ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009    În vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Guvernului, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor la nivelul Guvernului,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, şeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în aparatul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului." (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprim-ministrului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr.1, pentru funcţia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat. (3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcţia de secretar de stat."  +  Articolul IILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, litera a) se abrogă.2. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici se fac, în condiţiile legii, de către: a) Guvern, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e); b) primul-ministru, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) şi f). (2) Numirea într-o funcţie publică prevăzută la art. 12 lit. b) şi d) se face dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (3)."3. În anexă, la capitolul I litera A, punctele 1 şi 2 se abrogă.  +  Articolul IIIArticolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru. (3) Secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului participă la şedinţele Guvernului."  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un şef de departament cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator secundar de credite. Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene este ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (3) Şeful departamentului reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful departamentului emite ordine, în condiţiile legii. (5) Şeful departamentului conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăşoară săptămânal. (6) Şeful departamentului participă la şedinţele Guvernului."2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene se aprobă prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului."3. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul VArticolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea primului-ministru şi este condus de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru."  +  Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele b), c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat; d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat şi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;.................................................................... f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;".2. La articolul 1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea viceprim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".3. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Normele privind funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului."4. La articolul 2, literele a), h) şi k) se abrogă.5. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Viceprim-ministrul coordonează: a) Departamentul pentru Afaceri Europene; b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă; c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; d) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii; e) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."6. Articolele 20 şi 31 se abrogă.  +  Articolul VII (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează. (2) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Corpul de control al primului-ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primului-ministru preia toate reprezentările şi competenţele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Corpul de control al primului-ministru este finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (4) Corpul de control al primului-ministru urmăreşte modul în care, la nivelul fiecărei instituţii vizate, s-au stabilit şi respectat obligaţiile sale cu privire la autorizarea şi răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale şi cum s-au separat atribuţiile şi responsabilităţile pentru a se reduce riscul de eroare, de fraudă, de încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta aceste situaţii. (5) Corpul de control al primului-ministru îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) în vederea realizării funcţiei de autoritate a Guvernului, controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor, agenţiilor, autorităţilor administraţiei locale, serviciilor deconcentrate, instituţiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale, instituţiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum şi dacă activitatea acestora se desfăşoară cu respectarea politicilor interne şi a obligaţiilor impuse de lege, regulamente şi proceduri; b) urmăreşte îmbunătăţirea modalităţilor de efectuare şi corelare a activităţilor de control la nivel naţional pentru a se evita paralelismele şi creşterea exigenţei şi responsabilităţii în actul de control; c) acordă sprijin şi colaborează cu celelalte entităţi care desfăşoară activităţi de control prin desfăşurarea de acţiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entităţilor vizate a crescut funcţia preventivă a controlului fiscal-bugetar şi a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată şi munca la negru; d) verifică modul în care fiecare entitate vizată primeşte, expediază, înregistrează şi arhivează documentaţia, modul în care se respectă formalităţile legale adecvate şi dacă operaţiunile sunt consemnate şi transpuse veridic în documente şi acte, pentru a se asigura continuitatea activităţii; e) analizează abaterile de la proceduri şi circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniţia acţiuni de formalizare, legiferare; f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; g) analizează şi verifică sesizările primite de primul-ministru şi Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat; h) monitorizează şi controlează modul în care se elaborează şi se asigură transparenţa raportărilor periodice prezentate, conform reglementărilor legale în vigoare, de autorităţile administraţiei centrale, de instituţii şi entităţi publice centrale şi servicii deconcentrate; i) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, la solicitare, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat; j) verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale; k) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru; l) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului; m) coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control la nivelul administraţiei publice centrale; n) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, şi transmite, când se impune, sesizări către organele de cercetare penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile şi răspunderea penală, dacă este cazul; o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi dispuse de primul-ministru. (6) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici vizaţi au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Corpului de control al primului-ministru documentele şi informaţiile solicitate. (7) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Corpului de control al primului-ministru efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Corpului de control al primului-ministru, cu respectarea procedurilor