ORDIN nr. 633 din 10 octombrie 2008privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 11 februarie 2009  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se aprobă normele de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar a spaţiilor din incinta structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3. (2) Normele de dotare sunt maximale, unităţile fiind obligate să ia toate măsurile în vederea încadrării în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii. (3) Pentru mobilierul şi obiectele de inventar excedentare se iau măsurile necesare în vederea redistribuirii acestora către unităţile de administrare care înregistrează deficite în privinţa dotării. (4) Răspunderea aplicării normelor de dotare cu mobilier revine organului de conducere al fiecărei structuri.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzută în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7. (2) Normele respective sunt maximale, unităţile de administrare fiind obligate să ia toate măsurile pentru încadrarea în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii. (3) Necesarul anual de combustibil pentru preparat hrană, îmbăiere, igienă individuală zilnică, spălat, uscat, călcat rufe şi echipament şi consumuri tehnologice este prevăzut în anexa nr. 9. (4) Consumurile de combustibil se exprimă în "kg combustibil convenţional", noţiune introdusă pentru o operare unitară şi facilă. Transformarea combustibilului convenţional în combustibil natural sau invers se realizează conform anexei nr. 10.  +  Articolul 3Se aprobă normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzut în anexele nr. 11, 12 şi 13.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă normele de consum pentru materiale de curăţenie utilizate de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexa nr. 14. (2) Normele de consum pentru materiale de curăţenie sunt maximale, unităţile de administrare fiind obligate să ia toate măsurile în vederea încadrării în limitele acestor prevederi şi în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele proprii. (3) Nu se admite distribuirea unor cantităţi de materiale mai mari decât necesarul rezultat din calcul, în detrimentul altui tip de material. (4) În situaţia imposibilităţii asigurării unui tip de material, este interzisă distribuirea lui retroactivă în momentul aprovizionării acestuia.  +  Capitolul II Metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  +  Articolul 5Începutul şi sfârşitul perioadei de încălzire se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate, în funcţie de temperatura exterioară, de către şeful unităţii de administrare, durata sezonului de încălzire putând fi mai mare sau mai mică decât cea stabilită prin normă.  +  Articolul 6 (1) Pentru a putea beneficia de normele de consum prevăzute în anexa nr. 7, fiecare încăpere va trebui să fie alocată la drepturi de combustibil. (2) Alocarea la drepturi se va face în fiecare an la începutul perioadei de încălzire, în baza unui proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, întocmit de o comisie numită de şeful unităţii. (3) Stabilirea destinaţiei încăperilor ce urmează a se încălzi, precum şi regimul de lucru, pentru a beneficia de suplimentul prevăzut în norma din anexa nr. 7, sunt atributul şefului unităţii, el aprobând procesul-verbal de alocare la drepturi.  +  Articolul 7În cazul în care într-o unitate de administrare sunt mai multe bucătării în care se prepară hrana, defalcarea consumului de combustibil se face proporţional cu numărul de persoane deservite de fiecare bucătărie.  +  Articolul 8 (1) Pierderile legale ce se acordă ca perisabilităţi nu se scad din cantitatea prevăzută în normă. (2) Acordarea scăzămintelor în cadrul procentelor legale admise ca perisabilităţi se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare date pe această linie.  +  Articolul 9 (1) În cazuri cu totul deosebite, când datorită unor situaţii existente, temeinic justificate, unele unităţi de administrare au depăşiri ale drepturilor de consum anual în perioada 15-30 mai, acestea se raportează, după caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, în vederea supunerii spre aprobare conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Acestea vor fi însoţite de un raport justificativ întocmit de o comisie, numită în acest sens de şeful unităţii de administrare. (3) În cazul în care, ca urmare a acestor situaţii, este necesară suplimentarea cheltuielilor bugetare sau modificarea repartizării pe trimestre a acestora, raportul se vizează de organul financiar al unităţii. (4) Supunerea spre aprobarea conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a depăşirilor se face în conformitate cu prevederile privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unităţile de administrare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, documentaţia fiind avizată în prealabil, pentru control financiar preventiv propriu, de către directorul general al Direcţiei generale financiare.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care instalaţiile nu permit reglarea consumului de combustibil lichid sau gazos în raport cu efectivele şi spaţiile aflate la drepturi, unităţile pot solicita, după caz, eşalonului superior, pentru ordonatorii terţiari din subordinea unui ordonator secundar de credite, sau Direcţiei generale management logistic şi administrativ - serviciul de resort, pentru ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, prin raport justificativ, aprobarea ca drepturi legale de consum a cantităţilor stabilite prin cartea tehnică a instalaţiilor respective. (2) Cantitatea prevăzută de cartea tehnică poate servi ca normă internă de consum, numai după aprobarea acesteia de către secretarul de stat pentru comunităţile locale sau secretarul general, după caz.  +  Capitolul III Normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice  +  Articolul 11În unităţile de administrare aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, suprafeţele locative folosite ca birouri sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea unor activităţi specifice sunt supuse normării.  +  Articolul 12Calculul suprafeţelor folosite ca birouri se face pe ansamblul unităţii de administrare, în funcţie de numărul de personal şi de suprafaţa medie de 5 mp/persoană, iar în cazul posturilor care utilizează calculatoare, planşete sau aparatură specifică, de 6 mp/persoană.  +  Articolul 13Funcţiile de conducere pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexele aferente (cameră de odihnă, grup sanitar etc.), precum şi cele pentru care se poate acorda spaţiu cu destinaţia de birou sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 14Activităţile cu caracter secret pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou sunt cuprinse în anexa nr. 12.  +  Articolul 15 (1) Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice, ce pot fi folosite de personalul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) În sensul prezentului ordin, prin atribuţii specifice se înţelege atribuţiile ce revin unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit legii - altele decât cele pentru care sunt destinate spaţiile prevăzute în anexa nr. 13 -, şi sunt stabilite prin regulamente proprii de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 16Numărul încăperilor destinate activităţilor cu publicul, organizării unor cursuri, activităţilor desfăşurate de organele de control, consultanţi străini sau activităţilor de protocol se aprobă prin dispoziţie/ordin al şefului unităţii de administrare în care se desfăşoară astfel de activităţi, în raport cu frecvenţa acţiunilor respective şi cu numărul de persoane participante.  +  Articolul 17Persoanelor care desfăşoară activităţi în spaţiile prevăzute în anexele nr. 11, 12 şi 13, precum şi suprafeţelor respective nu li se aplică prevederile art. 12.  +  Articolul 18Şefii unităţilor de administrare vor lua măsuri astfel încât, prin amplasarea personalului, să se realizeze ocuparea optimă a spaţiilor şi să se asigure un flux raţional al activităţilor în toate compartimentele.  +  Articolul 19Spaţiile-anexă menţionate la art. 14 se asigură numai în cazul în care acestea sunt prevăzute prin construcţie.  +  Articolul 20În cazul în care aplicarea prezentului ordin presupune schimbarea destinaţiei spaţiilor existente, aceasta se poate realiza numai după asigurarea suprafeţelor conform art. 13.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statBucureşti, 10 octombrie 2008.Nr. 633.  +  Anexa 1 NORMEde dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţiicu destinaţie de birou
         
    Denumirea funcţieiDenumirea materialelorCantitatea
    I. Ministru, secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 15 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 15 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc., respectiv 1 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor pluşat, carpetă pluşatăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    II. Consilier ministru, consilier secretar de stat, consilier secretar general- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 12 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 12 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor pluşat, carpetă pluşatăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    III. Preşedinte (similari) agenţie naţională, inspector general, prefect, subprefect, director general, director (similari)- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 10 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 10 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor pluşat, carpetă pluşatăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    IV. Inspector-şef inspectorat judeţean, inspector-şef Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, şef sector poliţie din municipiul Bucureşti, director (rector, comandant, şef) unitate de învăţământ, centru de perfecţionare şi pregătire a personalului, centru chinologic, comandant (şef) brigadă jandarmi şi poliţie, director (şef) bază de reparaţii, aprovizionare şi depozitare (similari), şef centru de monitorizare a situaţiei operative- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 10 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 10 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor pluşat, carpetă pluşatăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    V. Adjuncţii nominalizaţi prin statul de funcţii, pentru cadrele cu funcţii de conducere prevăzute la pct. III şi IV- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu 1 buc. pentrumaximum 10 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 10 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    VI. Prorector, decan şi prodecan facultate din instituţiile de învăţământ, redactor-şef şi redactor adjunct publicaţie, şef serviciu (similari) din direcţiile generale din aparatul central, direcţiile generale şi direcţiile din inspectoratele generale- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun ergonomic tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 8 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 8 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    VII. Comandant garnizoană, comandant unitate specială de aviaţie, director direcţie judeţeană a Arhivelor Naţionale, şef Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 6 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 6 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier de perete1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    VIII. Şef centru primire, triere şi cazare refugiaţi, şef centru primire şi cazare azilanţi, şef centru cazare a străinilor luaţi în custodie publică, şef bază logistică- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 6 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 6 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    IX. Adjuncţii nominalizaţi prin statul de funcţii, pentru cadrele cu funcţii de conducere prevăzute la pct. VII şi VIII- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 6 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 6 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Bibliotecă1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    X. Şef catedră din unităţile de învăţământ şi centrele de perfecţionare şi pregătire a cadrelor, şef poliţie municipală, orăşenească şi secţie de poliţie (inclusiv secţie regională de poliţie transporturi), şef serviciu (similari) din alte direcţii decât cele prevăzute la pct. VI, şef grup nave din poliţia de frontieră, comandant grup intervenţie, detaşament, secţie de pompieri, comandant batalion (similari), detaşament, secţie de jandarmi, şef sector, detaşament poliţie de frontieră, preşedinte şi vicepreşedinte club sportiv, şef sector teritorial pentru audit intern, şef centru medical judeţean- Birou cu 2 corpuri1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Masă de consiliu1 buc. pentru maximum 6 persoane
    - Scaune tapiţate pentru masa de consiliumaximum 6 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Covor, mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc.
