HOTĂRÂRE nr. 1.713 din 17 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (5) se abrogă.2. La articolul 19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor, precum şi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;".3. La articolul 21, litera a) se abrogă.4. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Evaluarea prevăzută la alin. (2) lit. b) se realizează o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare exercitării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, prin raportarea rezultatelor obţinute în ultimii 2 ani şi a criteriilor de performanţă la obiectivele strategice stabilite."5. La articolul 48, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Evaluarea prevăzută la alin. (2) lit. a) se realizează şi pentru persoanele care exercită cu caracter temporar o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici."6. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - (1) Obiectivele operaţionale şi obiectivele strategice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică; b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare; c) să fie prevăzute cu termene de realizare; d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate; e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau instituţiei publice. (2) Obiectivele operaţionale pot fi revizuite trimestrial. Modificările se consemnează într-un document datat şi semnat de persoana care are competenţa de a stabili obiectivele potrivit alin. (1) şi de înaltul funcţionar public. Documentul se transmite în copie Comisiei de evaluare. (3) Pentru fiecare dintre obiective se stabilesc indicatori de performanţă. (4) Obiectivele operaţionale se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea. (5) Obiectivele strategice se stabilesc pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an şi până la data de 31 decembrie a anului următor."7. Titlul secţiunii a 3-a "Aspecte specifice privind evaluarea înalţilor funcţionari publici" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Procedura de evaluare a înalţilor funcţionari publici"8. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Modelul raportului de activitate este prevăzut în anexa nr. 1."9. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) Modelul referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2. (4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 3. (5) Modelul fişei postului înaltului funcţionar public este prevăzut în anexa nr. 4."10. După articolul 61 se introduc două noi articole, articolele 61^1 şi 61^2, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - (1) Documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) sunt transmise Comisiei de evaluare până la data stabilită de aceasta. (2) Data prevăzută la alin. (1) se stabileşte astfel încât să poată fi respectate prevederile art. 60 şi se comunică fiecărei instituţii sau autorităţi publice în care îşi desfăşoară activitatea înalţi funcţionari publici. (3) Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/şi a referatului de evaluare, în măsura în care consideră că sunt incomplete sau conţin date eronate, stabilind şi un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/şi a referatului de evaluare modificate.Art. 61^2. - (1) În mod excepţional, evaluarea se poate face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: a) anterior dispunerii mobilităţii potrivit prevederilor art. 36 alin. (1); b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al înaltului funcţionar public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz înaltul funcţionar public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală; c) la expirarea perioadei pentru care un funcţionar public a exercitat cu caracter temporar o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici. (2) Persoanele prevăzute de art. 61 alin. (1) lit. b) întocmesc referatul de evaluare atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu, raportul de muncă sau, după caz, mandatul le încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. Referatul de evaluare pentru înalţii funcţionari publici din subordine se întocmeşte înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, raporturilor de muncă sau mandatului ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intervenirii acestor situaţii. Documentul se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), înaltul funcţionar public şi persoana care întocmeşte referatul de evaluare au obligaţia ca în termen de 15 zile calendaristice anterior dispunerii măsurii prevăzute la alin. (1) lit. a), respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la data intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), lit. c) sau alin. (2) să comunice Comisiei de evaluare raportul de activitate, respectiv referatul de evaluare. (4) Pe baza documentelor transmise potrivit alin. (3), Comisia de evaluare realizează evaluarea parţială a performanţelor profesionale ale înaltului funcţionar public, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri la perioada evaluată. Evaluarea parţială se realizează cu celeritate şi se comunică potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri."11. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se face parcurgându-se următoarele etape: a) fiecare obiectiv operaţional se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu termenele de realizare şi cu indicatorii de performanţă; b) nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operaţionale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate; c) nota finală a evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei de evaluare pentru obiectivele operaţionale potrivit lit. b). (2) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim."12. După articolul 62 se introduc patru noi articole, articolele 62^1-62^4, cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici are următoarele componente: a) evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluată; b) evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluată. