ORDIN nr. 1.015 din 8 mai 1996privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează, după poziţia 71, cu şapte poziţii noi conţinând formularele tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea şi încasarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, după cum urmează:
         
    Nr. crt.Denumirea formularuluiCodul
    72Adeverinţă de reţinere a bunurilorM.F.-D.G.V. 56-2-5
    73Adeverinţă de reţinere a sumelorM.F.-D.G.V. 56-2-5/1
    74Proces-verbal de contravenţieM.F.-D.G.V. 56-2-6
    75Act constatator privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului de statM.F.-D.G.V. 12-4-19D
    76Chitanţa nr. ....M.F.-D.G.V. 56-2-4
    77Registrul de evidenţă a sumelor consemnate de la călătoriM.F.-D.G.V. 56-2-8
    78Registrul de încasări şi vărsăminteM.F.-D.G.V. 56-2-11
  Anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează cu modelul, caracteristicile, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la alin. 1, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta (varianta 1996 A-D.G.V. în completarea variantei 1995 A-M.F.).
   +  Articolul 2Se completează Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 cu anexa nr. 3 care cuprinde Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de recepţie şi de contractare a formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, astfel cum sunt specificate în anexa nr. 2 la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta.  +  Articolul 3Direcţia economică şi investiţii din cadrul Direcţiei generale a vămilor, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, precum şi alte direcţii interesate vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1                                     MODELELE                  formularelor tipizate administrative vamale,                     precum şi modul de tipărire, difuzare,                        utilizare şi păstrare a acestora             ROMÂNIA        MINISTERUL FINANŢELOR Regim special     DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ nr. .......          Vama ................ Regimul vamal aplicabil          Organul vamal ....... ......................        ADEVERINŢA DE REŢINERE          A BUNURILOR Nr. ....     19...... Luna ...... Ziua .......    S-a reţinut de la ......, domiciliat în ......, str. ....... nr. .....,bloc ......, ap. ....... .    Motivul reţinerii .............................
  Nr. Cantitatea
  crt. Felul bunurilor U.M.
  Cifre Litere
      1. Nu a beneficiat de bunuri fără taxe.    2. S-au eliberat bunurile admise fără taxe în valoare de lei ..............    3. S-au eliberat bunuri cu plata taxelor vamale în valoare de lei .........cu chitanţa nr. ..........    4. Cuantumul taxelor vamale pentru bunurile reţinute, lei .................              Călător, Organul vamal,            ........... ..................                                                   M.F. - D.G.V. 56-2-5; A5/t2      Tipărit la Tipografia ................../1996    1. Conform prevederilor art. 241 şi 243 din Regulamentul vamal, bunurilereţinute cu prezenta adeverinţă, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile deintroducere sau de scoatere din ţară în termen de 90 de zile, devin proprietateastatului şi se valorifică potrivit normelor legale. Pentru bunurile de lapoziţiile ...... termenul este de 48 de ore.    2. Potrivit art. 255 din Regulamentul vamal, bunurile sunt reţinute învederea confiscării.
  A. Bunurile reţinute au fost: 1. Vămuite cu chitanţa nr. ..................... 2. Tranzitate la vama ................................................ cu declaraţia de tranzit .................... 3. Eliberate călătorului la înapoierea din călătorie la data de ...... ..................................... Organul vamal .......................
  B. Subsemnatul ......................................., posesor al (actul de identitate) ....................... seria .......... nr. ........., eliberat de ................................., confirm că am primit întocmai bunurile reţinute prin adeverinţa de faţă. Data ................. Semnătura .................
