HOTĂRÂRE nr. 11 din 16 ianuarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei şi protecţiei sociale. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea şi promovarea politicilor publice şi a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale; b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecţiei şi securităţii sociale; c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; d) de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi şef de misiune pentru Fondul Social European; e) de agenţie de implementare şi de autoritate de implementare pentru asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate; f) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională. (2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se bazează pe următoarele principii: a) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă; b) principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social; c) principiul compatibilităţii cu legislaţia comunitară; d) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă; e) principiul eficienţei managementului fondurilor publice; f) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale, în deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;2. elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate;4. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici;5. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;6. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia inflaţiei;7. elaborează metodologia de calcul şi propune nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;8. monitorizează evoluţia fondului de salarii la operatorii economici;9. analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;10. elaborează politici şi strategii în domeniul securităţii sănătăţii în muncă, precum şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;11. elaborează politicile Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi coordonează aplicarea acestora;12. elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;13. elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;14. coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;15. elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate;16. elaborează, actualizează şi monitorizează Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă şi Strategia pentru formare profesională continuă;17. analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;18. colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Cadrului naţional al calificărilor din România;19. actualizează Clasificarea Ocupaţiilor din România, la propunerile diferiţilor utilizatori, precum şi Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;20. coordonează sistemul naţional de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin legislaţia în domeniu;21. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniu;22. elaborează Raportul naţional strategic privind incluziunea socială şi protecţia socială, precum şi Planul naţional strategic privind incluziunea socială;23. participă la elaborarea şi monitorizarea strategiei şi a programelor naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii demografice;24. coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor sectoriale de dezvoltare în domeniul social, prin care sunt promovate drepturile familiei, copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, precum şi ale grupurilor vulnerabile;25. asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislaţiei muncii;26. asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele de interese;27. asigură dialogul permanent cu organizaţiile patronale şi sindicale şi negociază cu aceştia în scopul încheierii de înţelegeri cu partenerii sociali, pentru domeniul său de activitate;28. sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;29. avizează conformitatea reprezentativităţii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;30. constituie şi gestionează baza de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale, sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile;31. elaborează criteriile şi formele activităţii de mediere a conflictelor de muncă şi reglementează formarea mediatorilor pentru domeniul său de activitate;32. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;33. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului ministerului;34. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;35. asigură relaţia cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale, potrivit domeniului său de competenţă;36. negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate;37. derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale din alte state;38. reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniul său de activitate;39. asigură protecţia cetăţenilor români care desfăşoară activităţi lucrative în străinătate prin intermediul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale;40. elaborează documentele programatice privind politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă finanţate din Fondul Social European şi asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din Fondul Social European;41. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază ca autoritate de implementare şi, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agenţie de implementare;42. asigură managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";43. asigură preşedinţia, secretariatul şi organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";44. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;45. elaborează strategia privind resursele umane ale ministerului;46. asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenţei şi fără nicio discriminare, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul ministerului, evaluează performanţele profesionale ale acestora, în condiţiile legii;47. sprijină desfăşurarea activităţii de resurse umane din instituţiile subordonate, aflate în coordonarea şi sub autoritatea sa;48. elaborează programul anual de formare profesională a personalului din aparatul central al ministerului, în condiţiile legii;49. stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual contractul-angajament cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;50. stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se elaborează contractul anual de gestiune şi performanţă managerială care se încheie cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;51. monitorizează aplicarea, la nivel naţional, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea şi elaborează rapoarte naţionale;52. monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi;53. organizează şi coordonează procesul de acreditare în domeniul serviciilor sociale;54. îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale;55. elaborează, implementează, finanţează/cofinanţează şi monitorizează programele sociale din domeniu;56. analizează şi avizează planul anual de control, evaluare şi consiliere al Inspecţiei Sociale;57. acordă subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică din domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile prevăzute de lege;58. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;59. exercită controlul asupra implementării politicilor şi programelor de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;60. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă derulate de minister;61. fundamentează şi susţine proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa;62. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate şi programele de investiţii anuale şi multianuale;63. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniului de competenţă al ministerului;64. organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii;65. monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate;66. îndeplineşte activităţi de audit public intern, potrivit legii;67. recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii sau de inspecţie şi laboratoarele de încercări pentru: maşini industriale, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi explozivi de uz civil; publică şi actualizează lista acestora şi supraveghează activitatea acestora;68. avizează lucrări de cercetare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi analizează temele, programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică elaborate de institute de profil;69. aprobă lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru domeniul de competenţă al ministerului şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;70. asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului;71. exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;72. editează buletine informative şi organizează seminarii, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminariilor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;73. implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul de activitate al ministerului. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative.  +  Articolul 4Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Secţiunea a 2-a Conducerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  +  Articolul 7Conducerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se exercită de către ministru.  +  Articolul 8Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale propune şi, după caz, numeşte reprezentanţii Guvernului în structuri tripartite, conform legii.  +  Articolul 9 (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (2) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate. (2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale unele atribuţii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general şi persoanelor cu funcţii de conducere din aparatul ministerului.  +  Articolul 11 (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului. (4) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale numeşte reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. şi stabileşte indemnizaţia acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 13 (1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de ministru şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (3) Secretarii de stat şi conducătorii instituţiilor din subordine sau aflate sub autoritatea ministerului exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 14 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  +  Articolul 15Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 16 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se pot organiza unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale numeşte personalul UMP, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 17În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 15, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 18 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se organizează Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale numeşte personalul UMAS în condiţiile legii şi stabileşte competenţele UMAS.  +  Articolul 19 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 442 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv consilierii pentru afaceri europene şi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 20 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii: a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus şi autorităţii şefului misiunii diplomatice, reprezentând interesele în domeniu ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întorc în ţară fac parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, au raporturi de serviciu.  +  Articolul 21Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 22 (1) Atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt instituţii cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (3) Conducerea direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii. (4) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. Secretarul de stat şi subsecretarul de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (5) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se face în condiţiile legii. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. (7) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile prevăzute la alin. (6) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, după caz. (8) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile, organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi repartizarea acestora, precum şi statele de funcţii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 24 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci. (3) Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 25Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul ministerului şi pentru instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 26 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 27Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 ianuarie 2009.Nr. 11.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*Font 7*                                                         ┌─────────────────────────────┐ Numar maxim de posturi: 442                                                         │ MINISTRU │ (exclusiv demnitarii şi posturile                                                         ├─────────────────────────────┤ aferente cabinetului ministrului)             ┌──────────────────────────┐ │ CABINET MINISTRU │             │ Audit Public │ └──────────────┬──────────────┘             │┌────────────────────────┐│ │ ┌────────────────┐             ││ Unitatea Audit Fonduri │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ Corp Control │             │└────────────────────────┘│ │ └────────────────┘             └──────────────────────────┘ │┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ - ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐│ │ ││ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┴─────────────────┬──────────────────────────┐ ││ ┌──────┴────┐ ┌───┴──────┐ ┌──────┴────┐ ┌──────┴────────┐ │ ││ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ ││ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ ││ └────┬──────┘ └┬─────────┘ └─────┬─────┘ └─┬───────────┬┬┘ ┌──────┴─────────┐ ││ │ │ │ │ ││ │SECRETAR GENERAL│ ││ │ │ ┌───────┬────────┬─────────────────────┼────────────────┐ │ ││ └───────┬────────┘ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ┌──────────────┼─────────────┐ ││ ┌────┴──────┐ │ │ │ │ ┌───────────────┴──────────────┐ │ ┌─────┴─────┐ ││ │ ┌──────────┴──────────┐ │ ││ │ Direcţia │ │ │ │ │ │Direcţia Generală Autoritatea │ │ │ Direcţia │ ││ │ │ │ │ ││ │ Generală │ │ │ │ │ │de Management pentru Programul│ │ │ Generală │ ││ │ │ Direcţia Generală │ │ ││ │ Politici │ │ │ │ │ │ Operaţional Sectorial pentru │ │ │ Asistenţă │ ││ │ │ Buget şi Resurse │ │ ││ │ Forţă de │ │ │ │ │ │ Dezvoltarea Resurselor Umane │ │ │ Socială │ ││ │ │ Umane │ │ ││ │ Muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ └─────┬─────┘ │ │ │ │ └──────────────┬───────────────┘ │ └──────┬────┘ ││ │ └──────────┬──────────┘ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ││ ┌───┴────┐ │ │ │ │ ┌──────────┼───────────┐ │ ┌────┴────┐ ││ │ ┌────┴───┐ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││┌──┴───┐┌───┴──┐│ │┌──────┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴─────┐┌────┴───┐ │┌────┴────┐┌───┴────┐││ ┌──┴─────┐┌──┴───┐┌───┴───┐┌────┴───┐│││ ││ ││ ││ Direcţia ││ ││ ││ Direcţia ││Direcţia│ ││ ││ │││ │ ││ ││Direc- ││ ││││Direc-││Direc-││ ││ Relaţii ││Direcţia││ ││Verificări││ Manage-│ ││Direcţia ││Direcţia│││ │Direcţia││Direc-││ ţia ││Unitate ││││ ţia ││ ţia ││ ││Externe şi││Afaceri ││Direcţia││ de ││ mentul │ ││Politici ││Servicii│││ │Politici││ ţia ││Resurse││de Mana-││││ Ocu- ││Sala- ││ ││Organiza- ││Europene││Contrac-││Management││Calită- │ ││Asistenţă││Sociale │││ │Publice ││Buget ││ Umane ││gement ││││ pare ││rizare││ ││ţii Inter─││ ││ tare ││ şi Moni- ││ ţii │ ││ Socială ││ │││ │şi Comu-││ ││ ││al Pro- ││││ ││ ││ ││naţionale ││ ││ ││ torizare ││ │ ││ ││ │││ │nicare ││ ││ ││iectului│││└──────┘└──────┘│ │└──────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘└────────┘ │└─────────┘└────────┘││ └────────┘└──────┘└───────┘└────────┘││ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │└ ─ ─ ─┐ ││ ┌──────┴──┬────────┐ │ │ │ │ ││ ┌────┴───┐┌────┴───┐┌───┴──┐ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ │ ││ │Direcţia││Direcţia││Direc-│ │ │ │ │ │ │ ││ │Legisla-││ Dialog ││ ţia │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ ││ │ţia Mun-││ Social ││Asigu-│ │ │Coordonare│ │ Programe │ │ ││ │cii şi ││şi Rela-││rări │ │ │ FSE*) │ │Incluziune│ │ ││ │Conten- ││ţia cu ││Soci- │ │ │ │ │ Socială │ │ ││ │ cios ││Parla- ││ale │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││mentul ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ └────────┘└────────┘└──────┘ │ └──────────┘ └──────────┘ │ │└ ─ ┐ │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ┘    │ │ │ │┌───┴─────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───────┴─────────┐│Inspecţia│ │ Organisme │ │ Inspecţia │ │Corpul Ataşaţilor││ Muncii │ │Intermediare│ │ Socială │ │ pe Probleme de ││ │ │ Regionale │ │ │ │Muncă şi Sociale │└─────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └─────────────────┘-------    *) Indeplineste functia Sef de Misiune FSE.  +  Anexa 2INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. În subordine:I. Instituţii publice cu personalitate juridică, cu finanţare de la bugetul de stat:1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (135 de posturi)2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (83 de posturi)3. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (42 de posturi), din care: a) aparat propriu - 32 de posturi b) Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie - 3 posturi c) Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie - 7 posturi4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (67 de posturi), din care: a) aparat propriu - 25 de posturi b) compartimente teritoriale - 42 de posturi5. Inspecţia Socială (290 de posturi), din care: a) aparat propriu - 62 de posturi b) 8 inspectorate sociale regionale - 228 de posturi*)6. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (1.041 de posturi), din care: a) aparat propriu - 50 de posturi b) agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti - 991 de posturi*)7. Direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti (740 de posturi)8. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (350 de posturi):- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Est- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Est- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Muntenia- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Vest Oltenia- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Vest- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Vest- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Centru- Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Bucureşti-Ilfov.II. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat:- Inspecţia Muncii, din care: a) aparat propriu - 239 de posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi**).III. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii:- Revista "Obiectiv"B. În coordonare:- institute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucureşti.C. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.------- Notă *) Cu personalitate juridică. Notă **) Sunt incluse 500 de posturi, funcţii contractuale, utilizate temporar până la data de 31 decembrie 2010, cu acoperirea cheltuielilor de personal din veniturile proprii ale Inspecţiei Muncii.  +  Anexa 3PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeşi instituţiile din subordine
    Nr. crt.Denumirea instituţieiTipul mijlocului de transportParcul normatConsumul lunar de carburanţi - litri lună/mijloc de transport -
    1.Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeautoturism- cabinet ministru - 1400
      - cabinet secretar de stat - 4300
      - cabinet secretar general - 1300
      - parc comun - 5300
    2.Direcţiile de muncă şi protecţie socială teritorialeautoturismcâte unu pentru fiecare direcţie judeţeană şi două pentru cea a municipiului Bucureşti250
    3.Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"autoturismcâte două pentru fiecare organism250
    4.Agenţia Naţională pentru Prestaţii Socialeautoturism- aparat central - 4300
      - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 43 (câte unu pentru fiecare agenţie judeţeană şi două pentru cea a municipiului Bucureşti250
    5.Agenţia Naţională pentru Protecţia Familieiautoturism2300
    6.Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţiautoturism2300
    7.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familieautoturism1250
    8.Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familieautosalvare1250
    9.Revista "Obiectiv"- autofurgonetă1350
    - autoturism1300
    - autovehicul pentru transport marfă şi persoane1350
  -------