ORDIN nr. 5.913 din 13 noiembrie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton AntonBucureşti, 13 noiembrie 2008.Nr. 5.913.  +  AnexăMETODOLOGIE 13/11/2008