HOTĂRÎRE Nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996privind funcţionarea Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 22 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor este unitatea specializată din compunerea Corpului Pompierilor Militari, abilitata să efectueze, la nivel naţional: studii şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; operaţiuni necesare eliberării agrementului tehnic pentru produsele, procedeele şi echipamentele destinate apărării împotriva incendiilor; certificarea sistemelor de alarma împotriva efractiei; specializarea personalului de pompieri şi atestarea cadrelor tehnice ale instituţiilor şi agenţilor economici cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului activităţii pe care o desfăşoară, potrivit legii, Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor are următoarele atribuţii principale: a) efectuează studii şi experimentari de interes naţional în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi colaborează, după caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenţi economici de profil; b) asigura, în laboratoare şi poligoane de profil, testarea combustibilitatii şi comportării la foc a materialelor, studierea şi experimentarea produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor, în vederea asigurării cerinţelor de siguranţă la foc, precum şi a sistemelor de alarma împotriva efractiei; c) verifica, la cererea producătorilor, furnizorilor ori a utilizatorilor, interni sau externi, calitatea produselor şi a echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor şi a sistemelor de alarma împotriva efractiei, ce urmează a fi fabricate, livrate sau utilizate, confirmind prin buletine de analiza, încercare sau experimentare, parametrii calitativi reali; d) executa încercări şi analize fizico-chimice şi elaborează studii tehnice de specialitate necesare agrementarii tehnice a produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor şi a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora, fabricate în ţara ori importate; e) elaborează metodologia pentru clasificarea combustibilitatii materialelor şi substanţelor, precum şi pentru testarea comportării la foc a unor produse, în corelatie cu prescripţiile tehnice naţionale şi europene; f) efectuează studii şi face propuneri de norme, măsuri şi mijloace pentru asigurarea protecţiei muncii şi a securităţii personalului de pompieri; g) acorda, la cerere, asistenţa tehnica şi consultaţii de specialitate persoanelor fizice şi juridice în domeniul utilizării produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor şi a sistemelor de alarma împotriva efractiei; h) organizează cursuri pentru specializarea personalului Corpului Pompierilor Militari, iar la cerere, organizează, potrivit legii, cursuri pentru formarea, atestarea şi specializarea pompierilor civili, a cadrelor tehnice şi a altor specialişti cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, eliberând, după caz, certificate, brevete, atestate sau diplome; i) atesta persoanele fizice şi juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotectie şi ignifugare, precum şi a celor de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor, utilajelor, instalaţiilor şi a altor mijloace tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor; j) participa la autorizarea şi acreditarea laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, testări şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, care funcţionează la agenţii economici şi la alte instituţii; k) participa la realizarea unor programe comune cu Societatea Română de Protecţie Împotriva Incendiilor (SORPINC), Societatea de Medicina de Urgenta şi Catastrofa din România şi cu alte organisme similare din ţara şi din străinătate, vizind problematica specifică activităţii pompierilor militari; l) executa, la cerere, constatări tehnico-ştiinţifice şi participa, împreună cu poliţia, ori, după caz, cu alte organe abilitate prin lege, la stabilirea cauzelor producerii incendiilor şi a condiţiilor care au favorizat dezvoltarea şi propagarea acestora sau la efectuarea de analize şi de experimente tehnice pentru fundamentarea unor ipoteze şi concluzii; m) executa testări şi demonstratii practice în poligoanele, laboratoarele, staţiile şi standurile de testare ale marilor unităţi şi unităţilor din compunerea Corpului Pompierilor Militari, cu acordul şi sprijinul comandantilor acestora şi, după caz, în colaborare cu alte instituţii sau agenţi economici interesaţi; n) desfăşoară activităţi de standardizare în cadrul comitetelor tehnice de profil ale căror secretariate le asigura şi participa, prin specialiştii proprii, la elaborarea sau revizuirea standardelor şi normativelor din domeniile de activitate conexe; o) studiază din punct de vedere ecologic, efectele incendiilor şi ale utilizării substanţelor de stingere şi de termoprotectie asupra mediului; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 3Activitatea de agrementare tehnica în domeniul apărării împotriva incendiilor şi activitatea de certificare a sistemelor de alarma împotriva efractiei, exercitate în temeiul art. 1 şi al art. 2 lit. d), se desfăşoară pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi, respectiv, prin ordin al ministrului de interne.Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Pentru produsele agrementate potrivit art. 3, producătorii sau, după caz, importatorii au dreptul sa înscrie pe ambalajul sau pe eticheta produsului respectiv sigla unităţii verificatoare şi anume: C.S.E.S. - P.S.I.  +  Articolul 5Lista produselor care au obţinut agrementul tehnic se aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin publicaţiile de specialitate ale Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 6Centrul de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor desfăşoară activităţi de colaborare cu institute, laboratoare şi organisme cu obiect de activitate similar din alte tari.  +  Articolul 7Fondurile necesare inzestrarii cu aparatura, standuri de testare şi încercări, echipamente şi alte mijloace şi substanţe, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se asigura în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului de Interne, prin Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 8Personalul Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor se compune din militari şi salariaţi civili şi se asigura din efectivele Corpului Pompierilor Militari.  +  Articolul 9Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Studii, Experimentari şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor se aproba prin ordin al ministrului de interne.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de interne,Doru Ioan Taracila----------------------