HOTĂRÂRE nr. 51 din 29 ianuarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum şi pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării exercită următoarele atribuţii principale:1. formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate;2. evaluează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;3. controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular;4. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;5. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;6. elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor, de organizare şi funcţionare a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior;7. aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar;8. propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat;9. efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;10. asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor;11. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;12. asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii;13. coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor;14. comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces;15. asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;16. asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă;17. participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu;18. iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;19. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; aprobă, coordonează, conduce şi finanţează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale, derulate în cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare, indiferent de nivelul şi valoarea proiectelor;20. asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie;21. asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;22. realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;23. stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;24. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate;25. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";26. asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenţei, a personalului din cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare;27. organizează, coordonează şi monitorizează procesul de evaluare şi acreditare în domeniul învăţământului şi cercetării;28. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;29. asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor şi proiectelor din domeniul de activitate, precum şi a asistenţei sociale a elevilor, studenţilor şi personalului angajat în cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare;30. controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;31. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, potrivit prevederilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării are şi următoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret şi/sau studenţi, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor baze sportive, de agrement, programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială; d) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin organele specializate din subordinea sa.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pot fi organizate servicii, birouri şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării - consilii şi comisii consultative, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa organismelor de nivel naţional prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional, finanţate de la bugetul de stat, sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-5 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, care este autonom, şi, respectiv, a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum şi de preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, numiţi în condiţiile legii. (3) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (4) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (5) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării poate delega prin ordin unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, secretarului general şi altor persoane din cadrul ministerului.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct pentru educaţie, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.  +  Articolul 12 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este de 460, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (6) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării numeşte personalul unităţilor de management, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine.  +  Articolul 14 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehicule cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării poate închiria spaţii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării poate închiria unor operatori economici, asociaţii ori fundaţii sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobile proprietate publică sau privată a statului, aflate în proprietatea sa, în care îşi desfăşoară activitatea ori pe care le administrează, în condiţiile legii. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 18Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 19 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 20 (1) Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare trece din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în subordinea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării. (2) Alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numirea directorului general al Agenţiei se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii. Directorul general al Agenţiei numeşte directorul tehnic şi şefii unităţilor fără personalitate juridică, în condiţiile legii." (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 51.  +  Anexa 1 *Font 7*    Numărul maxim de posturi: 460, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului               ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐               │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII│               └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                           ┌────────────┐                                           │ MINISTRU │                                           └┬──────────┬┘                                            │ Cabinet │                                            │ Ministru │                                            └─────┬────┘                                                  │                 ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐                 │Consilier Diplomatic├───────────┼───────────┤Serviciul Relaţii Publice│                 └────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                                  │          ┌──────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐          │Direcţia Audit├────────────────────────┼────────────────────┤Direcţia Generală Juridică│          └──────────────┘ │ │ şi Control │                                                  │ └──────────────────────────┘                                                  │       ┌─────────────┬─────────────┬──────────────┼────────────────┬────────────────────┐   ┌───┴────┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ │ ┌────┴───┐ │   │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ │   │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT │ ┌───────┴────────┐ │DE STAT │ ┌───────────┴──────────┐   └───┬────┘ └────┬───┘ └────┬───┘ │SECRETAR GENERAL│ └────┬───┘ │Preşedinte Autoritatea│   ┌───┴────┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ └───────┬────────┘ ┌────┴───┐ │ Naţională pentru │   │Cabinet │ │Cabinet │ │Cabinet │ ┌───────┴────────┐ │Cabinet │ │Cercetare Ştiinţifică │   │Secretar│ │Secretar│ │Secretar│ │Secretar General│ │Secretar│ └──────────────────────┘   │de Stat │ │de Stat │ │de Stat │ │ Adjunct │ │de Stat │   └────────┘ └────────┘ └────────┘ └───────┬────────┘ └────────┘                                                  │                                                  │  ┌─────┬───────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─┴───┬─────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┐  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌──┴──┐ ┌──────┴─────┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┬─┘ └───┘ └┬───┬┘ └───┘ └─┬─┘ └┬───┬┘ └─┬─┘ └───┘ └─┬─┘ └┬───┬┘ └─┬────┬────┬┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌───┐ ┌───┐┌───┐ ┌───┐ ┌───┐┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐┌───┐ ┌───┐┌───┐┌───┐│A.1│ │C.1││C.2│ │E.1│ │F.1││F.2│ │G.1│ │I.1│ │J.1││J.2│ │K.1││K.2││K.3│└───┘ └───┘└───┘ └───┘ └───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘A. Direcţia Generală Învăţământ SuperiorA.1. Direcţia Strategii de Finanţare InstituţionalăB. Centrul Naţional de Recunoastere şi Echivalare a DiplomelorC. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi ProgrameC.1. Direcţia Evaluare Inspecţie ŞcolarăC.2. Direcţia Monitorizarea şi Modernizarea Reţelei ŞcolareD. Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera DidacticăE. Direcţia Generală Formare ContinuăE.1. Direcţia Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică şi Învăţare pe Tot Parcursul VieţiiF. Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu ParlamentulF.1. Direcţia Politici pentru MinorităţiF.2. Direcţia Relaţia cu ParlamentulG. Direcţia Generală Strategii privind Corelarea Sistemului de Învăţământ cu Piaţa MunciiG.1. Direcţia Relaţia cu Partenerii Sociali - Sindicate, Părinţi, Patronate, ONG-uriH. Direcţia Studenţi InternaţionaliI. Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii InternaţionaleI.1. Direcţia Afaceri EuropeneJ. Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi InvestiţiiJ.1. Direcţia Buget-FinanţeJ.2. Direcţia Patrimoniu şi InvestiţiiK. Direcţia Generală Informatizare şi ResurseK.1. Direcţia Informatizare şi Resurse UmaneK.2. Direcţia LogisticăK.3. Direcţia BiblioteciL. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare ExternăM. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi UniversitareN. OI POSDRU - Funcţionează la nivel de Direcţie GeneralăO. Unitatea de Management al Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale  +  Anexa 2 CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanţare
  I. Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului Bugetul de stat
  II. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare Bugetul de stat
  III. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Bugetul de stat
  IV. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
  V. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Bugetul de stat
  VI. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Venituri proprii
  VII. Consiliul Naţional al Rectorilor Venituri proprii
   +  Anexa 3 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonareaMinisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, exceptândunităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile carefuncţionează în subordineaAutorităţii Naţionale pentru Cercetare ŞtiinţificăA. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate sau în coordonare
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  I. Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare Bugetul de stat
  II. Instituţii de învăţământ superior de stat:
  1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii
  2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii
  3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii
  4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Venituri proprii
  5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii
  7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii
  8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii
  9. Universitatea de Arte din Bucureşti Venituri proprii
  10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii
  11. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii
  12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii
  13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
  14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
  15. Universitatea din Bacău Venituri proprii
  16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
  17. Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii
  18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  24. Universitatea "Ovidius" din Constanţa Venituri proprii
  25. Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii
  26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
  27. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii
  28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii
  29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii
  30. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii
  31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii
  32. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii
  33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii
  34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
  35. Universitatea din Petroşani Venituri proprii
  36. Universitatea din Piteşti Venituri proprii
  37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii
  38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii
  39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
  40. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
  41. Universitatea "Valahia" din Târgovişte Venituri proprii
  42. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii
  43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii
  44. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Venituri proprii
  45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş Venituri proprii
  46. Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii
  47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Venituri proprii
  48. Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii
  49. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii
  III. Biblioteci centrale universitare şi pedagogice:
  1. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti Bugetul de stat
  2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat
  3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
  4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara Bugetul de stat
  5. Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti Bugetul de stat
  IV. Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
  V. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare Bugetul de stat
  VI. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Bugetul de stat
  VII. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Bugetul de stat
  VIII Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  IX. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  X. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XI. Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XII. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (Mediaş) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIII Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIV. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XV. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii
  XVI. Corul Naţional de Cameră "Madrigal" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XVII Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  B. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi InovăriiXVIII. Casele universitarilor
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Casa Universitarilor din Bucureşti Venituri proprii
  2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii
  3. Casa Universitarilor din Iaşi Venituri proprii
  4. Casa Universitarilor din Braşov Venituri proprii
  5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii
  C. Alte unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii
   +  Anexa 4 CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea directă aMinisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  18. Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  20. Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  21. Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şiinovare care funcţionează în subordinea directă aMinisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bugetul de stat
  2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Institutul Limbii Române Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 10.486.2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.844.
   +  Anexa 6 ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică,dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează însubordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Bugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 45.
   +  Anexa 7 PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovăriipentru activităţi specifice
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim bucăţi Consumul maxim de carbu- ranţi/ autove- hicul - litri/ lună -
  1. Proiectul privind învăţământul rural - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism de teren - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar 2 3 41 450 450 450
  2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 7 450 450
  3. Monitorizare şi inspecţie - autoturism - microbuz 10 3 450 450
  4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism - microbuz 1 1 450 450
  5. OI POS DRU - autoturism pentru unitatea centrală - autoturism pentru unitatea teritorială 2 8 450 450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective.-------