LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 (*actualizată*)privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ(actualizată până la data de 26 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 9 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, personal didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte categorii de personal, care au merite deosebite în dezvoltarea învăţământului de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare şi în cercetarea ştiinţifică sau au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ din străinătate şi cele din România. (2) Medalia Meritul pentru Învăţământ este o decoraţie ce se acordă cetăţenilor români sau străini, personal didactic şi alte categorii de personal, pentru rezultate meritorii în promovarea învăţământului de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare şi în asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ. (3) Instituţiile şi unităţile de învăţământ de prestigiu din ţară sau din străinătate, care au o vechime de cel puţin 50 de ani, pot fi decorate, în mod excepţional, cu Ordinul Meritul pentru Învăţământ.  +  Articolul 3 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ se prezintă sub două forme de valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul Ordinului Meritul pentru Învăţământ este o cruce cu braţele egale, confecţionată din argint, emailată alb, având aplicată în centru o torţă aprinsă, iar printre braţe are petrecută o cunună din frunze de laur.  +  Articolul 4 (1) Medalia Meritul pentru Învăţământ se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul Medaliei Meritul pentru Învăţământ este o piesă circulară, confecţionată din tombac, pe care sunt redate, în centru, în basorelief, o torţă aprinsă, iar pe margini, o cunună deschisă din frunze de laur.  +  Articolul 5Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ, pentru fiecare grad sau clasă, precum şi modelele desenate sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ se conferă de către Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către ministrul de resort pentru persoanele din domeniul său de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor prevăzute pentru fiecare grad şi clasă.  +  Articolul 8 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ este limitat la maximum 12.000 de membri. (2) Instituţiile şi unităţile de învăţământ cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Cetăţenii străini sau instituţiile şi unităţile de învăţământ din străinătate cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9Ordinul Meritul pentru Învăţământ cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.4 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) Mare Ofiţer; b) Comandor; c) Ofiţer; d) Cavaler.  +  Articolul 10Medalia Meritul pentru Învăţământ cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.4 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.  +  Articolul 11 (1) Medalia Meritul pentru Învăţământ se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I. (2) Medalia Meritul pentru Învăţământ clasa I, conferită cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Atestarea Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul pentru Învăţământ sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Brevetele pentru Medalia Meritul pentru Învăţământ sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Membrii Ordinului Meritul pentru Învăţământ, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi "Cavaleri ai Ordinului Meritul pentru Învăţământ".  +  Articolul 14 (1) Ziua Ordinului Meritul pentru Învăţământ se sărbătoreşte la data de 3 octombrie, data primei instituiri a ordinului în anul 1898. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Învăţământ, ministerul de resort şi celelalte instituţii publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ.  +  Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul pentru Învăţământ gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţă la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personală sau în grup a celor decoraţi.  +  Articolul 16 (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul pentru Învăţământ se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul pentru Învăţământ este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi 2 membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al Consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer. (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Învăţământ, pe termen de 5 ani, de către cavalerii acestui ordin. (3) Pot fi realeşi pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (4) Ministerul de resort va pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii Consiliului de onoare.  +  Articolul 18 (1) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Învăţământ pot semnala Consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a semnalării se convoacă Consiliul de onoare şi persoana învinuită în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Învăţământ pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare şi persoana învinuită în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei. (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul pentru Învăţământ judecă şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul pentru Învăţământ. În acest caz, în Consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţă şi 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, etuiurilor brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi ale Medaliei Meritul pentru Învăţământ sunt asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 220.  +  Anexa 1REGULAMENT 27/05/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 27/05/2004  +  Anexa 3__________NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Modelul desenat al Ordinului Meritul pentru Învăţământ se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iunie 2004, pag. 7-9. (a se vedea imaginea asociată).*) Conform pct. 10 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007, se abrogă modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofiţer din anexa nr. 3.  +  Anexa 4__________NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Modelul desenat al al Medaliei Meritul pentru Învăţământ se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iunie 2004, pag. 10. (a se vedea imaginea asociată).*) Conform pct. 10 al art. II din LEGEA nr. 233 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007, se abrogă modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4.-----