HOTĂRARE nr. 1.680 din 10 decembrie 2008pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 30 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor şi dispoziţiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă. (2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 83 din 27 martie 1999. (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008. (4) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui rezumat referitor la această schemă. (5) Prezenta hotărâre aplică prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008. (6) Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/  +  Capitolul II Reguli procedurale  +  Articolul 2Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane euro; b) creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale  +  Articolul 3Investiţiile sau locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 2 pot fi realizate în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, definite potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, asigurându-se concordanţa cu domeniile prioritare de activitate cu impact semnificativ economico-social prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor.  +  Articolul 4Prezenta schemă nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt considerate firme în dificultate în sensul Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); b) sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5În temeiul prezentei scheme întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat: a) ajutoare în favoarea activităţilor legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; b) ajutor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor de import; c) ajutor pentru operare.  +  Articolul 6Ajutorul de stat instituit prin prezenta schemă se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.  +  Articolul 7Pentru asigurarea complementarităţii schemelor cu caracter regional, derulate de diferiţi furnizori de ajutor de stat: a) întreprinderile nu vor beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme dacă pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale au primit ajutor de stat sau ajutor de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat; b) Ministerul Economiei şi Finanţelor aplică un program permanent de schimburi de informaţii cu ceilalţi furnizori de ajutor de stat pentru a se evita suprapunerea unor astfel de măsuri.  +  Articolul 8Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 2, şi constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.  +  Articolul 9Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, verifică respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei scheme.  +  Articolul 10Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.  +  Articolul 11 (1) Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii acestei condiţii, întregul proiect nu mai este eligibil pentru ajutor. (2) Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentaţia depusă de beneficiar trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele criterii: a) o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; b) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului; c) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului; d) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză; e) proiectul nu ar fi fost realizat în regiunea asistată în cauză în absenţa acordării ajutorului.  +  Articolul 12 (1) Durata schemei este de 5 ani, respectiv pentru perioada 2009 - 2013. (2) Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a 1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani. (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor publică pe site-ul său bugetul alocat schemei pentru fiecare an, conform legii bugetului de stat, şi data de la care întreprinderile pot depune cereri de acord pentru finanţare. (4) Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor în limita intensităţii maxim admise şi a bugetului disponibil, stabilit potrivit legii bugetului de stat. (5) În funcţie de plafoanele bugetare anuale alocate din bugetul prezentei scheme, Ministerul Economiei şi Finanţelor publică pe site-ul său: a) începerea înregistrării de cereri de acord pentru finanţare; b) stoparea înregistrării de cereri de acord pentru finanţare; c) reluarea înregistrării de cereri de acord pentru finanţare. (6) Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 70, numărul mediu anual de beneficiari fiind de 14.  +  Articolul 13Pentru orice ajutor pentru proiecte mari de investiţii acordat în cadrul schemei, care cade sub pragul de notificare individuală prevăzut la art. 10, se vor furniza Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informaţiile cerute în formularul prevăzut la anexa nr. II la Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008.  +  Articolul 14Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.  +  Articolul 16Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei privind asigurarea dezvoltării economice durabile este prevăzută în anexa nr. 3. Analiza eficienţei economice a proiectului de investiţii se realizează prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 19În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Finanţelor emite proceduri de aplicare a prezentei hotărâri, care se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 11, precum şi pct. 4 din cap. I al anexei nr. 1 şi pct. 1 şi 2 din cap. V al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 octombrie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.680.  +  Anexa 1LISTAsectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
  Nr. crt. Cod CAEN Denumire cod CAEN
  SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
  1 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
  2 02 Silvicultură şi exploatare forestieră
  3 03 Pescuit şi acvacultură
  SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
  4 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
  SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  11 Fabricarea băuturilor
  12 Fabricarea produselor din tutun
  13 Fabricarea produselor textile
  14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
  16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
  5 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
  18 Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
  20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (inclusiv fibre sintetice)
  24 Industria metalurgică
