ORDIN nr. 13 din 19 decembrie 2008pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 18 şi 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar -fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene.---------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică: a) băncilor, persoane juridice române; b) organizaţiilor cooperatiste de credit; c) instituţiilor emitente de monedă electronică; d) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ; e) băncilor de credit ipotecar; f) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit. (2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene se aplică şi instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor titlului I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, precum şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, referirile la instituţiile de credit se vor citi şi ca referiri la instituţiile financiare nebancare sau Fond, dacă din context nu rezultă contrariul, iar referirile la instituţii se vor citi ca referiri la instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau Fond, după caz. (4) Subunităţile fără personalitate juridică (sucursale şi alte sedii secundare) cu sediul în România, care aparţin unor instituţii cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile (sucursale şi alte sedii secundare) cu sediul în străinătate, care aparţin unor instituţii cu sediul în România, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.  +  Articolul 3Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii instituţiei pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene.  +  Articolul 4 (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii. (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 (în calitate de societăţi-mamă).  +  Articolul 5Referirile din alte acte normative la provizioanele constituite de instituţiile prevăzute la art. 2 ca ajustări pentru depreciere se vor citi ca referiri la ajustările pentru depreciere.  +  Articolul 6Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 229 şi, respectiv, art. 226 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, a celor prevăzute de cap. VII din titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, sau a sancţiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 8Banca Naţională a României, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizează permanent Reglementările contabile conforme cu directivele europene, în funcţie de reglementările ce se adoptă pe parcurs şi, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, le supune avizării Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea aplicării lor.  +  Articolul 9 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), instituţiile financiare nebancare vor aplica prevederile pct. 321 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene cel târziu începând cu data de 31 martie 2009, perioadă în care vor proceda la adaptarea corespunzătoare a sistemelor informatice.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 şi 1.182 bis din 28 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 19 decembrie 2008.Nr. 13.  +  Anexa REGLEMENTĂRI CONTABILECONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, APLICABILEINSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARENEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTAREA DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR  +  Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.2. Prezentele reglementări transpun: a) prevederile aplicabile instituţiilor menţionate la pct. 4, prevăzute de Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare*1);---------*1) Directiva a IV-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 193 din 18 iulie 1983;- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt Stat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 395 din 30 decembrie 1989;- Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;- Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 120 din 15 mai 2003;- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale băncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societăţilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006;- Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 157 din 9 iunie 2006. b) Directiva Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare (86/635/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare*2);--------*2) Directiva 86/635/CEE a fost modificată şi completată prin următoarele directive:- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE şi a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale băncilor şi altor instituţii financiare şi Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale şi consolidate ale societăţilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006. c) Directiva 89/117/CEE din 13 februarie 1989 privind obligaţiile referitoare la publicarea documentelor contabile de către sucursalele stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare având sediul în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 44 din 16 februarie 1989.3. În situaţia instituţiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".  +  Capitolul 2 ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE4. (1) Prezentele reglementări se aplică: a) băncilor, persoane juridice române; b) organizaţiilor cooperatiste de credit; c) instituţiilor emitente de monedă electronică; d) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ; e) băncilor de credit ipotecar; f) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine denumite în continuare instituţii de credit. (2) Prezentele reglementări se aplică instituţiilor de credit din momentul în care acestea sunt autorizate să funcţioneze de către Banca Naţională a României. (3) Prezentele reglementări se aplică şi instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Titlului I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, precum şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cuprinsul prezentelor reglementări, referirile la instituţiile de credit se vor citi şi ca referiri la instituţiile financiare nebancare sau Fond, dacă din context nu rezultă contrariul, iar referirile la "instituţii" se vor citi ca referiri la instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau Fond, după caz.5. (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. (2) Pentru necesităţile proprii de informare, instituţiile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi/sau a situaţiilor financiare anuale consolidate şi într-o monedă străină (valută). (3) Cursul utilizat pentru conversia în monedă străină (valută) a situaţiilor financiare anuale şi/sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite în monedă naţională, este cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară a exerciţiului financiar în cauză. Acest curs se prezintă în notele explicative.  +  Capitolul 3 PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE6. (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:- bilanţ,- cont de profit şi pierdere,- situaţia modificărilor capitalurilor proprii,- situaţia fluxurilor de trezorerie,- notele explicative. (2) Fondul întocmeşte situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:- bilanţ,- cont de profit şi pierdere,- notele explicative. (3) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar.7. Structura situaţiilor financiare anuale întocmite de Fond este cea prevăzută la Capitolul 10 din prezentele reglementări.8. Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia să întocmească atât situaţii financiare anuale care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară cât şi situaţii financiare anuale care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, privită ca o singură entitate.9. În situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit, referirile la "acţiuni" din prezentele reglementări se vor citi ca referiri la părţile sociale ale respectivelor instituţii de credit.10. Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.11. Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii şi fluxurilor de trezorerie ale instituţiei.12. Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul prevederilor pct. 11 trebuie prezentate informaţii suplimentare.13. Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedeşte contrară obligaţiei prevăzute la pct. 11 trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul prevederilor pct. 11. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.14. Autorităţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.15. Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu prezentele reglementări.16. (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea instituţiei, fără a întocmi situaţii financiare. (2) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin instituţiilor, persoane juridice române, se include în situaţiile financiare ale instituţiei, persoană juridică română, şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.17. Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o.18. În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, elementele prevăzute la pct. 22 şi 61 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se autorizează cu condiţia ca formatele să fie respectate. Se pot adăuga noi elemente numai în cazul în care conţinutul acestora nu este acoperit de nici unul dintre elementele prevăzute de formate.19. (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere, din situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi din situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. (2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, valoarea pentru exerciţiul financiar precedent trebuie să fie ajustată. Absenţa comparabilităţii şi orice ajustare trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.20. Un element de bilanţ, din contul de profit şi pierdere şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. 19.(1).  +  Secţiunea a 2-a FORMATUL BILANŢULUI21. (1) Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale instituţiei la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege. (2) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate. (3) În înţelesul prezentelor reglementări: a) un activ reprezintă o resursă controlată de către o instituţie ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru instituţie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil; b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a instituţiei ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice; c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei instituţii după deducerea tuturor datoriilor sale.22. Formatul bilanţului este următorul:Activ1. Casa, disponibilităţi la bănci centrale2. Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale:(a) efecte publice şi valori asimilate(b) alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale3. Creanţe asupra instituţiilor de credit:(a) la vedere(b) alte creanţe4. Creanţe asupra clientelei5. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix:(a) emise de organisme publice;(b) emise de alţi emitenţi, din care:- obligaţiuni proprii6. Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil7. Participaţii, din care:- participaţii la instituţiile de credit8. Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care:- părţi în cadrul instituţiilor de credit9. Imobilizări necorporale, din care:- cheltuieli de constituire- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros10. Imobilizări corporale, din care:- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii11. Capital subscris nevărsat12. Alte active13. Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajateTotal activPasiv1. Datorii privind instituţiile de credit:(a) la vedere(b) la termen2. Datorii privind clientela:(a) depozite, din care:- la vedere- la termen(b) alte datorii, din care:- la vedere- la termen3. Datorii constituite prin titluri:(a) titluri de piaţă interbancară, obligaţiuni, titluri de creanţă negociabile în circulaţie(b) alte titluri4. Alte pasive5. Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate6. Provizioane:(a) provizioane pentru pensii şi obligaţii similare(b) provizioane pentru impozite(c) alte provizioane7. Datorii subordonate8. Capital social subscris9. Prime de capital10. Rezerve11. Rezerve din reevaluare12. Acţiuni proprii13. Rezultatul reportat14. Rezultatul exerciţiului financiar15. Repartizarea profituluiTotal pasivElemente în afara bilanţului1. Datorii contingente, din care:- acceptări şi andosări- garanţii şi active gajate2. Angajamente, din care:- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare23. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată fie în cadrul elementului la care apare, fie în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.24. Acţiunile deţinute la entităţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.25. Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. Câştigurile sau pierderile legate de cumpărarea, vânzarea, emiterea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale instituţiei nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii.26. Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţională, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".27. În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţeleg drepturile în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activităţile instituţiei. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.28. (1) Valorile următoarelor elemente trebuie să fie prezentate în notele explicative, pentru fiecare din elementele 2 - 5 din Activ: a) creanţele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societăţilor legate; b) creanţe (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societăţilor în care instituţia are un interes de participare. (2) Valorile următoarelor elemente trebuie să fie prezentate în notele explicative, pentru fiecare din elementele 1, 2, 3 şi 7 din Pasiv: a) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) faţă de societăţile legate; b) datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societăţilor în care instituţia are un interes de participare.29. (1) Activele subordonate trebuie prezentate, cu detalierea celor semnificative, în notele explicative. (2) În acest scop, activele (reprezentate sau nu prin titluri) sunt subordonate dacă, în cazul lichidării sau al falimentului, vor fi rambursate numai după satisfacerea celorlalţi creditori.30. Activele gajate sau date în garanţie, cu excepţia numerarului, sunt menţinute în toate cazurile în bilanţul instituţiei, iar activele primite în gaj sau garanţie, cu excepţia numerarului, nu figurează în bilanţul instituţiei, chiar dacă se referă la angajamente proprii sau în contul terţilor.31. Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.32. Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care se referă la un exerciţiu ulterior, precum şi veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, nu sunt încasate până la expirarea acestuia, se prezintă la elementul de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate". Atunci când orice valoare prezentată în cadrul elementului de Activ "Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate" este semnificativă, în notele explicative trebuie prezentate particularităţile fiecărei categorii de cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora.33. Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.34. Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustări provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere deschise în cadrul claselor 1 - 4 din Planul de conturi, prevăzut la Cap. 8 din prezentele reglementări, şi care diminuează în bilanţ valoarea activelor aferente), în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.35. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.36. Provizioanele prevăzute la pct. 35 sunt înregistrate în conturile corespunzătoare deschise în cadrul clasei 5 din Planul de conturi şi sunt prezentate ca atare în bilanţul instituţiei.37. Provizioanele prevăzute la pct. 35 nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.38. Aceste provizioane nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.39. Provizioanele prezentate în bilanţ la postul 6.(c) din Pasiv "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.40. Veniturile de încasat înainte de data încheierii exerciţiului, dar care se referă la un exerciţiu financiar ulterior, precum şi cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, urmează a fi plătite după expirarea acestuia, se vor prezenta la elementul de Pasiv "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate". Atunci când orice valoare prezentată în cadrul elementului de Pasiv "Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate" este semnificativă, în notele explicative trebuie prezentate particularităţile fiecărei categorii de venituri înregistrate în avans şi datorii angajate, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestora.41. (1) În situaţia în care un credit a fost acordat de un sindicat sau un consorţiu ce grupează mai multe instituţii, fiecare instituţie care face parte din consorţiu sau sindicat prezintă doar acea parte din credit pe care aceasta a finanţat-o. (2) În cazul unui credit consorţial, aşa cum este prezentat la alin. (1), dacă valoarea fondurilor garantate de o instituţie depăşeşte suma pe care aceasta a finanţat-o, garanţia suplimentară trebuie prezentată ca datorie contingentă (la elementul 1 în afara bilanţului, rândul 2).42. (1) Fondurile pe care o instituţie le administrează în nume propriu dar în contul unei terţe părţi trebuie să fie prezentate în bilanţ dacă instituţia achiziţionează titlul legal pentru activele respective. Valoarea totală a unor asemenea active şi datorii trebuie să fie prezentată separat, sau în notele explicative, detaliată conform diferitelor elemente de Activ şi Pasiv. (2) Activele achiziţionate în numele şi în contul