ORDONANŢĂ nr. 4 din 29 ianuarie 2009pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct. IV.2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1 - (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin unităţile, instituţiile şi structurile din subordine se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."2. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Liviu Nicolae DragneaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 4.  +  Anexa (Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000)LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fiziceşi/sau juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prinunităţile, instituţiile şi structurile din subordine şitaxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
    *Font 8*
     
    ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ │ Termenul │ Cuantumul │ │ │ │ │ de efectuare │ taxei (lei) │ │ │Nr. │ Denumirea prestaţiei │ a prestaţiei │ │Actele normative în baza cărora se │ │crt.│ ├──────────┬───────┼──────┬───────┤efectuează prestaţiile reglementate │ │ │ │ în regim │ în │ în │ în │ │ │ │ │ normal │ regim │regim │ regim │ │ │ │ │ │ de │normal│ de │ │ │ │ │ │urgenţă│ │urgenţă│ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1. │Avizarea efectuării │30 de zile│5 zile │ 100 │ 200 │a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │lucrărilor care implică │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │ │ │închiderea sau crearea de│ │ │ │ │drumurile publice, republicată, cu │ │ │restricţii pentru circu- │ │ │ │ │modificările şi completările ulteri- │ │ │laţia pe drumurile publi-│ │ │ │ │oare - art. 33 alin. (2) │ │ │ce a vehiculelor şi/sau a│ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a │ │ │pietonilor │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 195/2002 privind circulaţia pe │ │ │ │ │ │ │ │drumurile publice, aprobat prin │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările ulterioare - art. 4 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1),art. 8 alin. (1) şi art. 87│ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2. │Avizarea proiectelor de │30 de zile│5 zile │ 100 │ 200 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │ │instalare a mijloacelor │ │ │ │ │nr. 195/2002, republicată, cu modifi-│ │ │de semnalizare rutieră │ │ │ │ │cările şi completările ulterioare - │ │ │prin indicatoare,marcaje,│ │ │ │ │art. 5 alin. (1) şi (3), art. 30 │ │ │semafoare electrice şi │ │ │ │ │alin. (4) şi art. 33 alin. (1) │ │ │alte dispozitive speciale│ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3. │Avizarea amplasării │30 de zile│5 zile │ 40 │ 100 │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │ │obiectivelor social- │ │ │ │ │privind regimul drumurilor, republi- │ │ │economice în zona dru- │ │ │ │ │cată, cu modificările şi completările│ │ │mului public şi proiecta-│ │ │ │ │ulterioare - art. 30 şi art. 52 alin.│ │ │rea, construcţia sau ame-│ │ │ │ │(1) │ │ │najarea intersecţiilor şi│ │ │ │ │ │ │ │a căilor de acces la dru-│ │ │ │ │ │ │ │mul public │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4. │Eliberarea autorizaţiei │45 de zile│30 de │ 100 │ 300 │a) Legea nr. 295/2004 privind regimul│ │ │pentru procurarea armei │ │zile │ │ │armelor şi al muniţiilor, cu modifi- │ │ │letale sau a armei nele- │ │ │ │ │cările şi completările ulterioare - │ │ │tale supuse autorizării │ │ │ │ │art. 12 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 48 alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │pentru procurarea armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 12 │ │ │letale sau a armei nele- │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │tale supuse autorizării │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │titularului de permis (a │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │doua armă şi următoarele)│ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (3) şi art. 48 alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6. │Acordarea atestatului de │30 de zile│15 zile│ 20 │ 50 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │colecţionar │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 12 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 22 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7. │Eliberarea cărţii de │ 15 zile │10 zile│ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │identitate a armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 98 │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 97 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8. │Eliberarea unui nou │ 15 zile │ 5 zile│ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │permis de armă │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 51 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9. │Eliberarea unei noi cărţi│ 15 zile │ 5 zile│ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │de identitate a armei │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 100│ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │10. │Înscrierea armei în │ 10 zile │ 5 zile│ - │ 10 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │permisul de armă la │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 13,│ │ │titularul de permis după │ │ │ │ │art. 24 alin. (1) şi art. 58^1 alin. │ │ │procurarea acesteia sau │ │ │ │ │(1) │ │ │radierea armei din permi-│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │sul de armă după înstrăi-│ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │narea acesteia │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi comple- │ │ │ │ │ │ │ │tările ulterioare -art. 12 alin. (1),│ │ │ │ │ │ │ │art. 13 alin. (1) şi art. 48^1 alin. │ │ │ │ │ │ │ │(3) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │11. │Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │10 zile│ 300 