    - Aparat de aer condiţionat1 buc.
    XI. Comandant staţie pompieri, comandant post de jandarmi, instructor superior şi instructor (similari) din unităţile de învăţământ, şef punct poliţie de frontieră, şef post poliţie, contabil şef, şef birou, medic şef cabinet şi medic şef secţie (laborator), şef secţie sportivă din cadrul cluburilor şi asociaţiilor sportive- Birou1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Canapea tapiţată1 buc. pentru 3 persoane
    - Fotolii tapiţate2 buc.
    - Comodă TV1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Măsuţă de telefon1 buc.
    - Mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc.
    XII. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din minister, inspectorate generale, agenţii naţionale, direcţii generale, precum şi din unităţile subordonate acestora- Birou1 buc. pentru fiecare persoană
    - Scaun tapiţat1 buc. pentru fiecare persoană + 2 buc. rezervă la 1 cameră
    - Dulap metalic1 buc. la 2 persoane
    - Măsuţă de telefon1 buc. la 1 cameră
    - Măsuţă pentru maşina de calculat1 buc. la 1 maşină
    - Mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc. la 5 persoane sau 1 cameră
    - Aparat de aer condiţionat1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)
    XIII. Personal de execuţie de specialitate cu activitate permanentă de inspecţie şi control din minister, inspectorate generale, agenţii naţionale, direcţii generale, precum şi din unităţile subordonate acestora- Birou1 buc. pentru fiecare persoană
    - Scaun tapiţat1 buc. pentru fiecare persoană + 2 buc. rezervă la 1 cameră
    - Dulap metalic1 buc. la 4 persoane
    - Măsuţă de telefon1 buc. la 1 cameră
    - Mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră
    XIV. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din inspectorate judeţene, prefecturi, direcţii judeţene ale Arhivelor Naţionale, centre medicale judeţene, secţii regionale de poliţie transporturi, grupuri de nave din poliţia de frontieră, grupuri de intervenţie pompieri, brigăzi de jandarmi şi poliţie, sectoare din poliţia de frontieră, sectoare teritoriale pentru audit intern- Birou1 buc. pentru fiecare persoană
    - Scaun tapiţat1 buc. pentru fiecare persoană + 2 buc. rezervă la 1 cameră
    - Dulap metalic1 buc. la 4 persoane
    - Măsuţă de telefon1 buc. la 1 cameră
    - Mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră
    - Aparat de aer condiţionat1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)
    XV. Personal de execuţie de specialitate cu activitate de birou din unităţi de învăţământ, centre de perfecţionare şi pregătire a personalului, poliţia municipală şi orăşenească, direcţii, altele decât cele prevăzute la pct. VI, detaşamente de pompieri, jandarmi şi poliţie de frontieră, baze logistice, baze de reparaţii, cluburi şi asociaţii sportive, centre de primire, triere şi cazare pentru refugiaţi, azilanţi şi străini luaţi în custodie publică- Birou - masă de lucru1 buc. pentru fiecare persoană
    - Scaun tapiţat1 buc. pentru fiecare persoană + 2 buc. rezervă la 1 cameră
    - Dulap metalic1 buc. la 2 persoane
    - Măsuţă de telefon1 buc. la 1 cameră
    - Măsuţă pentru maşina de calculat1 buc. la 1 maşină
    - Mochetăcca 90% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Cuier-pom1 buc. la 5 persoane sau la 1 cameră
    - Aparat de aer condiţionat1 buc. la 1 cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)
   +  Anexa 2 NORMEde dotare cu mobilier şi obiecte de inventar pentru spaţiicu altă destinaţie decât aceea de birou
         
    Destinaţia spaţiuluiDenumirea materialelorCantitatea
    I. Spaţii pentru şcolarizare şi pregătire militară
    1. Sală de clasă sau de pregătire- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea sălii
    - 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară
    - 2 buc. scaune
    - Catedră1 buc.
    - Masă1 buc.
    - Scaun rotativ pentru catedră1 buc.
    - Scaun1 buc. la fiecare clasă sau sală de pregătire
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Tablă şcolară1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Mochetăcca 60% din suprafaţa camerei
    2. Cancelarie pentru profesori- Masă de lucruîn raport cu numărul profesorilor
    - Scaune
    - Cuier1 buc.
    - Dulap pentru cataloage1 buc.
    - Mochetăcca 80% din suprafaţa camerei
    - Bibliotecă1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    3. Cabinet de specialitate (sală documentare)- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea sălii
    - 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară
    - 2 buc. scaune
    - Catedră1 buc.
    - Masă1 buc.
    - Scaun rotativ pentru catedră1 buc.
    - Scaun1 buc. la fiecare clasă sau sală de pregătire
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdele, draperiela fiecare fereastră
    - Tablă şcolară1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Mochetăcca 60% din suprafaţa camerei
    - Vitrină, bibliotecă sau panou pentru exponateîn raport cu specificul şi specialitatea de pregătire
    4. a) Cameră-bibliotecă- Rafturiîn raport cu numărul volumelor (cărţilor)
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Dulap pentru ziare şi reviste1 - 2 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Birou sau masă de lucru1 buc.
    - Scaun tapiţat1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Scară1 buc.
    4. b) Cameră de lectură- Masă pentru lecturăîn raport cu mărimea camerei
    - Scauneîn raport cu numărul locurilor la masă
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    5. Punct de informare şi documentare- Vitrină, bibliotecă sau raftîn raport cu efectivele şi capacitatea camerei
    - Masă de lucru1 buc.
    - Scaune pentru masa de lucruîn raport cu numărul locurilor la masă
    - Panou sau vitrină pentru exponateîn raport cu capacitatea camerei
    - Tablă şcolară1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    - Dulap metalic1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    6. Club- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea sălii
    - 1 buc. pupitru sau masă dreptunghiulară
    - 2 buc. scaune
    - Dulap sau vitrină pentru cărţi1-2 buc.
    - Masă de lucru1 buc.
    - Scaune3-6 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Tablă şcolară1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    II. Spaţii pentru cazare elevi şi cursanţi
    7. Dormitor pentru consemn şi convocări cadre- Pat cu somierăîn raport cu capacitatea camerei
    - Masă1 buc. de cameră
    - Scaune2 buc. de masă
    - Dulap pentru haineîn raport cu numărul paturilor
    - Cuier1 buc.
    - Noptieră1 buc. pentru fiecare pat
    - Veioză1 buc. pentru fiecare noptieră
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    8. Dormitor pentru şcoli, centre şi cursuri pentru cadre- Pat cu somieră1 buc. de persoană
    - Masă1 buc. de cameră
    - Scaune2 buc. de masă
    - Dulap pentru haine1 compartiment de fiecare persoană
    - Cuier1 buc.
