HOTĂRÂRE nr. 8 din 16 ianuarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 21 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici şi adoptă strategii sectoriale naţionale în domeniile sale de activitate: agricultură şi producţie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăţiri funciare, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate şi fitosanitar. (4) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele: a) asigurarea securităţii alimentare prin creşterea producţiei agricole; b) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; c) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; e) creşterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere şi piscicole; f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală; g) gestionarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică; h) extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii; i) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de autoritate de management pentru:- Programul SAPARD şi, respectiv, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, prin Direcţia generală dezvoltare rurală;- Programul operaţional pentru pescuit, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit şi a organismului coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale: a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional; c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene; d) garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate; f) elaborează norme şi instrucţiuni pentru acreditarea, atestarea şi avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăşoară activităţi specifice, potrivit legii; g) coordonează elaborarea normelor tehnice şi metodologice de reglementare a activităţilor specifice; h) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; i) coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa; j) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite şi a celor cu risc de eroziune a solului; k) iniţiază şi elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; m) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA; n) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) iniţiază, negociază şi asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; t) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate; u) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniu; v) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene; x) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistenţă tehnică" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD, precum şi al măsurii 511 "Asistenţă tehnică", inclusiv Reţeaua naţională de dezvoltare rurală din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de implementarea măsurilor 111 "Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe", 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă", 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri", submăsura 431.1 "Construcţie parteneriate public-private" şi măsura 511 "Asistenţă tehnică" (pentru nevoile proprii şi ale celorlalţi beneficiari, aşa cum sunt prevăzuţi în fişa tehnică a măsurii) din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de selecţia grupurilor de acţiune locală, finanţate din axa 4 a Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. Implementarea măsurilor menţionate se va face cu sprijinul Departamentului dezvoltare rurală organizat în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 6 (1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (4) Structurile care funcţionează sub autoritatea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale înfiinţează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte, fără personalitate juridică, în scopul coordonării unităţilor din subordine, sub autoritatea sau aflate în coordonarea ministerului. (5) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, fără personalitate juridică, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instrucţiuni, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului. (8) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (9) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (10) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 8 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat şi de un subsecretar de stat. (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 605, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, şi un autovehicul cu un consum de 400 litri/lună. (2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare 21 de autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autovehicul. (3) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 14 (1) Posturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se compun din cele ale fostului Minister al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Personalul aferent posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferat, respectiv preluat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii, beneficiind de drepturile dobândite anterior.  +  Articolul 15Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi obligaţiile fostului Minister al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi continuă litigiile în curs ale acestuia.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul interimar al administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 ianuarie 2009.Nr. 8.