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici se realizează potrivit art. 62. (3) Evaluarea obiectivelor strategice se realizează astfel: a) fiecare obiectiv strategic se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului strategic respectiv, în raport cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă; b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor strategice stabilite. (4) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic. (5) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. (6) Nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru obiectivele strategice şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (4) şi (5). (7) Nota finală a evaluării generale este media aritmetică a notelor obţinute prin aplicarea alin. (2) şi (6). (8) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.Art. 62^2. - În situaţia aplicării art. 61^2, nota finală a evaluării performanţelor profesionale individuale, respectiv nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor finale acordate pentru fiecare perioadă care intră în componenţa perioadei evaluate.Art. 62^3. - Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; b) între 2,01-3,50 - satisfăcător; c) între 3,51- 4,50 - bine; d) între 4,51-5,00 - foarte bine.Art. 62^4. - (1) În situaţia în care există diferenţe între informaţiile cuprinse în raportul de activitate al înaltului funcţionar public şi referatul de evaluare, organizarea interviului cu înaltul funcţionar public este obligatorie şi are rolul de a furniza informaţiile necesare finalizării evaluării. (2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfăşoară anterior completării raportului de evaluare de către Comisia de evaluare. (3) Înaltul funcţionar public este convocat în faţa Comisiei de evaluare prin adresă transmisă de preşedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice unde îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o copie a referatului de evaluare. (4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcţionar public, cu aprobarea preşedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în faţa Comisiei de evaluare se face cu respectarea prevederilor alin. (3). (5) Neprezentarea la interviu a înaltului funcţionar public, convocat în condiţiile alin. (3) şi, după caz, ale alin. (4), nu împiedică finalizarea evaluării. (6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de şedinţă, semnată de înaltul funcţionar public intervievat şi de către membrii şi secretariatul Comisiei de evaluare."13. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de evaluare a înaltului funcţionar public, document cu caracter administrativ încheiat în 3 exemplare originale, dintre care unul anexat la dosarul profesional al înaltului funcţionar public, unul arhivat la secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi unul transmis la persoana care are competenţa legală de numire, conform legii. (2) Raportul de evaluare se comunică înaltului funcţionar public în termen de 15 zile de la finalizare. (3) În măsura în care Guvernul sau primul-ministru, care are competenţa legală de numire, potrivit legii, consideră că aprecierile consemnate în raportul de evaluare nu corespund realităţii, poate solicita Comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat. (4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) se motivează şi se transmite Comisiei de evaluare în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii raportului de evaluare. (5) Comisia de evaluare reanalizează documentele care au stat la baza evaluării, precum şi solicitarea transmisă potrivit alin. (4) şi realizează o nouă evaluare în termen de 15 zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (4). (6) Raportul de evaluare se întocmeşte în 3 exemplare originale şi se comunică potrivit prevederilor alin. (1) şi (2)."14. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu următorul cuprins:"Art. 63^1. - (1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare, Comisia de evaluare informează printr-un raport Secretariatul General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici sau, după caz, ale evaluării generale. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină referiri cu privire la: a) eficienţa, calitatea activităţii şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de către înalţii funcţionari publici; b) gradul de îndeplinire a obligaţiei de perfecţionare continuă, precum şi priorităţile în domeniul organizării şi derulării programelor de formare destinate înalţilor funcţionari publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite; c) dificultăţi obiective întâmpinate în cursul procesului de evaluare a înalţilor funcţionari publici. (3) Priorităţile în domeniul organizării şi derulării programelor de formare destinate înalţilor funcţionari publici se comunică şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."15. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64. - Înalţii funcţionari publici nemulţumiţi de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii."16. Articolul 72 se abrogă.17. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 74, cu următorul cuprins:"Art. 74. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."18. Hotărârea se completează cu patru anexe, anexele nr. 1-4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIArticolele 61, 61^1, 61^2, 62, 62^1-62^4, 63 şi 63^1 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică pentru perioada de evaluare care începe cu data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul III (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008 se face de către Comisia de evaluare prin evaluarea activităţii desfăşurate potrivit atribuţiilor stabilite conform legii, pe baza următoarelor documente: a) raportul întocmit de înaltul funcţionar public; b) referatul de evaluare întocmit de către primul-ministru pentru secretarul general al Guvernului, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către ministrul internelor şi reformei administrative, pentru funcţiile publice de prefect şi subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali; c) fişa postului înaltului funcţionar public evaluat. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi referatul prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprind următoarele elemente: a) modul şi gradul de îndeplinire a obiectivelor operaţionale stabilite de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) modul de îndeplinire a obiectivelor şi a performanţelor obţinute de structurile conduse; c) propunerile privind eficientizarea activităţii structurilor conduse, prin identificarea deficienţelor în activitate şi a modului de eliminare a acestora. (3) La referatul de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) se anexează obiectivele operaţionale pentru anul 2008.  +  Articolul IV (1) În situaţia în care există diferenţe între informaţiile cuprinse în raportul de activitate al înaltului funcţionar public şi referatul de evaluare pentru anul 2008, organizarea interviului cu înaltul funcţionar public este obligatorie şi are rolul de a furniza informaţiile necesare finalizării evaluării. (2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfăşoară anterior completării raportului de evaluare de către Comisia de evaluare. (3) Înaltul funcţionar public este convocat în faţa Comisiei de evaluare prin adresă transmisă de preşedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice unde îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o copie a referatului de evaluare. (4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcţionar public, cu aprobarea preşedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în faţa Comisiei de evaluare se face cu respectarea prevederilor alin. (3). (5) Neprezentarea înaltului funcţionar public, convocat în condiţiile alin. (3) şi, după caz, alin. (4), la interviu nu împiedică finalizarea evaluării. (6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul Comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de şedinţă, semnată de înaltul funcţionar public intervievat şi de membrii şi secretariatul Comisiei de evaluare.  +  Articolul V (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008 se face parcurgându-se următoarele etape: a) fiecare componentă a raportului de activitate se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea din punct de vedere calitativ, cantitativ şi al termenelor în care au fost realizate obiectivele; b) pentru a obţine nota acordată pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale se face media aritmetică a notelor acordate potrivit lit. a). (2) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, astfel: a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; b) între 2,01-3,50 - satisfăcător; c) între 3,51-4,50 - bine; d) între 4,51-5,00 - foarte bine.  +  Articolul VI (1) În vederea realizării evaluării performanţelor profesionale individuale pentru anul 2008, persoanele care au ocupat pe parcursul perioadei evaluate o altă funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici decât cea ocupată la momentul realizării evaluării întocmesc câte un raport distinct pentru fiecare perioadă de desfăşurare a activităţii în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pentru fiecare funcţie publică ocupată, se întocmeşte de către persoana competentă referatul de evaluare prevăzut la art. III alin. (1) lit. b), numai pentru perioada desfăşurării efective a activităţii în respectiva funcţie publică. (3) Performanţele profesionale individuale ale persoanelor care au ocupat pe parcursul perioadei evaluate o altă funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici decât cea ocupată la momentul realizării evaluării se evaluează pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), avându-se în vedere întreaga activitate ca înalt funcţionar public în cursul anului 2008. (4) Rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale realizate în condiţiile alin. (1)-(3) se stabileşte prin calcularea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare perioadă evaluată în care persoana a ocupat o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici şi transformarea acesteia în calificativ de evaluare.  +  Articolul VII (1) Evaluarea înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008 se face în perioada ianuarie - aprilie 2009. (2) Documentele prevăzute la art. III alin. (1) sunt transmise Comisiei de evaluare până la data stabilită de aceasta. Data-limită pentru comunicarea documentelor se stabileşte astfel încât să poată fi respectate prevederile alin. (1) şi se comunică fiecărei instituţii sau autorităţi publice în care îşi desfăşoară activitatea înalţi funcţionari publici. (3) Raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare pentru fiecare înalt funcţionar public se înaintează Guvernului sau primului-ministru, potrivit competenţei de numire a înaltului funcţionar public evaluat. În măsura în care aprecierile consemnate nu corespund realităţii, Guvernul sau primul-ministru pot solicita Comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat. (4) Raportul de evaluare se comunică înaltului funcţionar public evaluat şi persoanei care a întocmit referatul de evaluare imediat după finalizare sau după reanalizarea calificativului acordat, după caz, cel mai târziu la data de 31 mai 2009. (5) Înalţii funcţionari publici nemulţumiţi de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2008 se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 1.713.  +  Anexa 1 RAPORT DE ACTIVITATEA. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluăriiperformanţelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective operaţionale│Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘-----------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.3. Alte observaţii:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Comentarii suplimentare:
      Data:    Semnătura:B. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării generale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite:┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective operaţionale│Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘3. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice stabilite┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective strategice │Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘---------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acţionează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum şi priorităţile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă
  3 Respectă legea în planificarea şi gestionarea activităţilor şi resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi rezultate
  5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele şi resursele alocate
  6 Monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează şi evaluează opţiunile strategice şi în materie de politici publice, ţinând cont de impactul social, financiar, cultural şi asupra mediului pentru România, pe termen mediu
  8 Ia decizii bazate pe expertiză şi cunoştinţe aprofundate şi îşi asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize şi evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10 Îşi fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11 Aplică experienţa proprie, precum şi cunoştinţele acumulate din experienţa altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
  12 Participă activ la dezvoltarea instituţională şi la implementarea de noi metode de lucru
  13 Îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională şi etică
  14 Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesaţi şi experţi, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării şi implementării deciziilor în materie de politici publice
  5. Alte observaţii
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Comentarii suplimentare:
      Data:    Semnătura:
   +  Anexa 2 REFERAT DE EVALUAREA. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite:┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective operaţionale│Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘3. Alte observaţii:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Observaţii:
      Data:    Semnătura:------------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.B. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea generală1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite:┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective operaţionale│Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice:┌───┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.│ │ │Indicatori de│ │ ││crt│Obiective strategice │Termen-limită│ performanţă │Stadiu*1)│Comentarii*2)││ │ │ │ stabiliţi │ │ │├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤├───┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤└───┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘---------*1) Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.*2) Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.4. Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acţionează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum şi priorităţile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă
  3 Respectă legea în planificarea şi gestionarea activităţilor şi resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi rezultate
  5 Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele şi resursele alocate
  6 Monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează şi evaluează opţiunile strategice şi în materie de politici publice, ţinând cont de impactul social, financiar, cultural şi asupra mediului pentru România, pe termen mediu
  8 Ia decizii bazate pe expertiză şi cunoştinţe aprofundate şi îşi asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici pe baza unei analize şi evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10 Îşi fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11 Aplică experienţa proprie, precum şi cunoştinţele acumulate din experienţa altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
  12 Participă activ la dezvoltarea instituţională şi la implementarea de noi metode de lucru
  13 Îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională şi etică
  14 Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesaţi şi experţi, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării şi implementării deciziilor în materie de politici publice
  5. Alte observaţii
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Comentarii suplimentare:
      Data:    Semnătura:
   +  Anexa 3 RAPORT DE EVALUAREA. Formular standard pentru Raportul de evaluare aperformanţelor profesionale individuale1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale:a). Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale
  Nr. crt Obiective operaţionale, termene-limită şi indicatori de performanţă Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Comentarii în sprijinul notei acordate
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  b) Nota finală
  3. Alte observaţii
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Observaţii suplimentare ale Comisiei de evaluare:
      Data:    Semnăturile membrilor Comisiei de evaluare:B. Formular standard pentru evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici1. Date generale:
  ● Numele înaltului funcţionar public evaluat ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată ........................................................................ ● Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ........................................................................ ● Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ........................................................................ ● Data, nota şi calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................ ● Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 61 alin. (1) lit. b) din HG nr. 341/2007, cu completările ulterioare ........................................................................
