ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2009  În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 23 decembrie 2008.Nr. 3.769.  +  Anexa -----NORME METODOLOGICEprivind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiareale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare ale anului 2008 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2008.Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, şi modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor reglementări în vigoare.Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2008 sunt afişate pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor: www. mfinante.ro/legislaţie/reglementări contabile.La aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare.În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unităţile Trezoreriei Statului, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificare de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei şi Finanţelor, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuţie a bugetului de stat.A. La întocmirea situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2008, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:-Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.647/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 24 decembrie 2008;- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007;- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu excepţia prevederilor pct. 5 "Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic", care se modifică având în vedere prevederile pct. 4 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.799/2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia sumele existente în data de 31 decembrie 2008, în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" rămân înregistrate în acest cont.În consecinţă, ultima înregistrare contabilă de la pct. 5 lit. a) şi înregistrările contabile de la lit. b) ale aceluiaşi punct din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008 se elimină.1. La punctul 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele: "La efectuarea oricăror plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002."Următoarele operaţiuni: virarea cu ordin de plată a sumelor dintr-un cont de disponibil în altul, restituirea garanţiilor gestionarilor, restituirea garanţiilor de participare la licitaţie, restituirea unor sume încasate necuvenit etc., deşi reprezintă plăţi, nu reprezintă cheltuieli prevăzute în buget care anterior au fost angajate şi lichidate şi nu necesită prezentarea de copii ale formularului "Ordonanţare de plată" la unităţile Trezoreriei Statului.2. Orice operaţiune economico-financiară este consemnată în momentul efectuării ei în documente justificative. Documentele justificative care reflectă operaţiunea de achiziţionare carburanţi pe baza cardului sunt, în principal: extrasul de cont de la trezoreria de la care se alimentează cardul, extrasul de cont al cardului, precum şi bonul de carburant eliberat.Actualmente există două tipuri de carduri pentru achiziţionarea de carburanţi: a) cardul de debit - este cardul care permite alimentarea cu carburanţi auto în limita unei valori stabilite de beneficiar şi achitate anterior de acesta; b) cardul de credit - este cardul care permite alimentarea cu carburanţi auto în limita unei valori stabilite de beneficiar fără ca acesta să fi virat suma respectivă.Achitarea carburanţilor achiziţionaţi cu acest tip de card se face după emiterea facturii de către furnizor, la termenul stabilit de către acesta.Plafonul valoric sau limita de credit stabilită pe card reprezintă valoarea totală a carburanţilor auto care pot fi achiziţionaţi cu un card emis de o benzinărie. Această limită este divizată pe un anumit număr de carduri, în mod egal sau diferenţiat, conform solicitării beneficiarului. La epuizarea acestei limite posesorul nu mai poate efectua alimentări pe baza cardului încredinţat, acesta putând fi utilizat numai după achitarea facturii, factură care cuprinde contravaloarea alimentărilor efectuate de către instituţie în perioada anterioară.Redăm mai jos monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni:
  Nr. crt. Explicaţii Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  1. Înregistrarea facturii privind serviciile de în- scripţionare şi expediere a cardurilor de credit 628 401
  2. Plata furnizorului 401 770, 560 etc.
  3. Distribuirea cardurilor de credit şi a instrucţiunilor de utilizare către personalul care utilizează aceste carduri de credit. Notă: Evidenţierea în acest cont se va face la valoarea reprezentând costul inscripţionării şi expedierii. În cazul în care cardul este deteriorat din vina poseso- rului, această valoare reprezintă baza de calcul pentru imputare. În cazul în care cardul este pierdut şi a fost utilizat înainte ca furnizorul să îl blocheze, imputarea va cuprinde costurile menţionate mai sus şi valoarea alimentată pe card, dar nejustificată. 8039
  4. Înregistrarea alimentărilor cu carburanţi 3022 408
  5. Înregistrarea pe cheltuieli a consumului de carburanţi pe baza foilor de parcurs 6022 3022
