ORDIN nr. 620 din 6 octombrie 2008privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2009    În temeiul prevederilor:- art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat;- art. 7 alin. (14) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008;- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2005,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 6 octombrie 2008.Nr. 620.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIpentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilornerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din FondulEuropean pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şiprefinanţare alocate de la bugetul de statŢinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului Uniunii Europene, adoptat în data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor acvatice, conform politicii piscicole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat în JOUE, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în JOUE, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, şi ale Regulamentului (CE) nr. 498//2007, adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în JOUE, seria L nr. 120 din 10 mai 2007,având în vedere prevederile regulamentelor de mai sus şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost înfiinţată şi organizată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), ca organism ce îndeplineşte funcţia de implementare şi funcţia de plată pentru Fondul European pentru Pescuit (FEP), având calitatea de ordonator terţiar de credite. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, poziţia "Finanţare FEP" este cuprinsă distinct în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Conform art. 7 alin. (14) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008,1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor1.1. Deschiderea conturilorÎn scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării măsurilor FEP, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) şi A.P.D.R.P. deschid următoarele conturi:A. M.A.D.R., prin Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), îşi deschide la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului contul în euro FEP, respectiv în lei FEP, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008.M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., derulează operaţiunile cu bugetul de stat aferente cheltuielilor neeligibile utilizând următoarele conturi:- contul în lei "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile FEP", deschis la o instituţie financiar-bancară;- contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", deschis pe numele M.A.D.R. la Trezoreria Statului.B. M.A.D.R. şi A.P.D.R.P. deschid la Trezoreria Statului următoarele conturi:B1. M.A.D.R. - D.G.B.F.F.E.:- 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";- 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP";- 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP";- 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP";B.2. A.P.D.R.P.:- 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";- 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP";- 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP";- 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP";- 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP".1.2. Funcţionarea conturilor deschise pe numele M.A.D.R. la instituţia financiar-bancară sau Trezoreria Statului a) Contul în euro FEP deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în euro reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEP"Încasări:- sumele în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, transferate de Comisia Europeană ca avans, plăţi intermediare şi plăţi finale;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont, până la efectuarea conversiei în lei.Plăţi:- sumele în euro din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, prin contul în lei FEP, în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP". b) Contul în lei FEP deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEP"Încasări:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, rezultate în baza ordinului de schimb valutar prezentat de D.G.B.F.F.E. - M.A.D.R. în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";- dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, aflate în cont;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în euro, supuse schimbului valutar, aferente contribuţiei financiare a Comunităţii Europene.Plăţi:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei şi euro, virate în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP". c) Contul în lei deschis la o instituţie bancară sau la Trezoreria Statului pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile - "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente FEP"Încasări:- sumele transferate din contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri;- dobânzile bonificate la disponibilităţile în lei necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri.Plăţi:- sumele virate instituţiei financiar-bancare sau Trezoreriei Statului reprezentând costurile bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri.1.3. Funcţionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului pe numele:1.3.1. M.A.D.R. a) Contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la instituţia financiar-bancară "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEP", reprezentând fonduri externe nerambursabile FEP primite de la Comisia Europeană;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentând debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi majorările de întârziere aferente acestora, cota de finanţare externă;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.01.33.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentând finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente FEP. b) Contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţare FEP de la poziţia distinctă "Finanţare FEP";- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentând debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi majorările de întârziere aferente acestora, cota de cofinanţare;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.02.33.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP", reprezentând cofinanţare FEP. c) Contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Finanţare FEP", numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentând debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi majorările de întârziere aferente acestora, partea de prefinanţare;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.03.33.