  30 Fabricarea altor mijloace de transport (inclusiv construcţia de nave maritime)
  31 Fabricarea de mobilă
  32 Alte activităţi industriale
  33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
  SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
  6 35 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
  SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
  49 Transporturi terestre
  50 Transporturi pe apă
  7 51 Transporturi aeriene
  52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
  53 Activităţi de poştă şi de curier
  SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE (exclus activităţile de cercetare-dezvoltare)
  SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
   +  Anexa 2CRITERIIde acordare a ajutorului de stat conform prezentei schemeI. Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială1. Ajutorul de stat prevăzut în prezenta schemă se acordă numai întreprinderii care realizează investiţii care pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/03.2006, şi al Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2008.2. Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active corporale şi necorporale, referitoare la: înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi pe noi pieţe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producţie a unei unităţi existente.2.1. Prin active corporale se înţelege activele constând în construcţii industriale şi echipamente. În cazul achiziţionării unei noi unităţi, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi, cu condiţia ca operaţiunea să se facă în condiţii de piaţă.2.2. Prin active necorporale se înţelege activele constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional; b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislaţiei în vigoare; c) să fie achiziţionate de la un terţ în condiţiile pieţei, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa; d) să figureze în activele firmei şi să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei.2.4. Înlocuirea este acceptată în analiza respectării criteriului de menţinere a investiţiei dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în această perioadă datorită schimbărilor tehnologice rapide.3. Prin proiect mare de investiţii se înţelege o investiţie iniţială, aşa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăşesc echivalentul în lei a 50 de milioane euro.3.1. Echivalentul în lei al costurilor eligibile se calculează la preţurile şi cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului.3.2. Pentru a împiedica divizarea în mod artificial a unui proiect mare de investiţii în mai multe subproiecte, un proiect mare de investiţii este considerat a fi un singur proiect de investiţii atunci când investiţia iniţială se realizează în cursul unei perioade de 3 ani de aceeaşi întreprindere sau de aceleaşi întreprinderi şi este constituit dintr-o combinaţie de elemente de capital fix indivizibilă din punct de vedere economic.4. Ajutorul de stat se acordă în cadrul prezentei scheme dacă beneficiarul a prezentat o cerere de finanţare, însoţită de documentaţia prevăzută în anexa nr. 3, la cap. V pct. 1.2, înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii acestei condiţii, întregul proiect nu mai este eligibil pentru ajutor.5. Ajutorul regional pentru investiţii este calculat prin referire fie la costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale rezultate din proiectul de investiţie iniţială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiţie, luându-se în calcul valoarea cea mai ridicată a costurilor eligibile.6. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investiţiile, costurile eligibile sunt cele prevăzute în continuare:6.1. Costurile aferente investiţiilor în active corporale cuprind acele costuri legate de achiziţionarea de clădiri industriale şi echipamente.6.1.1. Costurile corelate cu achiziţionarea unor active corporale, altele decât clădirile industriale, prin intermediul unei operaţiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar şi conţin menţionată expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. În cazul achiziţionării în sistem de leasing a clădirilor industriale, contractul de leasing trebuie să îşi continue valabilitatea pentru cel puţin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investiţii.6.1.2. Cu excepţia preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se deduc activele pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.6.2. Costurile aferente investiţiilor în active necorporale cuprind acele costuri legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste costuri nu pot să depăşească 50% din totalul costurilor totale eligibile ale proiectului de investiţie, în cazul în care beneficiarul de ajutor de stat este o întreprindere mare.7. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investiţie iniţială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.7.1. Costurile salariale includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii.7.2. Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.8. Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a investiţiei. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, datorită schimbării tehnologice rapide.8.1. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii; b) locurile de muncă trebuie să fie create în 3 ani de la finalizarea lucrărilor şi trebuie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate.9. În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să fie de cel puţin 50% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.II. Intensitatea ajutorului de stat1. Pentru investiţiile ale căror costuri eligibile sunt mai mici de 50 milioane euro, intensitatea brută a ajutorului de stat regional nu poate depăşi 50% din costurile aferente investiţiei iniţiale sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou-angajat. Pentru investiţiile sau locurile de muncă realizate în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov, intensitatea maximă a ajutorului de stat este de 40%.2. Pentru proiectele mari de investiţii - ale căror costuri eligibile depăşesc echivalentul în lei a 50 milioane euro - intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional, în funcţie de valoarea costurilor eligibile, după cum urmează:- pentru costurile eligibile cu valoarea în lei sub echivalentul a 50 milioane euro, se aplică plafonul regional;- pentru tranşe din costurile eligibile cu valoare cuprinsă între echivalentul în lei a 50 milioane euro şi echivalentul în lei a 100 milioane euro, se aplică 50% din plafonul regional;- pentru tranşe din costurile eligibile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane euro, se aplică 34% din plafonul regional.Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect care depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro se calculează conform formulei:A=Rx(50+0,50B+0,34C), unde:- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;- R reprezintă plafonul regional neajustat prevăzut în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C54/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov, şi de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov.- B reprezintă costuri eligibile între echivalentul în lei a 50 milioane euro şi echivalentul în lei a 100 milioane euro;- C reprezintă costurile eligibile peste echivalentul în lei a 100 milioane euro.3. Pentru investiţiile al căror echivalent în lei este mai mare de 50 milioane euro, suma totală a ajutorului de stat din toate sursele nu trebuie să depăşească 75% din suma maximă a ajutorului de stat care s-ar putea primi pentru o investiţie cu costuri eligibile al căror echivalent în lei este 100 milioane euro, respectiv suma prevăzută la art. 10 din hotărâre.4. Pentru întreprinderile din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole şi care au mai puţin de 750 de angajaţi şi/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane euro*), intensitatea maximă este de 25% din costurile eligibile aferente investiţiei iniţiale.-------------- Notă *) Cifra de afaceri calculată conform anexei nr. I la Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008.5. Intensitatea ajutorului de stat reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului şi valoarea actualizată a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor.6. Plafonul intensităţii ajutorului de stat se aplică la totalul ajutorului în cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme regionale sau acordate în combinaţie cu un ajutor ad-hoc, indiferent dacă fondurile provin din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.6.1. În cazul în care ajutorul de stat calculat pe baza costurilor investiţiilor în active corporale sau necorporale este combinat cu un ajutor calculat pe baza costurilor salariale, trebuie respectat plafonul intensităţii stabilit pentru regiunea respectivă.6.2. În cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau parţial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.6.3. Ajutoarele regionale pentru investiţii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleaşi costuri eligibile pentru a se sustrage intensităţilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta schemă.Ajutoarele de minimis sunt ajutoarele care nu depăşesc într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi echivalentul în lei a 200 mii euro.  +  Anexa 3PROCEDURĂ DE ACORDAREa alocărilor specifice individuale în cadrul schemei deajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabileI. Obiectivul schemei de ajutor de statObiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă.II. DefiniţiiÎn sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) întreprindere - orice persoană juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial; b) alocare specifică individuală - valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe;III. Criterii de eligibilitatePot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România; b) intenţionează să realizeze investiţii cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane de euro şi creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege; e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii viabil şi un studiu tehnico-economic întocmit de o firmă de specialitate, în care se face dovada eficienţei economice a investiţiei prin încadrarea în indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 4 la hotărâre; h) nu realizează investiţii şi creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme în sectoarele de activitate stabilite în anexa nr. 1 la hotărâre, definite conform Clasificării activităţilor din economia naţională; i) nu au mai depus cereri de acord pentru finanţare pentru acelaşi proiect de investiţii, în vederea obţinerii de alocări specifice individuale în cadrul prezentei scheme.IV. Modalitatea de acordare a alocărilor specifice individuale1. Întreprinderile pot beneficia de alocări specifice individuale pentru realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale sau crearea de noi locuri de muncă, în limita intensităţii maxime admise calculate conform anexei nr. 2 la hotărâre.2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de stat pentru întreprinderi constă în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.3. În cazul în care alocarea specifică individuală este plătibilă în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea de la data acordării. Actualizarea se face având în vedere rata de referinţă fixată periodic de Comisia Europeană şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.4. Nivelul maxim al alocării specifice individuale de care poate beneficia o întreprindere conform prezentei scheme este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de muncă în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov.5. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov nivelul maxim al alocării specifice de care poate beneficia o întreprindere este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.V. Procedură de acordare a alocării specifice individuale1. Procedură de solicitare a acordului pentru finanţare1.1. Pentru a beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, orice solicitant trebuie să depună la Ministerul Economiei şi Finanţelor o cerere, în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (1) din hotărâre, pentru a obţine un acord pentru finanţare.1.2. În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, o cerere de acord pentru finanţare, al cărei model este prevăzut în formularul nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie; c) planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea; d) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţarea; e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege; h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea nu a beneficiat şi nu beneficiază de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite/solicitate pentru aceleaşi costuri eligibile; j) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord pentru finanţare; k) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord pentru finanţare; l) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului pentru finanţare.1.3. Cererea de acord pentru finanţare se completează în limba română, prin tehnoredactare, şi poartă ştampila şi semnătura în original ale reprezentantului legal al întreprinderii.2. Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor2.1. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se desemnează direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca unitate de implementare a prezentei scheme, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.2.2. În aplicarea prevederilor prezentei scheme, unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.2.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea cererii de acord pentru finanţare.2.4. Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic "schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile".2.5. Cererea de acord pentru finanţare este înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.2.6. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare începe de la data comunicată de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe site-ul său, conform art. 12 alin. (3) din hotărâre.2.7. Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 1.2, urmărindu-se conformitatea cu prevederile prezentei scheme.2.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.2.9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publică pe site-ul său consumarea bugetului anual alocat pentru această schemă, dată de la care nu se mai înregistrează cereri de acord pentru finanţare.2.10. În cazul în care în cursul anului a fost suplimentat bugetul anual al schemei sau se constată că totalul sumei angajate prin acordurile pentru finanţare emise este mai mică decât bugetul alocat prezentei scheme, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publică pe site-ul său data de la care se înregistrează noi cereri de acord pentru finanţare.2.11. În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acordul pentru finanţare, al cărui model este prevăzut în formularul nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură, dacă, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă; b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea de acord pentru finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la pct. 2.8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute de hotărâre sau cererile de acord pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectă termenul prevăzut la pct. 2.11 lit. b).2.12. În cazul prevăzut la pct. 2.11 lit. a), la evaluarea documentaţiei depuse de întreprindere, unitatea de implementare a schemei are în vedere: caracteristicile investiţiei, amplasamentul acesteia, indicatorii economico-financiari corespunzători zonei/judeţului (PIB/locuitor şi rata şomajului) în care se realizează investiţia, limita plafoanelor bugetare aferente perioadei de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat.3. Acordarea alocărilor specifice individuale3.1. Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis acordul pentru finanţare.3.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, al cărei model este prevăzut în formularul nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin reprezentant sau prin poştă cu confirmare de primire.3.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 3.2 este însoţită de următoarele documente: a) formularul de decont, al cărui model este prevăzut în formularul nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţit de documentele justificative, al căror model este prevăzut în formularul nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură, în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al întreprinderii; b) opisul cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.3.4. Eliberarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilă se face după verificarea la faţa locului, de către reprezentanţii unităţii de implementare a schemei şi ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, a realităţii, legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare pentru care se solicită finanţare.3.5. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se anulează.3.6. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele menţionate la pct. 3.3, se depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.3.7. Plata pentru costurile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.3.8. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la înregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.3 al cap. V.4. Controlul şi raportarea alocărilor specifice individuale4.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. În cadrul acestor controale se verifică şi contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii, conform pct. 9 din anexa nr. 2 la hotărâre.4.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare se constată: a) declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilă; b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii; c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile; d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentei scheme;Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.4.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.4.4. Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea unui formular al cărui model este prevăzut în formularul nr. 6 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.5. Revocarea acordului pentru finanţare5.1. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termenul prevăzut în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul pentru finanţare se revocă.5.2. În cazul în care proiectul de investiţii înregistrează modificări în derularea planului de investiţii sau de ordin tehnico-economic, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Economiei şi Finanţelor în termen de 10 zile lucrătoare în legătură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică. Numărul de modificări care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii este de maximum două modificări.5.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor analizează documentaţia primită şi verifică la faţa locului situaţia existentă, procedând astfel: a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, şi nivelul intensităţii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul pentru finanţare îşi menţine valabilitatea; b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă. În situaţia în care au fost deja decontate o parte din costurile eligibile, aceste sume se recuperează.5.4. În situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii, acordul pentru finanţare se revocă.VI. Confidenţialitate6.1. Întreprinderile transmit unităţii de implementare, în termen de 15 zile de la data primirii acordului pentru finanţare, datele şi informaţiile pe care le consideră confidenţiale din documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.6.2. Personalul unităţii de implementare are obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către întreprinderile solicitante în cadrul schemei.  +  Formularul nr. 1la procedură