  6. Înregistrarea facturii privind alimentările cu carburanţi 408 401
  7. Plata facturii către furnizor 401 770, 560 etc.
  3. Referitor la acordarea avansului, decontarea şi restituirea avansului neutilizat din suma primită pentru deplasări în străinătate se fac următoarele precizări:- operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar, fără ca acesta să genereze diferenţe de curs valutar;- acordarea avansului pentru deplasare se înregistrează la cursul Băncii Naţionale a României din data acordării avansului;- justificarea avansului acordat se înregistrează la cursul la care a fost acordat;- în cazul în care valoarea decontului depăşeşte suma avansată, suma care depăşeşte valoarea avansului acordat se înregistrează la cursul Băncii Naţionale a României din ziua înregistrării decontului, pe seama titularului de avans în contul 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul";- în cazul în care valoarea decontului este mai mică decât avansul acordat, suma rămasă necheltuită se înregistrează la cursul Băncii Naţionale a României de la data depunerii ei în casierie, concomitent cu înregistrarea diferenţelor de curs valutar aferente;- la finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din reevaluarea disponibilităţilor în valută se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru acea dată.4. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparţin instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, constituie venituri ale acestor bugete şi se varsă la acestea, după caz.Sumele obţinute din operaţiuni similare de către celelalte instituţii se reţin de către acestea în vederea realizării de investiţii.Având în vedere prevederile de mai sus, înregistrările contabile privind valorificarea ca atare a activelor fixe sau materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă la instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale sunt următoarele: a) Vânzarea activelor fixe sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă, în condiţiile legii:     461 "Debitori" = %                                   4481 "Alte datorii faţă de buget"                                   (în cazul instituţiilor publice                                    finanţate de la buget)                                   791 "Venituri din valorificarea unor                                   bunuri ale statului"                                   (în cazul instituţiilor publice finanţate                                   integral sau parţial din venituri proprii) b) Scăderea din evidenţă a activelor fixe:           % = 2xx "Active fixe corporale"    281 "Amortizări privind activele fixe corporale"    691 "Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe" c) Scăderea din evidenţă a obiectelor de inventar:    603 "Cheltuieli privind materialele = 303 " Materiale de natura    de natura obiectelor de inventar" obiectelor de inventar"                                                (pentru cele achiziţionate                                                după 1 ianuarie 2006)                                         şi,    117 "Rezultatul reportat" = 303 "Materiale de natura obiectelor                                            de inventar"                                            (pentru cele achiziţionate înainte                                            de 31 decembrie 2005) d) Înregistrarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă:     302 "Materiale consumabile" = 4481 "Alte datorii faţă de buget"    (la valoarea de înregistrare) (în cazul instituţiilor publice                                           finanţate de la buget)                                      791 "Venituri din valorificarea unor                                          bunuri ale statului"                                          (în cazul instituţiilor publice                                          finanţate integral sau parţial                                          din venituri proprii) e) Înregistrarea valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosinţă:e1) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mare decât preţul de înregistrare:     461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %                                                  302 "Materiale consumabile"                                                  4481 "Alte datorii faţă de                                                       buget" (în cazul                                                       instituţiilor publice                                                       finanţate de la buget)                                                   791 "Venituri din valorifi-                                                       carea unor bunuri ale                                                       statului"                                                       (în cazul instituţiilor                                                       publice finanţate                                                       integral sau parţial                                                       din venituri proprii)e2) în situaţia în care preţul de vânzare este mai mic decât preţul de înregistrare:     461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %                                                 302 "Materiale consumabile"                                                 4481 "Alte datorii faţă de                                                 buget" (în cazul instituţiilor                                                 publice finanţate de la buget)                                                 în roşu                                                 791 "Venituri din valorifi-                                                     carea unor bunuri ale                                                     statului" (în cazul insti-                                                     tuţiilor publice finanţate                                                     integral sau parţial din                                                     venituri proprii) în roşuLa instituţiile publice finanţate de la buget, pe baza documentelor care atestă virarea la buget a sumelor datorate, stingerea debitorilor din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune sau obiecte de inventar scoase din folosinţă:     4481 "Alte datorii faţă de buget" = 461 "Debitori"Veniturile încasate din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcţiune se înregistrează în contabilitatea creanţelor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.5. Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 a fost aprobată anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială", care se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale.În subsolul formularului se precizează că rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.Din verificările efectuate de auditorii interni şi externi se constată că instituţiile publice nu detaliază disponibilităţile în raportul de analiză pe bază de bilanţ sau raportează la acest rând, în mod eronat, disponibilităţi care trebuie raportate la alte rânduri din formular (de exemplu, fonduri pentru stimularea personalului, garanţii materiale reţinute gestionarilor, sume primite ca donaţii şi sponsorizări etc.) sau contravaloarea unor bunuri ori lucrări în curs de execuţie.În vederea raportării corecte a disponibilităţilor din mijloace cu destinaţie specială se impune respectarea conţinutului de informaţii al formularului şi a instrucţiunilor de completare.6. Sumele înscrise cu semnul minus la titlul 85 articolul 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent" în coloana 5 "Plăţi efectuate" din anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 (formular din situaţiile financiare) se înscriu şi în coloana 3 "Angajamente bugetare" şi în coloana 4 "Angajamente legale" la acelaşi cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana 6 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.Unităţile administrativ-teritoriale care au aplicat prevederile Circularei Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 231.696 din 9 iunie 2008 şi au modificat bugetul aprobat vor raporta şi sumele din coloana 2 "Credite bugetare definitive" de la titlul 85 articolul 85.01 "Plăţi efectuate din anii precedenţi şi recuperate în anul curent" tot cu semnul minus.7. Raportările financiare lunare întocmite de instituţiile publice în baza prevederilor lit. B pct. 1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.146/2008 privind execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi, respectiv, a Fondului pentru mediu, se întocmesc şi în anul 2009.În conturile de execuţie bugetară (partea de cheltuieli), detalierea pe clasificaţia economică se realizează pe capitole şi titluri.În conturile de execuţie bugetară (partea de cheltuieli), coloana "Cheltuieli efective" nu se completează la raportările financiare lunare.8. În vederea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.647/2008, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate vor avea în vedere următoarele:8.1. Încheierea execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în cursul anului 2008:     57411 "Disponibil curent al = %          Fondului de garantare pentru 46641 "Creanţe ale bugetului          plata creanţelor salariale" asigurărilor pentru şomaj"          (aferent codurilor de venituri (Fondul de garantare          28.20.04.06, 28.31.04.04 şi pentru plata creanţelor          28.36.04.12) salariale)                                              7xx "Venituri.......(ale Fondului                                                  de garantare pentru plata                                                  creanţelor salariale) b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:     77041 "Finanţarea din bugetul = 57411 "Disponibil curent al Fondului de    asigurărilor pentru şomaj" garantare pentru plata creanţelor    (aferent codurilor de cheltuieli salariale"    de la care s-au efectuat plăţile) c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:- în cazul excedentului:     57421 "Rezultatul execuţiei = 57411 "Disponibil curent al Fondului    bugetare din anul curent de garantare pentru plata    al Fondului de garantare creanţelor salariale"    pentru plata creanţelor    salariale"    (contul de excedent    86.01.98.04.11)sau:- în cazul deficitului:     57411 "Disponibil curent al = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare    Fondului de garantare din anul curent al Fondului de    pentru plata creanţelor garantare pentru plata creanţelor    salariale" salariale"                                             (contul de deficit 86.01.99.04.11) d) Transferarea rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat la finele anului 2008:d1) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:- transferul excedentului bugetar:     481 "Decontări între instituţia = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare        superioară şi instituţiile din anul curent al Fondului        subordonate" de garantare pentru plata        (analitic distinct) creanţelor salariale"                                                 (contul de excedent                                                  86.01.98.04.11)- acoperirea deficitului bugetar:     57421 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontări între instituţia          bugetare din anul curent superioară şi instituţiile          al Fondului de garantare subordonate"          pentru plata creanţelor (analitic distinct)          salariale"          (contul de deficit           86.01.99.04.11)d2) La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:- încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:     57421 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontări între instituţia          bugetare din anul curent superioară şi instituţiile          al Fondului de garantare subordonate"          pentru plata creanţelor (analitic distinct)          salariale" (contul de          excedent 86.01.98.04.11)- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:     481 "Decontări între instituţia = 57421 "Rezultatul execuţiei buge-         superioară şi instituţiile tare din anul curent al         subordonate" (analitic Fondului de garantare pentru         distinct) plata creanţelor salariale"                                                   (contul de deficit                                                   86.01.99.04.11) e) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transferă