      1. Denumire: ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A BUNURILOR    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-5    3. Format: A5/t2    4. Caracteristici de tipărire : hârtie 70g/mp, grad alb minimum 80%;                                      carnete a 200 de file (100 de numere/                                      carnet); înseriate.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează:                                      în baza art. 241 din Regulamentul vamal,                                      ca document ce atestă reţinerea în vamă a                                      bunurilor şi valorilor aparţinând persoa-                                      nelor fizice pentru care nu sunt inde-                                      plinite condiţiile de introducere sau de                                      scoatere din ţară şi ca document de                                      evidenţă până la îndeplinirea condiţiilor                                      de trecere a bunurilor în proprietatea                                      statului, precum şi în aplicarea art. 244                                      din Regulamentul vamal pentru predarea                                      bunurilor de orice fel găsite în locuri în                                      care se exercită controlul vamal, a                                      bunurilor primite de unităţile vamale sau                                      de lucrătorii vamali drept cadou, a                                      bunurilor predate de alte persoane fizice                                      şi juridice, dacă nu fac obiectul unei                                      contravenţii, şi a bunurilor reţinute în                                      vederea confiscării (inclusiv a obiectelor                                      din metale preţioase, pietre preţioase şi                                      semipretioase, naturale).           Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor nr. 47G/1986.    7. Se întocmeşte:                  în: 2 exemplare                  de: lucrătorii vamali    8. Circulă: - 1 exemplar (primul) - pentru titular                                      - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea                                                                 vamală    9. Se arhivează: primul exemplar se anexează la copia                                      reţinută în carnet, prin lipire.
  ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR Regim special DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ Vama .................... Nr. .............. Organul vamal ........... ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A SUMELOR Nr. ........... 19....... luna ....... ziua ....... S-a primit de la ..................................................... ......................................................................... Domiciliat în ........................................................ ......................................................................... Suma de lei .......................................................... .........................................................................
  MOTIVUL CONSEMNĂRII 1. Nepermisă la ieşirea din ţară. Termen ............................. 2. Consemnată în vederea plăţii amenzilor. Termen .................... 3. Introducerea sau scoaterea temporară din ţară a ................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ................................... Termen ............................. Organul vamal .................
                                                 M.F.-D.G.V. 56-2-5/1; A6/t2     Tipărit la Tipografia ............../1996
  RECUNOAŞTERE DE RESTITUIRE Subsemnatul ....................................................... domiciliat în ..................................................... posesor al actului de identitate nr. .............................. recunosc că mi s-a restituit suma de lei .......................... ................... în litere ..................................... prevăzut în adeverinţa de faţă. 19......... luna ......... ziua ........... Semnătura primitorului .........................
  DESTINAŢIA DATĂ SUMEI DIN ADEVERINŢĂ ÎN CAZ DE NERESTITUIRE Suma de lei ......................................................... (în litere) ......................................................... s-a făcut venit la stat cu chitanţa nr. ............................. din .............................. A fost transferată la Vama .......................................... Organul vamal .................
                                                 M.F.-D.G.V. 56-2-5/1; A6/t2     Tipărit la Tipografia ............../1996    1. Denumire: ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A SUMELOR    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-5/1    3. Format: A6/t2    4. Caracteristici de tipărire: hirtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;                                    carnete a 200 de file (100 de                                    numere/carnet); înseriate.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează ca:                                    - titlu de introducere sau de scoatere                                    temporară pentru bunurile care se introduc                                    sau se scot temporar din ţară de persoanele                                    fizice sau juridice şi pentru care este                                    obligatorie consemnarea taxelor vamale şi ca                                    document de consemnare a taxelor vamale                                    aferente;                                    - document de consemnare şi evidenţă a                                    sumelor depuse temporar la vamă, de către                                    persoanele fizice sau juridice în vederea                                    plăţii amenzilor vamale;                                    - document de încasare şi evidenţă a sumelor                                    confiscate până la îndeplinirea condiţiilor                                    de virare la bugetul de stat;                                    - document de consemnare a sumelor nepermise                                    la ieşirea din ţară, reţinute de la                                    călători;                                    - document de reţinere a sumelor constatate                                    în plus în gestiune.                Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilornr. 47G/1986.    7. Se întocmeşte:                     în: 2 exemplare                     de: lucrătorii vamali    8. Circulă: - 1 exemplar (primul) - pentru titular                                    - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea                                                               vamală    9. Se arhivează: primul exemplar se anexează de unitatea                                    vamală la al doilea exemplar reţinut la                                    carnet, prin lipire; în cazul utilizării                                    documentului pentru sumele constatate plus                                    în gestiune, primul exemplar se detaşează                                    din carnet şi se ataşează la copia chitanţei                                    cu care suma se face venit la bugetul de                                    stat.              ROMÂNIA        MINISTERUL FINANŢELOR     DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR        Vama ................                    PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE                      Nr. ....... din ........    1. Subsemnatul ......., având funcţia de ......... la vama ......, în bazaart. ........ din Decretul nr. ...... constat următoarele: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Având în vedere că prin fapta săvârşită s-au încălcat dispoziţiile art. ............................ din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. ................., se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. ....................