  Data înregistrării ..................... Numărul înregistrării ..................
  CEREREde acord pentru finanţare(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, .........................................................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................., având calitatea de ............................, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantuluiDenumirea întreprinderii ....................................................Adresa .............................................. cod poştal ............Telefon .............. Fax ..................E-mail ......................................Data înregistrării întreprinderii: ..........Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul de identificare fiscală .................Cod IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale, RON ............, deschis la Trezoreria ............................................Forma juridică ...............................................Capitalul social ............................ lei, deţinut de:- persoane fizice ............ %- societăţi comerciale mari*1) .......... %.--------------*1) Societatea mare este acea societate comercială care are numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, ori deţine active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate.Obiectul principal de activitate....................................................Cod CAEN ...........................................Obiectul secundar de activitate*2):....................................................-----------------*2) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.Cod CAEN ...........................................Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior ..........Cifra de afaceri , conform ultimelor situaţii financiare anuale aprobate ........ leiValoare active totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*3) .......... lei-------------*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.Numele ....................Funcţia ...................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4)...............................--------------*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării .................SECŢIUNEA B Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţiiSECŢIUNEA B1 Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finanţarea.................................................................................SECŢIUNEA B2 Prezentarea costurilor eligibile pentru care se solicită finanţarea
                             
    Denumirea activităţiiTipul de cost eligibil pentru care se solicită finanţareValoarea costurilor eligibile*) - lei -Valoarea finanţării solicitate - lei -
    AN IAN IIAN IIIAN IVAN VAN IAN IIAN IIIAN IVAN V
    Realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale[ ]a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active corporale*5):                    
    [ ]Construcţii industriale (cu caracter productiv)                    
    [ ]Instalaţii tehnice şi maşini                    
    [ ]Alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial                    
    [ ]b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active necorporale*6):                    
    [ ]Costuri cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate                    
    Crearea de noi locuri de muncă[ ]Costuri salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani:                    
    [ ]Costuri cu salariul brut                    
    [ ]Costuri cu asigurările sociale obligatorii                    
      TOTAL:                    
  ----------------    *) Valoarea costurilor eligibile fără TVA.    *5) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la creareaunei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-oactivitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului deproducţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificaresau modernizare. O investiţie în active corporale, realizată sub formaachiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu arfi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind oinvestiţie în active corporale.    *6) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândireadrepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau acunoştinţelor tehnice nebrevetate.SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul(a), ........................., identificat(ă) cu B.I./ C.I. seria ......... nr. ...................., eliberat de ............... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. ........................... nr. ........, bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu face obiectul altui ajutor de stat.De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani:[] nu am beneficiat de ajutor de stat;[] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:
  Nr. crt. Anul acordării ajutorului de stat Forma ajutorului de stat Furnizorul Actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare Cuantumul ajutorului de stat acordat
  Numele .........................Funcţia ........................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*7)..................................----------------*7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării ....................NOTĂ:Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
   +  Formularul nr. 2la procedurăMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORUNITATEA DE IMPLEMENTARE....................................................................