    - Noptieră1 buc. pentru fiecare pat
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    9. Spălătorie, baie, călcătorie- Masă de călcatîn raport cu efectivele şi capacitatea încăperilor
    - Dulap pentru lenjerie
    - Rafturi
    - Taburete
    - Grătare
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    III. Spaţii pentru hrănire
    10. Bloc alimentar- Masă de bucătărieîn raport cu efectivele şi capacitatea încăperilor
    - Dulap pentru alimente
    - Rafturi sau stelaje
    - Dulap pentru veselă
    - Taburete
    - Dulap-vestiarcâte un compartiment pentru fiecare persoană care lucrează în blocul alimentar
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    11. Bufet- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea încăperii
    - 1 buc. masă cantină sau bufet
    - 4 buc. scaune (taburete)
    - Masă de bucătărie acoperită cu tablă1 - 2 buc.
    - Dulap pentru veselă1 buc.
    - Dulap pentru alimente1 buc.
    - Rafturi sau vitrineîn raport cu efectivele şi spaţiile existente
    - Cuier1 buc.
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    12. Sală de mese pentru cadre şi elevi- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea încăperii
    - 1 buc. masă cantină sau bufet
    - 4 buc. scaune (taburete)
    - Masă debarasare
    - Cuier
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Preş-mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    IV. Spaţii specifice sectoarelor medico-sanitare
    13. a) Salon pentru bolnavi- Pat metalicîn raport cu capacitatea salonului
    - Noptieră1 buc. de fiecare pat
    - Masă1 buc. de cameră
    - Scaune2 buc. de masă
    - Cuier1 buc. de cameră
    - Veioză1 buc. de fiecare pat
    13. b) Cabinet medical- Masă de lucru (birou)1 buc.
    - Canapea SM1 buc.
    - Cuier1 buc. de cameră
    - Scaune (taburete)2 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Dulap pentru efecteun compartiment de persoană
    13. c) Sală de tratamente- Masă de lucru1 buc.
    - Scaune (taburete)2-3 buc.
    - Cuier-pom1 buc.
    - Canapea SM1 buc.
    13. d) Sală de aşteptare bolnavi- Canapea (bancă)1-2 buc.
    - Fotoliu1-2 buc.
    - Măsuţă1-2 buc.
    - Cuier1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Masă de lucru1 buc.
    - Scaune2-3 buc.
    13. e) Cameră de gardă- Dulap-vestiarun compartiment de persoană
    - Canapea extensibilă sau dormeză1 buc.
    - Noptieră1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Dulap-fişier1 buc.
    13. f) Punct de recoltări şi transfuzii- Scaune rotativeproporţional cu efectivele care lucrează în punctul de recoltare
    - Masă (dulap) recoltare1 buc. de lucrător
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    13. g) Cameră-oficiu alimente- Masă de bucătărie1-2 buc.
    - Dulap pentru veselă şi alimente1-2 buc. din fiecare, în raport cu numărul paturilor
    - Taburete1-2 buc. pentru fiecare masă de bucătărie
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    13. h) Vestiar pentru bolnavi- Dulap-vestiar sau cuier tip garderobăîn raport cu numărul paturilor
    - Banchetă1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Scaun1 buc.
    13. i) Cabinet fizioterapie- Canapea din lemn1-2 buc.
    - Cuier1 buc. de cameră
    - Masă1 buc.
    - Carpetă1 buc. de fiecare canapea
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    13. j) Farmacie- Masă de lucru1-2 buc.
    - Dulăpior rotativ1-2 buc.
    - Scaune rotative1-2 buc.
    - Dulap pentru medicamenteîn raport cu volumul (cantitatea) medicamentelor
    - Covor p.v.c.100% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    13. k) Cameră-filtru- Banchetă1-2 buc.
    - Scaune1-2 buc.
    - Cuier1 buc.
    13. l) Cameră pentru tehnică dentară- Masă de lucru1-2 buc.
    - Scaune2-3 buc.
    - Dulap pentru materiale1-2 buc.
    - Cuier1 buc.
    V. Spaţii specifice Arhivelor Naţionale
    14. a) Sală pentru studiul documentelor- Masă pentru lecturăîn raport cu capacitatea sălii
    - Dulap-bibliotecă2-4 buc.
    - Scaune rotative1 buc. de fiecare masă pentru lectură
    - Fişier tematic2 buc.
    - Dulap metalic2 buc.
    - Dulap pentru inventareîn raport cu volumul inventarelor
    - Masă de citit filigrane2 buc.
    - Preş-mochetădupă lungimea camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    14. b) Sală pentru studiul microfilmelor- Masă pentru citit microfilmeîn raport cu capacitatea sălii
    - Scaune rotative1 buc. de fiecare masă
    - Lampă de birou1 buc. de fiecare masă
    - Dulap pentru păstrat microfilme2-4 buc.
    - Masă de lucru1-2 buc.
    - Scaune6-12 buc.
    - Preş-mochetădupă lungimea camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Draperiecâte una de cabină
    14. c) Laborator de cercetare- Masă pentru cercetare1 buc. de lucrător
    - Scaune simple1 buc. de lucrător
    - Masă pentru aparateîn raport cu gradul de înzestrare cu aparatură
    - Cuier1 buc.
    - Dulap tip medical1-2 buc.
    - Panou şi vitrine1-2 buc.
    - Dulap-laborator1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    14. d) Laborator de restaurare şi conservare- Rafturi de metalîn raport cu capacitatea încăperii
    - Dulap pentru pergamente1-2 buc.
    - Masă pentru aparateîn raport cu gradul de înzestrare cu aparatură
    - Masă de restaurareîn raport cu efectivele care execută lucrările
    - Cuier1 buc.
    - Scaune tapiţate1 buc. de lucrător
    - Dulap-laborator1-2 buc.
    - Masă de citit filigrane1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    14. e) Laborator de microfilmare şi foto- Masă pentru aparateîn raport cu gradul de înzestrare cu aparatură
    - Scaune1-2 buc.
    - Rafturi de metalîn raport cu capacitatea camerei
    - Cuier1 buc. de cameră
    - Dulap-laborator1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    14. f) Sală-muzeu şi expoziţii- Vitrină şi panouîn raport cu numărul (volumul) exponatelor
    - Măsuţe1-2 buc.
    - Scaune sau fotolii2-3 buc.
    - Masă pentru aparate1-2 buc.
    - Preş-mochetădupă lungimea camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    14. g) Cameră de lucru pentru selecţionarea şi pregătirea fondului de asigurare- Rafturi de metalîn raport cu capacitatea camerei
    - Mese diferiteîn raport cu efectivele
    - Scaune1 buc. la fiecare masă
    - Cuier1 buc.
    - Fişier tematic1 buc.
    VI. Spaţii specifice punctelor de control trecere frontieră
    15. a) Cameră pentru întrevederi- Masă de lucru1 buc. pentru 6 persoane
    - Scaune6 buc. pentru masa de lucru
    - Măsuţă1 buc.
    - Fotoliu2 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    15. b) Cameră pentru transmisiuni- Masă pentru aparateîn raport cu gradul de înzestrare cu aparate
    - Scaune1 buc. de fiecare operator
    - Cuier1 buc. de cameră
    - Ventilator1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    VII. Spaţii specifice pentru reţinuţi, persoane private de libertate
    16. a) Cameră pentru arest preventiv- Dotarea conform normelor Uniunii Europene în domeniu  
    16. b) Cameră-oficiu pentru arest preventiv- Dulap pentru pacheteîn raport cu numărul paturilor
    - Scaun frizerie1 buc.
    - Masă1-3 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Dulap pentru veselă1 buc.
    - Dulap pentru alimente1 buc.
    - Masă dactiloscopică1 buc.
    16. c) Cameră-vorbitor pentru arest preventiv- Masă1 buc.
    - Scaune simple2 buc.
    17. a) Dormitor pentru reţinuţi- Dotarea conform normelor Uniunii Europene în domeniu  
    17. b) Sală de mese pentru reţinuţi- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu capacitatea sălii
    - 1 buc. masă
    - 2 buc. bănci
    - Dulap pentru veselă1 buc. la 100 reţinuţi
    17. c) Cameră pentru primirea-distribuirea pachetelor- Masă1-2 buc.
    - Scaun simplu1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Rafturiîn raport cu capacitatea sălii
    17. d) Cameră pentru alimentele personale ale reţinuţilor- Rafturiîn raport cu numărul paturilor
    - Masă1 buc.