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 605 posturi, exclusiv demnitari    şi cabinetul ministrului               Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii,                           Pădurilor şi Dezvoltării Rurale                                        ┌──────────┐                                        │ MINISTRU │        ┌───────────────────────────────┤ ├────┬─────────────────┐ ┌──┐   ┌──┐ │ └────┬─────┘┌───┴────┐ ├─┤ 6│   │1 ├─┤ │ │Cabinet │ │ └──┘   └──┘ │ │ │ministru│ │ ┌──┐   ┌──┐ │ │ └────────┘ ├─┤ 7│   │2 ├─┤ ┌───────────┬─────────────────┼───────┬─────────────┐ │ └─┬┘   └──┘ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌─┴┐   ┌──┐ │ │Secretar│ │Secretar│ │ │Secretar│ │Secretar│ │ │ 8│   │3 ├─┤ │de stat │ │de stat │ │ │de stat │ │de stat │ │ └──┘   └──┘ │ └───┬────┘ └───┬────┘ │ └───┬────┘ └────────┘ │ ┌──┐   ┌──┐ │ │ │ │ │ ├─┤ 9│   │4 ├─┤ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ │ └──┘   └──┘ │ │Cabinet │ │Cabinet │ │ │Cabinet │ │ ┌──┐   ┌──┐ │ │secretar│ │secretar│ │ │secretar│ └─┤10│   │5 ├─┘ │de stat │ │de stat │ │ │de stat │ └──┘   └──┘ └────────┘ └────────┘ │ └────────┘                                 ┌────────┐ │                                 │Secretar│ │                                 │general ├──┤                                 └───┬────┘ │                                 ┌───┴────┐ │                                 │Secretar│ │                                 │general │ │                                 │adjunct │ │                                 └────────┘ │                                             │          ┌───────────┬────────┬─────────────┼───────┬─────────┬───────────┐        ┌─┴──┐ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌────┐ │ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐      ┌─┤ 11 │ ┌─┤ 15 │ ┌─┤ 23 │ │ 26 ├─┤ ┌─┤ 31 │ ┌─┤ 35 │ ┌─┤ 35 │      │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐      ├─┤ 12 │ ├─┤ 16 │ ├─┤ 24 │ │ 27 ├─┤ ├─┤ 32 │ ├─┤ 36 │ ├─┤ 36 │      │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐      ├─┤ 13 │ ├─┤ 17 │ └─┤ 25 │ │ 28 ├─┤ ├─┤ 33 │ ├─┤ 37 │ ├─┤ 37 │      │ └────┘ │ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘      │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌────┐ │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐      └─┤ 14 │ ├─┤ 18 │ │ 29 ├─┤ └─┤ 34 │ └─┤ 38 │ └─┤ 38 │        └────┘ │ └────┘ └────┘ │ └────┘ └────┘ └────┘                 │ ┌────┐ ┌────┐ │                 ├─┤ 19 │ │ 30 ├─┘                 │ └────┘ └────┘                 │ ┌────┐                 ├─┤ 20 │                 │ └────┘                 │ ┌────┐                 ├─┤ 21 │                 │ └────┘                 │ ┌────┐                 └─┤ 22 │                   └────┘    LEGENDA:    ───────── 1 = Colegiul ministerului 2 = Corpul de control al ministrului*) 3 = Direcţia de audit 4 = Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor     de plăţi şi a Organismului Coordonator**) 5 = Organismul de coordonare al agenţilor de plăţi***) 6 = Consilier diplomatic 7 = Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale 8 = Direcţia afaceri europene şi programe cu finanţare UE 9 = Serviciul de presă şi relaţii publice10 = Probleme speciale***)11 = Direcţia generală de inspecţii tehnice în     agricultură şi silvicultură12 = Direcţia de inspecţii tehnice în sectorul vegetal13 = Serviciul de inspecţii tehnice în sectorul animal14 = Direcţia de inspecţii silvice şi cinegetice15 = Direcţia generală politici agricole16 = Direcţia politici de piaţă în culturi de câmp17 = Direcţia politici de piaţă în horticultură şi     industrie alimentară18 = Direcţia politici de piaţă în zootehnie19 = Direcţia de cercetare şi calitatea producţiei şi     agricultură ecologică20 = Direcţia de evaluare şi prognoză a producţiei agricole21 = Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor22 = Agenţia Naţională Fitosanitară*)23 = Direcţia generală îmbunătăţiri funciare şi fond funciar24 = Direcţia îmbunătăţiri funciare25 = Direcţia fond funciar şi structuri agricole26 = Direcţia management resurse umane27 = Direcţia juridică28 = Unitatea de politici publice şi management administrativ***)29 = Serviciul relaţia cu Parlamentul şi dialog social30 = Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***)31 = Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene32 = Direcţia buget naţional33 = Direcţia buget fonduri europene şi contabilizare plăţi34 = Direcţia investiţii, achiziţii, patrimoniu şi IT35 = Direcţia generală de regim silvic şi cinegetic36 = Direcţia păduri private şi dezvoltare forestieră37 = Direcţia politici şi strategii în silvicultură38 = Serviciul fond cinegetic39 = Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de     management pentru PNDR40 = Direcţia strategii, politici şi programe de     dezvoltare rurală41 = Direcţia asistenţă tehnică şi formare profesională42 = Direcţia coordonare, monitorizare şi implementare a PNDR_____________    *) se organizează la nivel de direcţie    **) se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment  +  Anexa 2 Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
  1. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
  2. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
  3. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
  4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
  5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
  6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
  7. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  8. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi
  9. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  10. Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
  11. Agenţia Naţională a Zonei Montane
  12. Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 10.686.
  II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
  2. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
  3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
  4. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
  5. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească
  6. Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj
  7. Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti
  8. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
  9. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, inclusiv oficiile/centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă din subordinea acesteia
  10. Autoritatea Hipică Naţională
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 3.442.