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP", pentru prefinanţarea cheltuielilor aferente FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană. d) Contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare de la poziţia distinctă "Finanţare FEP", necesare finanţării costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri;- sumele transferate de M.A.D.R. din alocaţii bugetare, de la poziţia distinctă "Finanţare FEP", necesare plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentând TVA neutilizată încasată, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.04.33.Plăţi:- sumele transferate de M.A.D.R. în contul în lei deschis la o instituţie financiar-bancară "Disponibil pentru finanţarea costurilor bancare neeligibile aferente FEP", pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEP;- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", pentru plata TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.1.3.2. A.P.D.R.P. a) Contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentând finanţare din fonduri externe nerambursabile FEP.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.01.33; b) Contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP", reprezentând cofinanţare FEP.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.02.33. c) Contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP", reprezentând prefinanţare FEP.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor;- sumele transferate în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.03.33. d) Contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP"Încasări:- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentând contravaloarea TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.Plăţi:- sumele transferate în conturile beneficiarilor, reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;- sumele transferate în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentând restituirea TVA neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul nr. 54.04.04.33. e) Contul nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP"Încasări:- sumele transferate de beneficiari, reprezentând debite FEP, recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plăţi în exces, precum şi majorările de întârziere aferente acestora.Plăţi:- sumele transferate în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului, reprezentând debite recuperate, inclusiv dobânzi/penalităţi aferente acestora, astfel: contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP", reprezentând cofinanţare FEP, şi contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare FEP", în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor.2. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi între M.A.D.R. şi A.P.D.R.P.A. Operaţiuni de încasări şi plăţi în conturile deschise la Trezoreria Statului, efectuate între M.A.D.R. şi A.P.D.R.P.A.1. Operaţiuni de încasări şi plăţi aferente FEP, efectuate de M.A.D.R.1. A.P.D.R.P. transmite M.A.D.R. în prima zi lucrătoare a trimestrului în curs previziunile privind necesarul de fonduri, conform anexei nr. 1a) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008;2. A.P.D.R.P. notifică, în conformitate cu anexa nr. 1b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008, asupra alimentării cu fonduri necesare efectuării plăţilor către beneficiari;3. M.A.D.R., în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării de fonduri de la A.P.D.R.P., notifică Ministerul Economiei şi Finanţelor, conform anexei nr. 1c) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008, în vederea deschiderii de credite bugetare, în situaţia lipsei de disponibilităţi, şi în scopul virării sumelor în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33. Ministerul Economiei şi Finanţelor deschide creditele bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea MADR.4. M.A.D.R. comunică A.P.D.R.P., cu două zile lucrătoare înaintea efectuării plăţilor, conform anexei nr. 1d) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008, sumele ce vor fi transferate în conturile A.P.D.R.P. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33.5. În situaţia în care în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33 există disponibil, în baza solicitărilor de fonduri din partea A.P.D.R.P., în termen de două zile lucrătoare, M.A.D.R. depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.A.2. Operaţiuni de încasări şi plăţi aferente FEP, efectuate de A.P.D.R.P.1. A.P.D.R.P., în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33 de către M.A.D.R., în vederea efectuării plăţilor către beneficiari, depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.2. A.P.D.R.P., în termen de două zile lucrătoare de la data încasării debitelor aferente FEP în contul nr. 54.04.05.33, virează sumele în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33 şi 54.04.03.33, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.3. A.P.D.R.P., în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de la M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. nr. 54.04.04.33 a sumelor reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, virează către beneficiari sumele încasate, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.4. A.P.D.R.P., în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de efectuare a plăţilor către beneficiari, restituie sumele neutilizate în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghişeu al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeaşi zi în care au fost depuse.5. A.P.D.R.P. comunică M.A.D.R., în prima zi lucrătoare următoare efectuării plăţii, conform anexei nr. 1e) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008, sumele neutilizate şi transferate în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33.A.3. Deschiderea de credite din bugetul de stat şi alimentarea conturilor M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33Pentru efectuarea operaţiunilor:- deschiderea creditelor din bugetul M.A.D.R., de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56.05 "Programe din FEP";- alimentarea de la bugetul de stat a contului de cofinanţare FEP nr. 54.04.02.33, a contului de prefinanţare FEP nr. 54.04.03.33 şi a contului de disponibil reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP nr. 54.04.04.33,se procedează în felul următor:A.3.1. Deschiderea de către M.A.D.R. a creditelor din bugetul de stat1. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare, însoţită de nota de fundamentare şi nota justificativă prin care se stabilesc necesităţile de finanţare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56.05 "Programe din FEP", vizată de directorul general al D.G.B.F.F.E. sau de alte persoane împuternicite, precum şi de controlorul financiar preventiv delegat, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.2. Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, însoţită de dispoziţiile bugetare şi borderourile aferente, se prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor în scopul deschiderii creditelor bugetare. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite dispoziţiile bugetare şi borderourile aferente la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.A.3.2. Transferul sumelor în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.331. În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, D.G.B.F.F.E. din M.A.D.R. întocmeşte şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentul bugetar individual/global, propunerea de angajare a unei cheltuieli şi ordonanţarea la plată. După aprobare D.G.B.F.F.E., emite ordinele de plată pentru transferul sumelor din contul RO89TREZ70023830156XXXXX în conturile M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33 deschise la Trezoreria Statului.2. D.G.B.F.F.E. emite ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care s-a aprobat ordonanţarea la plată de către ordonatorul principal de credite.3. Trezoreria Statului pune la dispoziţia M.A.D.R. extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 şi 54.04.04.33 în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont.A.4. Dobânzi şi comisioane aferente disponibilităţilor din conturile deschise la Trezoreria Statului1. Pentru disponibilităţile din asistenţa financiară nerambursabilă aflate în conturile M.A.D.R. şi A.P.D.R.P., precum şi ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.2. Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile M.A.D.R. şi A.P.D.R.P., precum şi prin conturile beneficiarilor, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.B. Operaţiuni de încasări şi plăţi efectuate de M.A.D.R. prin conturile în euro şi în lei deschise la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria StatuluiM.A.D.R. virează contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEP prin ordin de plată, în termen de 7 zile lucrătoare de la solicitarea A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008, din contul în lei deschis la instituţia financiar-bancară sau Trezoreria Statului "Disponibil în lei reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene privind FEP", prin convertirea sumelor în euro încasate de la Comunitatea Europeană, în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33.3. Operaţiuni de plăţi efectuate de A.P.D.R.P. către beneficiarii FEPPlăţile aferente FEP se efectuează de către A.P.D.R.P. astfel:- pentru beneficiari persoane fizice sumele se virează în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;- pentru organismele neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, şi alte persoane juridice care nu se încadrează în categoria operatorilor economici la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conturile deschise la instituţii financiar-bancare;- pentru instituţiile publice de subordonare centrală sau locală, inclusiv asociaţiile legal constituite ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conturile deschise la Trezoreria Statului;- pentru operatorii economici organizaţi ca regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale, în conturile deschise la Trezoreria Statului.4. Fluxuri financiareSchema fluxurilor financiare este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Anexa la instrucţiuni*Font 7*FLUXURI FINANCIARE                             |                             |    BĂNCI COMERCIALE | TREZORERIA STATULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             |                             |                             |                             | ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐                             | │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │                             | │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │                             | │ │ │ ↓ ↓ ↓            ┌────────────┐ | ┌─┴──┴──┴──┐┌───────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐            │Disponibil │ | │ ││Disponibil din ││Disponibil de la││Disponibil de la││Disponibil de la│            │în euro │ | │ Alocaţii ││fonduri externe││bugetul de stat ││bugetul de stat ││bugetul de stat │            │reprezentând│ | │ BN ││nerambursabile ││sau din alte ││sau din alte ││sau din alte │            │contribuţia │ | │ ││FEP 54.04.01.33││surse pt. cofi- ││surse reprezen- ││surse reprezen- │            │financiară a│ | │ ││ ││nanţare FEP ││tând prefinan- ││tând finanţarea │            │CE privind │ | │ ││ ││54.04.02.33 ││ţare şi fonduri ││unor cheltuieli │            │FEP │ | │ ││ ││ ││în cazul indis- ││neeligibile FEP │            └─────┬──────┘ | │ ││ ││ ││ponibilităţilor ││54.04.04.33 │                  │ | │ ││ ││ ││temporare FEP ││ │                  │ | │ ││ ││ ││54.04.03.33 ││ │                  │ | └──────────┘└────────┬──────┘└────┬───────────┘└───────┬────────┘└────┬────┬──────┘                  ↓ | ↑ ↑ │ ↑ │ ↑ ↑ ↑ │ ↑ │ │ ↑            ┌────────────┐ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            │Disponibil │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          M │în lei │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          A │reprezentând│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          D │contribuţia ├────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │          R │financiară a│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            │CE privind │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            │FEP │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            └────────────┘ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            ┌──────────────┐ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            │Disponibil pt.│ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            │finanţarea │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌────────┐ │costurilor │←────────────────────┼──┼──┼─────────┼───┼───┼────────┼───┼───┼──────────┘ │ ││Comision│←─┤bancare │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bancar │ │neeligibile │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┘ │FEP │ | ───────────┴──┼──┼─────────┼───┼───┴────────┘ │ │ │ │            └──────────────┘ | ↑ │ │ │ │ │ │ │ │                             | │ ↓ │ ↓ │ ↓ │ ↓ │            ┌────────────┐ | ┌─────┴─────┐┌──────────┴────┐┌───────┴────────┐┌──────────┴─────┐┌────────────┴───┐            │ │ | │Disponibil ││Disponibil din ││Disponibil de la││Disponibil de la││Disponibil de la│            │ │ | │din debite ││fonduri externe││bugetul de stat ││bugetul de stat ││bugetul de stat │            │ ├────→│recuperate ││nerambursabile ││sau din alte ││sau din alte ││sau din alte │            │ Beneficiari│ | │ FEP ││FEP 54.04.01.33││surse pt. cofi- ││surse reprezen- ││surse reprezen- │            │ │ | │54.04.05.33││ ││nanţare FEP ││tând prefinan- ││tând finanţarea │            │ │ | │ ││ ││54.04.02.33 ││ţare şi fonduri ││unor cheltuieli │        A │ │ | │ ││ ││ ││în cazul indis- ││neeligibile FEP │        P └────────────┘ | │ ││ ││ ││ponibilităţilor ││54.04.04.33 │        D ↑ ↑ ↑ ↑ | │ ││ ││ ││temporare FEP ││ │        R │ │ │ │ | │ ││ ││ ││54.04.03.33 ││ │        P │ │ │ │ | └───────────┘└───────┬───────┘└───────┬────────┘└───────┬────────┘└───────┬────────┘              │ │ │ │ | ↓ │ │ │              │ │ │ ←──────────────────────────── │ │ │              │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ │ │              │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │              └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                             |                             |                             |                             |                             |-------