    - Taburet1 buc.
    17. e) Club pentru reţinuţi- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu capacitatea sălii
    - 1 buc. masă
    - 2 buc. bănci (2 scaune)
    VIII. Alte spaţii
    18. Atelier pentru proiectanţi-desenatori- Planşetă1 buc. de lucrător
    - Scaun ergonomic1 buc. de lucrător
    - Suport planşetă cu sertare1 buc. de lucrător
    - Dulap metalic1 buc. la 2 persoane
    - Birou sau masă pentru tehnica de calcul1 buc. de lucrător
    - Aparat aer condiţionat1 buc. de cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)
    - Mochetăcca 60% din suprafaţa camerei
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    19. Cameră de retragere pentru funcţiile prevăzute la pct. I, II, III, IV şi V din anexa nr. 1- Canapea extensibilă1 buc.
    - Fotolii şi măsuţă2 buc., respectiv 1 buc.
    - Dulap pentru haine1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Covor, mochetăcca 60% din suprafaţa camerei
    - Noptieră1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    20. Sală pentru examinare auto- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu capacitatea sălii
    - 1 buc. masă
    - 2 buc. scaune
    - Catedră1 buc. de sală
    - Scaun rotativ pentru catedră1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Panou sau vitrină pentru exponate1-2 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    21. Cameră ofiţer de serviciu- Birou sau masă de lucru1 buc.
    - Dulap metalic amenajat pentru păstrare armamentîn raport cu cantitatea armamentului din dotarea cadrelor
    - Dulap metalic1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Scaune1-2 buc.
    - Masă pentru aparatură tehnică1 buc.
    - Pat pliant, dormeză sau fotoliu-pat1 buc.
    - Mochetăcca 50% din suprafaţa camerei
    - Aparat aer condiţionat1 buc. de cameră (doar pentru cele cu tehnică IT)
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    22. Gardă specială şi pichet de pompieri- Masă de lucru1 buc.
    - Dulap metalic1 buc.
    - Cuier1 buc.
    - Dulap bibliotecă1 buc.
    - Tablă şcolară1 buc.
    - Pat pentru1 persoană în raport cu efectivele
    - Dulap efecteun compartiment de persoană
    - Rastel pentru încălţăminteîn raport cu efectivele
    - Garnitură pe schelet metalic, compusă din:  
    - 1 buc. masă
    - 2 buc. scaune
    - Masă de bucătărie1-2 buc.
    - Dulap pentru veselă1 buc.
    - Dulap pentru alimente1 buc.
    - Perdelela fiecare fereastră
    23. Cameră pentru vizitatori- Garnitură pe schelet metalic, compusă din:în raport cu efectivele şi capacitatea camerei
    - 1 buc. masă pentru public
    - 6 buc. scaune
    - 2 buc. bănci
    - Cuier1 buc.
    - Galerie, perdelela fiecare fereastră
    - Coş pentru hârtii1-2 buc.
   +  Anexa 3 NORMĂde dotare a spaţiilor de cazare cu mobilier, obiectede inventar gospodăresc şi materiale consumabile
  Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Unitatea de calcul Categoria spaţiului de cazare
  I II III
  1. Pat tapisat sau cu saltea relaxa buc. de persoană 1 1 1
  2. Noptieră lemn sau etajeră buc. de persoană 1 1 1
  3. Fotolii sau demifotolii buc. de persoană 2 - -
  4. Scaun tapisat buc. de persoană - 1 1
  5. Masă joasă buc. de încăpere 1 - -
  6. Masă normală buc. de încăpere - 1 1
  7. Cuier de perete cu oglindă buc. de încăpere 1 - -
  8. Cuier de perete sau pom buc. de încăpere - 1 1
  9. Dulap compartimentat pentru haine buc. de încăpere 1 1 1
  10. Banchetă bagaje buc. la 2 persoane 1 1 1
  11. Cutie pentru ustensile încălţăminte buc. de încăpere 1 1 -
  12. Galerie pentru perdea buc. de fereastră 1 1 1
  13. Perdea voal buc. de fereastră 1 1 1
  14. Perdea din ţesături diferite pentru camuflaj buc. de fereastră 1 - -
  15. Covor pluşat buc. de încăpere 1 - -
  16. Carpete pluşate buc. de persoană - 1 -
  17. Covoraş din material plastic pentru grup sanitar buc. de grup sanitar 1 1 1
  18. Tablouri buc. de încăpere 1 1 1
  19. Lustră sau lampadar buc. de încăpere 1 - -
  20. Lampă de noptieră buc. de persoană 1 1 1
  21. Pled de calitate superioară buc. de persoană 2 2 -
  22. Pled buc. de persoană - - 2
  23. Cearşaf de pat şi pentru pled buc. de persoană 2 2 2
  24. Pernă cu fulgi sau melană buc. de persoană 1 1 1
  25. Feţe de pernă diferenţiate calitativ buc. de persoană 1 1 1
  26. Prosop pluşat pentru faţă buc. de persoană 1 1 -
  27. Prosop pluşat pentru baie buc. de persoană 1 - -
  28. Prosop pentru picioare buc. de persoană 1 1 -
  29. Prosop pentru faţă buc. de persoană - - 1
  30. Prosop sau cearşaf pentru baie buc. de persoană - 1 1
  31. Pahare pentru apă buc. de încăpere 2 2 1
  32. Scrumieră buc. de încăpere 1 1 1
  33. Săpun tip turist (cca 20 g în prima zi de cazare) buc. de persoană 1 1 -
  34. Vază pentru flori buc. de încăpere 1 - -
  35. Perie pentru haine buc. de încăpere 1 1 -
  36. Perie pentru pantofi buc. de încăpere 2 2 -
  37. Perie cu cioc pentru pantofi buc. de încăpere 2 2 -
  38. Accesorii pentru cusut (ac - aţă) buc. de încăpere 1 1 1
  39. Coş pentru hârtii buc. de încăpere 1 1 1
  40. Aspirator de praf (pentru 500 mp pardoseli din mochetă sau covor) buc. de cămin 1 1 1
  41. Hârtie igienică buc. de vas WC 1 1 1
  42. Cremă de încălţăminte maro buc. de încăpere 1 1 1
  43. Cremă de încălţăminte neagră buc. de încăpere 1 1 1
  44. Deodorant pentru WC buc. de vas WC 1 1 1
  NOTĂ: a) Pentru apartamente se vor asigura în plus: frigider; televizor; halat de baie; plapumă; pernă mică cu fulgi; mobilierul prevăzut în normă se substituie cu garnituri de dormitor şi sufragerie. b) În căminele cu pardoseli din mochetă nu se asigură covoare şi carpete. c) Pardoselile din mochetă şi preşurile pluşate pe holuri vor fi protejate cu pânză de protecţie (laufer). d) Holurile vor fi dotate cu garnituri de hol sau mobilier adecvat. e) În holul de recepţie se va asigura ceas de perete. f) Pentru culoare sau holuri de trecere cu pardoseli mozaicate se vor asigura preşuri sau traverse din ţesături diferite, diferenţiate calitativ în raport cu categoria căminului. g) Lenjeria de pat şi prosoapele se vor asigura în cantităţi suficiente, astfel încât să permită schimbarea după eliberarea patului de către fiecare persoană cazată şi săptămânal în celelalte cazuri. h) Materialele de prevenire şi stingere a incendiilor se vor asigura conform normelor în vigoare.
