HOTĂRÂRE nr. 65 din 11 februarie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 11 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, prin reorganizarea activităţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în domeniul implementării proiectelor şi programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4. (3) Agenţia are ca scop implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi în Programul de guvernare.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea activităţii Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei şi ale unităţilor din subordine se constituie din: a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri; b) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor internaţionale; c) sponsorizări şi donaţii; d) alte venituri.  +  Articolul 3Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de implementare - prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor finanţate de la bugetul de stat; b) de administrare - prin care se asigură administrarea programelor de dezvoltare şi a proiectelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local; c) de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit legii; d) de autoritate - prin care se asigură controlul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 3, Agenţia are următoarele atribuţii:A. În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat:1. pe baza strategiei Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, implementează şi monitorizează programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;2. administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional, regional şi local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;3. sprijină, împreună cu alte organe ale administraţiei publice, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;4. aplică strategia şi politicile specifice în domeniul programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;5. implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilităţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;6. asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistenţă şi instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii;7. instituie şi gestionează, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, baza de date privind întreprinderile mici şi mijlocii la nivel naţional, precum şi din regiunea în care îşi desfăşoară activitatea oficiile teritoriale respective şi se constituie ca baze de date cuprinzând întreprinderile mici şi mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;8. colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi cu alte asemenea organisme, în scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;9. exercită calitatea de Agenţie naţională de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);10. facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legii;11. constată, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;12. asigură implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la nivel local;13. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;14. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.B. În domeniul gestionării programelor europene:1. participă la activităţi de informare şi promovare a fondurilor europene, precum şi la cele de consiliere a potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive şi a absorbţiei rapide a fondurilor comunitare;2. participă la implementarea programelor şi a proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;3. derulează şi alte programe şi proiecte cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unităţi de implemetare a programelor în condiţiile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu persoane juridice sau fizice. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are dreptul să solicite informaţii, în condiţiile legii, de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate. (4) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite. (5) Preşedintele Agenţiei este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat. (6) Vicepreşedintele este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (7) Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (8) Agenţia are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în conformitate cu prevederile legale, care asigură stabilitatea funcţionării Agenţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acesteia. (9) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui. (2) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) În subordinea Agenţiei funcţionează oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, organizate ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se constituie din: a) tarife pentru cursurile de perfecţionare organizate de Agenţie pentru reprezentanţii mediului de afaceri; b) asistenţă tehnico-financiară din partea organismelor internaţionale; c) sponsorizări şi donaţii; d) alte venituri. (3) Conducerea fiecărui oficiu teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie se asigură de către un şef oficiu. (4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, ca unităţi cu personalitate juridică, se poate desfăşura şi în spaţii închiriate în condiţiile legii. (5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au număr total de 195 de posturi. Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale. (6) Înfiinţarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al ministrului întreprinderilor mci şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea preşedintelui Agenţiei, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu această destinaţie prin bugetul anual. (7) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei.  +  Articolul 8 (1) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se face prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenţiei este de 31, exclusiv demnitarii şi posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Agenţie se stabilesc prin fişa postului. (4) Salarizarea personalului Agenţiei se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Agenţia va prelua în subordinea sa, de la Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, unităţi cu personalitate juridică, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, aflat în patrimoniul public al statului şi în administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, se transmite Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are în dotare un număr de 3 autoturisme şi un consum de combustibil stabilit potrivit reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice desfăşurate, fiecare oficiu teritorial are în dotare un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 150 litri/autoturism.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin Niţăp. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana Nedelcu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 februarie 2009.Nr. 65.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şiProgramelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii*Font 7*    Numărul maxim de posturi = 31,    exclusiv demnitarii şi personalul oficiilor teritoriale      ┌────────────────────┐ ┌──────────────┐      │ Cabinet preşedinte ├──────────────────────┤ Preşedinte ├────────────────┬───────────────────────────┐      └────────────────────┘ └───────┬──────┘ │ Compartiment audit intern │                                                          │ └───────────────────────────┘                                                  ┌───────┴────────┐                                                  │ Vicepreşedinte │                                                  └───────┬────────┘                                                          │                                                 ┌────────┴─────────┐                                                 │ Secretar general │                                                 └────────┬─────────┘                                                          │    ┌─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──┴────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐    │ │  ┌─┴──┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌─ ┴ ─┐ ┌ ─ ┴ ─┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌ ─┴─ ┐ ┌──┴─┐  │Com-│ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- │ Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- Ofi- │ Ofi- │ │Di- │  │par-│ │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │ │ciul │ciul │rec-│  │ti- │ te- te- │ te- te- │ te- │ te- │ te- te- │ te- te- │ te- te- │ te- │ │ţia │  │ment│ │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │ │ri- │ri- │pro-│  │eco-│ to- to- │ to- to- │ to- │ to- │ to- to- │ to- to- │ to- to- │ to- │ │gra │  │no- │ │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │rial │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │ │rial │rial │me │  │mic,│ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- │ pen- │ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- pen- │ pen- │ │şi │  │ju- │ │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │tru │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │ │tru │tru │pro-│  │ri- │ În- În- │ În- În- │ În- │ În- │ În- În- │ În- În- │ În- În- │ În- │ │iec-│  │dic,│ │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │tre- │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │ │tre- │tre- │te │  │re- │ prin- prin-│ prin- prin- │ prin-│ prin-│ prin- prin-│ prin- prin-│ prin- prin-│ prin-│ │ │  │sur-│ │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │deri │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │ │deri │deri │ │  │se │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici │ Mici │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici Mici │ Mici │ │ │  │uma-│ │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │şi │şi │şi │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │ │  │ne │ Mij- Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- Mij- │ Mij- │ │ │  │şi │ │lo- │ │lo- │lo- │ │lo- │lo- │lo- │lo- │lo- │lo- │ │lo- │lo- │ │lo- │lo- │ │  │ad- │ cii cii │ cii cii │ cii │ cii │ cii │ cii │ cii cii │ cii cii │ cii │ │ │  │mi- │ │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │şi │şi │şi │şi │ │şi │şi │ │şi │şi │ │  │nis-│ Coo- Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- Coo- │ Coo- │ │ │  │tra-│ │pe- │ │pe- │pe- │ │pe- │pe- │pe- │pe- │pe- │pe- │ │pe- │pe- │ │pe- │pe- │ │  │tiv │ raţie raţie│ raţie raţie │ raţie│ raţie│ raţie│ raţie│ raţie raţie│ raţie raţie│ raţie│ │ │  │ │ │Bacău│ │Bra- │Bucu-│ │Cluj │Cons- │Cra- │Ga- │Iaşi │Plo- │ │Satu │Târ- │ │Târgu │Timi- │ │  │ │ şov │ reşti Napoca│ tanţa│ iova │ laţi │ │ ieşti Mare │ go- Mureş│ şoara│ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vişte │ │ │ │  └────┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ┘ └────┘----