HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 ianuarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteză. (3) Sediul principal al Ministerului Finanţelor Publice este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Ministerul Finanţelor Publice îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice aplică Programul de guvernare şi contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, coordonarea şi administrarea asistenţei financiare nerambursabile, coordonarea şi administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar şi control, coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice, domenii reglementate specific; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanţelor publice; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; d) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, precum şi fundamentarea principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin Comisia Naţională de Prognoză; e) de concepţie bugetară şi fiscală; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar şi fiscal; j) de coordonare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre ale acesteia, precum şi de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, inclusiv de asistenţă financiară acordată de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; l) de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum şi a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu; m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale; n) de autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică"; o) de control financiar public intern; p) de organizare şi exercitare a auditului intern în entităţile publice, inclusiv în Ministerul Finanţelor Publice; q) de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate; s) de control al aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; t) de autoritate cu competenţe în domeniul politicii şi legislaţiei vamale, coordonare, îndrumare şi control în acest domeniu; u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de susţinere a activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, de consultanţă juridică, precum şi de promovare a unui cadru de lucru comunicaţional. (3) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul finanţelor publice pe termen mediu; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează, monitorizează şi evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului;2. avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorităţi publice, care au legătură cu activitatea ministerului;3. iniţiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului şi urmăreşte armonizarea acestora cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu;4. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului;5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice;6. elaborează pe bază de metodologii proprii, menţinând în permanenţă un echilibru bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;7. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, precum şi modul de utilizare şi/sau administrare a fondurilor şi/sau patrimoniului public, la nivelul instituţiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere şi aprobare, propuneri şi/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătăţirea procesului de programare şi execuţie bugetară;8. elaborează şi urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;9. elaborează şi aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;10. elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;11. aprobă, în condiţiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;12. aprobă, în condiţiile legii, deschiderea de credite bugetare;13. monitorizează, în condiţiile legii, numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice, precum şi derularea programului de investiţii publice;14. aprobă, prin delegare de competenţe, modificări în fişele de investiţii, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţaţi din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale;15. elaborează şi implementează politicile de descentralizare financiară a serviciilor publice;16. elaborează, împreună cu ministerele de resort şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, standardele de cost necesare asigurării unor servicii publice de calitate;17. avizează proiectele de acte normative privind standardele de cost elaborate de ministerele de resort, care vor fi utilizate la fundamentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea serviciilor publice;18. reîntregeşte, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;19. urmăreşte implementarea prevederilor legale referitoare la investiţiile publice;20. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;21. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului;22. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;23. elaborează bilanţul general al Trezoreriei Statului şi contul de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului;24. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;25. coordonează calculul, încasarea, plata şi controlul contribuţiei României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, contactele cu structurile comunitare în domeniu, precum şi plăţile altor contribuţii prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;26. promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea şi susţinerea poziţiei în domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte reforma acestuia şi negocierea perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la şi către Uniunea Europeană, adaptarea cadrului normativ şi metodologic naţional conform evoluţiei aquis-ului comunitar în domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu;27. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice;28. reglementează controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;29. propune strategia fiscală pe termen mediu şi lung;30. elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare şi completare a Codului fiscal pe baza evoluţiei economice, a dialogului cu diferite organisme şi instituţii şi în consens cu reglementările comunitare în materie şi a Codului de procedură fiscală;31. elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare şi cu consultarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;32. elaborează legislaţia principală în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului general consolidat şi în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în colaborare cu instituţiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;33. formulează şi susţine poziţia României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica şi legislaţia vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene şi alte organisme internaţionale;34. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate şi a dublei impuneri pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE);35. elaborează strategii, studii comparative, priorităţi şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;36. se preocupă de aplicarea unitară a legislaţiei fiscale prin elaborarea de instrucţiuni şi ordine aprobate de ministru, prin Comisia fiscală centrală şi prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii;37. asigură relaţia cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la propunerile legislative, întrebările şi interpelările adresate de parlamentari şi susţine în Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază;38. asigură relaţia cu Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite, în problemele specifice activităţii ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii şi stabilităţii sociale;39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile şi a activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;40. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", activitate finanţată integral din venituri proprii;41. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii regiilor autonome, societăţilor comerciale, companiilor naţionale şi societăţilor bancare, prin reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor sau în consiliile de administraţie;42. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare;43. contractează şi rambursează datoria publică şi administrează riscurile aferente portofoliului datoriei publice guvernamentale;44. elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului şi Parlamentului;45. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară internă şi externă, în scopul şi în limitele competenţelor stabilite de lege;46. asigură punerea în circulaţie prin Banca Naţională a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;47. derulează operaţiuni de încasări şi plăţi, ca participant direct al Sistemului naţional de plăţi;48. urmăreşte respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaţionale în domeniul datoriei publice şi exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar, în condiţiile legii, precum şi în cadrul unor departamente ale unor organisme internaţionale (OCDE, ONU);49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului;50. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;51. reglementează drepturile valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare internaţională derulată înainte de 31 decembrie 1989 şi din lichidarea conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională;52. urmăreşte constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaţionale sau de guvernele altor ţări;53. asigură evidenţa statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;54. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare şi postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană, precum şi asistenţa financiară rambursabilă acordată de instituţii financiare internaţionale;55. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale şi de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene către autorităţile de management/beneficiarii finali şi certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene;56. programează, coordonează, monitorizează şi evaluează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană;57. coordonează monitorizarea şi implementarea Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;58. asigură verificarea declaraţiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;59. realizează activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a memorandumurilor de finanţare (PHARE şi ex-ISPA), precum şi a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;60. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;61. asigură elaborarea politicii şi strategiei Guvernului României pentru promovarea şi implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;62. stabileşte şi promovează procedurile de identificare şi structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat şi de susţinere a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în pregătirea şi implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;63. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat şi concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri derulate la nivel central şi local;64. coordonează elaborarea şi implementarea Planului naţional de dezvoltare, document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională şi care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană şi instrumentele structurale;65. îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 8 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale şi, respectiv, de autoritate de management pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică";66. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;67. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile;68. coordonează participarea României şi îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact la proiectele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene;69. asigură stabilirea şi funcţionarea corectă a sistemelor de management financiar şi control pentru programele operaţionale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale şi a altor tipuri de finanţări nerambursabile comunitare;70. coordonează procesul de asigurare a cofinanţării necesare pentru implementarea programelor operaţionale finanţate cu contribuţia Uniunii Europene;71. asigură legătura operativă în activitatea de finanţe prin Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale;72. formulează şi susţine poziţiile României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare;73. notifică Departamentului pentru Afaceri Europene măsurile naţionale de transpunere a legislaţiei comunitare şi stadiul aplicării regulamentelor comunitare din domeniul financiar-fiscal;74. urmăreşte priorităţile preşedinţiei Uniunii Europene şi promovează politicile României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;75. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;76. aplică dispoziţiile legale în domeniul preţurilor, în condiţiile legii şi urmăreşte evoluţia acestora în economie;77. aplică dispoziţiile legale în domeniul concurenţei neloiale şi al publicităţii, în condiţiile legii;78. asigură administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;79. realizează activităţi de inspecţie pentru activitatea proprie a ministerului, la unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, la operatorii economici care utilizează fonduri europene, soluţionează contestaţiile depuse de acestea şi constată, la solicitarea expresă a autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, creanţele bugetare rezultate din nereguli, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente şi/sau ca urmare a obţinerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanţare integrală ori parţială a acestor fonduri;80. reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituţia publică implicată, în faţa Curţii de arbitraj internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii, cu sediul la Washington;81. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;82. elaborează strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evaluează activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale;83. exercită auditul intern asupra activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului propriu şi/sau evaluează activităţile de audit intern desfăşurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii;84. elaborează, monitorizează şi implementează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;85. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional, în scopul asigurării principiului unităţii de imagine a instituţiei şi a unităţilor sale subordonate;86. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;87. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;88. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul ministerului, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi prin alte organisme specializate în acest domeniu;89. iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;90. elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;91. verifică şi urmăreşte derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii în conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă, după publicarea anunţului de participare şi până la finalizarea procedurii de atribuire, iar în situaţiile reglementate de lege, începând cu transmiterea invitaţiei de participare;92. asigură participarea la grupurile de lucru/comitetele Comisiei şi Consiliului Uniunii Europene pe domeniul financiar-fiscal şi cel al politicii şi legislaţiei vamale;93. aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare;94. prognozează veniturile bugetare pe termen scurt, mediu şi lung şi analizează evoluţiile macroeconomice şi bugetare interne şi internaţionale;95. asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate, prevenirea şi combaterea acţiunilor teroriste, precum şi protecţia surselor generatoare de informaţii clasificate, în minister şi la unităţile aflate în subordinea ministerului;96. asigură coordonarea generală a asistenţei financiare acordate de Elveţia pentru coeziune economică şi socială;97. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, îşi desfăşoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor şi al altor venituri bugetare pentru care este competentă, potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionarea contestaţiilor şi dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă. (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează şi coordonează atribuţiile conferite de lege unităţilor subordonate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat: a) să emită, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii de către operatorii economici; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) să refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; f) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite; g) să respingă situaţiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi să stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; i) să întocmească şi să propună spre aprobare Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului; j) să avizeze, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor publice centrale la care statul este acţionar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum şi a instituţiilor implicate în privatizare; k) să emită avize cu caracter consultativ atunci când se constată neconcordanţe în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; l) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice are dreptul: a) să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora, în mod gratuit; b) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; c) să solicite de la autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii publice datele şi informaţiile necesare în vederea asigurării reprezentării, în baza mandatului acordat, a statului român sau a instituţiei publice implicate în faţa Curţii de arbitraj internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii, cu sediul la Washington, acestea având obligaţia de a avea un rol activ în punerea la dispoziţie a acestor documente şi informaţii, precum şi în stabilirea persoanelor din cadrul acestora care pot oferi informaţii referitoare la cauza supusă arbitrajului.  +  Capitolul II Organizarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul Ministerului Finanţelor Publice este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice şi din personal contractual. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.851 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 8Pe lângă Ministerul Finanţelor Publice funcţionează activitatea de tipărire şi difuzare a publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", finanţată integral din venituri proprii.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se aprobă de către ministrul finanţelor publice. (3) Atribuţiile şi răspunderile autorităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi statele de funcţii corespunzătoare se aprobă de către ministrul finanţelor publice, la propunerea conducătorilor acestor unităţi, cu excepţiile prevăzute de actele de organizare şi funcţionare ale acestor autorităţi. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (3), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. (2) Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate şi altor persoane din aparatul propriu al ministerului. (3) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. Ministrul finanţelor publice poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (6) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (7) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta. (9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului finanţelor publice, de un alt secretar de stat. (10) Pe lângă ministrul finanţelor publice funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului. (11) Cabinetele demnitarilor se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual.  +  Articolul 11Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitate şi de conducătorii unităţilor subordonate, pentru care, prin ordin, poate stabili şi alte răspunderi şi atribuţii decât cele stabilite în actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul finanţelor publice. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (5) Secretarul general numit în condiţiile legii, în cadrul structurilor aflate în subordinea ministerului, se află şi în coordonarea metodologică a secretarului general din minister, pentru îndeplinirea exclusiv a atribuţiilor şi responsabilităţilor ministerului.  +  Capitolul IV Unităţi subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 13 (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în condiţiile legii. (3) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Comisia Naţională de Prognoză, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (4) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (5) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice funcţionează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. (6) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorităţii Naţionale a Vămilor, a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor şi a Comisiei Naţionale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.  +  Articolul 14Componenţa Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi este formată din specialişti din cadrul ministerului şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 15 (1) Structurile de specialitate din cadrul unităţilor subordonate şi al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ministerului. (2) Ministerul asigură, prin direcţiile de specialitate care au corespondent în structuri din cadrul tuturor unităţilor subordonate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor din cadrul structurilor respective, la solicitarea acestora.  +  Articolul 16Persoanele cu funcţii publice de conducere specifice de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi de şef administraţie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Finanţelor Publice şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Finanţelor Publice şi toate unităţile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci; c) instalarea de mijloace de comunicaţii; d) afişarea reclamelor de publicitate; e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili; f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei; g) pentru activităţi de învăţământ superior; h) pentru activităţi ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală; i) pentru activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Finanţelor Publice. (3) Închirierea spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii: a) libera concurenţă; b) transparenţa; c) tratamentul egal; d) confidenţialitatea. (4) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Finanţelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 19Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 20 (1) Spaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosinţă gratuită prin protocol încheiat între instituţiile de utilitate publică ce primesc spaţiile în folosinţă gratuită şi Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile aflate în subordinea acestuia, după caz. (2) Utilităţile şi cota-parte pentru cheltuielile de funcţionare aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, în condiţiile art. 18 alin. (2), se asigură de instituţiile beneficiare şi se reglementează prin protocol.  +  Articolul 21Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să deţină şi să administreze prin unităţile subordonate spaţii de cazare şi pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă.  +  Articolul 22Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spaţiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice şi altele asemenea, şi pentru plata serviciilor necesare se prevăd şi se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 23Unităţile din subordinea ministerului, care administrează spaţii în care funcţionează centre zonale ale Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, pot angaja prin contracte-cadru, cu avizul prealabil al ministerului, în condiţiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curăţenie-întreţinere spaţii, spălat-călcat lenjerie, servire masă şi alte servicii necesare pentru cursanţi cu operatorii economici specializaţi. Plata acestor servicii se va face de fiecare cursant, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Personalul preluat în condiţiile aplicării prevederilor art. 22 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare. (2) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care are calitatea de funcţionar public beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în statutele speciale.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Finanţelor Publice se substituite în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Economiei şi Finanţelor - activitatea de finanţe - decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri şi din orice alte acte care produc efecte juridice. (2) Ministerul Finanţelor Publice se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din litigiile aferente activităţii de finanţe în care Ministerul Economiei şi Finanţelor este parte.  +  Articolul 27Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2009.Nr. 34.  +  Anexa 1Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 2UNITĂŢILEaflate în subordinea sau subautoritatea Ministerului Finanţelor Publice
  Numărul maxim de posturi
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, în subordinea căreia funcţionează: 1.302
  1.1. Garda Financiară - total 1.805
  1.2. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar 4.586
  1.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti 26.334
  2. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 202
  3. Comisia Naţională de Prognoză 127
  4. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
  B. Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice:
  1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"*)
  2. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare**)
  C. Companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar:
  1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
  2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  ---------
      *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe
  lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral
  din venituri proprii.
      **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea
  Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea
  Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa 3MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt. Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  0 1 2 3 4
  1. Parc auto demnitari şi asimilaţii acestora*) - autoturism - autoturism 1 6 400 300
  2. Parc auto comun*) - autoturism 4 300
  3. Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii**) - autoturism - microbuz 10 1 500 500
  -------
      *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din
  Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
  pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu
  modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
      **) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) şi (5) din
  Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/
  2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  NOTĂ:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.------