   +  Anexa 4 NORMEde consum combustibili pentru preparat hrană1. Pentru un număr de peste 100 persoane:- în kilograme combustibil convenţional - kg cc
  Efectivul servit NORMĂ UNITARĂ (kg cc/om zi) Efectivul servit NORMĂ UNITARĂ (kg cc/om zi)
  Mese până la 4.000 de calorii/zi Mese de la 4.000 de calo- rii/zi în sus Mese până la 4.000 de calorii/zi Mese de la 4.000 de calo- rii/zi în sus
  0 1 2 0 1 2
  101-120 0,92 1,04 351-400 0,48 0,56
  121-140 0,87 0,98 401-450 0,47 0,52
  141-160 0,85 0,95 451-500 0,44 0,50
  161-180 0,81 0,90 501-550 0,40 0,46
  181-200 0,77 0,86 551-600 0,39 0,44
  201-220 0,74 0,83 601-700 0,37 0,40
  221-240 0,68 0,79 701-800 0,33 0,38
  241-260 0,63 0,75 801-900 0,31 0,35
  261-280 0,60 0,70 901-1.000 0,30 0,32
  281-300 0,55 0,67 Peste 1.000 0,29 0,30
  301-350 0,52 0,61
  2. Pentru un efectiv mai mic de 100 de persoane, norma de consum aferentă preparării hranei şi apei calde menajere este de:- 92,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese până la 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde);- 102,0 kg cc/zi pentru întregul efectiv şi mese peste 4.000 de calorii/zi (inclusiv prepararea apei calde).3. Pentru preparatul unei raţii de turtoi sau mămăligă (două porţii) se suplimentează norma zilnică de consum cu 35%.4. Norma pentru drepturile de combustibil necesar la coptul pâinii: a) pentru prima ardere a unui cuptor, când încălzirea lui a fost întreruptă timp de două sau mai multe zile, este de 84,2 kg cc; b) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face în continuare după prima ardere a cuptorului sau la brutăriile de campanie, este de 0,106 kg cc; c) pentru o raţie de 0,700, 0,750 sau 0,800 kg pâine, când coacerea se face la cuptoarele locuitorilor sau la cuptoare improvizate, este de 0,210 kg cc; d) pentru încălzitul cuptorului improvizat, când întreruperea este de 24 de ore, este de 4,21 kg cc.5. Pentru preparatul hranei unui animal (câine de serviciu, porcine etc.) norma este de 0,38 kg cc/zi.NOTĂ:Necesarul de combustibil se calculează pentru fiecare popotă în parte, aplicându-se norma unitară diferenţiat în raport cu efectivele şi normele de hrănire servite în popota respectivă.- Pentru popotele ce servesc mai puţin de 3 mese pe zi, se recalculează norma unitară ţinându-se seama de următoarea repartizare:- pentru masa de dimineaţă 20%;- pentru prânz 60%;- pentru cină 20%.- Pentru popotele care servesc în plus şi a patra masă caldă (gustarea), se suplimentează norma zilnică cu 15%;- La popotele care folosesc două feluri de combustibili (de exemplu: maşina de gătit funcţionează cu gaze naturale, iar centrala termică furnizează abur la marmite cu combustibil lichid), defalcarea normei se va face astfel:- sub 200 de oameni:- maşina de gătit 40%;- restul consumatorilor 60%;- peste 201 oameni:- maşina de gătit 30%;- restul consumatorilor 70%.- Pentru combustibil lichid, norma de consum se majorează cu 20% la prepararea hranei, în cazul în care maşina de gătit nu are arzător automatizat.- În unităţile unde activitatea specifică presupune menţinerea caldă a hranei, norma de consum se majorează cu 25%.
   +  Anexa 5 NORMEde consum combustibilipentru preparat apă caldă menajeră- în kilograme combustibil convenţional -┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬────────────┐│Nr. │ Acţiunea │ U.M. │ Norma │ Observaţii ││crt.│ │ │unitară│ │├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┼────────────┤│ 1. │Preparat apă caldă pentru degresat şi │kg cc/om/zi│ 0,161 │Nu se aplică││ │spălat vase, tacâmuri şi alte ustensile │ │ │acolo unde ││ │de bucătărie │ │ │apa caldă se│├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤prepară prin││ 2. │Îmbăiat │kg cc/om/ │ 0,84 │sistemul de ││ │ │îmbăiere │ │termoficare,│├────┼────────────┬────────────┬──────────────┼───────────┼───────┤cu excepţia ││ 3. │Igienă │Spitale, │- Personalul │kg cc/om/zi│ 0,357 │perioadelor ││ │zilnică │policlinici,│medico-sanitar│ │ │când prin ││ │individuală │sanatorii ├──────────────┼───────────┼───────┤acestea nu ││ │ │ │- Personalul │kg cc/om/zi│ 0,115 │se livrează ││ │ │ │administrativ │ │ │căldură ││ │ │ │- Internaţi │ │ │(opriri ││ │ ├────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤planificate ││ │ │Restul │Tot efectivul │kg cc/om/zi│ 0,115 │sau nepla- ││ │ │unităţilor │ │ │ │nificate │├────┼────────────┴────────────┴──────────────┼───────────┼───────┤pentru ││ 4. │Preparat apă caldă menajeră pentru │kg cc/ │ 0,845 │revizii, ││ │căminele de garnizoană dotate cu │pers./zi │ │reparaţii ││ │instalaţii corespunzătoare │ │ │etc.) ││ │(se asigură igiena zilnică şi îmbăierea)│ │ │ │├────┼─────────────────────────┬──────────────┼───────────┼───────┤ ││ 5. │Preparat apă caldă pentru│- cu cadă de │kg cc/ │ 0,161 │ ││ │locuinţele de interven- │baie │pers./zi │ │ ││ │ţie, acolo unde acestea ├──────────────┼───────────┼───────┼────────────┤│ │sunt dotate cu instalaţii│- cu duş │kg cc/ │ 0,84 │ ││ │corespunzătoare │ │pers./zi │ │ │└────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴───────┴────────────┘NOTĂ:Numărul săptămânal de îmbăieri pentru fiecare categorie de personal este cel stabilit de regulamente completate cu reglementări specifice fiecărei arme sau specialităţi (norme de protecţia muncii în cadrul atelierelor sau bazelor de reparaţii).  +  Anexa 6 NORMEde consum combustibil pentru spălat,uscat şi călcat rufe- în kilograme combustibil convenţional -
  Nr. crt. Acţiunea Unitatea de măsură Norma unitară Observaţii
  1. Spălat rufe kg cc/kg rufe 0,679
  2. Uscat rufe kg cc/kg rufe 0,115 Nu se aplică cantităţilor de rufe ce se usucă în aer liber.
  3. Călcat rufe kg cc/kg rufe 0,117 Se aplică numai cantităţilor de rufe netede.
  NOTĂ:Normele sunt valabile în spălătorii mecanice şi pentru spălarea manuală a rufelor.
   +  Anexa 7 NORMEde consum combustibil pentru încălzit- în kilograme combustibil convenţional -
  Nr. crt. Detalii Cantitatea kg cc pentru perioada de încălzire teoretică
  1. În regiunile de şes, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 mc 480,0
  2. În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 mc 580,0
  3. Pentru încăperile cu un cubaj de peste 20 mc se alocă în plus faţă de cantităţile prevăzute la pct. 1, pentru fiecare mc sau fracţiune:
  a) În regiunile de şes:
  - pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program 16,84
  - pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri 12,63
  - pentru restul încăperilor 8,42
  b) În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre:
  - pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program 20,2
  - pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri 15,16
  - pentru restul încăperilor 10,1
  4. Pentru încăperile spitaliceşti, sanatorii, case de odihnă, cămine de copii, infirmerii şi garaje cu un volum până la 300 mc se acordă anual câte 17 kg cc pentru fiecare mc în regiunile de şes şi câte 21 kg cc pentru fiecare mc în regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre.
  5. Pentru încăperile ocupate de unităţi cu serviciu permanent, uscătorii de efecte, încălţăminte şi harnaşamente, garaje cu un volum peste 300 mc, baracamente, şalupe, bacuri şi alte mici unităţi, precum şi pentru încăperile de dormit ale posturilor de pază şi pândă se acordă un supliment de 8,5 kg cc pe zi peste cantitatea calculată la cubaj.
  6. Pentru încăperile staţiilor radio şi meteo, puncte operative, săli pliat paraşute, dispozitive, depozite materiale radiolocaţie şi transmisiuni, puncte şi noduri radiotelefonice, bordeie se acordă de două ori raţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.
  7. Pentru încăperile punctelor de comandă, precum şi pentru încălzitul corturilor pe timpul aplicaţiilor în teren în anotimpul rece se acordă de 3 ori raţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.
