DECIZIE nr. 1.345 din 9 decembrie 2008referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008  Ioan Vida - președinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMihaela Ionescu - magistrat-asistentPe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, excepție ridicată de Rodica Radu, Ana Scarlat, Zoe Maria Nicolae, Radu Gheorghe Radu în Dosarul nr. 2.101/280/2008 al Judecătoriei Pitești - Secția civilă.La apelul nominal răspund personal atât autorii excepției, Rodica Radu și Ana Scarlat, cât și părțile Georgeta Bogheț și Mariana Bobică, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza este în stare de judecată.Autorii prezenți solicită admiterea excepției de neconstituționalitate pentru aceleași considerente reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 755/2008.Celelalte părți prezente susțin atât aspecte ce privesc situația de fapt în dosarul instanței de judecată, cât și aspecte străine acesteia.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, arată că textul de lege criticat este contrar dispozițiilor constituționale referitoare la principiul neretroactivității legii.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 15 septembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 2.101/280/2008, Judecătoria Pitești - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei. Excepția a fost ridicată de Rodica Radu, Ana Scarlat, Zoe Maria Nicolae, Radu Gheorghe Radu într-o cauză având ca obiect o acțiune în stabilirea paternității.În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia arată că, drept urmare a modificării Codului familiei prin Legea nr. 288/2007, numai acțiunea în stabilirea paternității formulată de mamă a rămas supusă prescripției de un an, acțiunea aparținând copilului fiind declarată imprescriptibilă pe durata vieții acestuia. Totodată, arată că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007, potrivit căruia "Dispozițiile prezentei legi privind [...], precum și acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile și în cazul copiilor născuți înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată", sunt contrare principiului constituțional al neretroactivității legii, prin aceea că extind incidența prevederilor art. 60 alin. (4) din Codul familiei și asupra dreptului la acțiune aparținând copiilor născuți înainte de intrarea în vigoare a legii modificatoare chiar și în cazurile în care, potrivit legii vechi, acest drept la acțiune era stins. De asemenea, menționează că situația din prezenta speță este similară cu aceea soluționată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 755/2008 prin care au fost declarate neconstituționale prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 referitoare la aplicabilitatea dispozițiilor modificatoare acțiunilor în tăgada paternității pentru copiii născuți înainte de intrarea lor în vigoare.Tribunalul Pitești - Secția civilă apreciază că textul de lege criticat încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) deoarece acestea se aplică și copiilor născuți înainte de intrarea sa în vigoare.Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei este inadmisibilă, deoarece Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 755/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, a admis excepția cu acest obiect.Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.Prin încheiere, instanța de judecată a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei. Însă, având în vedere atât notele scrise ale autorului excepției, cât și cauza civilă în care a fost ridicată excepția, Curtea constată că obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 5 noiembrie 2007, având următorul conținut: "Dispozițiile prezentei legi privind [...], precum și acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile și în cazul copiilor născuți înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată."Textul de lege criticat este raportat la dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată, prevederile de lege criticate fiind contrare dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2).Astfel, Curtea observă că, anterior modificării prin Legea nr. 288/2007, atât dreptul mamei la acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei, cât și cel al copilului erau prescriptibile în termen de un an de la nașterea copilului.Curtea reține că Legea nr. 288/2007 a modificat art. 60 din Codul familiei, dreptul mamei la acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei fiind supus prescripției într-un termen de un an de la nașterea copilului, iar pentru copil acest drept a devenit imprescriptibil.Dar Legea nr. 288/2007 prevede în art. II, criticat pentru neconstituționalitate, că dispozițiile acesteia privind acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei sunt aplicabile "și în cazul copiilor născuți înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată".Analizând motivele de neconstituționalitate formulate, din această perspectivă, Curtea constată că prevederile art. II din Legea nr. 288/2007, privind acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei, contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 15 alin. (2), neretroactivitatea fiind un principiu constituțional, prevăzut în mod expres, legiuitorul neputând adopta norme juridice cu aplicare retroactivă, în materie civilă, indiferent dacă este vorba de legi materiale sau legi procesuale.Astfel, neconstituționalitatea reglementării rezultă din faptul că legea nouă se aplică și copiilor născuți înainte de intrarea ei în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de soluționare, de vreme ce aceasta se aplică unui drept născut sub imperiul legii vechi.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Admite excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 potrivit cărora "Dispozițiile prezentei legi privind [...], precum și acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei, sunt aplicabile și în cazul copiilor născuți înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată", excepție ridicată de aceiași autori în același dosar al aceleiași instanțe.Definitivă și general obligatorie.Pronunțată în ședința publică din data de 9 decembrie 2008.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Mihaela Ionescu
  -----