rezultatul execuţiei bugetare al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi:- în cazul excedentului:     57431 "Rezultatul execuţiei = 57421 "Rezultatul execuţiei bugetare          bugetare din anii precedenţi din anul curent al Fondului          al Fondului de garantare de garantare pentru plata          pentru plata creanţelor creanţelor salariale"          salariale" (contul de excedent                                                  86.01.98.04.11)- în cazul deficitului:     57421 "Rezultatul execuţiei = 57431 "Rezultatul execuţiei bugetare          bugetare din anul curent din anii precedenţi al          al Fondului de garantare Fondului de garantare pentru          pentru plata creanţelor plata creanţelor salariale"          salariale" (contul de          deficit 86.01.99.04.11)8.2 Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj: a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj în cursul anului 2008:     57412 "Disponibil al bugetului = %           asigurărilor pentru şomaj"          (aferent codurilor de venituri, 46642 "Creanţe ale bugetului           altele decât asigurărilor pentru şomaj"           28.20.04.06 28.31.04.04 şi 7xx "Venituri........           28.36.04.12) (bugetul asigurărilor pentru                                               şomaj)" b) Închiderea contului de finanţare la nivelul plăţilor nete de casă şi diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru şomaj:     77042 "Finanţarea din bugetul = 57412 "Disponibil al bugetului          asigurărilor pentru şomaj" asigurărilor pentru şomaj" c) La sfârşitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anul curent:- în cazul excedentului:     57422 "Rezultatul execuţiei = 57412 "Disponibil al bugetului          bugetare din anul curent asigurărilor pentru şomaj"          al bugetului asigurărilor          pentru şomaj"          (contul de excedent          86.02.98.04.10)sau:- în cazul deficitului:     57412 "Disponibil al bugetului = 57422 "Rezultatul execuţiei buge-          asigurărilor pentru şomaj" tare din anul curent al                                                  bugetului asigurărilor                                                  pentru şomaj" (contul de                                                  deficit 86.02.99.04.10) d) Transferarea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj înregistrat la finele anului 2008:d1) La agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:- transferul excedentului bugetar:     481 "Decontări între instituţia = 57422 "Rezultatul execuţiei        superioară şi instituţiile bugetare din anul curent        subordonate" (analitic distinct) al bugetului asigurărilor                                                     pentru şomaj" (contul de                                                     excedent 86.02.98.04.10)- acoperirea deficitului bugetar:     57422 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontări între instituţia          bugetare din anul curent superioară şi instituţiile          al bugetului asigurărilor subordonate" (analitic distinct)          pentru şomaj"          (contul de deficit          86.02.99.04.10)d2) La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:- încasarea excedentului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:     57422 "Rezultatul execuţiei = 481 "Decontări între instituţia          bugetare din anul curent superioară şi instituţiile          al bugetului asigurărilor subordonate"          pentru şomaj" (analitic distinct)          (contul de excedent          86.02.98.04.10)- acoperirea deficitului execuţiei bugetare din anul curent înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă:     481 "Decontări între instituţia = 57422 "Rezultatul execuţiei        superioară şi instituţiile bugetare din anul curent        subordonate" al bugetului asigurărilor        (analitic distinct) pentru şomaj" (contul                                                  de deficit 86.02.99.04.10) e) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transferă rezultatul execuţiei bugetare al bugetului asigurărilor pentru şomaj din anul curent în rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.- în cazul excedentului:     57432 "Rezultatul execuţiei = 57422 "Rezultatul execuţiei          bugetare din anii precedenţi bugetare a bugetului pentru          a bugetului pentru şomaj" şomaj" (contul de excedent                                                   86.02.98.04.10)- în cazul deficitului     57422 "Rezultatul execuţiei = 57432 "Rezultatul execuţiei bugetare          bugetare a bugetului din anii precedenţi a bugetului          pentru şomaj" (contul pentru şomaj"          de deficit          86.02.99.04.109. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2008 fără prezentarea pe suport magnetic.Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Economiei şi Finanţelor este de "60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2008, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2008, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice - cel mai târziu până la data de 2 martie 2009.Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.B. Operaţiuni ce se efectuează în luna ianuarie 2009:Reflectarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor de scădere a obligaţiilor financiare privind datoria publică guvernamentală:I. În aplicarea pct. 14.4.4 lit. l) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj efectuează următoarele înregistrări contabile:1. Constituirea obligaţiei de virare a sumelor rămase necheltuite pâna la 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil în lei sau în valută aferente împrumuturilor contractate şi/sau garantate, după caz, cu excepţia sumelor destinate pentru constituirea de acreditive, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 ianuarie 2009:                % = 4621 "Creditori sub 1 an"/analitic                                            Ministerul Economiei şi                                            Finanţelor - "Acţiuni generale".    