HOTĂRÎRE nr. 354 din 2 aprilie 1990privind înfiinţarea Fundaţiei Culturale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 23 aprilie 1992    Notă *) Hotărîre cuprinsă în anexa la Hotărîrea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Fundaţia Culturală Română, persoana juridică autonomă, cu sediul în Bucureşti.Fundaţia are ca scop sa participe la promovarea cooperării culturale cu alte popoare, sa sprijine eforturile şi preocuparile unor uniuni de creaţie şi ale unor persoane, sa întreţină legături cu organizaţiile românilor stabiliţi în străinătate, precum şi cu asociaţiile de prietenie cu alte state. De asemenea, noul organism va răspunde de administrarea şi îndrumarea activităţii aşezămintelor culturale ale statului român în alte tari (centre culturale, biblioteci, institute etc.) şi va tine legătură cu instituţiile similare străine din România.  +  Articolul 2Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe vor acorda fundaţiei asistenţa în domeniul culturii şi politicii culturale.  +  Articolul 3Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Fundaţiei Culturale Române se stabilesc prin statut propriu, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii care se aproba de adunarea generală.  +  Articolul 4Sursele de finanţare ale Fundaţiei Culturale Române se constituie din cotizatii şi alte venituri proprii, din donaţii sau ajutoare ale persoanelor fizice sau juridice din ţara şi străinătate, precum şi din alocaţii bugetare prin Ministerul Afacerilor Externe, aprobate anual.  +  Articolul 5Fundaţia Culturală Română poate edita reviste şi alte publicaţii de profil.  +  Articolul 6Pentru asigurarea bazei materiale a fundaţiei, pe data prezentei hotărîri, unităţile şi activităţile cuprinse în anexa, cu întregul lor patrimoniu, trec în administrarea Fundaţiei Culturale Române.Activul şi pasivul unităţilor preluate, stabilite pe bază de bilanţ la data prezentei hotărîri, precum şi indicatorii economici şi financiari trec la Fundaţia Culturală Română, pe bază de protocol.  +  Articolul 7Structura organizatorică şi numărul de personal necesar fundaţiei se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 8Cheltuielile în valută necesare pentru desfăşurarea activităţii fundaţiei se suporta de la balanţa de plati externe, iar veniturile realizate în valută se preiau ca încasări la posturile corespunzătoare din balanţa.  +  Articolul 9Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul şi bugetul de stat pe anul 1990.  +  Articolul 10Pe data prezentei hotărîri se abroga: H.C.M. nr. 474/1962 privind autorizarea infiintarii Institutului Roman pentru Relaţiile Culturale cu Strainatatea, ca organizaţie obsteasca; H.C.M. nr. 600/1962 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionarii Institutului Roman pentru Relaţiile Culturale cu Strainatatea, ca organizaţie obsteasca; H.C.M. nr. 1434/1972 privind autorizarea infiintarii Asociaţiei "România" şi a organului ei de presa "Tribuna României", precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 1. Institutul Roman pentru Relaţiile Culturale cu Strainatatea2. Asociaţia "România"3. Revista "Tribuna României".-------------