HOTĂRÂRE nr. 9 din 16 ianuarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Culturii şi Cultelor, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii, cultelor religioase şi patrimoniului naţional. (2) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.  +  Articolul 2În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale semnate şi ratificate de România, în ceea ce priveşte: a) libertatea de expresie şi de creaţie; b) şansele egale şi accesul liber la cultură, înţeleasă ca un serviciu public; c) participarea tuturor cetăţenilor la cunoaşterea, utilizarea şi păstrarea patrimoniului naţional, înţeles ca un bun de interes public; d) implicarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale; e) libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.  +  Articolul 3Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: a) creaţia culturală este domeniul privilegiat al exprimării libertăţii, fiind o sursă a progresului uman; b) patrimoniul cultural este o resursă neregenerabilă, ameninţată constant de proiectele de amenajare a teritoriului şi de fenomenul de globalizare; c) patrimoniul cultural naţional este factor determinant al identităţii culturale a României; d) patrimoniul cultural, material şi imaterial, împreună cu mediul natural şi peisajele asociate formează o componentă strategică pentru dezvoltarea durabilă; e) economia afacerilor culturale este un domeniu specific, doar parţial guvernat de regulile economiei de piaţă; f) cultura este un element strategic pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, fiind nu numai un factor de dezvoltare individuală, ci şi o modalitate esenţială pentru accentuarea coeziunii sociale, prin dialog şi coparticipare activă; g) cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului.  +  Articolul 4În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) salvgardarea şi sporirea patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial, şi accentuarea rolului acestuia în dezvoltarea socială şi economică; b) susţinerea moştenirii şi diversităţii culturale, respectiv conservarea identităţilor culturale, atât la nivel naţional, cât şi în cadrul comunităţilor locale, prin implicare proactivă a acestora în viaţa culturală şi recunoaşterea valorilor patrimoniale; c) promovarea unui cadru legislativ specific în vederea protejării eficiente şi a promovării proactive a patrimoniului naţional, inclusiv prin elaborarea Codului patrimoniului naţional; d) creşterea gradului de acces şi de participare a publicului la cultură; e) promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural şi turistic internaţional; f) modernizarea infrastructurilor culturale în acord cu buna practică şi realităţile europene şi internaţionale contemporane; g) susţinerea creaţiei artistice contemporane şi stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale, respectiv a circulaţiei valorilor de patrimoniu, prin promovarea dialogului intercultural şi a diplomaţiei culturale; h) gestiunea resurselor umane din domeniul cultural (managerii din administraţia culturală, specialiştii din reţeaua muzeală şi instituţiile publice de cultură, artiştii şi creatorii) în acord cu principiile şi practicile moderne, conforme politicilor europene în domeniu; i) susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice specifice în procesul de elaborare a politicilor culturale; j) dezvoltarea parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu activităţi în domeniul culturii şi cultelor religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural şi educaţional, prin promovarea în beneficiul întregii societăţi a relaţiei de respect şi cooperare între cultele recunoscute de lege; k) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea cunoaşterii, prin promovarea rolului activ al bibliotecii moderne în societate şi asumarea de către instituţiile publice de cultură a misiunii specifice decurgând din rolul de centre de acces universal la informaţie şi de educare continuă pentru toate segmentele de public; l) sprijinirea cultelor recunoscute de lege; m) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor.  +  Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii principale:1. asigură gestionarea eficientă a sistemului său instituţional specific, cuprinzând inclusiv instituţiile subordonate şi serviciile publice deconcentrate;2. elaborează, cu consultarea şi participarea atât a autorităţilor publice interesate, a instituţiilor publice de cultură, a altor operatori culturali şi specialişti în domeniul culturii şi cultelor, cât şi a societăţii civile strategii, politici publice, programe naţionale şi direcţii de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competenţă;3. promovează şi finanţează, în condiţiile legii, printr-un sistem competiţional deschis, proiecte, programe şi activităţi culturale în domeniul culturii, cultelor şi patrimoniului cultural naţional, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidenţă cu acestea, cu respectarea principiului transparenţei decizionale;5. iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, şi, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate, semnarea şi ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competenţă şi activitate;6. propune şi promovează parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităţilor culturale şi educative ale publicului;7. sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare şi activitatea instituţiilor şi a aşezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităţilor judeţene sau locale;8. promovează recunoaşterea competenţelor profesionale, respectiv garantează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;9. asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului cultural şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;10. gestionează, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente şi metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităţilor din toate instituţiile şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;12. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revocă, în condiţiile legii, conducerile acestora;13. contribuie la întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor, structurilor şi serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;14. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă şi financiară a instituţiilor din subordine;15. iniţiază proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine, respectiv avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea sau reorganizarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;16. aprobă, potrivit legii, preţuri şi tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin instituţiile din subordinea sa;17. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;18. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează operatorii economici din domeniul său de activitate;19. colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;20. iniţiază, organizează şi susţine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale, tabere, rezidenţe de creaţie şi interpretare, precum şi alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;21. acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate şi susţine participarea specialiştilor în domeniul culturii, a creatorilor şi artiştilor români la manifestări culturale şi ştiinţifice din străinătate, cu respectarea principiului transparenţei decizionale, a liberului acces la informaţia publică şi a primordialităţii valorii;22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Mediului şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural naţional generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune şi metodologii de lucru în acest domeniu şi implementarea acestora;23. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi cu Ministerul Turismului, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030, a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislaţiei şi politicilor în aceste domenii;24. colaborează atât cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învăţământ artistic şi diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii şi cultelor, respectiv implementarea acestora;25. colaborează atât cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Turismului, cât şi cu instituţiile şi organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naţionale de promovare a valorilor culturii române şi de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu şi implementarea acestuia;26. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii şi cultelor, cu respectarea normelor legale. (2) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii şi cultelor, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană şi garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice şi strategii de armonizare a legislaţiei specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are următoarele atribuţii specifice:1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română şi cu alte instituţii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea;2. numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin comun al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, ministrului afacerilor externe şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din străinătate;3. avizează numirile şi eliberările din funcţie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în străinătate;5. promovează şi susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;6. stabileşte şi implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia naţională de salvgardare şi promovare a patrimoniului cultural naţional material şi imaterial, în vederea actualizării Planului naţional de dezvoltare 2007-2013, în privinţa patrimoniului cultural şi a elaborării secţiunilor specifice ale Planului naţional de dezvoltare 2014-2020;7. elaborează şi implementează norme, regulamente şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;8. coordonează activităţile de cercetare, conservare, evidenţă, proiectare şi restaurare, regenerare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial, şi asigură finanţarea adecvată a acestora, potrivit legii;9. coordonează activitatea de atestare a experţilor şi a specialiştilor, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniile specifice evaluării, proiectării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional imobil, potrivit legii;10. coordonează activitatea de acreditare a experţilor, conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil, potrivit legii;11. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu comisiile de specialitate din cadrul său, după caz, a planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv a celor unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;12. avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de artă monumentală, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;13. acţionează, potrivit competenţelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, sustrase sau exportate ilicit;14. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România;15. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaşte, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;16. susţine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;17. promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;18. coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber-profesionişti, a traducătorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;19. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;20. colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor publice deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultură, contribuind la organizarea şi finanţarea, în condiţiile legii, a cursurilor sau altor forme specifice de pregătire;21. editează publicaţii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţă;22. gestionează, asigură şi monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii în domeniul afacerilor şi infrastructurii culturale;23. elaborează în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţională în domeniul audiovizualului;24. coordonează atât elaborarea de către Centrul Naţional al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale, cât şi formularea şi implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;25. contribuie, în condiţiile legii, la recunoaşterea şi protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi;26. asigură relaţiile statului cu toate cultele legal recunoscute din România;27. sprijină toate cultele legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, şi mediază situaţiile litigioase;28. acordă asistenţă cultelor, în condiţiile legii, pentru soluţionarea problemelor specifice;29. analizează cererile de înfiinţare de noi culte, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoaşterii acestora;30. formulează propuneri pentru recunoaşterea, conform legii, a şefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la solicitarea cultelor legal recunoscute din România;31. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical şi neclerical, potrivit legii;32. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de învăţământ şi programele analitice elaborate de cultele recunoscute;33. sprijină cultele recunoscute în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;34. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;35. organizează, în colaborare cu cultele recunoscute şi cu instituţiile specializate din ţară şi/sau din străinătate, activităţi periodice de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condiţiile legii;36. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă şi de arhitectură religioasă, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiune de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios;37. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru: a) restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor recunoscute din România; b) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri; c) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; d) construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; e) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială susţinute de acestea; f) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de cultele recunoscute în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă; g) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele recunoscute din România; h) completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea. (2) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional acţionează în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate, conform legii.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. (2) Numărul maxim de posturi este de 196, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (4) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.  +  Articolul 10 (1) La nivelul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional funcţionează, în condiţiile legii, Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane şi regulamentul de funcţionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (3) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional numeşte personalul Unităţii de management al proiectului şi stabileşte atribuţiile directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului Unităţii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional se exercită de către ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (2) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional este sprijinit de 3 secretari de stat şi un secretar general. (6) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional poate dispune exercitarea temporară de către alţi demnitari sau funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 12 (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta. (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 13Secretarul general este subordonat ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 14 (1) Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional numeşte şi revocă, potrivit legii, preşedinţii şi membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii. (2) Fondurile necesare funcţionării comisiilor de specialitate se suportă din bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii. (3) Prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 15 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz. (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară, în interesul instituţiei, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care, prin convenţiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate, s-a prevăzut acest lucru.  +  Articolul 16 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv, care este funcţionar public, potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:1. îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;2. colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;3. participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;4. avizează, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor publice de cultură şi a aşezămintelor culturale care funcţionează sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale;5. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale;6. sprijină, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;7. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;8. editează sau sprijină, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;9. solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;10. controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;11. îndeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniul cultelor;12. asigură, potrivit legii, monitorizarea activităţilor derulate în cadrul Programul prioritar naţional pentru dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban;13. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.  +  Articolul 18 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 19 (1) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 400 litri, o maşină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri şi două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 450 litri.  +  Articolul 20 (1) Stingerea datoriilor preluate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, ca efect al desfiinţării publicaţiilor "Contemporanul", "Literatorul", "Manuscriptum", "Deşteptarea Aromânilor", "Moftul Român", "Albina", "Teatrul", "Universul Cărţii", "A Het", "Korunk", "Vilnie Slovo", instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, se asigură din disponibilităţile acestor instituţii şi, după caz, din bugetul aprobat Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pe anul 2009. (2) Activul şi pasivul instituţiilor prevăzute la alin. (1) vor fi preluate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Naţionale a României, modificate corespunzător ca urmare a preluării activităţii Revistei "Biblioteca", se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul angajat la Revista "Biblioteca" este preluat de Biblioteca Naţională a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru această instituţie, în condiţiile legii. (3) Activul şi pasivul Revistei "Biblioteca" vor fi preluate de Biblioteca Naţională a României, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) Preluarea activului şi pasivului Revistei "Muvelodes", instituţie publică trecută sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, până la data de 31 martie 2009, conform ultimului bilanţ contabil şi a inventarului bunurilor deţinute. (5) Transferul instituţiei prevăzute la alin. (4) se face cu preluarea personalului angajat, conform legii.  +  Articolul 22 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 ianuarie 2009.Nr. 9.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaţionalNumărul maxim de posturi - 196(exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)*Font 9*                                STRUCTURA ORGANIZATORICA                            a Ministerului Culturii şi Cultelor                              ┌───────────────────────┐                              │ ├────────────────────────────────┐                              │ MINISTRU │ │                              │ ├───────────────────────────────┐│                              └───────────┬───────────┘ ││                                          │ ││    ┌────────┬────────┬──────────┬────┬───┴───┬───────┬────────┬────────┬───────┐ ││┌───┴──┐┌────┴───┐┌───┴────┐┌────┴───┐│┌──────┴─┐┌────┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐┌──┴───┐ │││SERVI-││COMPAR- ││COMPAR- ││COMPAR- │││COMPAR- ││COMPAR- ││SERVI- ││CORPUL ││CONSI-│ │││CIUL ││TIMENTUL││TIMENTUL││TIMENTUL│││TIMENTUL││TIMENTUL││CIUL ││ DE ││LIER │ │││LEGIS-││PENTRU ││RELAŢII ││STRATE- │││COMUNI- ││AUDIT ││JURIDIC││CONTROL││DIPLO-│ │││LATIV ││RELAŢIA ││INTERNA-││GII ŞI │││CARE ŞI ││PUBLIC ││ ││ AL ││MATIC │ │││ ││ CU ││ŢIONALE ││PROIECTE│││RELAŢII ││INTERN ││ ││MINIS- ││ │ │││ ││PARLA- ││ ││EUROPENE│││PUBLICE ││ ││ ││TRULUI ││ │ │││ ││MENTUL ││ ││ │││ ││ ││ ││ ││ │ ││└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘│└────────┘└────────┘└───────┘└───────┘└──────┘ ││                                ┌─────┴────┐ ││                                │ UNITATE │ ┌──────────────────────────────────┘│                                │ AFACERI │ │ │                                │EUROPENE │ │ │                                └──────────┘ │ │                                                   │ ┌─────────┘                                                   │ │        ┌──────────────────────────────┬───────────┴────┬──────────────┐ │        │ │ │ │ │┌───────┴────────────┐ ┌──────────────┴───┐ ┌─────────┴──────┐ ┌─┴─────┴─┐│SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR ││ │ │ │ └┬───────────────┘ │GENERAL │└┬───────────────────┘ ├──────────────────┘ │ ├─────────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ ├──┤ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ ├─┤DIRECŢIA MUZEE │ │ │DIRECŢIA │ │ │RELAŢII CULTE │ ├─┤FINANCIAR- │ │ │COLECŢII ŞI ARTE │ ├─┤CREATIVITATE ŞI │ │ └──────────────┘ │ │CONTABILĂ ŞI │ │ │ VIZUALE │ │ │DIVERSITATE │ │ ┌──────────────┐ │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ ├─────────────────┘ │ │CULTURALĂ │ │ │SERVICIUL │ │ └──────────────┘ │ │ ┌───────────────┐ │ ├─────────────────┘ └──┤ASISTENŢĂ, │ │ ┌─────────────┐ │ └─┤COMPARTIMENTUL │ │ │ ┌───────────────┐ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ │DIRECŢIA │ │ │MONUMENTE FOR │ │ │ │COMPARTIMENTUL │ └──────────────┘ ├─┤ACHIZIŢII │ │ │PUBLIC ŞI │ │ ├─┤AUDIOVIZUAL ŞI │ │ │PUBLICE │ │ │ARHITECTURĂ │ │ │ │CINEMATOGRAFIE │ │ └─────────────┘ │ │CONTEMPORANĂ │ │ │ └───────────────┘ │ ┌─────────────┐ │ └───────────────┘ │ │ ┌───────────────┐ │ │SERVICIUL │ │ ┌───────────────┐ │ │ │COMPARTIMENTUL │ │ │MANAGEMENTUL │ ├───┤DIRECŢIA │ │ └─┤ARTA │ ├─┤RESURSELOR │ │ │MONUMENTE │ │ │SPECTACOLULUI │ │ │UMANE ŞI │ │ │ISTORICE, │ │ └───────────────┘ │ │DIALOG SOCIAL│ │ │ARHEOLOGIE, │ │ ┌───────────────┐ │ └─────────────┘ │ ┌─┤PEISAJE CULTU- │ │ │SERVICIUL │ │ ┌─────────────┐ │ │ │RALE ŞI ZONE │ ├───┤CULTURĂ │ │ │UNITATEA DE │ │ │ │PROTEJATE │ │ │SCRISĂ │ ├─┤POLITICI │ │ │ └───────────────┘ │ └───────────────┘ │ │PUBLICE │ │ │ ┌───────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ └─────────────┘ │ └─┤COMPARTIMENTUL │ │ │COMPARTIMENTUL │ │ ┌─────────────┐ │ │PENTRU TURISM │ └───┤PENTRU INTER- │ │ │UNITATEA DE │ │ │CULTURAL │ │CULTURALITATE │ ├─┤MANAGEMENT A │ │ └───────────────┘ └───────────────┘ │ │PROIECTULUI │ │ ┌───────────────┐ │ └─────────────┘ ├───┤COMPARTIMENT │ │ ┌─────────────┐ │ │PATRIMONIU │ │ │UNITATEA DE │ │ │IMATERIAL │ │ │IMPLEMENTARE │ │ └───────────────┘ └─┤PROIECTE │ │ ┌───────────────┐ │EUROPENE │ │ │SERVICIUL │ └─────────────┘ │ │COORDONARE │ └───┤SERVICII │     │DECONCENTRATE │     │ŞI AŞEZĂMINTE │     │CULTURALE │     └───────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea, sub autoritatea MinisteruluiCulturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonareaministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional
    *Font 9*
    ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────│Nr.│ ││crt│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare├───┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────│ Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii,│ Cultelor şi Patrimoniului Naţional├───┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────│ I.│Organe de specialitate ale administraţiei publice ││ │centrale şi instituţii publice finanţate integral ││ │din bugetul de stat │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 1.│Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi │Bugetul de stat│ │patrimoniul cultural naţional, respectiv a ││ │municipiului Bucureşti - servicii publice ││ │deconcentrate ││ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 2.│Biblioteca Naţională a României │Bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 3.│Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) │Bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────│ │NOTĂ:│ │Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.├───┼────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────│II.│Organe de specialitate ale administraţiei publice ││ │centrale şi instituţii publice finanţate din ││ │venituri proprii şi subvenţii acordate de la ││ │bugetul de stat │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 4.│Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc*) │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 5.│Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din │Venituri proprii şi subvenţii│ │România "Elie Wiesel" │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 6.│Centrul Naţional al Cinematografiei │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 7.│Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 8.│Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│ 9.│Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│10.│Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│11.│Muzeul Naţional "Brukenthal" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│12.│Muzeul Naţional "Peleş" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│13.│Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│14.│Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│15.│Muzeul Naţional Bran │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│16.│Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei │Venituri proprii şi subvenţii│ │din Cluj-Napoca │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│17.│Complexul Muzeal Naţional "Moldova" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│18.│Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│19.│Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│20.│Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│21.│Muzeul Naţional "George Enescu" din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│22.│Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│23.│Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│24.│Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│25.│Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│26.│Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│27.│Teatrul Naţional din Târgu Mureş │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│28.│Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│29.│Opera Naţională Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│30.│Opera Naţională Română din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│31.│Opera Maghiară din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│32.│Opera Naţională Română din Iaşi │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│33.│Opera Naţională Română din Timişoara │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│34.│Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│35.│Filarmonica "George Enescu" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│36.│Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea │Venituri proprii şi subvenţii│ │Culturii Tradiţionale │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│37.│Centrul Naţional de Cultură al Romilor │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│38.│Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│39.│Centrul Cultural "Sala Palatului" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│40.│Centrul European de Cultură din Sinaia │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│41.│Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│42.│Centrul de Cultură "Arcuş" din Covasna │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│43.│Centrul Cultural Topliţa │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│44.│Centrul Naţional al Dansului Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│45.│Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│46.│Institutul Naţional al Monumentelor Istorice │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│47.│Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul │Venituri proprii şi subvenţii│ │Conservării şi Restaurării │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│48.│Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│49.│Editura "Video" │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│50.│Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│51.│Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale │Venituri proprii şi subvenţii│ │Europene │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│52.│Administraţia Fondului Cultural Naţional │Venituri proprii şi subvenţii│ │ │acordate de la bugetul de stat├───┼────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────│ │NOTĂ:│ │Unităţile menţionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.384 de posturi.├───┴────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────│III Instituţii publice finanţate din venituri proprii │├───┬────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│53.│CIMEC - Institutul de Memorie Culturală │Venituri proprii├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│54.│ARTEXIM │Venituri proprii├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│55.│Centrul de Pregătire Profesională în Cultură │Venituri proprii├───┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────│ Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi│ Patrimoniului Naţional├───┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────│56.│Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│57.│Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor ││ │"Româniafilm" │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│58.│Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│59.│Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│60.│Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│61.│Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────│62.│Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A. │└───┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────── Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.-----------