LEGE nr. 306 din 24 decembrie 2008privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 24 decembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2008, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2009, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale aplicabile în implementarea programului "Facilitatea de tranziţie pentru România", prevăzut în Decizia Comisiei Europene C(2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007;2. înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitatea de donator de asistenţă tehnică;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008;6. aprobarea plăţii costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA);7. reglementări privind asigurarea resurselor financiare necesare susţinerii sistemului pensiilor de stat;8. reglementarea unor măsuri privind creşterea finanţării de la bugetul de stat a reabilitării termice a locuinţelor şi clădirilor administraţiei publice centrale şi locale;9. măsuri privind reducerea taxelor pentru înregistrarea de mărci şi brevete pentru invenţii;10. măsuri pentru simplificarea procedurilor privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;11. asigurarea capitalizării Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în vederea activizării şi extinderii instrumentelor de sprijin al producţiei;12. majorarea capitalului CEC Bank în scopul finanţării proiectelor întreprinderilor mici şi mijlocii;13. capitalizarea Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii;14. reglementări privind unele măsuri financiar-fiscale şi bugetare, cu excepţia domeniilor reglementate prin lege organică.II. Amenajarea teritoriului, infrastructură şi transporturi:1. măsuri privind reorganizarea activităţii de construcţie şi întreţinere a infrastructurii de transport rutier prin înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi a Companiei Naţionale de Drumuri;2. modificarea şi completarea legislaţiei privind măsurile prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local;3. modificarea şi completarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie privind infrastructura de transport;4. organizarea şi exercitarea profesiei de geodez;5. modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;6. modificarea şi completarea legislaţiei privind achiziţiile publice, cu excepţia domeniilor reglementate prin lege organică.III. Justiţie:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002;3. reglementări privind cetăţenia, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 5 din Constituţia României, republicată.IV. Administraţie publică:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările ulterioare;6. reglementări privind reorganizarea unor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate;7. reglementări privind descentralizarea financiară a administraţiei publice.V. Sănătate:1. măsuri privind compensarea în proporţie de minimum 90% din preţul de referinţă al medicamentelor pentru pensionari şi persoane cu venituri mici;2. reglementarea asigurării de medicamente gratuite pentru copii, elevi, studenţi, gravide şi lăuze;3. măsuri privind stimularea deschiderii de farmacii şi puncte farmaceutice în mediul rural;4. reglementări privind vaccinarea antigripală gratuită a copiilor, pensionarilor şi a persoanelor cu risc sau din zone izolate;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001;6. reglementări privind reforma în domeniul sănătăţii, cu excepţia domeniilor reglementate prin lege organică;7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;8. măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare.VI. Cultură:1. modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006;2. modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare;5. modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;6. aprobarea Programului naţional multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României.VII. Salarizare:1. reglementări privind creşterile salariale în sectorul bugetar în anul 2009;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea unor acte normative privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti.VIII. Tineret şi sport:- modificarea şi completarea Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare.IX. Agricultură:1. reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură;2. modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 168/2008;4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare.X. Turism:- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.XI. Educaţie:- reglementări în domeniul educaţiei şi cercetării, cu excepţia domeniilor reglementate prin lege organică.XII. Mediu:- stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.XIII. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2009. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 decembrie 2008.Nr. 306.----