164 "Împrumuturi interne    şi externe contractate    de stat",    165 "Împrumuturi interne    şi externe garantate    de stat"2. Virarea sumelor rămase necheltuite până la data de 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil aferente împrumuturilor în conturile Ministerului Economiei şi Finanţelor:     4621"Creditori sub 1 an"/analitic = %    Ministerul Economiei şi Finanţelor - 5131 "Disponibil în lei din    "Acţiuni generale". împrumuturi interne şi                                                   externe contractate de                                                   stat",                                              5141 "Disponibil în lei din                                                   împrumuturi interne şi                                                   externe garantate de stat"                                              5132 "Disponibil în valută din                                                   împrumuturi interne şi                                                   externe contractate de stat"                                              5142 "Disponibil în valută din                                                   împrumuturi interne şi                                                   externe garantate de stat",                                                   după caz.II. În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, în cursul lunii ianuarie 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor preia împrumuturile prevăzute în anexele 1A şi 1B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora.În baza protocoalelor de predare-preluare ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj efectuează următoarele înregistrări contabile:1. Scăderea din contabilitate a obligaţiilor financiare predate Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale": a) cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturile interne şi externe contractate şi/sau garantate de stat, după caz:               % = 117 "Rezultatul reportat"    164 "Împrumuturi interne şi externe    contractate de stat",    165 "Împrumuturi interne şi externe    garantate de stat" b) scăderea din contabilitate a dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturile externe contractate şi/sau garantate de stat:                % = 471 "Cheltuieli înregistrate    1684"Dobânzi aferente împrumuturilor în avans"    interne şi externe contractate de stat",    1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor    interne şi externe garantate de stat" c) scăderea din contabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor a creanţei neîncasate la 31 decembrie 2008, rezultată din acordul de împrumut subsidiar (AIS) încheiat cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare:     117 "Rezultatul reportat"/analitic distinct = 267 "Creanţe imobilizate"III. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 1B la aceeaşi ordonanţă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, care au în continuare calitatea de împrumutat, ţin evidenţa obligaţiilor financiare respective până la achitarea acestora de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu ajutorul conturilor în afara bilanţului.În vederea înregistrării în contabilitate a acestor împrumuturi, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, se introduc conturile 8073 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" şi 8074 "Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat", cu următoarea funcţiune:Contul 8073 " Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"Cu ajutorul acestui cont autorităţile publice centrale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale ţin evidenţa împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi lung, pentru care se păstrează în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi în valută, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut.În debitul contului se înregistrează împrumuturile interne şi externe predate Ministerului Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârşitul perioadei, iar în credit împrumuturile interne şi externe rambursate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârşitul perioadei.Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, pentru care instituţia publică îşi menţine calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea efectuării plăţii serviciului datoriei publice la un moment dat.Contul 8074 "Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat"Cu ajutorul acestui cont autorităţile publice centrale, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale ţin evidenţa dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen mediu şi lung, pentru care îşi păstrează în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi în valută, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii. Contabilitatea analitică a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe se ţine pe fiecare împrumut.În debitul contul se înregistrează dobânzile şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe predate Ministerului Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor la sfârşitul perioadei, iar în credit dobânzile şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe rambursate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi diferenţele de curs favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor şi a altor costuri la sfârşitul perioadei.Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat, pentru care ordonatorul îşi menţine calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea efectuării plăţii serviciului datoriei publice la un moment dat.IV. În aplicarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 3 la aceeaşi ordonanţă efectuează în continuare procedurile de tragere iniţiale stabilite în acordurile de împrumut, urmând ca Ministerul Economiei şi Finanţelor să preia obligaţiile financiare aferente plăţii serviciului datoriei publice.Preluarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiilor financiare aferente serviciului datoriei publice pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009 se realizează prin amendarea periodică a protocoalelor de predare-preluare, în baza cărora ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor de şomaj efectuează înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor, potrivit metodologiei prezentate la cap. B pct. II şi III, după caz.--------