ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009    Având în vedere necesitatea luării unor măsuri de diminuare a cheltuielilor din administraţia publică, motivate de actuala criză economico-financiară,luând în considerare oportunitatea restructurării cheltuielilor publice în vederea minimizării costurilor,întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creşterii cheltuielilor bugetare, cu implicaţii asupra deficitului bugetar,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2008, se abrogă.  +  Articolul IIAlineatele (2) şi (3) ale articolului 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul III (1) La aprobarea structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală vor fi respectate prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie; c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie; d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie. (2) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală au obligaţia de a face modificările corespunzătoare în structura organizatorică şi în statele de funcţii, de a stabili numărul maxim de funcţii publice de conducere şi de execuţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul administraţiei şi internelor,Gabriel OpreaBucureşti, 30 decembrie 2008.Nr. 229.-------