  8. Pentru încălzit holuri, culoare, W.C.-uri şi scări ce dispun de sobe, se acordă 25% din prezenta normă.
  NOTĂ:I. Drepturile de scădere vor fi majorate pentru fiecare zi în care s-a asigurat încălzirea spaţiilor (conform ordinului/dispoziţiei de zi pe unitate) în afara perioadei de încălzire teoretice, astfel:
  1. În regiunile de şes, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 mc 2,82 kg cc/zi
  2. În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre, pentru o încăpere cu un cubaj până la 20 mc 3,368 kg cc/zi
  3. Pentru încăperile cu un cubaj de peste 20 mc se alocă în plus, peste cantităţile prevăzute la pct. 1, pentru fiecare mc sau fracţiune: a) În regiunile de şes: - pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program 0,113 kg cc/zi
  - pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri 0,084 kg cc/zi
  - pentru restul încăperilor 0,056 kg cc/zi
  b) În regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre: - pentru sălile care servesc de clasă şi studiu peste orele de program 0,135 kg cc/zi
  - pentru săli de clasă, laboratoare, săli de documentare şi birouri 0,101 kg cc/zi
  - pentru restul încăperilor 0,068 kg cc/zi
  4. Perioada teoretică de încălzire este de: - 151 de zile în regiunile de şes - 180 de zile în regiunile de deal, de munte şi pe litoralul Mării Negre
  II. În încăperile cu destinaţia de depozit, pentru produsele care necesită un anumit microclimat pe timpul păstrării, încălzirea se va realiza cu respectarea prevederilor fişelor tehnice de produs.III. Unităţile din zona de deal şi de munte, respectiv de şes se stabilesc prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate de către ordonatorii de credite care aprobă necesarul de combustibil, în funcţie de amplasarea locaţiei pe harta fizică a României.IV. Litoralul Mării Negre se consideră porţiunea de teren pe o adâncime de 10 km înspre interior, precum şi localitatea Topraisar.
   +  Anexa 8 AprobŞeful unităţii de administrare,.........................PROCES-VERBALNr. .......... din ..........Noi, comisia numită prin Ordinul/Dispoziţia nr. ......... din ........, compusă din:.................... preşedinte;.................... membri;.................... secretar,am procedat la stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecărei încăperi ocupate de unitate în vederea alocării drepturilor de combustibil pentru încălzit pe perioada .........., astfel:
                         
    Nr. crt.Denumirea şi destinaţia încăperiiDimensiunivol. m3Cantitate an*)Cantitate zilnicăObservaţii
    lungimelăţimeînălţimeCombustibil convenţionalCombustibil naturalCombustibil convenţionalCombustibil natural
                         
    TOTAL = .................................
  ------------    *) Conform tabelului următor.    Drept pentru care am încheiat prezentul procesul-verbal.
         
    Preşedinte, ...........................Secretar, ............................Membri, ........................
     
    Verificat Şef Serviciu logistic/Locţiitor comandant pentru logistică, ................................................................. (similar)
  TABELprivind alocarea drepturilorde combustibil pentru încălzit
  Nr. Denu- Vol. CANTITATE AN
  crt.mirea
  şi Combustibil Combustibil Total Coefi-Combus-Observaţii
  desti- convenţionalconvenţionalcombus-cient tibil
  naţia pentru pentru tibil trans-natural
  încă- primii 20 mc diferenţa conven-for- kg
  perii ce depăşeşteţional mare
  primii 20 mc kg
  kg cc kg cc kg cc kg
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
   +  Anexa 9 NECESAR ANUALde combustibil pentru preparat hrană, îmbăiere,igienă individuală zilnică, spălat, uscat, călcat rufeşi echipament şi consumuri tehnologice(drepturi maximale de scădere)- în kilograme combustibil convenţional -1. Preparat hrană┌───┬──────┬────────┬────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────┬────┐│Nr.│Popotă│ Normă │ Durată │Efectivul│ Norme de consum │Necesar anual│Ob- ││crt│ │ de │ de │ servit ├────────┬─────┬─────┤ (drept de │ser-││ │ │ hrană │aplicare│ │Preparat│ Apă │Cumu-│ scădere) │va- ││ │ │ │ │ │ hrană │caldă│ lat │ col.3x4x7 │ţii ││ │ ├────────┼────────┤ ├────────┼─────┼─────┼─────────────┤ ││ │ │Calorii/│ Zile │ │kg/om/zi│kg/ │kg/ │ kg cc │ ││ │ │ zi │ │ │ │om/zi│om/zi│ │ │├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴──────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴─────────────┴────┤│TOTAL: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:La popotele cu un numar mai mic de 100 de persoane, norma de consum este dată pentru întregul personal pe zi, în ea incluzându-se şi apa caldă. Se înscrie în coloana 7 şi rezultă:Col. 8 = col.3 x col.7.2. Îmbăiere┌────┬────────┬─────────┬─────────────┬────┬─────────┬──────────────────┬────┐│Nr. │ Numar │ Număr │ Număr │Nu- │ Normă │ Necesar anual │Ob- ││crt.│ săptă- │ de │ de îmbăieri │măr │de consum│(drept de scădere)│ser-││ │ mânal │săptămâni│ ale unui om │per-│ │ col.3x4x5 │va- ││ │ de │ de ├─────────────┤soa-├─────────┼──────────────────┤ţii ││ │îmbăieri│aplicare │ pe an: │ne │kg cc/om/│ kg cc │ ││ │ │ │ pe lună │ │îmbăiere │ │ │├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────┼─────────────┼────┼─────────┼──────────────────┼────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴─────────┴─────────────┴────┴─────────┴──────────────────┴────┤│TOTAL: │└──────────────────────────────────────────-─────────────────────────────────┘3. Igiena individuală zilnică┌────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────────┬──────────────────┬────┐│Nr. │ │ Surseă │ Număr │ Normă │ Necesar anual │Ob- ││crt.│Consumatori│ de aplicare │persoane│ de consum │(drept de scădere)│ser-││ │ │ │ │ │ col.2x3x4 │va- ││ │ ├─────────────┤ ├───────────┼──────────────────┤ţii ││ │ │ zile │ │kg cc/om/zi│ kg cc │ │├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────────┴─────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┴────┤│TOTAL: │└───────────────────────────────────-───────────────────────────────────────┘4. Spălat, uscat, călcat rufe şi echipament┌────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────┬────┐│Nr. │ Acţiunea │Cantitatea│ Normă │ Necesar anual │Ob- ││crt.│ de spălat, │ de rufe │ de consum │(drept de scădere)│ser-││ │ uscat,călcat │ kg ├─────────────┤ col.2x3 │va- ││ │ │ │kg cc/kg rufe│ │ţii │├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┼────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────────┴────┤│TOTAL: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Consumatori tehnologici a) Consumatori de abur
  Nr. Consumator Consum mediu orar Total CoeficientNecesar anualOb-
  crt. ore de consum (drept de ser-
  de abur de căldură funcţio- Q scădere) va-
  530 x col.2 nare col.3x4x5 ţii
  5100
  kg/h kgcal/h ore kg cc
  0 1 2 3 4 5 6 7
  TOTAL:
  b) Consumatori de apă caldă menajeră la 60°C
  Nr. Consumator Consum mediu orar Total CoeficientNecesar anualOb-
  crt. ore de consum (drept de ser-
  de apă de căldură funcţio- Q scădere) va-
  50 x col.2 nare col.3x4x5 ţii
  5100
  kg/h kgcal/h ore kg cc
  0 1 2 3 4 5 6 7
  TOTAL:
  c) Consumatori de combustibil cu foc direct
  Nr. Consumator Total Combustibil natural Ob-
  crt. ore de ser-
  funcţionare Consum Necesar anual va-
  specific (drept de scădere)ţii
  ore orar col.2x3
  0 1 2 3 4 5
  TOTAL:
  NOTĂ:Privind determinarea consumurilor medii în vederea stabilirii normei locale de consum: a) Pentru consumatorii de abur:Se determină debitul de abur consumat prin măsurarea cantităţii de apă rezultată din condensarea aburului. Pentru aceasta se deschide un robinet de pe circuitul (conducta) de condens după ce utilajul respectiv a intrat în regim de funcţionare. Colectând aburul condensat într-un vas de capacitate cunoscută şi cronometrând timpul de umplere a lui, se va calcula apoi debitul de condens (kg/h) care este egal cu debitul de abur (kg/h) consumat într-o oră pentru funcţionarea utilajului.În situaţia în care nu există robinet de golire pe circuitul (conducta) de condens se va crea posibilitatea de măsurare prin demontarea, pentru intervalul de timp necesar măsurătorii, a unei îmbinări de pe acest circuit (de exemplu, racordul de ieşire de la oală sau aparatul de condens). b) Pentru consumatorii de apă caldă menajeră:Se procedează similar celor arătate mai sus pentru consumatorii de abur, măsurătoarea efectuându-se pe racordul de evacuare. În cazurile în care se dispune de un contor pentru apă caldă, măsurătoarea se va face prin montarea acestuia pe racordul de alimentare cu apă caldă. c) Pentru consumatorii de combustibil cu foc direct:- pentru combustibil lichid se calibrează rezervorul de consum zilnic şi se fac măsurători cronometrate, determinând astfel consumul orar;- pentru combustibil gazos se măsoară presiunea gazului la arzător şi pe baza nomogramelor indicate de furnizorul arzătorului se determină debitul de gaz consumat orar. d) Coeficientul de consum "Q" se alege în funcţie de randamentul garantat indicat de fabrica producătoare a cazanului care furnizează agentul termic.6. Necesar anual- în combustibil natural -(drepturi de scădere)- lichid;- solid;- gazos.┌────┬──────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────┐│Nr. │ Categoria consumatorilor │Combustibil │Coeficient│Combus- │Ob- ││crt.│ │convenţional│ "n" │tibili │ser-││ │ ├────────────┼──────────┤naturali│va- ││ │ │ kg cc │ kg cc │col. 2:3│ţii │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 1. │Preparat hrană │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 2. │Îmbăiat │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 3. │Igiena individuală zilnică │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 4. │Spălat rufe │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 5. │Consumatori tehnologici de abur │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 6. │Consumatori tehnologici de apă │ │ │ │ ││ │caldă │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 7. │Consumatori tehnologici cu foc │ │ │ │ ││ │direct │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────┤│ 8. │Încălzire │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────┤│TOTAL: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Coeficientul "n" de transformare a combustibilului convenţional în combustibili naturali care se folosesc real se stabileşte conform anexei nr. 10.