  3. Având în vedere prevederile art. ......... din Decretul nr. ........ şi ale art. ............. potrivit căruia fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de .............. lei şi se dispune confiscarea valorilor deţinute cu adeverinţa nr. ...................... din .........................
      4. În vederea executării sancţiunilor, cu chitanţa nr. ...... s-a consemnatsuma de ...... lei. Bunurile (valorile) au fost reţinute cu adeverinţa nr. ....    5. Declaraţia contravenientului ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    6. Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare la ..........     ..................... .................       Agent constatator Contravenient───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   M.F. - D.G.V. 56-2-6; A4/t2      Tipărit la tipografia ................../1996    7. Menţiuni suplimentare ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     ..................... .................       Agent constatator Contravenient
  8.*) ÎNCHEIERE Nr. ..... din ....... În baza dispoziţiei art. ........... din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. .........., se aprobă (se anulează) Procesul-verbal de contravenţie nr. .......... încheiat la Vama ........................... pentru amenda de ........ lei şi confiscarea (restituirea) bunurilor reţinute cu dovada nr. ............. Se implică solidar la plata amenzii ................ ........................ ................... Funcţia Semnătura
  -----------    *) Se va completa de către organele competente numai în cazulcontravenţiilor săvârşite la Regulamentul vamal.    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-6    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: file, hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;                                    neînseriate.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: pentru contravenţiile constatate de organele                                    vamale potrivit Regulamentului vamal,                                    Decretului nr. 210/1960 şi Decretului nr.                                    244/1978                Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilornr. 47G/1986.    7. Se întocmeşte:                     în: - 3 exemplare, când amenda se achită pe loc;                                    - 4 exemplare, când încheierea de aprobare                                    se emite de către şeful vămii;                                    - 5 exemplare, când încheierea de aprobare                                    se emite de către directorul general al                                    Direcţiei generale a vămilor.                     de: - agentul constatator şi, după caz, şeful de                                    vamă sau directorul general.    8. Circulă: - împreună cu procesul-verbal se comunică                                    contravenientului şi o înştiinţare de plată                                    în care se menţionează că, dacă amenda nu se                                    achită în termen de 15 zile de la                                    comunicare, se va proceda la executarea                                    silită (prin secţia financiară de la                                    domiciliul contravenientului, iar pentru                                    cetăţenii străini, la Secţia financiară a                                    sectorului 1, Bucureşti);                                    - în cazul în care organul constatator                                    aplică şi sancţiunile (respectiv la regimul                                    pietrelor şi metalelor preţioase, sumelor în                                    lei, libretelor şi obligaţiunilor C.E.C.),                                    iar contravenientul este de faţă la                                    încheierea procesului-verbal, se înmânează o                                    copie şi se face menţiune despre aceasta în                                    procesul-verbal.    9. Se arhivează: la finele anului, exemplarele originale.            MINISTERUL FINANŢELOR         DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR                                ACT CONSTATATOR                privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite                               bugetului de stat                        Nr. ........ data ..............    I. Elemente de identificare
  UNITATEA VAMALĂ Denumire .............................. cod ....................... adresa ............................................................ ................................................................... Banca ............................................................. cont .............................................................. Responsabili de verificare: - organul constatator (funcţia) ................................... ................................................................... - responsabilul financiar .........................................
  TITULAR DE OPERAŢIUNE Denumire ......................................................... adresă ........................................................... .................................................................. organ fiscal ..................................................... cod fiscal ....................................................... Banca ............................................................ cont .............................................................
