NORME din 12 decembrie 2008de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008    ----------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 şi Ordinul nr. 691 din 17 decembrie 2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 1 (1) Serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt servicii publice cu personalitate juridică şi sunt organizate în conformitate cu organigrama prevăzută în anexa 11. (2) Serviciile de ambulanţă se organizează la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, având după caz, în componenţă staţii centrale, substaţii şi puncte de lucru. (3) Din motive strategice şi organizatorice, în vederea respectării timpilor de intervenţie prevăzuţi de cadrul legislativ, anumite localităţi dintr-un judeţ pot fi alocate zonei de competenţă aferentă unui alt judeţ.  +  Articolul 2Structura de conducere a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se organizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se organizează în două Compartimente, după cum urmează: Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat şi Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat. (2) Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat se organizează după cum urmează: a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specifică acordării asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregătire şi certificare prevăzute în actele normative în vigoare. c) începând cu 1 Ianuarie 2011, toţi medicii care activează în acest compartiment trebuie să fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească cu durata minimă de 6 luni, cu excepţia medicilor specialişti de medicină de urgenţă şi a celor cu competenţă în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească obţinută în condiţiile legii. Începând cu data specificată, toţi medicii care activează în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului respectiv nefiind posibilă angajarea unor medici care nu au absolvit cursul. d) începând cu 1 Ianuarie 2015, toţi asistenţii medicali care activează în acest compartiment trebuie să fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească cu durata minima de 3 luni, cu excepţia asistenţilor medicali cu competenţă în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească obţinută în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu această dată, toţi asistenţii medicali care activează în cadrul compartimentului sunt absolvenţi ai cursului respectiv nefiind posibilă angajarea unor asistenţi care nu au absolvit cursul. e) începând cu 1 Ianuarie 2013, absolvirea cursului de ambulanţier este obligatorie pentru toţi conducătorii auto care activează în acest compartiment, cu excepţia conducătorilor auto care au atestatul de ambulanţier, obţinut în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu această dată, toţi conducătorii auto care activează în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului de ambulanţier nefiind posibilă angajarea unor persoane care nu au absolvit cursul. f) personalul care activează în compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat poate activa în compartimentul de consultaţii prin detaşare temporară sau mutat. g) programul de lucru şi turele de lucru pentru personalul care activează în cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat se evidenţiază separat de cel al personalului din cadrul compartimentului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat. h) coordonarea şi monitorizarea activităţii acestui compartiment se face de către un medic coordonator. i) prin acest compartiment se asigură următoarele misiuni de bază: acordarea asistenţei medicale de urgenţă la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2 şi transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2. j) în dotarea compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat nu există ambulanţe de tip A1 sau A2, autosanitare neclasificate, sau autospeciale de consultaţii la domiciliu (3) Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat se organizează după cum urmează : a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specifică acordării consultaţiilor de urgenţă la domiciliu şi efectuării transporturilor sanitare neasistate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregătire şi certificare prevăzute în actele normative în vigoare, fiind alcătuit din medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri. c) medicii care activează în cadrul acestui compartiment pot fi medici de medicină generală , medici în specialităţile: medicină internă, pediatrie şi medici rezidenţi începând cu anul III de pregătire în specialităţile menţionate cu acordul directorului sau coordonatorului de programe. d) personalul medical, inclusiv ambulanţierii, care activează în compartimentul de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat sunt pregătiţi în acordarea primului ajutor de bază precum şi în utilizarea defibrilatoarelor semiautomate. e) personalul medical din cadrul compartimentului de consultaţii la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu poate fi detaşat la compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat decat în urma absolvirii cursurilor şi a atestatelor prevăzute la alin. 1 din prezentul articol. f) coordonarea şi monitorizarea activităţii de consultaţii la domiciliu din cadrul acestui compartiment se face de către medicul coordonator al compartimentului de urgenţă iar coordonarea şi monitorizarea activităţii de transport sanitar se face de către un asistent medical coordonator. g) prin acest compartiment se asigură următoarele misiuni de bază: acordarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu, transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2 şi sprijinirea compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat la nevoie. h) în dotarea compartimentului pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu există ambulanţe tip B şi C.  +  Articolul 4 (1) Structura minimă de personal în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte de către managerul general cu respectarea normativelor de personal în vigoare, astfel încât să fie posibilă asigurarea misiunilor prevăzute în conformitate cu prevederile legale. (2) În stabilirea structurii de personal se ia în considerare şi complementaritatea cu echipajele SMURD din judeţul respectiv şi planurile de implementare ale acestora. (3) Serviciile publice de ambulanţă asigură personalul în vederea acoperirii necesarului pentru echipajele medicale de urgenţă necesare în judeţul în care funcţionează. (4) Substaţiile serviciilor de ambulanţă sunt deservite de echipajele medicale de urgenţă, ele putând avea şi echipaje de transport sau de consultaţii după caz. (5) Serviciile de ambulanţă pot avea puncte de lucru cu echipaje de consultaţii la domiciliu sau de transport sanitar. (6) Punctele de lucru cu echipaje de consultaţii sau transport nu vor fi luate în considerare ca substaţii de intervenţie medicală de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea serviciilor de ambulanţă, judeţene şi al municipiului Bucureşti se face prin buget global precum şi prin decontarea serviciilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Bugetul serviciilor publice de ambulanţă este alcătuit din patru componente: a) Fondurile aferente desfăşurării activităţii compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat asigurate prin buget global din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănatate precum şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătaţii Publice:1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele medicale de urgenţă cu ambulanţele tip B şi C, precum şi al operatorilor - registratorilor de urgenţă;2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodică şi reparaţiile.3. Cheltuielile aferente asigurării mijloacelor de intervenţie operaţionale din dotare.4. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activităţii compartimentului.5. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor date. b) Fondurile aferente desfăşurării activităţii compartimentului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat asigurate prin decontări de servicii din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate precum şi din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătaţii Publice.1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele de transport sanitar şi de consultaţii la domiciliu.2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodică şi reparaţiile Cheltuielile necesare asigurărilor mijloacelor de intervenţii operaţionale din dotare.3. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activităţii compartimentului.4. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor de date. c) Sumele necesare cheltuielilor administrative finanţate prin buget global şi venituri proprii1. Cheltuielile salariale ale managerului serviciului precum şi ale membrilor comitetului director.2. Cheltuielile salariale ale personalului angajat, cu excepţia celor prevăzuţi la litera a) punctul 1 şi litera b) punctul 1.3. Cheltuielile aferente utilităţilor, inclusiv ale chiriilor şi reparaţiilor aferente staţiilor şi substaţiilor.4. Cheltuielile privind echipamentele de lucru5. Cheltuielile privind mentenanţa parcului auto, echipamentelor medicale şi dispeceratelor d) Fonduri aferente altor cheltuieli:1. Cheltuieli aferente formării profesionale şi educaţiei medicale continue.2. Cheltuieli de capital potrivit dispoziţiilor legale. e) Bugetul serviciului de ambulanţă este alcătuit din suma totală a celor patru componente evidenţiate distinct. f) La negocierea bugetului cu reprezentanţii Caselor de Asigurări de Sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti nu se iau în calcul cheltuielile finanţate de la bugetul de stat. g) La calculul bugetului pentru anul 2009, se ia în considerare bugetul pe trimestrul IV al anului 2008, planurile de dezvoltare ale serviciilor de ambulanţă şi necesarul de personal suplimentar. h) Pentru următorii ani, începând cu anul 2010, bugetul poate fi negociat stabilind o sumă per capita unică la nivel naţional în urma împărţirii sumei bugetului total negociat cu Casele de Asigurări de Sănătate pentru anul 2009, incluzând şi rectificările efectuate în cursul anului respectiv, la numărul total al populaţiei deservite. La aceste valori se aplică un indice de corecţie corelat cu structura de personal şi pregătirea profesională, caracteristicile demografice, geografice, prezenţa echipajelor SMURD, precum şi cu alte criterii considerate relevante. i) Bugetul global negociat cu Casele de Asigurări de Sănătate pentru anul 2009 nu poate fi sub nivelul bugetului anului 2008 incluzând rectificările efectuate.  +  Articolul 6 (1) Dispoziţiile prezentului ordin vor fi incluse în contractul cadru, elaborat în anul 2009 şi ale normelor de aplicare a acestuia. (2) Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice au obligaţia de a introduce prevederile acestui ordin privind modul de realizare a bugetelor globale ale serviciilor de ambulanţă în prevederile contractului cadru şi ale normelor de aplicare ale acestuia, eliminând tariful pe kilometru şi solicitare pentru activitatea de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat.  +  Articolul 7La sfârşitul fiecărei luni serviciile publice de ambulanţă au obligaţia să raporteze către CJAS, precum şi către CASMB, activitatea desfăşurată de fiecare compartiment incluzând datele pacienţilor care au beneficiat de serviciile lor.-----------