  III. Alte structuri finanţate din venituri proprii
  1. Agenţia Domeniilor Statului
  2. Institutul de Bioresurse Alimentare
  3. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
  4. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
  5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
  6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ştefăneşti - Argeş
  IV. Structuri cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
   +  Anexa 3 Structurile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  1. Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
  2. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
  3. Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
  4. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
   +  Anexa 4 Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  1. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (sursa de finanţare: venituri proprii)
  2. Autoritatea Hipică Naţională (sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat)
  3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. "ISPIF" Bucureşti (sursa de finanţare: venituri proprii)
   +  Anexa 5 Normative de autoturisme şi combustibil pentru structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale┌────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ │ din care:│ ││crt.│ Denumirea unităţii │TOTAL ├─────────────┤ ││ │ │ │ Autoturisme │Autospeciale ││ │ │ │ pentru │ ││ │ │ │ activităţi │ ││ │ │ │ specifice │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│1. │Direcţiile pentru agricultură │ │ │ ││ │şi dezvoltare rurală - servicii │ │ │ ││ │publice deconcentrate │3/unitate │ │ 3/unitate │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│2. │Agenţia Naţională pentru │ │ │ ││ │Ameliorare şi Reproducţie în │ │ │ ││ │Zootehnie "Prof. Dr. G. K. │ │ │ ││ │Constantinescu" │20 + 252 │3 + 3/unitate│17+3/unitate │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 3. │Laboratorul Central pentru │ │ │ ││ │Carantină Fitosanitară │ 3 │ 2 │ 1 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 4. │Banca de Resurse Genetice │ │ │ ││ │Vegetale Suceava │ 3 │ 2 │ 1 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 5. │Laboratorul Central pentru │ │ │ ││ │Controlul Reziduurilor de │ │ │ ││ │Pesticide în Plante şi Produse │ │ │ ││ │Vegetale │ 2 │ 1 │ 1 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 6. │Inspectoratele teritoriale de │ │ │ ││ │regim silvic şi de vânătoare │ 109 │ 91 │ 18 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 7. │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie │ │ │ ││ │pentru Agricultură*) │ 785 │ 698 │ 87 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 8. │Centrul de Formare şi Inovaţie │ │ │ ││ │pentru Dezvoltare în Carpaţi │ 3 │ 2 │ 1 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 9. │Agenţia de Plăţi pentru │ │ │ ││ │Dezvoltare Rurală şi Pescuit │ 157 │ 100 │ 57 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│10. │Laboratorul Central pentru │ │ │ ││ │Calitatea Seminţelor şi a │ │ │ ││ │Materialului Săditor │ 6 │ 4 │ 2 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│11. │Inspectoratele teritoriale │ │ │ ││ │pentru calitatea seminţelor şi a│ │ │ ││ │materialului săditor - servicii │ │ │ ││ │publice deconcentrate │4/unitate │3/unitate │1/unitate │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│12. │Institutul de Stat pentru │ │ │ ││ │Testarea şi Înregistrarea │ │ │ ││ │Soiurilor │ 4 │ 4 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│13. │Agenţia Naţională de Consultanţă│ │ │ ││ │Agricolă │ 69 │ 69 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│14. │Agenţia Naţională pentru Pescuit│ │ │ ││ │şi Acvacultură**) │ 39 │ 30 │ 9 │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│15. │Oficiul Naţional al Viei şi │ │ │ ││ │Vinului │ 1 │ 1 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│16. │Laboratorul Central pentru │ │ │ ││ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ ││ │Vinului Valea Călugărească │ 1 │ 1 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│17. │Laboratorul Regional pentru │ │ │ ││ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ ││ │Vinului Blaj │ 1 │ 1 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│18. │Laboratorul Regional pentru │ │ │ ││ │Controlul Calităţii şi Igienei │ │ │ ││ │Vinului Odobeşti │ 1 │ 1 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│19. │Autoritatea Hipică Naţională │ 13 │ 13 │ - │├────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤│20. │Oficiul Naţional al Produselor │ │ │ ││ │Tradiţionale şi Ecologice │ │ │ ││ │Româneşti │ 1 │ 1 │ - │└────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘___________ Notă *) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe cu un consum lunar de 600 l/lună. Notă **) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de:- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor de 15-20 CP, cu un consum de 5 litri/oră pentru 100 de ore pe lună;- 5 şalupe fluviale de control, cu un consum de 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;- 2 şalupe maritime de control, cu un consum de 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună._________