   +  Anexa 10 TRANSFORMAREAcombustibilului convenţionalîn combustibil natural sau inversCombustibilii existenţi şi utilizaţi în procesele de ardere prezintă o mare diversitate atât ca proprietăţi fizice şi chimice, cât şi ca putere calorică.Pentru a nu se opera cu multitudinea acestor combustibili a fost introdusă noţiunea de combustibil convenţional, acesta fiind un combustibil de calcul care are puterea calorifică inferioară de 7.000 kcal/kg.La încheierea calculelor aceşti combustibili convenţionali sunt transformaţi în combustibili naturali cu ajutorul coeficienţilor de transformare de mai jos.Coeficienţii de transformare încombustibili naturali a combustibiluluiconvenţional cu putere calorificăinferioară de 7.000 kcal/kg
  Nr. crt. Felul (natura) combustibilului natural Nr. STAS Sorti- mentul granulo- metric - în mm - Pci Puterea calorifică inferioară kcal/kg Coefi- cient de trans- formare "n"
  0 1 2 3 4 5
  1. 1.1. 1.1.1. Brichete de cărbuni Brichete din huilă de Petroşani - tip A Coroieşti 8729-74 24-26 5.852 0,836
  1.1.2. - tip B Petrila 8729-74 37-60 5.782 0,826
  1.2. 1.2.1. Brichete din lignit de Căpeni - tip C1 8729-74 24-61 4.802 0,686
  1.2.2. - tip C2 8729-74 37-60 4.298 0,614
  2. 2.1. Cărbune brun lignit - tip B, din bazinul carbonifer Câmpulung Muscel 8760-70 30-400 3.353 0,479
  2.2. - tip C, din bazinul Filipeştii de Pădure 8760-70 80-350 3.395 0,486
  2.3. - tip D, din bazinul carbonifer Şotânga 8760-70 80-350 2.996 0,428
  2.4. - tip E, din bazinul carbonifer Voivozi 8760-70 80-350 2.849 0,407
  2.5. - tip F, din bazinul carbonifer Sălaj 8760-70 80-350 2.800 0,400
  2.6. - tip G, din bazinul carbonifer Motru 8760-70 80-350 2.303 0,329
  3. 3.1 Lemn de foc - sort normal 2340-71 diferite dimensiuni 2.947 0,421
  3.2. 3.2.1. Deşeuri lemnoase - rămăşiţe de lemn cherestea 2340-71 diferite dimensiuni 2.149 0,307
  3.2.2. - uscături, crăci de arbori 2340-71 diferite dimensiuni 1.799 0,257
  3.2.3. - traverse, stâlpi vechi etc. 2340-71 diferite dimensiuni 1.750 0,250
  4. 4.1. Combustibili lichizi Motorină industrială 240-249 - 10.150 1,450
  4.2. Combustibil lichid uşor 54-78 tip 1 10.000 1,428
  4.3. Combustibil lichid uşor 54-78 tip 2 9.700 1,385
  4.4. Combustibil lichid uşor 54-78 tip 3 9.650 1,378
  4.5. Combustibil lichid uşor 54-78 tip 4 9.500 1,357
  4.6. Combustibil tip M 177-89 9.900 1,414
  4.7 Combustibil tip P 177-89 10.000 1,428
  5. 5.1. Combustibili gazoşi Gaz metan, în Nmc 3317-67 kcal/Nmc 8.050 1,15
  5.2. Gaze de sondă din schele petroliere, în Nmc 3317-67 kcal/Nmc 9.540 1,22
  5.3. Gaze petroliere lichefiate 66-63 kcal/kg 10.800 1,543
  NOTĂ:Modul de operare cu coeficienţi de transformare este următorul: a) Pentru transformarea din combustibil convenţional în combustibil natural, cantitatea de combustibil convenţional se împarte la coeficientul de transformare.Exemplu:Să se transforme cantitatea de 10.000 kg de combustibil convenţional în gaz metan.Rezolvare:- în tabel se găseşte coeficientul de transformare cu valoarea u = 1,15;- se împarte cantitatea de combustibil convenţional (10.000 kg) la coeficientul de transformare (1,15) şi rezultă cantitatea corespunzătoare de combustibil natural - gaz metan.         10.000        ────── = 8.695 Nmc         1,15 b) Pentru transformarea combustibililor naturali în combustibil convenţional, cantitatea de combustibil natural se înmulţeşte cu coeficientul de transformare.
   +  Anexa 11 LISTAcu funcţiile de conducere pentru care poate fi acordatspaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente,precum şi cu cele pentru care se poate acorda spaţiucu destinaţia de birouI. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou şi anexe aferente*):--------- Notă *) Pentru funcţiile prevăzute la poziţiile 1-3, în categoria "anexe aferente" sunt cuprinse şi spaţiile pentru personalul încadrat la cabinetul demnitarului.1. ministrul internelor şi reformei administrative;2. secretar de stat, prim-locţiitor al ministrului;3. secretar de stat;4. secretar general;5. secretar general adjunct;6. inspector general al Poliţiei Române şi locţiitorii acestuia;7. inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi locţiitorii acestuia;8. inspector general al Jandarmeriei Române şi locţiitorii acestuia;9. inspector general al poliţiei de frontieră şi locţiitorii acestuia;10. director direcţie generală;11. director adjunct direcţie generală;12. director direcţie;13. director general al Arhivelor Naţionale;14. rector, prorector, decan, şef de stat major al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";15. director al Spitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti;16. director policlinică;17. comandanţi/directori de mari unităţi şi unităţi, unităţi de învăţământ şi cluburi sportive;II. Funcţii de conducere pentru care poate fi acordat spaţiu separat cu destinaţia de birou:1. consilier al ministrului;2. consilier al secretarului de stat;3. şef serviciu independent şi locţiitorii acestuia;4. locţiitor şef direcţie;5. locţiitor al comandantului (şefului) de mare unitate, unitate, unitate de învăţământ şi club sportiv;6. şef serviciu (secţie);7. contabil-şef;8. medic-şef9. asistent-şef;10. prodecan, secretar-şef, comandant batalion din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";11. şef catedră;12. şeful centrului cultural;13. şeful Ansamblului "Ciocârlia";14. redactor-şef;15. director consilier, director adjunct consilier, director direcţie judeţeană a Arhivelor Naţionale.  +  Anexa 12 LISTAactivităţilor cu caracter secret*) pentru carese poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou--------- Notă *) Încăperile separate se acordă pentru desfăşurarea muncii, conform normelor impuse de caracterul secret al activităţii. În cadrul aceleiaşi activităţi nu se acordă spaţiu separat pentru fiecare lucrător.1. Documente secrete2. Organizare - mobilizare3. Personal4. Legături cifrate5. Protecţia informaţiilor  +  Anexa 13 LISTAcu spaţiile destinate pentru activităţi colective,de deservire ori pentru executarea altoratribuţii specifice*) care pot fi folositede personalul unităţilor--------- Notă *) Cu excepţia spaţiilor afectate activităţilor didactice, asistenţă medicală, asistenţă socială şi altele asemenea.1. O sală de şedinţe sau adunări, unde există astfel de amenajări2. Spaţii destinate a fi folosite pentru activităţi cu publicul, organizarea unor cursuri, activităţi desfăşurate de organele de control, consultanţi străini sau activităţi de protocol3. Spaţii pentru bibliotecă4. Spaţii pentru salariaţii Curţii de Conturi care îşi desfăşoară activitatea în mod permanent în instituţie5. Spaţii pentru activitatea de secretariat, dactilografiere6. Spaţii pentru şedinţele consiliilor de conducere, în cazul în care nu pot fi folosite spaţiile atribuite pentru acţiuni de protocol7. Spaţii pentru casierie, special amenajate8. Spaţii pentru registratura generală9. Spaţii pentru păstrarea arhivei documentelor secrete10. Spaţii pentru relaţii cu publicul11. Spaţii pentru prepararea şi servirea hranei12. Spaţii pentru telex, centrală telefonică, echipamente de calcul şi multiplicat13. Spaţii pentru pază şi securitate14. Spaţii pentru personalul de serviciu15. Spaţii pentru armament şi muniţii16. Spaţii pentru depozitare17. Spaţii pentru ateliere de întreţinere şi reparaţii18. Spaţii pentru executarea atribuţiilor specifice  +  Anexa 14 NORME CANTITATIVE MAXIMALEpentru materiale de curăţenieI. Materiale pentru care cantităţile depind de destinaţia spaţiilor
                   
    Nr. crt.Denumirea materialelorUnitatea de calculU/MCantitatea anuală alocată pentru:Observaţii
    Cazare efective birouDepozit garajAlte spaţii*)
    1.Detergenţi (de toate tipurile) pentru:           Nu se vor lua în calcul suprafeţele depozitelor, atelierelor, remizelor şi garajelor.