                                                     
  Data ..................... Numărul ..................
  ACORD PENTRU FINANŢARE*1)-------------*1) Se completează de către unitatea de implementare.DESTINATAR:Denumirea întreprinderii .......................................Data înregistrării întreprinderii ...................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .....................Codul de identificare fiscală .....................Adresa .......................................................................................................................Telefon ..................Fax ......................E-mail ..........................................Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ......... din data de ........, vă comunicăm prin prezenta acordul pentru finanţarea următoarelor costuri eligibile aferente proiectului ............:
                             
    Denumirea activităţiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţareValoarea costurilor eligibile*) - lei -Valoarea finanţării aprobate - lei -
    AN IAN IIAN IIIAN IVAN VAN IAN IIAN IIIAN IVAN V
    Realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale[ ]a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active corporale*2):                    
    [ ]Construcţii industriale (cu caracter productiv)                    
    [ ]Instalaţii tehnice şi maşini                    
    [ ]Alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial                    
    [ ]b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active necorporale*3):                    
    [ ]Costuri cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate                    
    Crearea de noi locuri de muncă[ ]c) Costuri salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani:                    
    [ ]Costuri cu salariul brut                    
    [ ]Costuri cu asigurările sociale obligatorii                    
      TOTAL:                    
  --------------    *) Valoarea costurilor eligibile fără TVA.    *2) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la creareaunei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-oactivitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului deproducţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificaresau modernizare. O investiţie în active corporale, realizată sub formaachiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu arfi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind oinvestiţie în active corporale.    *3) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie, prin dobândireadrepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau acunoştinţelor tehnice nebrevetate.Menţiuni speciale: ...................................................................................................Ministrul economiei şi finanţelor,.................................................
   +  Formularul nr. 3la procedură
  Data înregistrării ..................... Numărul înregistrării ..................
  CEREREde eliberare a sumei nerambursabile(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, ............, având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna .................., având calitatea de ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ........... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........., cod poştal ........, solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumă de .............., în baza Acordului pentru finanţare nr. ....... din data de ......, şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii.Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii .........................................Data înregistrării întreprinderii ............................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................Codul de identificare fiscală .................................Adresa ..............................................................Telefon ........... Fax ......... E-mail ..............Cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ..............Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedură, precum şi documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor, cu documentele justificative completate în formularul de decont.NOTĂ:Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Numele .......................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)------------- Notă *) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia ...........................Data semnării .............
   +  Formularul nr.4la procedurăFORMULAR DE DECONT*1)-----------------*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative, în original şi în copie.Întreprinderea ............. Data ................                                                                                                  - lei -
                         
    ActivitateObiectul facturiiNr. facturiiData facturiiValoarea facturiiDocument de plată
    Cu TVAFără TVAFelul documentuluiNr.DataValoarea
    Cu TVAFără TVA
                         
                         
                         
    TOTAL:                    
  Numele ...............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*2)---------------*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
   +  Formularul nr.5la procedurăCOSTURI ELIGIBILEşi documentele justificative aferente finanţării
  Nr. crt. Activităţi eligibile Costuri eligibile Documente justificative
  1. Realizarea de investiţii în active corporale şi necorporale a) costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active corporale: Construcţii industriale (cu caracter productiv) Instalaţii tehnice şi maşini Alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial b) costuri eligibile pentru realizarea de investiţii în active necorporale: Costuri cu transfer de tehnologie, prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licen- ţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate a) contract de prestări de servicii, fac- tură, ordine de plată, copie de pe extra- sul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă. Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate; b) contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar, eligibil doar în cazul în care există obligaţia beneficia- rului de a achiziţiona activele la sfârşi- tul perioadei de leasing, factură, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţio- narea în condiţii de piaţă; c) contract de licenţă, contract de lea- sing financiar, factură, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă.
