HOTĂRÂRE nr. 23 din 22 ianuarie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 22 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) prin revocare."3. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-i), primul-ministru desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata rămasă a mandatului persoanei care îşi pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare."4. La articolul 68, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul posturilor corespunzătoare funcţiei publice de inspector guvernamental se stabileşte, în condiţiile alin. (1), având în vedere criteriile prevăzute la art. 5 alin. (3), în mod treptat şi în raport cu fondurile bugetare disponibile. (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează în cursul anului 2009 cu sumele necesare, pe baza numărului funcţiilor publice aprobate de Guvern. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările necesare în structura bugetului aprobat pentru anul 2009."5. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - În cursul anilor 2007, 2008 şi 2009, ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se face în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza mecanismelor instituite prin prezenta hotărâre, cu aplicarea, în ordine, a următoarelor modalităţi: a) prin mobilitate, în condiţiile prezentei hotărâri; b) prin excepţie de la prevederile art. 7, prin concurs organizat pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante, în situaţia în care nu a fost posibilă ocuparea funcţiei în condiţiile prevăzute la lit. a)."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Liviu Nicolae DragneaBucureşti, 22 ianuarie 2009.Nr. 23._________