  2. Evaluare: a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor operaţionale stabilite:
  Nr. crt Obiective operaţionale, termene-limită şi indicatori de performanţă Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Comentarii în sprijinul notei acordate
  b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor strategice stabilite:
  Nr. crt Obiective strategice, termene-limită şi indicatori de performanţă Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Comentarii în sprijinul notei acordate
  c) Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă:
  Nr. crt. Criteriu Notă Comentarii în sprijinul notei acordate
  1 Acţionează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum şi priorităţile Guvernului
  2 Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă
  3 Respectă legea în planificarea şi gestionarea activităţilor şi resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4 Motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi rezultate
  5 Îşi organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele şi resursele alocate
  6 Monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7 Elaborează şi evaluează opţiunile strategice şi în materie de politici publice, ţinând cont de impactul social, financiar, cultural şi asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8 Ia decizii bazate pe expertiză şi cunoştinţe aprofundate şi îşi asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9 Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize şi evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10 Îşi fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11 Aplică experienţa proprie, precum şi cunoştinţele acumulate din experienţa altora; se bazează pe idei noi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
  12 Participă activ la dezvoltarea instituţională şi la implementarea de noi metode de lucru
  13 Îşi asumă şi demonstrează responsabilitate personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate; este un exemplu personal de conduită profesională şi etică
  14 Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15 Comunică în mod proactiv cu factorii interesaţi şi experţi, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării şi implementării deciziilor în materie de politici publice
  b) Nota finală
  3. Alte observaţii
  Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
  Observaţii suplimentare ale Comisiei de evaluare:
      Data:    Semnăturile membrilor Comisiei de evaluare:
   +  Anexa 4
  Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ....................................................................... .......................................................................
                           FIŞA POSTULUI                          Nr. .......
  Informaţii generale privind postul: 1. Denumirea postului ................................................. 2. Nivelul postului ................................................... 3. Scopul principal al postului ....................................... Condiţii specifice pentru ocuparea postului*1): 1. Studii de specialitate ............................................. 2. Perfecţionări (specializări) ....................................... 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ....................................................................... ....................................................................... 4. Limbi străine*2) (necesitate şi nivel*3) de cunoaştere) ....................................................................... 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ....................................................................... 6. Cerinţe specifice*4) ............................................. 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ................................................ Atribuţiile postului*5): 1. ..................................................................... 2. ..................................................................... 3. ..................................................................... 4. ..................................................................... 5. ..................................................................... 6. ..................................................................... 7. ..................................................................... 8. ..................................................................... 9. ..................................................................... 10. ....................................................................
  -----------*1) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.*2) Dacă este cazul.*3) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".*4) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.*5) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
  Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumire ............................................................ 2. Vechimea în specialitate necesară ................................... Sfera relaţională a titularului postului: 1. Sfera relaţională internă: a) relaţii ierarhice: - subordonat faţă de ................................................... - superior pentru ...................................................... b) relaţii funcţionale: ................................................ c) relaţii de control: ................................................. d) relaţii de reprezentare: ............................................ 2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: ................................ b) cu organizaţii internaţionale: ...................................... c) cu persoane juridice private: ....................................... 3. Limite de competenţă*6) ............................................. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă ................................
  Întocmit de*7): 1. Numele şi prenumele ................................................. 2. Funcţia publică ..................................................... 3. Semnătura ........................................................... 4. Data întocmirii ..................................................... Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele ................................................. 2. Semnătura ........................................................... 3. Data ................................................................
  --------------*6) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.*7) Se întocmeşte de către primul-ministru sau de persoana desemnată de acesta, pentru secretarul general şi secretarul general adjunct al Guvernului, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către ministrul internelor şi reformei administrative, pentru funcţiile publice de prefect şi subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali.------------