HOTĂRÂRE nr. 1.721 din 30 decembrie 2008privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile tineretului şi sportului. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, precum şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.  +  Capitolul II Principalele atribuţii ale Ministerului Tineretului şi Sportului  +  Articolul 2 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului şi Sportului exercită următoarele atribuţii principale: a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului; b) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului; c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, potrivit prevederilor legale; d) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile tineretului şi sportului; e) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului; f) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului şi sportului.  +  Articolul 3 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul activităţii de tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează şi sprijină structurile de şi pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale; c) elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii; d) autorizează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii; e) stabileşte contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare; f) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; g) organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare; h) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa; i) colaborează direct cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun; j) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului; k) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problematica studenţească; l) elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere centrelor de agrement; m) asigură organizarea şi administrarea centrelor de agrement; n) elaborează regulamentul privind funcţionarea şi administrarea centrelor de agrement, metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti şi eliberarea biletelor de tabără, precum şi criteriile de eligibilitate ale participanţilor; o) elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor; p) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" din Bucureşti; r) elaborează şi derulează proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în interesul studenţilor; s) acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:- impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;- stimularea creativităţii studenţilor;- promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;- atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială; t) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi tinerilor; u) editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret; v) organizează tabere sociale şi tematice pentru tineri; w) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice şi fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenţi şi tineri.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) înfiinţează centre noi pentru tineret cu responsabilităţi directe în atragerea fondurilor comunitare pe domeniul tineret; b) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, prin selecţie competitivă de proiecte desfăşurată conform legislaţiei specifice; c) în calitate de gestionar, beneficiar sau partener accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice; d) aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, până la termenul impus de Comisia Europeană; e) stabileşte politicile şi priorităţile naţionale în domeniul tineretului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor, care vor fi utilizate în comun de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu scopul de a estima modul în care programul "Youth în Action" îşi atinge obiectivele la nivel naţional, în general, şi, în particular, modul în care contribuie la modernizarea sistemelor şi practicilor în domeniul sprijinirii tineretului; f) evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în conformitate cu Ghidul pentru autorităţile naţionale referitor la Declaraţia de asigurare ex-ante, stabilit de Comisia Europeană, în vederea emiterii şi trimiterii unei declaraţii de asigurare ex-ante la termenul impus de aceasta, însoţită de documentele-suport prevăzute de ghidul sus-menţionat; g) întocmeşte şi aplică metodologia care va sta la baza efectuării controlului secundar, pentru granturile comunitare aferente diferitelor tipuri de proiecte; h) supervizează mecanismul de control naţional primar şi secundar şi centralizează rezultatele din rapoarte, în scopul emiterii declaraţiei anuale de asigurare; i) controlează şi coordonează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu privire la managementul corect al fondurilor comunitare pentru realizarea proiectelor din cadrul programului, asigurând gestionarea corespunzătoare a acestora; j) colaborează şi consultă Comisia Europeană în vederea monitorizării şi supervizării Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; k) stabileşte un mecanism propriu de raportare şi urmărire a neregulilor şi/sau fraudelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) emite, la fiecare sfârşit de an, o declaraţie de asigurare ex-post comună, care să certifice: corectitudinea şi transparenţa sistemelor financiare şi ale procedurilor Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale referitoare la managementul acţiunilor descentralizate, probitatea conturilor, o asigurare rezonabilă asupra faptului că resursele financiare alocate proiectelor finanţate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale au fost folosite pentru scopurile declarate în respectivele proiecte şi în conformitate cu principiile unui management financiar corect, conform Regulamentului financiar comunitar, şi, de asemenea, că procedurile de control primar şi secundar puse în practică pot să garanteze în mod corespunzător legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor subsecvente; această declaraţie va fi întocmită în conformitate cu formatul impus de Comisia Europeană şi va ţine cont de rezultatele controalelor desfăşurate pe parcursul anului; m) poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, din proprie iniţiativă sau în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene, în eventualitatea unor nereguli, neglijenţe sau fraude care pot fi atribuite Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; în cazul unor deficienţe serioase repetate sau al unui management neperformant al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Comisia Europeană poate solicita Ministerului Tineretului şi Sportului revocarea actului de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, cu o notificare în termen de 3 luni. Ministerul Tineretului şi Sportului poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, pentru alte motive întemeiate. În acest caz, Ministerul Tineretului şi Sportului va notifica Comisiei Europene, precizând motivele, cu cel puţin 6 luni înainte de data prevăzută, în vederea încheierii mandatului Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. (2) Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe şi acţiuni, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.  +  Articolul 5În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul activităţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile sportive naţionale; b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat; c) colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului; d) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului; e) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după anul 1989; f) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care au aparţinut domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activităţii sportive sau vândute către societăţile comerciale; g) propune structura anuală a subvenţiilor de la bugetul de stat; h) repartizează bugetul afectat activităţii sportive pentru:- activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa;- federaţiile sportive naţionale, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora;- premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale; i) autorizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale de profil şi la alte foruri continentale sau mondiale, precum şi afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate; j) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora; k) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţară şi din străinătate; l) elaborează şi duce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive; m) recunoaşte sau revocă, potrivit legii, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv; n) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora; o) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege; p) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv; r) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale; s) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor; t) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive; u) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare; v) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă, asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului, formată din direcţii generale şi direcţii, este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat. (2) Personalul Ministerului Tineretului şi Sportului este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 381, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (6) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administraţia publică centrală.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este exercitată de ministru, ajutat de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat numiţi prin decizie a primului-ministru; funcţia de ministru, funcţia de secretar de stat şi funcţia de subsecretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (2) Ministrul tineretului şi sportului reprezintă Ministerul Tineretului şi Sportului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul tineretului şi sportului este ordonator principal de credite. (4) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt subordonaţi ministrului tineretului şi sportului şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţii stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (2) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului tineretului şi sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul tineretului şi sportului. În lipsa acestuia, atribuţiile preşedintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat sau de subsecretarul de stat, desemnat de ministrul tineretului şi sportului.  +  Articolul 10 (1) Ministrul tineretului şi sportului poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta. (2) Pentru atribuţiile din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, delegarea unor atribuţii din competenţa ministrului tineretului şi sportului poate fi dispusă prin ordin al acestuia.  +  Articolul 11Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se numesc, în condiţiile legii, directorii generali, directorii executivi şi directorii din unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 12La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret şi sport. Înfiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi toate unităţile aflate în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii şi pot închiria, la rândul lor, spaţii unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii. (2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor reţine integral la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv bugetele instituţiilor subordonate şi vor constitui venituri proprii; aceste venituri vor fi utilizate pentru modernizarea imobilelor respective.  +  Capitolul IV Unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului  +  Articolul 14 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii, numărul de posturi şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi statele de funcţii corespunzătoare se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, la propunerea conducătorilor acestor unităţi.  +  Articolul 15 (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii. (2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 16 (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: a) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv; b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie; c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a alocaţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu; d) elaborează şi duc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza lor administrativ-teritorială; e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi; f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor administrativ-teritorială, precum şi a dopajului în sport; g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi; h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ; i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat. (2) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii sportive şi prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului şi sportului.  +  Articolul 17 (1) Direcţiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale: a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) aplică politica guvernamentală în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri; c) contribuie, prin stimularea performanţei şi capacităţii tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană; d) colaborează cu structurile de şi pentru tineret legal constituite; e) elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii; f) sprijină acţiunile structurilor asociative de tineret, acţiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale; g) autorizează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii; h) stabilesc contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare; i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne şi internaţionale; j) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin cele 151 de centre de agrement pentru tineret sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; k) organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare; l) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa; m) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun; n) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului; (2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului şi sportului.  +  Articolul 18În subordinea direcţiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.  +  Articolul 19 (1) Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate: a) realizarea performanţei, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale; b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportivă; c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; d) administrarea bazei materiale sportive proprii; e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale. (2) Cluburile sportive pot desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor de nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 21 (1) Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Obiectul de activitate al instituţiei prevăzute la alin. (1) îl constituie formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 22Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului constă în achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colecţiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 24 (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 25 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 26 (1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor şi Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, se desfiinţează. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 27La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 763/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, şi Hotărârea Guvernului nr. 198/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul tineretului şi sportului,Monica Maria Iacob-RidziMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 decembrie 2008.Nr. 1.721.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUINr. maxim de posturi = 381, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului  ┌────────────┐ ┌────────┐ ┌────────────────┐  │ COLEGIUL │<─────────┬──┤MINISTRU├──────────>│Cabinet Ministru│  │MINISTERULUI│ │ └───┬────┘ └────────────────┘  └────────────┘ │ │ ┌────────────────────────┐  ┌────────────┐ │ ├───────────────>│Direcţia Relaţii Publice│  │ Direcţia │<─────────┼──────┤ │ şi Comunicare │  │Juridică şi │ │ │ └────────────────────────┘  │ Contencios │ │ │ ┌────────────────────────┐  └────────────┘ │ ├───────────────>│ Direcţia Audit Public │                          │ │ └────────────────────────┘                          │ │ ┌────────────────────────┐                          │ ├───────────────>│ Corp Control*) │                          │ │ └────────────────────────┘┌─────┬───────────────────┼┬─────┼─────────────────────────┬───────────────┐│ v ││ v v ││┌───────────┐ ┌───────┐ ││ ┌────────┐ ┌───────┐ ┌────────────────┐ │││SECRETAR DE├─>│Cabinet│ ││ │SECRETAR│ │Cabinet│<─┤SECRETAR DE STAT│ │││ STAT │ └───────┘ ││ │GENERAL │ └───────┘ └────────────────┘ ││└────┬──────┘ ││ └────────┘ ││ v ││ ┌────┐ ││┌───────────┐ ││ ┌──┐ ┌─>│13.1│ │││Subsecretar│ ││ │ ├─┘ └────┘ │││ de Stat │ │├──>│13├─┐ ┌────┐ ││└───────────┘ ││ └──┘ └─>│13.2│ ││ ┌─┐ ┌─┐ ││ ┌──┐ └────┘ │├─>│1│ │7│<───┤├──>│14│ ┌──┐ ││ └─┘ └─┘ ││ └──┘ │ │<─┤│ ┌─┐ ┌─┐ ││ ┌──┐ │16│ │├─>│2│ │8│<───┤└──>│15│ │ │<─┤│ └─┘ │ ├─┐ │ └──┘ └──┘ ││ ┌─┐ └─┘ │ │ ┌──┐ │├─>│3│ ┌─┐ │ │ │17│<─┤│ └─┘ │9│<┤ │ └──┘ ││ ┌─┐ └─┘ │ │ │├─>│4│ ┌──┐ │ │ ┌──┐ ││ └─┘ │10│<┘ │ │18│<─┤│ ┌─┐ └──┘ │ └──┘ │├─>│5│ ┌──┐ │ ┌──┐ ││ └─┘ │11│<───┤ │19│<─┘│ ┌─┐ └──┘ │ └──┘└─>│6│ ┌──┐ │   └─┘ │12│<───┘                  └──┘    Legendă:    ───────    1 - Direcţia politici publice şi strategie    2 - Direcţia Programe Recreative pentru Tineret    3 - Direcţia Generală Programe, Proiecte şi Centre        Teritoriale pentru Tineret    4 - Direcţia Politici pentru Tineret    5 - Direcţia Generală Programe pentru Studenţi    6 - Direcţia Armonizarea Legislaţiei    7 - Direcţia Programe Sport    8 - Direcţia Generală Programe şi Proiecte pentru        Structuri Sportive    9 - Direcţia Programe Structuri Sportive   10 - Direcţia Statistică şi Registrul Bazelor Sportive   11 - Direcţia Strategie şi Registru Sportiv   12 - Direcţia Generală Relaţii Internaţionale   13 - Direcţia Generală Economică şi Resurse Umane     13.1 - Direcţia Buget şi Contabilitate     13.2 - Direcţia Resurse Umane   14 - Direcţia Administrativă şi Secretariat   15 - Direcţia Logistică   16 - Direcţia Programe Comunitare Europene   17 - Direcţia Gestionarea Fondurilor Comunitare   18 - Direcţia Relaţia cu Parlamentul   19 - Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne______    *) se organizează la nivel de direcţie generală  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
  Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  I. Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a munici- piului Bucureşti II. Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" - Bucureşti Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  III. Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat - 695 posturi
  IV. Cluburi sportive 1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia 2. Clubul Sportiv Municipal Arad 3. Clubul Sportiv Municipal Piteşti 4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung 5. Sport Club Municipal Bacău 6. Clubul Sportiv Municipal Oneşti 7. Clubul Sportiv "Crişul" Oradea 8. Clubul Sportiv Municipal Bistriţa 9. Clubul Sportiv Botoşani 10. Clubul Sportiv Municipal Braşov 11. Clubul Sportiv Municipal Brăila 12. Clubul Sportiv Municipal Buzău 13. Clubul Sportiv Municipal Reşiţa 14. Clubul Sportiv Municipal Călăraşi 15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca 16. Clubul Sportiv "Farul" Constanţa 17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe 18. Clubul Sportiv Târgovişte 19. Clubul Sportiv Municipal Craiova 20. Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi 21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu 22. Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu 23. Sport Club Miercurea-Ciuc 24. Clubul Sportiv Municipal Iaşi 25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare 26. Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş 27. Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ 28. Clubul Atletic Roman 29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti 30. Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia 31. Clubul Sportiv Satu Mare 32. Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău 33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu 34. Clubul Sportiv Municipal Suceava 35. Clubul Sporturilor Tehnico- Aplicative Suceava 36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria 37. Clubul Sportiv Municipal Timişoara 38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea 39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui 40. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea 41. Clubul Sportiv "Unirea" Focşani 42. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti 43. Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti 44. Clubul Central de Şah Bucureşti 45. Clubul Sporturilor Tehnico- Aplicative Bucureşti 46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta- Turnu Severin 47. Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei 48. Sport Club Municipal Deva Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  V. Complexuri sportive naţionale 1. Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti 2. Complexul Sportiv Naţional Snagov 3. Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov 4. Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov 5. Complexul Sportiv Naţional Bascov 6. Complexul Sportiv Naţional Orşova 7. Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă 8. Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti 9. Complexul Sportiv Naţional Izvorul Mureşului Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VI. Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VII. Muzeul Sportului Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  VIII. Institutul Naţional de Cercetări pentru Probleme de Sport Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unităţile cuprinse la pct. I şi II este 1.388, din care 1.000 de posturi pentru direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate. Numărul maxim de posturi pentru unităţile prevăzute la pct. III-VIII este de 3.310, din care 267 de posturi pentru direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate.____________