HOTĂRÎRE Nr. 354 din 2 aprilie 1990*) *** Republicatăprivind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 346 din 26 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 bis din 6 iunie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 354 din 2 aprilie 1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 23 aprilie 1992 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 580 din 22 septembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 noiembrie 1992.  +  Articolul 1Pe baza prezentei hotărâri se înfiinţează Fundaţia Culturală Română, persoana juridică autonomă, cu sediul în Bucureşti.Fundaţia are ca scop sa participe la promovarea cooperării culturale cu alte popoare, sa sprijine eforturile şi preocuparile unor uniuni de creaţie şi ale unor persoane, sa întreţină legături cu organizaţiile românilor stabiliţi în străinătate, precum şi cu asociaţiile de prietenie cu alte state. De asemenea, noul organism va răspunde de administrarea şi îndrumarea activităţii aşezămintelor culturale ale statului român în alte tari (centre culturale, biblioteci, institute etc.) şi va tine legătura cu instituţiile similare străine din România.  +  Articolul 2Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe vor acorda fundaţiei asistenţa în domeniul culturii şi politicii culturale.  +  Articolul 3Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Fundaţiei Culturale Române se stabilesc prin statutul anexat (anexa nr. 1), care face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Sursele de finanţare a Fundaţiei Culturale Române se constituie din cotizaţii şi alte venituri proprii, din donaţii sau ajutoare ale persoanelor fizice sau juridice din ţara şi străinătate, precum şi din alocaţii bugetare prin Ministerul Afacerilor Externe, aprobate anual.  +  Articolul 5Fundaţia Culturală Română poate produce, edita şi difuza reviste, cărţi şi alte publicaţii de profil, material audiovizual, precum şi alte asemenea produse culturale.Fundaţia, singura sau în asociere, poate înfiinţa, în condiţiile legii, entităţi economice cu caracter lucrativ, ale căror activităţi sunt compatibile cu scopurile sale statutare, utilizînd profiturile realizate în satisfacerea acestor scopuri, după plata impozitului pe profit, stabilit potrivit dispoziţiilor legale.Fundaţia poate înfiinţa filiale în ţara şi în străinătate.  +  Articolul 6Pentru asigurarea bazei materiale a fundaţiei, pe data prezentei hotărâri, unităţile şi activităţile cuprinse în anexa nr. 2, cu întregul lor patrimoniu, trec în administrarea Fundaţiei Culturale Române.Activul şi pasivul unităţilor preluate, stabilite pe bază de bilanţ la data prezentei hotărâri, precum şi indicatorii economici şi financiari trec la Fundaţia Culturală Română, pe bază de protocol.  +  Articolul 7Pe data prezentei hotărâri se abroga: H.C.M. nr. 474/1962 privind autorizarea înfiinţării Institutului Roman pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obsteasca; H.C.M. nr. 600/1962 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionarii Institutului Roman pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obsteasca; H.C.M. nr. 1.434/1972 privind autorizarea înfiinţării Asociaţiei "România" şi a organului ei de presa "Tribuna României", precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 STATUTUL DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZAREa Fundaţiei Culturale Române  +  Capitolul 1 Funcţionare(Denumire, natura juridică, sediu, obiect, scopuri, patrimoniu)  +  Articolul 1Fundaţia Culturală Română este persoana juridică autonomă şi funcţionează ca instituţie culturală de utilitate publică, apolitica, pe durata nelimitată.  +  Articolul 2Fundaţia are sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, putind deschide filiale în alte localităţi din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 3Obiectul activităţii Fundaţiei Culturale Române îl constituie desfăşurarea unor programe de schimburi cu caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, documentar, între persoane fizice, instituţii neguvernamentale, asociaţii profesionale interesînd sfera sa de activitate, pentru favorizarea cunoaşterii şi răspândirii culturii române, stabilirii de legături culturale şi spirituale cu românii şi originarii din România, precum şi stimularea cunoaşterii altor culturi, îndeosebi a celor interferate spaţiului spiritualitatii româneşti, oriunde în lume.  +  Articolul 4În acest scop, Fundaţia Culturală Română:- menţine şi intareste legăturile cu românii din afară frontierelor tarii, precum şi cu persoanele care aparţin spaţiului spiritualitatii româneşti, în vederea păstrării identităţii lor culturale, de limba şi traditii;- promovează şi sprijină activităţile de studiu şi cercetare cu privire la istoria şi civilizatia românilor;- menţine legături cu asociaţii culturale şi ligi de prietenie din străinătate;- acorda burse şi organizează cursuri lingvistice, de istorie şi cultura, în ţara şi în străinătate;- dotează biblioteci, institute de învăţământ, centre culturale şi aşezăminte, din ţara şi străinătate, cu publicaţii, cărţi, mobilier etc.;- organizează sau participa la expoziţii, spectacole, concerte şi alte manifestări cultural-artistice;- produce, editează şi difuzează cărţi şi reviste, material audiovizual, precum şi alte asemenea produse culturale;- organizează orice alte acţiuni compatibile cu obiectul sau de activitate.  +  Articolul 5Patrimoniul Fundaţiei Culturale Române se compune din bunurile imobiliare şi mobiliare trecute în administrarea sa prin actul de înfiinţare sau dobîndite ulterior, potrivit legii.Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare se asigura din:- venituri proprii;- donaţii acordate de persoane fizice şi juridice;- subvenţii de la bugetul de stat.Fundaţia Culturală Română dispune de cont bancar.  +  Articolul 6Liberalităţile de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai dacă nu sunt grevate de condiţii sau sarcini care ar afecta autonomia fundaţiei sau de natura să-i impună o conduita morala contrară obiectului de activitate şi scopurilor stabilite prin prezentul statut.  +  Articolul 7Fundaţia poate înfiinţa, potrivit legii, entităţi economice proprii, cu capital exclusiv al fundaţiei, realizat din venituri proprii sau din donaţii, precum şi în asociere cu alte capitaluri, beneficiind de profiturile rămase după plata impozitului pe profit datorat în condiţiile legii.De asemenea, în îndeplinirea obiectivelor statutare, fundaţia va putea încheia convenţii de cooperare economică sau cu caracter de mutualitate cu alte persoane juridice române ori străine.  +  Capitolul 2 Organizare şi administrare  +  Articolul 8Organele de conducere şi administrare ale Fundaţiei Culturale Române sunt:- Consiliul director;- Consiliul de administraţie;- Forumul.  +  Articolul 9Consiliul director este organul de conducere al Fundaţiei Culturale Române.Consiliul este alcătuit din preşedinte şi 24 de membri. În compunerea consiliului intra 4 vicepreşedinţi, secretarul executiv, conducătorul Centrului de Studii Transilvane Cluj-Napoca, conducătorul Centrului de Studii Româneşti Iaşi, conducătorii departamentelor, conducătorul Editurii Fundaţiei Culturale Române, redactorii-şefi ai publicaţiilor fundaţiei, prin rotaţie, reprezentanţii unor instituţii publice cu activităţi similare celei desfăşurate de fundaţie, precum şi 3 membri, personalităţi prestigioase din lumea culturii.Instituţiile publice reprezentate în consiliu sunt: Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Învăţământului.Cei 3 membri, personalităţi prestigioase din lumea culturii, sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate simpla, de către restul membrilor consiliului director.La lucrările consiliului pot lua parte, cu vot consultativ, redactorii-şefi ai publicaţiilor fundaţiei, care nu fac parte din consiliu.  +  Articolul 10Atribuţiile consiliului director sunt următoarele:- alege şi revoca pe preşedintele fundaţiei;- aproba şi modifica programele de activitate ale fundaţiei;- face propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aproba în condiţiile prevăzute de lege;- hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea de entităţi economice cu scop lucrativ;- stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor functionale şi ale angajaţilor;- ia orice alta măsura care nu este interzisă prin lege sau care nu este data prin statut în competenţa unui alt organ.  +  Articolul 11Consiliul director îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu majoritate de două treimi, afară de cazurile în care prin statut se prevede altfel.  +  Articolul 12Preşedintele fundaţiei este o personalitate de prestigiu naţional şi internaţional, neangajata politic.El este ales cu o majoritate de două treimi din totalul numărului membrilor consiliului director, pe o perioadă de 4 ani.Preşedintele poate fi revocat sau suspendat din funcţie pentru săvârşirea unor grave încălcări ale prevederilor statutului.Mandatul preşedintelui se reînnoieşte la fiecare patru ani.  +  Articolul 13Preşedintele reprezintă fundaţia în toate actele sale şi realizează conducerea operativă a acesteia. Preşedintele conduce, de asemenea, activitatea consiliului de administraţie.  +  Articolul 14Vicepreşedinţii şi secretarul executiv sunt numiţi de preşedinte, la propunerea consiliului director.  +  Articolul 15Vicepreşedinţii coordonează sectoarele de activitate încredinţate de preşedinte.În absenta preşedintelui, un vicepreşedinte desemnat de preşedinte îndeplineşte toate atribuţiile acestuia.  +  Articolul 16Secretarul executiv urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărîrilor organelor de conducere ale fundaţiei şi coordonează activitatea personalului salariat al acesteia.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie este organul de coordonare a activităţii curente a Fundaţiei Culturale Române.Consiliul de administraţie este compus din 9 membri: preşedintele fundaţiei, 2 vicepreşedinţi desemnaţi de preşedinte, secretarul executiv, conducătorul departamentului Coordonare logistica-secretariat, consilierul juridic şi trei conducători ai departamentelor functionale, prin rotaţie.