    a) curăţirea pardoselilor din ciment, mozaic, gresie, preşuri P.V.C. pe holuri, încăperi şi alte spaţii de acelaşi fel1.000 m2kg80-120  
    b) spălat laufer100 kgkg72-72Se vor executa cel puţin 12 spălări.
    2.Detergenţi (de toate tipurile) pentru curăţat pardoselile din parchet1.000 m2kg850725850  
    3.Săpun-pastă pentru pardoseli din ciment, mozaic, gresie, P.V.C., inclusiv preş P.V.C. pe holuri şi încăperi1.000 m2kg120100120Se poate substitui cu detergenţi de orice fel în normă de 1/1.
    4.Săpun rufe pentru spălat laufer100 kgkg603060Se vor executa cel putin 12 spălări.
    5.Mături din paie1.000 m2buc.606575Se pot substitui cu perii din fire sintetice cu 1/2 norma la mături.
    6.Perii din păr pentru parchet1.000 m2buc.323  
    7.Perii pentru curăţat praful de pe pereţi şi tavane1.000 m2buc.111  
    8.Găleţi P.V.C. cu storcător1.000 m2buc.636
  ---------- Notă *) Alte spaţii - se includ spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, lucru cu publicul, sanitare, de preparare şi servire a hranei, cămine pentru cazare, birouri, conducerea ministerului, aresturi.II. Alte materiale
               
    Nr. crt.Denumirea materialelorUnitatea de calculU/MCantitatea anuală alocatăObservaţii
    1.Soluţie de lustruit parchetul1.000 m2kg100  
    2.Detergenţi (de toate tipurile) pentru spălat        
    a) perdele100 kgkg10  
    b) huse mobilier100 kgkg12  
    c) covoare pluşate, mochete şi draperii pluşate100 kgkg50Se vor executa 2 spălări pe an la preşuri şi o spălare pe an la covoare. Covoarele pluşate se pot curăţa chimic şi prin instituţii specializate, maximum o dată la 2 ani.
    d) covoare şi preşuri, ţesături uscate100 kg de ţesături uscatekg10Se vor executa 2 spălări pe an la preşuri şi o spălare pe an la covoare.
    3.Săpun-pastă pentru spălarea tâmplăriei vopsite, a pereţilor vopsiţi, a placajelor de faianţă1.000 m2kg10Se poate substitui cu detergenţi de orice fel cu 1/2 norma la săpun (cantitate echivalentă).
    4.Detergent pentru curăţat obiecte sanitare1 obiectkg2Se poate substitui cu orice tip de praf sau lichid, inclusiv detartrant la norma de 1 l/obiect/an.
    5.Detergenţi (toate tipurile) pentru blocuri alimentare, săli de mese, grupuri sanitare1.000 m2kg120  
    6.Dezodorizant tip spray pentru împrospătarea aerului din încăperi cu destinaţie specialăpe încăperebuc.12cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat
    7.Dezodorizant (odorcit) pentru grupuri sanitarela un grup sanitarbuc.12  
    8.Săpun de rufe pentru:        
    a) spălat perdele100 kgkg6Se vor executa cel puţin 4 spălări la perdele şi 6 spălări la huse de mobilier.
    b) spălat huse mobilier100 kgkg10Se poate substitui cu detergenţi de orice tip cu 1/2 norma la săpun de rufe.
    c) spălat câmpuri operaţii100 kgkg13  
    9.Mături din nuiele pentru drumuri, alei, platouri1.000 m2buc.100  
    10.Perii pentru curăţat vase de WC1 vasbuc.1cu mai puţin de 3 vase WC
    11.Perii pentru curăţat praful de pe aranjamentele florale artificialeun aranjamentbuc.1  
    12.Deşeuri textile pentru:       Pot fi folosite deşeuri rezultate din casări norma 1/1 deşeuri textile sau lavete din molton norma 1/1 deşeuri textile.
    a) curăţat pardoseli1.000 m2kg20
    b) curăţat tâmplarie vopsită, pereţi vopsiţi, placaje de faianţă1.000 m2kg10
    c) spălat şi şters suprafeţe cu petrosin1.000 m2   5
    13.Finet pentru curăţarea şi lustruirea suprafeţelor de mobilier10 m2suprafaţă desfăşuratăkg0,5  
    14.Desfundătoare pentru lavoare5 lavoarebuc.1Norma va fi 1 buc. pentru un grup sanitar cu mai putin de 5 lavoare.
    15.Făraş profesional cu coadă1.000 m2buc.3  
    16.Coşuri pentru hârtii1 persoanăbuc.1  
    17.Bătător de covoare50 m2 covorbuc.1  
    18.Găleţi duble cu pedală1 grup sanitarbuc.1la 2 ani
    19.Pubele P.V.C. pentru gunoi200 m2buc.1la 4 ani
    20.Ştergătoare pentru picioare pentru uşi de acces în clădiri1 uşăbuc.2  
    21.Var hidratat sau bulgări pentru întreţinerea curţilor1 hakg200  
    22.Produse pentru curăţat geamuri, oglinzi1.000 m2kg100  
    23.Produse pentru curăţat mobila10 m2litru1,5  
    24.Saci menajeri plastic1 coşset10  
    25.Accesorii spălat:        
    a) mop1.000 m2buc.50  
    b) coadă mopmopbuc.2  
    c) lavete10 m2buc.3  
    d) ştergător pentru geam100 m2buc.10
  NOTĂ:- În scopul cunoaşterii încadrării consumurilor în normele cantitative maximale, se va ţine o evidenţă din care să rezulte drepturile anuale şi cantităţile alocate.- Drepturile cantitative anuale se vor stabili la fiecare evidenţă de unitate din compartimentul cazarmare, printr-un proces-verbal aprobat de către şef.- Drepturile cantitative anuale la nivelul fiecărei unităţi de administrare pot fi astfel repartizate şi folosite încât să se asigure cu prioritate întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor destinate deservirii publicului (paşapoarte, poliţia de frontieră, evidenţa populaţiei, circulaţie, cazier, arhive), şcolarizării, ocrotirii sănătăţii, cazării şi hrănirii efectivelor.- Prin spălarea covoarelor, preşurilor şi a huselor nu se va reduce durata normată de serviciu a bunurilor materiale respective.-----------