HOTĂRÎRE Nr. 1073 din 1 noiembrie 1996privind evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 20 noiembrie 1996    În temeiul art. 12 lit. i) din Legea nr. 41/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi al art. 33 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 853/1995 privind compunerea şi atribuţiile Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate se organizează şi se executa de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii prin organisme proprii, potrivit prezentei hotărâri, cît şi de alte organisme prevăzute de lege.  +  Articolul 2În vederea aplicării prezentei hotărâri, organismele militare de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii la furnizorii forţelor armate vor emite norme şi reglementări specifice.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, prin următoarele sintagme se înţelege: a) forte armate - armata, mari unităţi din subordinea Ministerului de Interne, cele ale serviciilor de informaţii ale statului şi alte formaţiuni de apărare armata organizate potrivit legii; b) furnizor al forţelor armate - orice agent economic care îşi desfăşoară activitatea în România, potrivit actelor normative în vigoare, având ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, producţia şi comercializarea de produse şi de servicii destinate forţelor armate şi care poate confirma ca la realizarea acestora s-au respectat cerinţele beneficiarului referitoare la calitate; c) furnizor comun al forţelor armate - furnizor al forţelor armate, definit conform lit. b), pentru Ministerul Apărării Naţionale şi pentru cel puţin încă o componenta a forţelor armate; d) furnizor specific al forţelor armate - furnizor al forţelor armate, conform lit. b), pentru o singura componenta a forţelor armate; e) personal cu sarcini în asigurarea calităţii - personalul implicat în contractarea, evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizorii forţelor armate, precum şi cel cu sarcini în urmărirea şi receptionarea produselor şi serviciilor achiziţionate.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale organizează şi efectuează evaluarea şi certificarea calităţii atât la furnizorul comun al forţelor armate, cît şi la furnizorul sau specific prin Organismul Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere - O.M.C.A.S., constituit în cadrul Departamentului inzestrarii şi logisticii armatei.Departamentul inzestrarii şi logisticii armatei, prin şeful acestuia, reprezintă autoritatea naţionala privind asigurarea calităţii produselor şi serviciilor achiziţionate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 5Celelalte componente ale forţelor armate executa activităţi de evaluare, certificare şi supraveghere a calităţii la furnizorii specifici prin Comisii de Certificare, Acreditare şi Supraveghere - C.C.A.S., constituite unitar la nivelul structurilor proprii de inzestrare şi logistica.  +  Articolul 6Organismele militare de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii (O.M.C.A.S. şi C.C.A.S.) se organizează în compartimente independente aflate în coordonarea directa a adjunctilor (similari) conducătorilor organelor componentelor forţelor armate care coordonează activitatea de inzestrare şi asigurare logistica.Structura organizatorică, încadrarea pe funcţii, atribuţiile care revin organismelor de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii, precum şi dotările specifice se aproba prin ordine ale conducătorilor organelor cu atribuţii de inzestrare şi logistica din cadrul componentelor forţelor armate.  +  Articolul 7Organismele militare de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii au următoarele atribuţii principale: a) elaborează reglementările proprii referitoare la evaluarea, certificarea şi supravegherea calităţii la furnizori şi de abilitare a altor organisme de evaluare şi certificare în domeniu; b) organizează şi executa activităţile de evaluare, certificare şi supraveghere a calităţii la furnizori, potrivit reglementărilor elaborate; c) trimestrial, elaborează informări cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor, pe care le prezintă adjunctului conducătorului componentei forţelor armate care le coordonează activitatea; d) abiliteaza, după caz, alte organisme de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere în domeniu.  +  Articolul 8Organismele militare de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii constituite în cadrul componentelor forţelor armate stabilesc, prin protocoale, modul de transmitere a informaţiilor referitoare la furnizorii al căror sistem al calităţii a fost evaluat şi certificat.  +  Articolul 9Organismele militare de evaluare, certificare, acreditare şi supraveghere a calităţii colaborează cu organisme similare din ţara şi din străinătate în vederea armonizării reglementărilor de certificare şi evaluare, precum şi pentru facilitarea recunoaşterii reciproce a certificarilor.  +  Articolul 10Organele cu atribuţii de inzestrare şi logistica din cadrul componentelor forţelor armate vor achizitiona bunuri materiale şi servicii numai de la furnizorii certificati de organismele militare de certificare, acreditare şi supraveghere constituite.  +  Articolul 11Organele cu atribuţii de inzestrare şi logistica din cadrul componentelor forţelor armate vor stabili produsele şi serviciile, altele decît cele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 689/1996, care vor fi achiziţionate în condiţiile prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Prevederile art. 10 privind certificarea furnizorilor pot fi exceptate în cazuri bine justificate, determinate de nevoi ale pregătirii de lupta, de situaţii operative sau speciale.Achiziţionarea în aceste condiţii se va face numai cu aprobarea şefului cu atribuţii de inzestrare a componentei respective a forţelor armate, obţinută în urma efectuării unei evaluări preliminare la furnizor.  +  Articolul 13Prezenta hotărâre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin Georgescup. Ministrul apărării naţionale,general Popa Florentin,secretar de statp. Ministrul industriilor,Constantin Dicu,secretar de statMinistru de interne,Doru Ioan Taracilap. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Popescu Ion---------------