legale. (8) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Corpului de control al primului-ministru măsurile luate în condiţiile legii. (9) Corpul de control al primului-ministru este condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru. (10) Numărul maxim de posturi al Corpului de control al primului-ministru, inclusiv demnitarul, se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în funcţie de necesităţi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. (11) Personalul Corpului de control al primului-ministru beneficiază în continuare de salarii de bază cu 50% mai mari decât cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al Guvernului. (12) Personalul Corpului de control al primului-ministru este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a personalului Corpului de control al primului-ministru se realizează prin ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului. (13) Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuţii de control trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să aibă o bună reputaţie, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum şi recomandare de la ultimul loc de muncă şi este obligat să aibă un comportament decent, moral şi legal. Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuţii de control trebuie să aibă studii universitare în domeniul juridic, economic sau tehnico-medical, în funcţie de specificul acţiunilor de control, şi o vechime de minimum 3 ani în activitatea de control sau cercetare penală, jurisdicţională. (14) Corpul de control al primului-ministru îşi desfăşoară activitatea prin personal propriu şi în colaborare cu alte entităţi specializate, dacă se impune. (15) Persoanele cu atribuţii de control din cadrul Corpului de control al primului-ministru sunt persoanele desemnate de şeful acestuia să exercite controale, în condiţiile legii, pentru a se asigura legalitatea, regularitatea, economicitatea şi eficienţa în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public, şi intră sub incidenţa regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese stabilit prin lege pentru funcţionarii publici. (16) Personalul fostului Departament de Control al Guvernului se preia în limitele numărului de posturi alocat prin decizie a primului-ministru, pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, a bunului său renume şi a încrederii acordate de primul-ministru, cu condiţia semnării unui angajament de loialitate, cu păstrarea drepturilor salariale aferente funcţiei de execuţie. (17) Persoanele care nu se vor încadra în prevederile alin. (16) vor fi concediate în condiţiile legii. (18) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Departamentul de Control al Guvernului" se înlocuieşte cu denumirea "Corpul de control al primului-ministru".  +  Articolul VIII (1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, trece din structura Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (2) Departamentul funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea viceprim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul este condus de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat. (3) Secretariatul General al Guvernului preia de la Cancelaria Primului-Ministru, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, patrimoniul şi numărul de posturi ale Departamentului. (4) Personalul Departamentului este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului şi cu condiţia semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii de către primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului, are ca efect revocarea încadrării, precum şi eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului de muncă, după caz. (5) Personalul Departamentului poate fi reîncadrat în condiţiile alin. (4). (6) Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (7) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (8) Departamentul are următoarele atribuţii principale: a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România; c) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală; d) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi dintre acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene; e) iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; g) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă; h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru. (9) Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare şi pune la dispoziţia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute. (10) Toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude. (11) În exercitarea atribuţiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, va solicita documentele şi informaţiile necesare. (12) În vederea efectuării eficiente şi cu celeritate a controalelor, toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligaţi să permită reprezentanţilor Departamentului accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice. (13) Pe parcursul desfăşurării controalelor, Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice menţionate au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în cel mult 10 zile de la data solicitării. (14) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (13), toate instituţiile şi autorităţile publice implicate, precum şi operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează ori beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului. (15) În baza împuternicirii de control, reprezentanţii Departamentului pot proceda la luarea de declaraţii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum şi de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârşirea unor nereguli ori fraude. (16) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. (17) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit. (18) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. (19) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente. (20) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existenţei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament. (21) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. (22) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operaţiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate. (23) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (8) lit. f), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate. (24) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii. (25) Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului. (26) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanţii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condiţiile legii. (27) Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IXStructura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul X (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, precum şi în anexele respectivelor bugete, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, arhiva, contractele şi acţiunile aflate în derulare, posturile şi patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.  +  Articolul XIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Dan NicaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Cătălin Ovidiu BabaDepartamentul pentru Afaceri Europene,Vasile Puşcaş,secretar de statp. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Nedelcu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 februarie 2009.Nr. 3.-------