HOTĂRÂRE nr. 1.691 din 17 decembrie 2008privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 76/211/CEE privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la ambalarea, în funcţie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L46/1976, şi Directiva nr. 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a directivelor nr. 75/106/CEE şi 80/232/CEE şi de modificare a Directivei nr. 76/211/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L247/2007."2. La articolul 4 din anexă, alineatele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Preambalatele care conţin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care conţin alte produse au marcate masele nominale, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă prevede altfel sau, în situaţia în care o astfel de legislaţie nu există, se aplică practicile comerciale.Pe preambalatele conţinând aerosoli trebuie indicată capacitatea nominală totală a recipientului. Această indicaţie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al conţinutului. Pentru produsele care se vând în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a conţinutului."3. La articolul 5 din anexă, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) valorile cantităţilor nominale ale ambalajelor, cu excepţia situaţiei în care la art. 4 alin. 4 şi la art. 6 se prevede altfel."4. Articolul 6 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Produsele definite în secţiunea a 2-a a anexei nr. 4 şi ale căror cantităţi nominale sunt incluse în intervalele menţionate la secţiunea 1 a anexei nr. 4 sunt introduse pe piaţă numai dacă sunt preambalate în cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 4.Prevederile prezentului articol nu se aplică produselor preambalate destinate a se vinde în magazinele «duty-free» pentru consum în afara Uniunii Europene."5. Articolul 7 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Pentru produsele prevăzute la art. 6: a) în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un multipachet, cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe fiecare preambalat individual; b) în cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe preambalate individuale, care nu sunt destinate vânzării individuale, cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe preambalat."6. La articolul 8 din anexă, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 2 şi 3, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă a loturilor de preambalate necorespunzătoare, până la eliminarea neconformităţilor constatate; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 1, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare;.................................................................. d) nerespectarea prevederilor art. 4, cu avertisment şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate neconforme, până la eliminarea neconformităţii. În cazul în care neconformităţile persistă, se aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;".7. La articolul 8 din anexă, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) nerespectarea cerinţelor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei."8. La articolul 9 din anexă, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor prezentelor instrucţiuni se fac de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal împuternicit să exercite controlul metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate efectuate la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România."9. Articolul 10 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Biroul Român de Metrologie Legală va elabora proceduri de metrologie legală referitoare la verificările menţionate la pct. 5 din anexa nr. 1 la instrucţiuni şi la metodologia de recunoaştere a procedurilor menţionate la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni."10. Articolul 12 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Procedurile şi tarifele menţionate la art. 10 şi 11 se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor."11. Articolul 13 din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni."12. Anexa nr. 4 la instrucţiuni se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.13. Anexele nr. 5-7 la instrucţiuni se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 aprilie 2009, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. 3, ale art. 8 lit. a), d) şi e), ale art. 9 alin. 1 şi ale art. 10 şi 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată, cu modificările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIMinisterul Economiei şi Finanţelor comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 1.691.  +  Anexa -----(Anexa nr. 4 la instrucţiunile aprobateprin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001)----------------------------------------GAMA CANTITĂŢILOR NOMINALE A CONŢINUTULUI PREAMBALATELOR  +  Secţiunea 1 Produse vândute în funcţie de volum (cantitatea în ml)*Font 7*
  Vin liniştit În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 8 cantităţi nominale: ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1.500
  Vin jaune În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarea cantitate nominală: ml: 620
  Vin spumant În intervalul de la 125 ml la 1.500 ml, numai următoarele 5 cantităţi nominale: ml: 125-200-375-750-1.500
  Vin licoros În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500
  Vin aromatizat În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500
  Băuturi spirtoase În intervalul de la 100 ml la 2.000 ml, numai următoarele 9 cantităţi nominale: ml: 100-200-350-500-700-1.000-1.500-1.750-2.000
      Secţiunea 2    Definiţii ale produselor
  Vin liniştit Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole*1) (cod NC ex 2204)
  Vin jaune Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC ex 2204) cu denumirea de origine: "Cotes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" şi "Chateau-Chalon" în sticle, astfel cum sunt definite în anexa I pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte descrierea, denumirea, prezentarea şi protejarea anumitor produse vitivinicole*2)
  Vin spumant Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 4, 5, 6, 7, 8, sau 9 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 10)
  Vin licoros Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 21 - 2204 29)
  Vin aromatizat Vinul aromatizat, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole*3) (cod NC 2205)
  Băuturi spirtoase Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) şi art. 2 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului (CEE) nr. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 cu privire la definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice a băuturilor spirtoase*4)(cod NC 2208)
  ────────────*1) JO L 148, 6.6.2008, p. 1).*2) JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 382/2007 (JO L 95,5.4.2007, p.12).*3) JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.*4) JO L 39, 13.2.2008, p. 1.------------