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:- elaborează programul de activitate al fundaţiei şi bugetul de venituri şi cheltuieli, care sunt supuse aprobării consiliului director;- analizează şi aproba propunerile preşedintelui fundaţiei privind activităţile curente ale acesteia, precum şi modul de organizare şi finanţare a activităţilor;- accepta liberalităţile în condiţiile prevăzute de statut şi stabileşte destinaţia ce urmează a fi data acestora, ţinând seama de clauzele ori sarcinile impuse de autor, precum şi de interesele de utilitate publică ale fundaţiei;- la propunerea preşedintelui, înfiinţează publicaţii noi sau desfiinţează publicaţiile existente;- întocmeşte raportul de activitate al fundaţiei şi bilanţul contabil, pe care le prezintă consiliului director;- aproba Regulamentul interior de funcţionare a fundaţiei;- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul director.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie se întruneşte în fiecare luna, precum şi la solicitarea preşedintelui.Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.  +  Articolul 20Structura organizatorică şi funcţională a fundaţiei este următoarea: a) departamente: Analiza şi programe; Relaţii internaţionale - Educaţie şi învăţământ; Schimburi culturale; Românii din afară graniţelor; Tiparituri - Difuzare; Analiza economic-financiară şi contabilitate; Coordonare logistica - Secretariat; Publicaţii; b) centre: Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca şi Centrul de Studii Româneşti Iaşi.  +  Articolul 21Editura Fundaţiei Culturale Române funcţionează ca instituţie publică finanţată integral din venituri extrabugetare.Editura este subordonata fundaţiei, care fixează şi aproba planul sau editorial, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli.Fundaţia poate aloca editurii mijloace financiare pentru editarea de cărţi, pe baza unor propuneri motivate cultural şi financiar, alocaţiile fiind prevăzute în planurile financiare trimestriale ale fundaţiei şi acordate la începutul fiecărui trimestru, în condiţiile legii.Fundaţia controlează şi aproba executarea propunerilor editoriale şi modul de realizare a prevederilor bugetare.Consiliul de administraţie al fundaţiei aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a editurii, precum şi normativele privind relaţiile functionale dintre fundaţie şi editura.  +  Capitolul 3 Membri de onoare. Forumul României  +  Articolul 22Fundaţia Culturală Română poate acorda titlu de membru de onoare al fundaţiei unor persoane care s-au ilustrat prin contribuţii remarcabile în promovarea culturii şi spiritualitatii româneşti sau care au consolidat, prin activitatea lor, prestigiul moral al fundaţiei şi nu susţin programatic şi activ puncte de vedere cu caracter extremist, de intoleranta naţionala, rasială sau confesionala.Membrii de onoare pot proveni dintre:- reprezentanţii comunităţilor etnice sau spirituale româneşti de pretutindeni, indiferent de apartenenţa statala, confesionala şi de opţiunile politice;- personalităţi culturale, artistice, ştiinţifice, din ţara şi străinătate, care contribuie la realizarea scopurilor formulate prin prezentul statut;- membri ai uniunilor şi asociaţiilor de creaţie, organizaţiilor profesionale şi cultelor.Titlul de membru de onoare este acordat de consiliul director, la propunerea consiliului de administraţie sau a preşedintelui fundaţiei.  +  Articolul 23Forumul se constituie prin participarea următoarelor persoane:- membrii consiliului director al fundaţiei şi membrii de onoare ai fundaţiei;- reprezentanţi ai uniunilor şi asociaţiilor de creaţie;- reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale de ziarişti;- membri ai asociaţiilor profesionale ale oamenilor de cultura, ştiinţa şi învăţământ;- reprezentanţi ai principalelor culte din România;- delegaţi ai comunităţii româneşti sau de limba română, din străinătate, interesate în realizarea scopurilor fundaţiei.Hotărârile forumului au un caracter de recomandare.  +  Articolul 24Forumul fundaţiei se constituie în reuniuni ordinare o dată la patru ani, iar în reuniuni extraordinare, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 25Modul de desemnare şi convocare a participanţilor, fixarea ordinii de zi, desfăşurarea dezbaterilor, precum şi procedura de adoptare a hotărîrilor se stabilesc printr-un regulament aprobat de către consiliul director.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 26Fundaţia va pregati şi publică anual un raport general cu privire la activitatea desfăşurata.  +  Articolul 27Încetarea activităţii Fundaţiei Culturale Române poate avea loc numai ca urmare a hotărârii de dizolvare, luată cu o majoritate de patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.Condiţiile lichidării patrimoniului se stabilesc prin actul de dizolvare.  +  Articolul 28Până la alegerea consiliului director, fundaţia va fi condusă de un consiliu provizoriu, alcătuit din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar executiv, conducătorii departamentelor functionale, ai publicaţiilor, editurii şi Centrului de Studii Transilvane.În termen de o luna de la adoptarea statutului, consiliul provizoriu va proceda la organizarea şi definitivarea consiliului director, potrivit normelor prezentului statut.  +  Articolul 29Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Anexa 2 1. Institutul Roman pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea2. Asociaţia "România"3. Revista "Tribuna României".-----------------------