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 108│ │ │muniţii de către persoa- │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │nele juridice constituite│ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ca armurieri │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 108 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │12. │Avizarea societăţilor │ 15 zile │10 zile│ 100 │ 200 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │comerciale în vederea │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 106│ │ │constituirii ca armurieri│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │şi includerea în obiectul│ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │de activitate a operaţi- │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │unilor cu arme şi muniţii│ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 106 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) lit. c) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │13. │Acordarea avizului pentru│30 de zile│10 zile│ 500 │ 1000 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │desfăşurarea operaţiuni- │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 110│ │ │lor comerciale de import │ │ │ │ │alin. (3) │ │ │şi export cu arme şi │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │muniţii de către armu- │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │rierii autorizaţi │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 121 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │14. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 500 │ 700 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de deţinere arme letale │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 80 │ │ │şi muniţii de către │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │persoanele juridice │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 56 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (2) lit. j) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │15. │Eliberarea certificatului│30 de zile│10 zile│ 200 │ 300 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de deţinător pentru arme │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 82 │ │ │şi muniţii neletale către│ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │persoanele juridice care │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │şi-au notificat intenţia │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 65 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │16. │Preschimbarea autoriza- │ 10 zile │ - │ 300 │ - │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │ţiei de deţinere de arme │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 75 │ │ │letale şi muniţii de │ │ │ │ │ │ │ │către persoane juridice, │ │ │ │ │ │ │ │de folosire a acestora,de│ │ │ │ │ │ │ │efectuare a operaţiunilor│ │ │ │ │ │ │ │cu arme letale şi muniţii│ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │17. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│10 zile│ 300 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │de funcţionare a poligo- │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 85 │ │ │nului de tragere │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 130/2005 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 73 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │18. │Preschimbarea autoriza- │ 10 zile │ - │ 100 │ - │Legea nr. 295/2004,cu modificările │ │ │ţiei de funcţionare │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 75 │ │ │pentru poligoanele de │ │ │ │ │ │ │ │tragere autorizate │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │19. │Eliberarea autorizaţiei │ 15 zile │10 zile│ 300 │ 500 │Normele metodologice de aplicare a │ │ │pentru organizarea şi │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │desfăşurarea cursului de │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │iniţiere şi pregătire │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │teoretică şi practică │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │pentru cunoaşterea legis-│ │ │ │ │completările ulterioare - art. 79 │ │ │laţiei şi a modului de │ │ │ │ │ │ │ │folosire a armelor şi │ │ │ │ │ │ │ │muniţiilor │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │20. │Eliberarea atestatului de│ 15 zile │10 zile│ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004,cu modificările│ │ │instructor în poligonul │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 72 │ │ │de tragere │ │ │ │ │alin. (3) │ │ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004 privind regimul │ │ │ │ │ │ │ │armelor şi al muniţiilor, aprobate │ │ │ │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ │ │130/2005, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 84 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │21. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Legea nr. 126/1995, privind regimul │ │ │de deţinere a materiilor │ │ │ │ │materiilor explozive, cu modificările│ │ │explozive │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 8 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │22. │Eliberarea autorizaţiei │30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Legea nr. 126/1995,cu modificările │ │ │de depozitare a │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 9 │ │ │materiilor explozive │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │23. │Eliberarea vizei anuale │30 de zile│15 zile│ 100 │ 200 │Legea nr. 126/1995,cu modificările │ │ │a autorizaţiilor de │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 11 │ │ │deţinere şi de depozitare│ │ │ │ │ │ │ │a materiilor explozive │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │24. │Eliberarea autorizaţiilor│30 de zile│15 zile│ 200 │ 500 │Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 │ │de transfer sau tranzit │ │ │ │ │privind stabilirea cerinţelor esenţi-│ │ │explozivi de uz civil │ │ │ │ │ale de securitate ale explozivilor de│ │ │ │ │ │ │ │uz civil şi a condiţiilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │introducerea lor pe piaţă - art. 18 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 23 alin. (3) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │25. │Avizări artificieri │30 de zile│15 zile│ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, distruge-│ │ │ │ │ │ │ │rea, transportul, depozitarea, │ │ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor │ │ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte │ │ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile │ │ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, │ │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1). │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │26. │Avizări pirotehnişti │30 de zile│15 zile│ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, │ │ │ │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, distruge-│ │ │ │ │ │ │ │rea, transportul, depozitarea, │ │ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor │ │ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte │ │ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile │ │ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea │ │ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, │ │ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1). │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │27. │Eliberarea unui certifi- │ 10 zile │ 3 zile│ - │ 10 │Legea nr. 290/2004 privind cazierul │ │ │cat de cazier judiciar │ │ │ │ │judiciar, cu modificările şi │ │ │pentru persoane fizice │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │28. │Eliberarea unui certifi- │ 10 zile │ 3 zile│ - │ 20 │Legea nr. 290/2004, cu modificările │ │ │cat de cazier judiciar │ │ │ │ │şi completările ulterioare - art. 21 │ │ │pentru persoane juridice │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │29. │Obţinerea unui certificat│20 de zile│ │ 20 │ │Legea nr. 290/2004, cu modificările │ │ │de cazier judiciar │ │ │ │ │şi completările ulterioare -art. 21^3│ │ │dintr-un alt stat membru │ │ │ │ │ │ │ │al Uniunii Europene, │ │ │ │ │ │ │ │pentru persoane fizice │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │30. │Aviz pentru desfăşurarea │ 15 zile │ 2 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │activităţilor de pescuit │ │ │ │ │105/2001 privind frontiera de stat a │ │ │industrial şi sportiv │ │ │ │ │României, aprobată cu modificări prin│ │ │organizate în apele de │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │frontieră, apele maritime│ │ │ │ │completările ulterioare - art. 40 │ │ │interioare şi în marea │ │ │ │ │ │ │ │teritorială │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │31. │Aviz pentru desfăşurarea │ 15 zile │ 2 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │unor activităţi de │ │ │ │ │105/2001, aprobată cu modificări prin│ │ │agrement şi sportive, │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │altele decât pescuitul │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 42 │ │ │sportiv, organizate în │ │ │ │ │alin. (1) │ │ │apele de frontieră, apele│ │ │ │ │ │ │ │maritime interioare şi în│ │ │ │ │ │ │ │marea teritorială │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │32. │Aviz pentru desfăşurarea │30 de zile│ 5 zile│ 20 │ 30 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │activităţii de vânătoare │ │ │ │ │105/2001, aprobată cu modificări prin│ │ │organizate de-a lungul │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │frontierei de stat pe │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 44 │ │ │adâncimea de 500 m de la │ │ │ │ │alin. (2) │ │ │fâşia de protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │frontierei de stat către │ │ │ │ │ │ │ │interior, pentru fronti- │ │ │ │ │ │ │ │era de uscat, şi de la │ │ │ │ │ │ │ │limita terenului inunda- │ │ │ │ │ │ │ │bil, pentru frontiera de │ │ │ │ │ │ │ │apă │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │33. │Aviz pentru desfăşurarea,│30 de zile│15 zile│ 50 │ 100 │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│ │ │în punctele de trecere a │ │ │ │ │105/2001, aprobată cu modificări prin│ │ │frontierei de stat, a │ │ │ │ │Legea nr. 243/2002,cu modificările şi│ │ │altor activităţi decât │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 45 │ │ │efectuarea controlului de│ │ │ │ │alin. (1) │ │ │frontieră │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │34. │Aplicarea apostilei pe │ - │ - │ 22 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │actul oficial administra-│ │ │ │ │pentru aderarea României la Convenţia│ │ │tiv, la solicitarea per- │ │ │ │ │cu privire la suprimarea cerinţei │ │ │soanelor fizice │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale │ │ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 │ │ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea │ │ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │35. │Aplicarea apostilei pe │ - │ - │ 44 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │actul oficial administra-│ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu │ │ │tiv, la solicitarea per- │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │ │ │soanelor juridice şi în │ │ │ │ │ │ │ │cazul reprezentării │ │ │ │ │ │ │ │titularului actului de │ │ │ │ │ │ │ │către un avocat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼───────┼─────────────────────────────────────┤ │36. │Înregistrarea cererii │ - │ - │ 3 │ - │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, │ │ │pentru aplicarea │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu │ │ │apostilei │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │ └────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴───────┴─────────────────────────────────────┘----