      II. Date privind felul operaţiunii şi marfa
  Documente vamale anterioare: Fel ........... Nr. ....... data ....... Registrul vamal de import: Nr. ............... data ................. Denumirea comercială a mărfurilor: .................................. ..................................................................... Codul mărfurilor în Nomenclatura combinată: ......................... Valoarea în vamă (lei) .............................................. Origine ............................................................. Cantitate, greutate brută/netă: kg ......... u.m. specifice .........
        III. Motivele verificării (recalcularii)
  ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
                                        COD M.F.-D.G.V. 12-4-19D; A4/t2     Tipărit la tipografia .........../1996     IV. Calculul diferenţelor┌───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┐│ │ Baza de calcul │ Procentul │ Cuantumul │ Diferenţe││ │ al impozitelor ├───────┬────────┤ taxei ├─────┬────┤│ ├──────────┬───────────┤Iniţial│Stabilit├────────┬─────────┤ De │ De ││ Felul │Stabilită │ Stabilită │aplicat│ după │Stabilit│ Stabilit│înca-│res-││ taxei │ conform │ în urma │ │verifi- │ iniţial│ după │ sat │ ti-││ │ declara- │verificării│ │ care │ │verifica-│ │tuit││ │ţiei vama-│ │ │ │ │ re │ │ ││ │ le │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ 011 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ x │ Subtotal │ x │ x │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤│ x │ Total │ x │ x │ │ │ │ │ │└───────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴────┘     V. Informaţii cu privire la garanţii şi plăţi
  ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
      VI. Dispoziţii finale
  Diferenţele în minus (de încasat) privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele şi alte taxe în suma totală de .................... se plătesc, în termen de 7 zile de la data comunicării prezentului act constatator, de către plătitor ................................ în contul vămii ...................... nr. ........... deschis la ................. Diferenţele încasate în plus (de restituit) privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele şi alte taxe în suma totală de ............... se restituie titularului de operaţiune ................................., în termen de 7 zile de la data comunicării prezentului act constatator, de către unitatea vamală care le-a încasat - Vama ....................... din încasările curente de taxe şi alte drepturi ale bugetului de stat. În cazul T.V.A. "de încasat" sau "de restituit" actul constatator serveşte ca document de corectare a T.V.A. conform instrucţiunilor privind utilizarea actului constatator, elaborate de Direcţia generală a vămilor şi de Direcţia generală a impozitelor indirecte.
      Actul constatator al diferenţelor de taxe şi alte drepturi ale bugetului destat reprezintă titlu executoriu pentru venituri cuvenite bugetului de stat.    Actul constatator produce, din punct de vedere juridic, aceleaşi efecte caşi declaraţia vamală în detaliu, după încasarea sau restituirea diferenţelorconstatate.    Drept pentru care s-a încheiat prezentul act constatator în 5 exemplare.           Aprobat Întocmit Avizat    Conducătorul unităţii Organul constatator Responsabilul financiar     numele şi prenumele numele şi prenumele numele şi prenumele         (în clar) (în clar) (în clar)    semnătura şi ştampila semnătura semnătura     Tipărit la tipografia ........./1996    1. Denumire: ACT CONSTATATOR PRIVIND TAXELE VAMALE ŞI                                    ALTE DREPTURI CUVENITE BUGETULUI DE STAT    2. Cod: M.F.-D.G.V. 12-4-19D    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%; file;                                    neînseriate.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează:                                    - la încheierea din oficiu a operaţiunilor                                    admise în regimuri suspensive de plată                                    taxelor vamale şi a altor drepturi ale                                    bugetului de stat;                                    - când se constată diferenţe de taxe şi alte                                    drepturi ca urmare a contestaţiilor depuse                                    în termenul legal de agenţii economici sau                                    ca urmare a cererilor depuse de aceştia                                    privind acordarea preferinţelor tarifare;                                    - când se constată diferenţe în plus sau în                                    minus faţă de taxele şi drepturile cuvenite                                    bugetului de stat, determinate cu ocazia                                    verificărilor ulterioare;                                    - în orice situaţie în care se constată taxe                                    vamale sau alte drepturi neîncasate sau                                    încasate în plus.                Mod de completare: conform Ordinului ministrului de stat,ministrul finanţelor, nr. 1.566/1995.    7. Se întocmeşte:                     în: 5 exemplare                     de: unitatea vamală în evidenţă căreia se află                                    operaţiunea, la cererea titularului de                                    operaţiune sau ca urmare a verificărilor                                    ulterioare.    