  2. Crearea de noi locuri de muncă Costuri salariale cu personalul nou- angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani: Costuri cu salariul brut Costuri cu asigurările sociale obligatorii - situaţii nominale referitoare la persona lul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii cuprinzând salariile brute şi costurile cu asigură- rile sociale obligatorii
   +  Formularul nr. 6la procedurăFORMULAR DE RAPORTAREa efectelor finanţării*1) acordate în cadrul schemei deajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile---------------*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Perioadă pentru raportare: anul .............Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii .......................................Adresa .........................................................Telefon .......... Fax ........... E-mail ......................Data înregistrării întreprinderii ............................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ...............Cod de identificare fiscală ........................Am obţinut Acordul pentru finanţare nr. ....../......., iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ........................Date de raportare:- cifra de afaceri netă: ................ lei;- profitul/pierderea brut(ă): ........... lei;- valoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare: ............. lei;- rentabilitatea capitalului angajat*2) .......................------------*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.- marja brută din vânzări*3) .....................................------------*3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) x 100.- numărul de locuri de muncă nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ...................Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ......., eliberat de ........ la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................., str. ............. nr. .........., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4).................................................--------------*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia ......................................Data semnării .....................
   +  Anexa 4INDICATORIcare trebuie avuţi în vedere la analizadosarelor cererilor de acord pentru finanţare
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ Indicatorii │ Limitele ││crt.│ │ indicatorului │├────┴───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ I. Factori cantitativi │ │├────┬───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 1. │Rata de solvabilitate generală │ ││ │R(SG) = Active totale / Datorii totale │ 3,00 > R(SG) > 1,66 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 2. │Rata de solvabilitate financiară │ ││ │R(SF) = Active totale / Datorii financiare totale*) │ R(SF) > 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 3. │Rentabilitatea cifrei de afaceri │ ││ │R(ca) = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri) │ R(ca) ≥ 2,5% │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 4. │Trendul rezultatului net │ ││ │T(m) = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente │ ││ │- Rezultatul net aferent perioadei similare a anului │ T(m) ≥ 0% ││ │precedent) / Rezultatul net aferent perioadei similare │ ││ │a anului precedent în valoare absolută │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 5. │Rata lichidităţii curente │ ││ │R(LC) = (Active curente / Datorii curente) │ 2,00 ≥ [R(LC)] ≥ 1,00 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 6. │Lichiditate imediată │ ││ │R(LR) = (Active curente - Stocuri) / Pasive curente │ 1,00 ≥ [R(LC)] ≥ 0,65 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 7. │Indicatorul gradului de îndatorare**) │ ││ │I(gi) = (Capital împrumutat/Capital propriu) x 100 sau │ 60% > [R(ig)] > 50% ││ │I(gi) = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 8. │Rata rentabilităţii economice │ ││ │R(e) = (Profit brut/Active totale) x 100 │ Superioară ratei inflaţiei│├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 9. │Rata rentabilităţii financiare │ Superioară ratei medii ││ │R(f) = (Profitul net/Capitaluri proprii ale │ a dobânzii de piaţă ││ │întreprinderii) x 100 │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ II. Factori calitativi │ │├────┬───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 1. │Asigurarea resurselor financiare necesare derulării │ ││ │investiţiei │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 2. │Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniu a │ ││ │acţionarului majoritar │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 3. │Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului │ ││ │concurenţial │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 4. │Contribuţia obiectivului propus de proiect la │ ││ │îmbunătăţirea standardelor de protecţie a mediului │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 5. │Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi │ ││ │dezvoltarea regională │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 6. │Impactul social asupra zonei unde se realizează │ ││ │investiţia │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ 7. │Situaţia juridică a terenului pe care urmează să se │ ││ │realizeze investiţia │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘-------------    *) Datoriile financiare totale cuprind: credite bancare pe termen lung şi scurt; alteîmprumuturi şi datorii asimilate; dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.    **) Capital împrumutat = credite peste un an.    Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.---------------