implicată în furnizarea serviciilor către administrator în baza unui contract de externalizare; g) persoană responsabilă cu investirea - persoana cu atribuţii de coordonare/conducere a direcţiei de investiţii; h) private equity - acţiuni la companii private care nu sunt listate pe pieţe reglementate (burse); i) rating-evaluarea făcută de o agenţie specializată asupra riscurilor asociate unui emitent, unei obligaţiuni sau unui alt titlu de creanţă, pe parcursul vieţii instrumentului financiar evaluat; j) societatea-mamă - o entitate care se află în una dintre următoarele situaţii:(i) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;(îi) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale altei entităţi, denumită filială, şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi;(iii) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi, denumită filială, al cărei acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;(iv) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot; această prevedere nu se aplică în cazul în care o altă entitate are faţă de acea filială drepturile prevăzute la lit. (i), (îi) sau (iii);(v) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;(vi) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităţilor competente, exercită în fapt o influenţă dominantă ori un control asupra altei entităţi, denumită filială;(vii) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă; k) tranzacţie personală - tranzacţia cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante în raport cu administratorul, în situaţia în care acea persoană relevantă acţionează în afara obiectului activităţii pe care o desfăşoară în acea calitate.  +  Capitolul II Atribuţiile administratorului cu privire la activitatea de investire  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 3Administratorul investeşte activele fondului de pensii facultative cu respectarea politicii investiţionale autorizate de Comisie, având ca obiectiv maximizarea veniturilor rezultate din investiţii, prin investirea prudenţială a activelor fondului de pensii, în folosul exclusiv al participanţilor sau, după caz, al beneficiarilor şi în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 4Administratorul are următoarele obligaţii: a) să asigure investirea activelor fondurilor de pensii facultative cu respectarea limitelor prevăzute de lege şi a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative; b) să investească activele fondurilor de pensii facultative într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor fondului de pensii facultative; c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii facultative în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se vor diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale, precum şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale administratorului îi este interzis: a) să negocieze şi să încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane decât fondul de pensii facultative pe care îl administrează, cu excepţia tranzacţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare; b) să externalizeze, în sensul transferării de atribuţii pe bază de contract sau încredinţării executării anumitor obligaţii către un alt administrator ori către o societate comercială, activităţile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), f), g) şi h) din Lege.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări interne  +  Articolul 6Reglementările interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire vor fi aprobate de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere şi se vor referi, fără a se limita la: a) proceduri referitoare la tranzacţiile în interesul propriu al administratorului sau la tranzacţiile personale ale salariaţilor acestuia; b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând fondului de pensii facultative de cele aparţinând administratorului, precum şi de cele ale fondului de pensii administrat privat, aflat în administrarea aceluiaşi administrator, împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către administrator în tranzacţiile pe cont propriu; c) proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de evaluare a riscurilor investiţionale, riscului de credit, riscului de piaţă, riscului de lichiditate, riscului operaţional, riscului reputaţional etc.; d) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca toate operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, în conformitate cu prevederile Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008; e) proceduri adecvate care să detalieze competenţele şi modul în care se administrează activele fondului.  +  Capitolul III Gestionarea conflictului de interese  +  Articolul 7 (1) Administratorul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv conducători, salariaţi, societatea-mamă, grupul din care administratorul face parte sau orice persoană afiliată ori aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de societate, şi fondul de pensii, precum şi între combinaţii ale situaţiilor de mai sus sunt identificate şi gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate. (2) De asemenea, administratorul se va asigura că nu există un conflict între interesul participantului la fondul de pensii şi interesele personale ale unui angajat, atunci când angajatul are interese în calitatea sa de persoană privată. (3) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii facultative şi a serviciilor conexe sau a combinării acestora şi a căror existenţă ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societăţii, situaţia în care o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect prin control se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) administratorul sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala fondului; b) administratorul sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comercială cu care va încheia un contract de orice tip.  +  Articolul 8Administratorul trebuie să dispună măsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate: a) cerinţa ca personalul direcţiei de investiţii care efectuează activităţi de analiză financiară şi alte persoane relevante să nu se implice în tranzacţii personale sau să procedeze la sfătuirea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacţii cu instrumentele financiare supuse cercetării sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele cercetării să fie utilizate de fondul de pensii; b) cerinţa ca tranzacţiile personale identificate la nivelul administratorului fondului de pensii să fie evidenţiate într-un registru care să includă orice aprobare sau interdicţie în legătură cu acestea; c) interdicţiile prevăzute la cap. VII.  +  Articolul 9Procedurile întocmite în aplicarea art. 8 lit. b) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele: a) fiecare persoană relevantă cunoaşte restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către administrator cu privire la tranzacţiile personale şi la dezvăluirea informaţiilor; b) administratorul este informat de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacţie, fie prin alte proceduri care permit administratorului să identifice asemenea tranzacţii.  +  Capitolul IV Procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii facultative  +  Articolul 10 (1) Unui fond de pensii facultative i se va asocia un grad de risc. (2) În funcţie de gradul de deţinere a instrumentelor cu risc scăzut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii, fondului de pensii facultative i se poate asocia unul dintre următoarele grade de risc: a) grad de risc scăzut al unui fond de pensii facultative total deţineri de IRS din total activ net al fondului: 100% -85%; b) grad de risc mediu al unui fond de pensii facultative total deţineri de IRS din total activ net al fondului: 85%-65%; c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative-total deţineri de IRS din totalul activului fondului: 65%-50%.  +  Articolul 11Administratorul fondului de pensii facultative are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii facultative în maximum 60 de zile calendaristice de la data depăşirii/scăderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.  +  Capitolul V Investiţiile fondului de pensii facultative  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 12Pe toată durata funcţionării fondului de pensii facultative, administratorul va respecta structura de portofoliu prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative autorizat de către Comisie.  +  Articolul 13 (1) Administratorul poate investi activele fondului de pensii facultative pe următoarele pieţe financiare: a) piaţa monetară; b) piaţa de capital. (2) Administratorul poate investi atât pe piaţa primară, cât şi pe pieţe secundare reglementate, inclusiv pe piaţa secundară bancară.  +  Articolul 14Activele fondului de pensii vor fi investite în instrumentele financiare prevăzute la art. 87 alin. (1) lit. a)-h) din Lege şi de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument: a) 20 % din activele fondului de pensii vor putea fi investite în instrumente ale pieţei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:(i) conturi în lei sau în valute liber convertibile la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European -5%;(îi) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, pentru o perioadă de până la 180 de zile calendaristice - 20%;(iii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, pentru o perioadă mai mare de 180 de zile calendaristice - 20%; b) 70% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:(i) titluri de stat, cu scadenţa mai mică de un an-50 %;(îi) titluri de stat, cu scadenţă mai mare de un an-70%; c) 30% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligaţiuni şi în alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; d) 50% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:(i) acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate din România - 35%;(îi) acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, altele decât România -35%;(iii) obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din România 30%;(iv) obligaţiuni corporatiste ale emitenţilor din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, altele decât România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17-30%; e) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat emise de state terţe, indiferent de termenul până la maturitate, cu respectarea următoarelor sublimite:(i) titluri de stat din S.U.A., Canada, Japonia - 15%;(îi) titluri de stat din alte state terţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 - 5%; f) 10% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din state terţe, cu respectarea următoarelor sublimite:(i) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din S.U.A., Canada, Japonia - 10 %;(îi) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din state terţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 - 5%. g) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menţionate la lit. j), tranzacţionate pe pieţe reglementate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17; h) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi din state terţe; i) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în private equity la companii din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; j) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, tranzacţionate pe pieţe reglementate; k) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în mărfuri şi derivate pe mărfuri, precum: ţiţei şi derivaţi ai acestuia, bumbac, cafea, grâu, cupru, aluminiu, zinc şi metale preţioase, tranzacţionate pe burse reglementate şi specializate din Uniunea Europeană şi S.U.A.  +  Articolul 15 (1) Administratorul poate investi într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăşi în total 5%, precum şi în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora, fără a depăşi în total 10%. (2) Limitele prevăzute la alin. (1) se referă la toate tipurile de investiţii permise de lege şi de prezenta normă, inclusiv conturi şi depozite bancare, cu excepţia titlurilor de stat.  +  Secţiunea a 2-a Reguli speciale1  +  Articolul 16Administratorul va urmări investirea în acţiuni tranzacţionate ale emitenţilor care îndeplinesc cel puţin condiţiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori Bucureşti.  +  Articolul 17Administratorul poate investi numai în acele obligaţiuni sau alte titluri de creanţă din state aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European ori statelor terţe, cu excepţia României, care au primit din partea agenţiilor de rating internaţionale calificativul "investment grade".  +  Articolul 18În cazul în care în procesul de investire sunt depăşite în mod pasiv limitele prevăzute la art. 14 şi 15, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depăşirii limitei, administratorul fondului de pensii facultative are obligaţia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele investiţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prospectul schemei de pensii facultative.  +  Articolul 19Administratorii pot proteja portofoliul de investiţii al fondului de pensii administrat privat împotriva riscului valutar şi al riscului de dobândă prin instrumente financiare specifice.  +  Capitolul VI Decizia de investire, atribuţiile persoanei responsabile cu investirea şi autorizarea acesteia  +  Secţiunea 1 Decizia de investire şi atribuţiile persoanei responsabile cu investirea  +  Articolul 20Decizia de investire se va lua cu respectarea politicii investiţionale, a limitelor de investire prevăzute de prospectul schemei de pensii facultative autorizat de către Comisie şi a reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 21În vederea gestionării operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii, administratorul va avea în structura sa organizatorică o direcţie de investiţii organizată în mod distinct, responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de conducătorii administratorului, după caz.  +  Articolul 22Persoana responsabilă cu investirea va avea cel puţin următoarele atribuţii în domeniul său de activitate: a) să organizeze activitatea direcţiei de investiţii; b) să asigure investirea activelor cu respectarea limitelor prevăzute de lege şi a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii; c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii facultative în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate; d) să efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de investiţie şi a costurilor implicate; e) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri adecvate privind analiza oportunităţilor investiţionale şi a plasării activelor; f) să asigure respectarea reglementărilor prudenţiale; g) să asigure informarea consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere despre problemele şi evoluţiile semnificative care ar putea influenţa profilul de risc al fondului de pensii facultative; h) să stabilească sisteme de raportare detaliate şi oportune către consiliul de administraţie şi/sau consiliul de supraveghere, după caz, care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activităţii desfăşurate.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea persoanei responsabile cu investirea  +  Articolul 23Persoana responsabilă cu investirea îşi desfăşoară activitatea în baza deciziei de autorizare emise de Comisie.  +  Articolul 24Comisia autorizează persoana responsabilă cu investirea, dacă aceasta îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă încheiat un contract de muncă cu normă întreagă sau un contract de mandat cu societatea administrator de pensii şi să desfăşoare activităţi de investire numai în cadrul acelei societăţi; b) să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; c) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-bancar/administrării de investiţii; d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică; e) să nu fi fost sancţionată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Banca Naţională a României sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea ori de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din străinătate sau să se fi aflat în altă situaţie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză va activa ca persoană responsabilă cu investirea în cadrul direcţiei de investiţii; f) să nu fie membră în consiliul de administraţie/conducător, angajat sau să aibă orice relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator al unui fond de pensii facultative, cu instituţia de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al fondului de pensii administrat de către administratorul la care acesta este angajat, cu o societate de servicii de investiţii financiare cu care administratorul la care persoana este angajată se află în relaţie contractuală.  +  Articolul 25Administratorul transmite Comisiei cererea de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul instituţiei sale, întocmită conform anexei nr. 1, împreună cu următoarele documente: a) copie de pe actul de identitate al persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) copie de pe actul care atestă că are studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz; d) copie de pe contractul individual de muncă sau de pe contractul de mandat, după caz; e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de această persoană; f) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Lege; g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal; h) declaraţia nr. 1 şi declaraţia nr. 2, prevăzute în anexele nr. 4 şi nr. 5.  +  Articolul 26Comisia analizează şi hotărăşte cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a persoanei responsabile cu investirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.  +  Articolul 27 (1) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii. (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.  +  Articolul 28Decizia de autorizare se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.  +  Articolul 29Orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a eliberat decizia de autorizare a persoanei responsabile cu investirea va fi supusă autorizării Comisiei.  +  Secţiunea a 3-a Respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative  +  Articolul 30 (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative. (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 31O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.  +  Secţiunea a 4-a Retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative  +  Articolul 32Comisia poate retrage autorizaţia persoanei responsabile cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative în următoarele condiţii: a) dacă decizia de autorizare a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare; b) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la autorizare; c) la cererea administratorului.  +  Articolul 33 (1) Decizia de retragere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 34Administratorul are obligaţia să solicite Comisiei retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu investirea cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă ori a mandatului.  +  Articolul 35Înlocuirea persoanei responsabile cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative este notificată imediat Comisiei, urmând să se parcurgă etapele pentru obţinerea deciziei de autorizare a persoanei nou-numite în această funcţie.  +  Capitolul VII Interdicţii privind investiţiile  +  Articolul 36Administratorii nu pot investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în: a) instrumente financiare tranzacţionate pe alte pieţe decât pe pieţe reglementate, cu excepţia celor de pe piaţa secundară bancară; b) operaţiuni de vânzare în lipsă sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzacţionare; c) instrumente financiare emise de către societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum şi de către orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct ori indirect în poziţie de control faţă de societate; d) orice alte active care nu pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.  +  Articolul 37 (1) Administratorului, analiştilor financiari şi persoanelor relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii le este interzis să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiţii. (2) Administratorul, analiştii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să promită emitenţilor asigurarea unei cercetări favorabile.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 38 (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligaţia să finalizeze reorganizarea internă a activităţii sale în conformitate cu prevederile prezentei norme, inclusiv prin autorizarea persoanei responsabile cu investirea. (2) Persoanele autorizate/avizate de către Comisie în vederea desfăşurării activităţii de investiţii în cadrul unui administrator de pensii facultative până la intrarea în vigoare a prezentei norme nu trebuie să reia procedura de autorizare.  +  Articolul 39Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 40Prevederile Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008, rămân aplicabile.  +  Articolul 41Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. f) şi k) şi alin. (2), (3), (4), (6). (7), (9) şi (10) din Lege.  +  Articolul 42Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 mai 2009.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa 1la normă
  Pagina 1/1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢII CERERE PENTRU AUTORIZAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU INVESTIREA
  Subsemnatul(a) ...................../(numele şi prenumele)................................, în calitate de reprezentant legal al administratorului .............../(denumirea societăţii de administrare)....................., având sediul social ....../(localitate), ...../(strada şi numărul)........., ................/(judeţul)................/(codul poştal).................., solicit autorizarea persoanei responsabile cu investirea, respectiv a dnei, dlui ................/(numele şi prenumele persoanei)....................... Date de contact ale persoanei responsabile cu investirea: Numărul de telefon ....... ........ Numărul de fax ......................... Adresa de poştă electronică ................................................ Prezenta cerere este însoţită de un număr de .................... documente, totalizând un număr de ......... file. Semnătura reprezentantului legal .......................... Data .............................
  FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE
   +  Anexa 2la normă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│CURRICULUM VITAE │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii personale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Nume/Prenume │Nume/Prenume │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Adresa │Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, ││ │localitatea, ţara │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┬─────────────────────────────┤│Telefon │Fix: │Mobil: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┴─────────────────────────────┤│Fax │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│E-mail │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Cetăţenia │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Sex │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Experienţa profesională │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Perioada │Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională││ │relevantă, începând cu cea mai recentă dintre ││ │acestea. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Funcţia sau postul ocupat │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Principalele activităţi şi responsabilităţi │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi adresa angajatorului │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Tipul activităţii sau sectorul de activitate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Educaţie şi formare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Perioada │Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi ││ │program de formare profesională urmat, începând ││ │cu cel mai recent. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Calificarea/diploma obţinută │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Domenii principale studiate/competenţe dobândite │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi tipul instituţiei de învăţământ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Nivelul de clasificare a formei de învăţământ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Aptitudini şi competenţe personale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Limba maternă │Precizaţi limba maternă │├─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│Curriculum vitae │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Limba(i) străină(e) cunoscute │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤│Autoevaluare │ Înţeles │ Vorbit │ Scris │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────────┼────────────┬───────────┼─────────────────────────┤│ │ Abilităţi de │Abilităţi de │Interacţiune│ Exprimare │ ││ │ ascultare │ citire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────┤│Limba │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────────────┤│Limba │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────┤│Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a │Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost ││calculatorului │dobândite. │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Alte competenţe şi aptitudini │Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost ││ │dobândite. │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii suplimentare │Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, ││ │de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. │└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-  +  Anexa 3la normăCHESTIONARpentru persoana responsabilă cuinvestirea din cadrul societăţiiadministrator de pensii facultativeAcest chestionar va fi completat de către persoana propusă ca persoană responsabilă cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.1. Denumirea şi adresa societăţii administrator de pensii facultative pentru care se comunică informaţiile:...........................................................................................2. Identitatea persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea din cadrul societăţii administrator de pensii facultative (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul)............................................................................................3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente............................................................................................4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră............................................................................................5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră............................................................................................6. Aţi exercitat activităţi pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?...........................................................................................7. Aţi avut, dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care aţi fost acţionar semnificativ ori asociat, dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă............................................................................................8. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entităţile la care aţi exercitat responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care aţi fost acţionar semnificativ ori asociat? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii)............................................................................................9. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit care îndeplineşte funcţie de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă............................................................................................10. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare de pensii private? Dacă da, faceţi orice precizare utilă...........................................................................................Semnătura: ................Data: .....................FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTEPOT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE  +  Anexa 4la normăDECLARAŢIA Nr. 1privind afiliereaDeclaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.Subsemnatul, ........................................., cu domiciliul în ........................................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........ nr. ...................., eliberat de ..................... la data de ............, valabil până la data de ....................., CNP .............................., în calitate de reprezentant al direcţiei de investiţii al administratorului ......................................................, declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.Relaţii de afiliere:
  Nr. crt Denumirea societăţii/numele şi prenumele persoanei fizice Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capitalul social al societăţii/drepturile de vot (%)
  Semnătura: ..................Data: .......................
   +  Anexa 5la normăDECLARAŢIA Nr. 2privind deţinerile reprezentând cel puţin5% din capitalul social sau din drepturilede vot ale unei societăţiDeclaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.Subsemnatul, ................................., cu domiciliul în ......................................, posesor al actului de identitate tip ......., seria ........ nr. .............., eliberat de ........................... la data de ............, valabil până la data de ..................., CNP ........................., în calitate de reprezentant al direcţiei de investiţii al administratorului ....................................................., declar prin prezenta că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot: Deţineri individuale:
  Nr. crt Numele şi prenumele persoanei fizice/ Denumirea societăţii cu care declarantul se află în relaţii de afiliere Felul afilierii conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare Participare la capitalul social al societăţii/drepturile de vot (%)
  Semnătura: .................Data: ......................FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTEPOT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE-----