8. Circulă: - originalul - se înregistrează în ordine                                    cronologică, potrivit numerelor din                                    registrul de evidenţă a diferenţelor de                                    taxe, având în anexa toate documentele care                                    au stat la baza calculării sau recalculării                                    taxelor şi drepturilor în vamă şi rămâne în                                    evidenţa organului vamal emitent;                                    - exemplarul nr. 2 - se înaintează cu adresa                                    la direcţia generală a finanţelor publice şi                                    controlului financiar de stat judeţeană şi a                                    municipiului Bucureşti numai pentru                                    operaţiunile efectuate de plătitorii de                                    T.V.A. pentru regularizarea diferenţelor de                                    T.V.A., potrivit reglementărilor legale                                    referitoare la taxa pe valoarea adăugată;                                    - exemplarul nr. 3 - se anexează la                                    documentul de încasare, care se depune la                                    banca titularului de operaţiune, în vederea                                    plăţii sau executării silite sau, după caz,                                    se anexează la documentul de plată emis                                    pentru sumele de restituit;                                    - exemplarul nr. 4 - se înaintează cu adresa                                    la Direcţia de informatizare şi statistică                                    vamală din cadrul Direcţiei generale a                                    vămilor, în vederea operării în statistica                                    vamală de import-export;                                    - exemplarul nr. 5 - se transmite, pe bază                                    de adresă, titularului de operaţiune.    9. Se arhivează: exemplarul original rămâne în evidenţa                                    organului vamal emitent.              ROMÂNIA        MINISTERUL FINANŢELOR Regim special     DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ nr. .......          Vama ................ Poziţie R/2 .............          Organul vamal ....... Colet nr. ....... kg .........          Baza legală ......... Bord. schimb ............                           CHITANŢA Nr. .........                    19........ luna ....... ziua .........    S-a primit de la (destinatar) ............., domiciliat în ...............,str. ...... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul .............,suma de lei ....(în cifre şi litere)......    1. S-au eliberat bunurile admise fără taxe    ──────────────────────────────────────────    2. Nu a beneficiat de bunuri fără taxe
  Poziţia Cantitatea Felul bunurilor Valoarea Taxa Cuantumul în
  tarifară în vamă vamală
  - % - Lei Valută
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
        Organul vamal, Călător/Oficiant P.T.T., Viza de control,     ............... ........................ ................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             M.F.-D.G.V. 56-2-4; A5/t1    1. Denumire: CHITANŢA    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-4    3. Format: A5/t1    4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;                                    carnete a 200 de file (100 de                                    numere/carnet); înseriate.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: ca document pentru vămuirea, cu plata                                    taxelor vamale, a bunurilor care se introduc                                    sau se scot din ţară de către persoanele                                    fizice şi juridice, în afara activităţii de                                    comerţ exterior, precum şi a bunurilor                                    primite ca dar, prin colete poştale.         Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilornr. 47G/1986.    7. Se întocmeşte:                     în: 2 exemplare                     de: lucrătorii vamali    8. Circulă: - 1 exemplar (original) - pentru titular                                    - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea                                                               vamală    9. Se arhivează: la finele anului, copiile rămase în carnet.          REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUMELOR CONSEMNATE DE LA CĂLĂTORI┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Depuneri în consemnare │ Restituiri din consemnare │├────────────────────────┬───────┼────────────────────────┬────────┬───────────┤│ Adeverinţa de reţinere │ Suma │ Adeverinţa de reţinere │ Suma │ Modul │├───────┬────────────────┤- lei -├───────┬────────────────┤ - lei -│lichidării ││ Nr. │ Data │ │ Nr. │ Data │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────────────┴───────┴───────┴────────────────┴────────┴───────────┘                                           M.F.