HOTĂRÂRE nr. 1.720 din 30 decembrie 2008privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale şi energiei. (2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică. (3) Ministerului Economiei are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul economiei şi energiei, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. (2) Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei şi energiei, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, energie, resurse minerale, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, precum şi a politicilor din domeniul economic; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic şi din celelalte domenii conexe: recuperarea şi conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană*) pentru domeniul economic şi energetic;────────── Notă *) Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. e) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; f) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management şi de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"; g) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, producţiei şi distribuţiei energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Economiei. (3) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei şi al energiei pe termen mediu; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează în domeniul economic şi energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă: a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini; b) energetică, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine - geologie; c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne; d) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor;2. elaborează şi urmăreşte strategiile sectoriale şi strategiile naţionale de dezvoltare regională care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";3. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniul economic, în aria de competenţă;4. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;5. iniţiază elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniul economic şi energetic şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile din sectorul economic şi energetic;7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii sau acorduri;8. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;9. aplică legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;12. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate, în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;14. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor minerale şi al energiei conform legislaţiei în vigoare;15. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;16. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;17. monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale în conformitate cu legislaţia în vigoare;18. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;19. supraveghează şi controlează împreună cu alte organe de specialitate transportul deşeurilor înspre şi dinspre Comunitatea Europeană;20. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;21. monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;22. administrează directivele transpuse în legislaţia naţională în domeniul industrial, mediu şi sectorul energetic, pentru domeniul său de activitate;23. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile pe care le coordonează şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;24. asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;25. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului economic;26. dezvoltă sistemul informatic în domeniul economic, energetic şi al promovării competitivităţii produselor industriale;27. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;28. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniul economic şi energetic;29. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii;30. elaborează politica privind evaluarea conformităţii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acestei politici;31. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;32. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;33. reglementează activitatea de producţie, de cercetaredezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;34. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din industria de apărare şi securitate în colaborare cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI);35. sprijină participarea industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;36. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naţionale privind implicarea operatorilor economici indiferent de forma de proprietate, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de offset;37. promovează şi susţine exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;38. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi organismele de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;39. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniul economic;40. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;41. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;42. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;43. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;44. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;45. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;46. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;47. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;48. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniul coordonat sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;49. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;50. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic şi energetic şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;51. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;52. elaborează norme, implementează şi controlează politica de conservare a energiei, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi de metrologie legală;53. coordonează activitatea de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice şi monitorizarea pieţei de energie;54. elaborează programul energetic de iarnă şi urmăreşte asigurarea cu combustibil;55. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic al sistemului naţional la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi şi, împreună cu Ministerul Mediului, volumul de apă din lacurile de acumulare;56. asigură raportarea lunară la Uniunea Europeană a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere;57. coordonează activităţile sistemului naţional de transport al gazelor naturale;58. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" - axa prioritară IV "Creşterea eficienţei energetice şi securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";59. avizează documentaţiile pentru aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere;60. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piaţa regională de electricitate şi gaze naturale;61. elaborează strategia sectorului energetic în domeniul cărbunelui şi al producătorului de uraniu;62. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;63. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităţi în domeniile specifice;64. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;65. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;66. organizează şi participă la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale româneşti;67. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;68. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;69. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;70. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;71. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;72. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;73. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;74. coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor PHARE şi întocmeşte rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor administrate de minister;75. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;76. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de postaderare aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";77. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";78. sprijină activitatea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine privind atragerea investiţiilor străine în domeniile economice coordonate;79. acordă asistenţa necesară firmelor româneşti şi străine în domeniul economic;80. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;81. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;82. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale, pentru care Ministerul Economiei este minister de resort;83. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;84. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din dispoziţiile reglementărilor europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;85. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";86. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici;87. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;88. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";89. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană;90. elaborează, monitorizează şi implementează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale. (2) Ministerul Economiei îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat: a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; e) să avizeze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului; f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Economiei are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora, în mod gratuit.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei  +  Articolul 7 (1) Ministerul Economiei are structura organizatorică, formată din direcţii generale şi direcţii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 477, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei. (2) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din unităţile subordonate Ministerului Economiei, precum şi statele de funcţii corespunzătoare, în cazul în care se impune întocmirea lor, se aprobă de către conducătorii acestor unităţi, cu aprobarea prealabilă a ministrului economiei. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (3), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Economiei se exercită de către ministrul economiei. (2) Ministrul economiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul economiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Ministrul economiei îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. Ministrul economiei poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (6) Ministrul economiei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (7) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei. (8) În cazul în care ministrul economiei, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta. (9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului economiei, de un alt secretar de stat. (10) Pe lângă ministrul economiei funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului. (11) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Ministerului Economiei este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al Ministerului Economiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Economiei este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.  +  Articolul 11Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Prin ordin al ministrului economiei se numesc, în condiţiile legii, directorii generali şi directorii din unităţile din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, după caz.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Economiei are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci; c) instalarea de mijloace de comunicaţii; d) afişarea reclamelor publicitare pentru activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei. (3) Închirierea spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii: a) libera concurenţă; b) transparenţa; c) tratamentul egal; d) confidenţialitatea. (4) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Economiei pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 15Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 16 (1) Spaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) se dau în folosinţă prin protocol încheiat între instituţiile abilitate care primesc spaţiile în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, şi Ministerul Economiei sau unităţile aflate în subordinea acestuia, după caz. (2) Utilităţile şi cota-parte pentru cheltuielile de funcţionare aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, în condiţiile art. 14 alin. (2), se asigură de către instituţiile publice beneficiare şi se reglementează prin protocol.  +  Articolul 17 (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - domeniul economic şi a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, trec pe bază de protocol de predare-preluare în administrarea Ministerului Economiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului ce trec în administrarea Ministerului Economiei sunt prevăzute în anexa nr. 4, iar bunurile mobile din patrimoniu se stabilesc prin protocolul de predare-preluare.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 18 (1) Ministerul Economiei preia personalul din Ministerul Economiei şi Finanţelor care desfăşoară activităţi în domeniul economiei, inclusiv funcţiile suport aferente, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (2) Personalul din cadrul Ministerului Economiei care are calitatea de funcţionar public beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în statutele speciale.  +  Articolul 19Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului economiei în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile din domeniul economiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 30 decembrie 2008.Nr. 1.720.  +  Anexa 1 -------STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AMINISTERULUI ECONOMIEI   ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐   │COLEGIUL MINISTERULUI ├─┐ ┌──────────┐ ┌───┤DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ│   ├──────────────────────┤ │ │ MINISTRU │ │ ├──────────────────────────┤   │CONSILIER DIPLOMATIC ├─┼─┼──────────┼───┼───┤ INSPECŢIA GENERALĂ**) │   ├──────────────────────┤ │ │ CABINET │ │ ├──────────────────────────┤   │ CORPUL CONSILIERILOR │ │ │ MINISTRU │ ├───┤ SERVICIUL PURTĂTOR DE │   │ PENTRU AFACERI ├─┘ └────┬─────┘ │ │ CUVÂNT ŞI RELAŢIA CU │   │ EUROPENE │ │ │ │ MASS-MEDIA │   └──────────────────────┘ │ │ ├──────────────────────────┤                                   │ └───┤ SERVICIUL AUDIT PUBLIC │                                   │ │ INTERN │                                   │ └──────────────────────────┘┌──────────────────────┐ ││OFICIUL PARTICIPAŢII- ├-----------┤│LOR STATULUI ŞI PRI- │ ││VATIZĂRII ÎN INDUSTRIE│ │└──────────────────────┘ │                                   │          ┌──────────────┬────────┬┴────┬──────────────┬─────────────────┐    ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌───┴─────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐    │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR │ │SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR │    │ STAT │ │ STAT │ │ │GENERAL │ │ COOPERARE │ │ DE STAT │    │ ENERGIE, │ │ RESURSE │ │ │ │ │INTERNAŢIONALĂ, │ │ POLITICĂ │    │PETROL ŞI │ │ MINERALE │ │ │ │ │ RELAŢII │ │INDUSTRIALĂ│    │ GAZE │ │ │ │ │ │ │INSTITUŢIONALE │ │ŞI COMPETI-│    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIVITATE │    ├───────────┤ ├───────────┤ │ ├─────────┤ ├────────────────┤ ├───────────┤    │ CABINET │ │ CABINET │ │ │SECRETARI│ │ CABINET │ │ CABINET │    │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ │GENERALI │ │ SECRETAR DE │ │SECRETAR DE│    │ STAT │ │ STAT │ │ │ADJUNCŢI │ │ STAT │ │ STAT │    └───────────┘ └───────────┘ │ └─────────┘ └────────────────┘ └───────────┘          ┌─────────────┬─────────┴─────┬──────────────┬─────────────────┐    ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ │ │ │    │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │    │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │ │    │ ENERGIE, │ │ RESURSE │ │ │ │    │ PETROL ŞI │ │ MINERALE │ │ │ │    │ GAZE │ │ │ │ │ │    └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │ │ │          │ │ │ │ │      ┌───┘ ┌───┘ ┌───┘ ┌───┘ ┌─────┘      │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐      │┌─┤a│ │┌─┤e│ │┌─┤h│ │┌─┤l│ │┌─┤o│      ││ ├─┤ ││ ├─┤ ││ ├─┤ ││ ├─┤ ││ ├─┤      │├─┤b│ └┼─┤f│ │├─┤i│ └┼─┤m│ │├─┤p│      └┤ ├─┤ │ ├─┤ └┤ ├─┤ │ ├─┤ └┤ ├─┤       ├─┤c│ └─┤g│ ├─┤j│ └─┤n│ ├─┤r│       │ ├─┤ └─┘ │ ├─┤ └─┘ │ ├─┤       └─┤d│ └─┤k│ └─┤s│         └─┘ └─┘ └─┘LEGENDA--------a = DIRECŢIA PRODUCŢIE, TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂb = ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE**)c = DIRECŢIA PRODUCŢIE, TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE PRODUSE PETROLIERE ŞI GAZE NATURALEd = DIRECŢIA ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI ÎN DOMENIUL ENERGIEI ŞI RELAŢIA CU PARTENERII SOCIALIe = DIRECŢIA ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE ŞI RELAŢIA CU PARTENERII SOCIALIf = DIRECŢIA ÎNCHIDERI MINE ŞI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ CU BANCA MONDIALĂg = DIRECŢIA CONSERVARE, MONITORIZARE ŞI ECOLOGIZAREh = DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONCESIUNIi = DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEIj = DIRECŢIA BUGET, CONTABILITATE INTERNĂk = DIRECŢIA RESURSE UMANEl = UNITATEA DE POLITICI PUBLICE**)m = DIRECŢIA GENERALĂ COOPERARE INTERNAŢIONALĂ, RELAŢII EUROPENEn = DIRECŢIA RELAŢIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE, PATRONATELE ŞI INFORMAŢII PUBLICEo = DIRECŢIA GENERALĂ INDUSTRIA DE APĂRARE ŞI PROBLEME SPECIALEp = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE"*)r = DIRECŢIA GENERALĂ POLITICĂ INDUSTRIALĂ ŞI COMPETITIVITATEs = DIRECŢIA INFRASTRUCTURA CALITĂŢII ŞI MEDIU─────────── Notă *) se organizează ca Direcţie generală Notă **) se organizează ca Direcţie  +  Anexa 2 -------UNITĂŢILEaflate în subordinea, sub autoritateasau în coordonarea Ministerului Economiei
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Agenţia Nucleară
  2. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM
  II. Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR
  2. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti
  3. Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive - ANDRAD
  4. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni
  5. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
  III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  1. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE
  IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:
  1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine)
  2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP-RSE-ANDZM
  B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  C. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
  1. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  2. Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
  3. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti
  4. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  5. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  7. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  9. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  11. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere "Econord" - S.A. Baia Mare
  12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.
  14. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  15. Societatea Comercială "Petrom" - S.A. Bucureşti (participaţia statului)
  16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  19. Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. Săvineşti
  20. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  21. Societatea Comercială EON GAZ România (participaţia statului)
  22. Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti (participaţia statului)
  23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
  24. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  28. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi partici- paţia statului la societăţile comerciale privatizate
  29. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  30. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale
  31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A. (participaţia statului)
  35. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  36. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. (participaţia statului)
  40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
  41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  43. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  44. Societatea Comercială ICEM - S.A.
  45. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" Bucureşti
  49. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  50. Societatea Comercială "EUROTEST" - S.A.
  51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.
  52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
  54. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
  55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani
  56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti
  57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electro- tehnică - ICMET Craiova
  58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
  59. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării -INCDMTM Bucureşti
  60. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
  61. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
  62. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.
  63. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.
   +  Anexa 3 -------MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  0 1 2 3 4
  1. Aparatul propriu*)
  a) pentru transport marfă şi persoane (delegaţii) autovehicule 5 500
  ────────── Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.
   +  Anexa 4 -------SITUAŢIAbunurilor imobile din domeniul public şi privatal statului aflate în administrarea Ministerului Economiei1. Imobil construcţie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului.2. Imobil construcţie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferente, în domeniul privat al statului.3. Imobil construcţie P+10 , situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul privat al statului.---------