HOTĂRÎRE Nr. 1109 din 7 noiembrie 1996privind stabilirea valorii şi a perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare cuvenite sotiilor cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o alta garnizoana
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 20 noiembrie 1996    În temeiul art. 20 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Sotiile cadrelor militare în activitate, mutate în interesul serviciului într-o alta garnizoana decît cea în care îşi au domiciliul, care au fost încadrate în munca şi au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul, au dreptul la o indemnizaţie lunară bruta de 30% din solda de grad, solda de funcţie şi gradatiile soţului din luna pentru care se plăteşte, dar nu mai mica decît salariul de baza minim brut pe ţara. (2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi sotiile care la data mutării cadrelor militare erau înscrise, în condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 1/1991, republicată, ca şomeri la oficiile forţei de muncă, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj prevăzut în art. 10 din aceeaşi lege.  +  Articolul 2 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul la indemnizaţia lunară stabilită la acel articol, din momentul încetării contractului de muncă, dacă au solicitat acest drept şi dacă au depus actele doveditoare în termen de 30 de zile de la data încetării activităţii sau de la data solicitării, dacă cererea a fost facuta ulterior acestui termen. (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 1 se acordă până la o noua angajare sau până la prestarea unei activităţi autorizate aducatoare de venituri, dar nu mai mult de 12 luni. (3) Activitatea autorizata aducatoare de venituri este aceea prin care persoanele în cauza obţin un venit egal cu cel puţin salariul de baza minim brut pe ţara. (4) Dosarul pentru confirmarea situaţiilor prevăzute la art. 1 cuprinde acte doveditoare eliberate de direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială, de direcţiile teritoriale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi o declaraţie autentificată, facuta pe propria răspundere de către solicitant.  +  Articolul 3 (1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 încetează la data de întâi a lunii următoare celei în care beneficiarul se afla în următoarele situaţii: a) i s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii, nivelului studiilor şi stării de sănătate, situat în noua localitate de domiciliu sau de reşedinţa, ori la o distanta de cel mult 50 km de aceasta, sau i s-a asigurat să urmeze cursuri de calificare, de recalificare sau de perfecţionare, după caz, iar acesta a refuzat nejustificat una dintre aceste oferte; b) îndeplineşte condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta sau pentru pensie de invaliditate; c) a intervenit decesul beneficiarului; d) primeşte pensie de urmaş ca urmare a decesului soţului; e) căsătoria a fost desfăcută printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă; f) mutarea soţului, la cerere, în alta garnizoana sau trecerea acestuia în rezerva ori în retragere; g) deţine, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 mp în zonele montane. (2) Persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1 au obligaţia de a comunică, în scris, unităţilor militare plătitoare, în termen de 5 zile, schimbările intervenite în situaţia lor, de natura a afecta dreptul la indemnizaţie.  +  Articolul 4 (1) Unităţile militare care plătesc indemnizaţia prevăzută la art. 1 vor comunică, în termen de 5 zile de la achitarea acesteia, direcţiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială, datele individuale ale persoanelor beneficiare ale indemnizaţiei, pentru a fi luate în evidenta ca şomeri. (2) Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială vor confirma unităţilor militare, în scris, luarea în evidenta şomerilor a sotiilor cadrelor militare. De asemenea, vor comunică unităţilor militare situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), care impun sistarea plăţii indemnizaţiei.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor stabili, prin instrucţiuni, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, modul de aplicare unitară a prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul apărării naţionale,general Popa Florentin,secretar de statMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistrul justiţiei,Ion Predescup. Directorul Serviciului deInformaţii Externe,general de divizie Constantin Filineanup. Directorul Serviciului deProtecţie şi Paza,general de divizie Gheorghe AradaoaiceiDirectorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,general de brigada Tiberiu Lopatita---------------------