-D.G.V. 56-2-8; A4/t2     Tipărit la Tipografia .........../1996    1. Denumire: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUMELOR CONSEMNATE                                    DE LA CĂLĂTORI    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-8    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;                                    bucăţi a 100 de file.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în aplicarea art. 56 lit. a) din Codul vamal                                    şi art. 25 din D.C.S. nr. 219/1960, pentru                                    evidenţa sumelor în lei reţinute în                                    consemnare.                Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilornr. 47G/1986.    7. Se utilizează: doua registre: . registrul A pentru sumele                                    reţinute de la călători în vederea                                    restituirii în termenul legal                                                   . registrul B pentru                                    celelalte sume consemnate                     de: unităţi vamale cu mai multe subunităţi.               REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ŞI VĂRSĂMINTE     ÎNCASĂRI - lei┌─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────┐│ Nr. │ Data │ Taxe │ Sume │ Amenzi │ Alte venituri │ ││ chitan- ├────────────┤ vamale │ confis- │ vamale │(sume prescrise, │ ││ ţei │ │ │ căte │ │sume abandonate, │ TOTAL ││ │ Anul ..... │ │ │ │dobânzi provenite│ ││ │ │ │ │ │ din sume │ ││ │ │ │ │ │ consemnate) │ │├─────────┼─────┬──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │Luna │ Ziua │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────────┴─────────┘                                                    M.F.-D.G.V. 56-2-11; A4/t2     Tipărit la Tipografia .........../1996                                                        VĂRSĂMINTE - lei -┌─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────┐│Nr. dis- │ Data │ Taxe │ Sume │ Amenzi │ Alte venituri │ ││poziţiei ├────────────┤ vamale │ confis- │ vamale │(sume prescrise, │ ││de plată,│ │ │ cate │ │sume abandonate, │ TOTAL ││al chi- │ Anul ..... │ │ │ │dobânzi provenite│ ││tanţei de│ │ │ │ │ din sume │ ││vărsare, │ │ │ │ │ consemnate) │ ││al manda-│ │ │ │ │ │ ││tului │ │ │ │ │ │ ││ poştal │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┬──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │Luna │ Ziua │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────────┴─────────┘    1. Denumire: REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ŞI VĂRSĂMINTE    2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-11    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;                                    bucăţi a 100 de file.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: pentru contabilizarea pe fonduri a sumelor                                    încasate şi a sumelor vărsate la bugetul de                                    stat            Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilornr. 47G/1986.    7. Se foloseşte: un singur registru de încasări şi vărsăminte                     de: unităţi vamale şi subunităţi, dacă acestea                                    sunt situate în alte localităţi şi au                                    unităţi bancare în localitatea respectivă.
   +  Anexa 2 NORME METODOLOGICEde tipărire, de stabilire a preţurilor şi atarifelor, de recepţie şi de contractare aformularelor administrative vamale pentrustabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şiraportarea taxelor vamale şi a altor drepturicuvenite bugetului de statTipărirea formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, din Direcţia generală a vămilor, aprobate prin prezentul ordin, se execută respectând următorul circuit al documentelor:Direcţia generală a vămilor transmite Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" necesarul de imprimate, caracteristicile tehnice, tirajul, precum şi modul de evidenţă a seriilor şi numerelor atribuite formularelor administrative vamale, în baza analizei solicitărilor direcţiilor regionale vamale.În urma negocierii preţurilor formularelor tipizate vamale şi a tarifelor serviciilor aferente realizării acestora dintre Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri, aceasta din urmă transmite Direcţiei generale a vămilor preţurile aprobate ale tipizatelor, care vor sta la baza emiterii comenzilor şi încheierii contractelor cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Bunul de tipar pentru formularele tipizate vamale contractate va fi acordat de către direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a vămilor la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul încheiat, conform legii, între părţi.Recepţia formularelor tipizate vamale, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, se va efectua la depozitul Direcţiei generale a vămilor din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, prin participarea reprezentanţilor ambelor părţi, iar transportul acestora la locul de depozitare va fi efectuat de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Termenele de execuţie, modalitatea de plată, precum şi celelalte condiţii se vor stipula în contractul încheiat, în condiţiile legii, cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".Direcţia economică şi investiţii - Serviciul analiză-prognoză şi achiziţii pentru activitatea vamală, din cadrul Direcţiei generale a vămilor, va urmări modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.──────────