unei terţe părţi nu trebuie să fie prezentate în bilanţ.43. Sunt considerate ca fiind la vedere, numai sumele care pot fi retrase în orice moment fără preaviz sau sumele pentru care s-a convenit o scadenţă sau un preaviz de 24 de ore sau de o zi bancară.44. (1) Operaţiunile de vânzare şi răscumpărare reprezintă tranzacţii ce implică transferul de către o instituţie sau un client ("cedentul") către o altă instituţie sau client ("cesionarul") de active, de exemplu, titluri, efecte de comerţ sau valori mobiliare, în condiţiile unui acord potrivit căruia aceleaşi active vor fi ulterior retrocedate cedentului la un preţ stabilit. (2) Dacă cesionarul se angajează să retrocedeze elementele de activ la o dată determinată sau care va fi determinată de cedent, respectiva tranzacţie reprezintă o operaţiune de pensiune. (3) Dacă însă cesionarul nu are decât dreptul de a retroceda elementele de activ la preţul de cesiune sau un alt preţ convenit dinainte, la o dată determinată sau care va fi determinată, respectiva tranzacţie reprezintă o vânzare cu posibilitate de răscumpărare. (4) În cazul operaţiunilor de pensiune, menţionate la alin. (2), elementele de activ cedate continuă să figureze în bilanţul cedentului; preţul de cesiune încasat de cedent va figura ca datorie faţă de cesionar. În plus, valoarea elementelor de activ cedate va fi prezentată într-o notă explicativă de către cedent. Cesionarul nu va prezenta elementele de activ achiziţionate în bilanţul propriu; preţul de achiziţie plătit de cesionar va figura drept creanţă asupra cedentului. (5) În cazul operaţiunilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, menţionate la alin. (3), cedentul nu prezintă în bilanţul propriu elementele de activ cedate; acestea vor fi înscrise în activul cesionarului. Cedentul va înregistra în cadrul elementului 2 din afara bilanţului, o valoare egală cu preţul convenit în caz de răscumpărare. (6) Operaţiunile de schimb la termen, opţiunile, tranzacţiile ce implică emisiunea de titluri de datorie, în care emitentul se angajează să răscumpere parţial sau integral emisiunea înainte de scadenţă, precum şi orice alte operaţiuni similare, nu constituie operaţiuni de vânzare şi răscumpărare în sensul prezentelor reglementări.  +  Secţiunea a 3-a PREVEDERI REFERITOARE LA UNELE ELEMENTE DIN BILANŢActiv: Elementul 1 - Casa, disponibilităţi la bănci centrale45. Acest element cuprinde: a) numerarul aflat în casieria instituţiei, bancnote şi monede româneşti şi străine care au curs legal; b) numerar aflat în ATM-uri şi ASV-uri; c) cecuri de călătorie cumpărate şi neremise spre încasare emitenţilor; d) soldurile conturilor de disponibilităţi la băncile centrale şi instituţiile de emisiune din România şi/sau din ţările unde instituţia de credit este implantată. Aceste solduri trebuie să fie disponibile cu uşurinţă în orice moment. Celelalte creanţe privind aceste instituţii trebuie prezentate la "Creanţe asupra instituţiilor de credit" (elementul 3 din Activ).Activ: Elementul 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale46. (1) Acest element cuprinde, la punctul (a), certificatele de trezorerie şi titlurile de creanţă asupra organismelor publice emise în România, precum şi instrumente de aceeaşi natură emise în străinătate, în situaţiile în care sunt acceptate pentru refinanţare de banca centrală a ţării sau ţărilor în care este implantată instituţia. Acele titluri de creanţă emise de organismele publice care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, trebuie prezentate la sub-elementul 5(a) din Activ. (2) Acest element cuprinde, la punctul (b), alte titluri acceptate pentru refinanţare la bănci centrale, respectiv titlurile deţinute în portofoliu, care au fost achiziţionate de la instituţii sau de la clientelă, în cazul în care sunt acceptate, conform legislaţiei naţionale, pentru refinanţare de banca centrală a ţării sau ţărilor în care este implantată instituţia.Activ: Elementul 3 - Creanţe asupra instituţiilor de credit47. (1) Prin creanţe asupra instituţiilor de credit se înţeleg toate creanţele ce rezultă din tranzacţii bancare, deţinute de către instituţia care întocmeşte situaţiile financiare, asupra instituţiilor de credit naţionale sau străine, indiferent de destinaţia acestora. Nu sunt incluse în acest element creanţele reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie prezentate la elementul 5 din Activ. (2) În sensul alin. (1), prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care corespunde definiţiei instituţiei de credit prevăzută la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, băncile centrale şi organizaţiile bancare oficiale naţionale şi internaţionale. Creanţele asupra entităţilor care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi prezentate la elementul 4 din Activ.Activ: Elementul 4 - Creanţe asupra clientelei48. Prin creanţe asupra clientelei se înţeleg toate elementele de activ care reprezintă creanţe asupra clienţilor naţionali sau străini, alţii decât instituţiile de credit, oricare ar fi denumirea lor, cu excepţia creanţelor reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie să figureze la elementul 5 din Activ.Activ: Elementul 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix49. (1) Acest post cuprinde obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix negociabile, emise de instituţiile de credit, de alte societăţi sau de organisme publice. Totuşi, obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix emise de organismele publice vor fi incluse în acest post numai dacă nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi prezentate la elementul 2 din Activ. (2) Sunt asimilate obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix titlurile a căror dobândă variază în funcţie de unii parametrii determinaţi, cum ar fi rata dobânzii de pe piaţa interbancară sau de pe piaţa europeană. (3) Numai obligaţiunile proprii răscumpărate şi negociabile pot fi incluse în sub-elementul 5 (b).Pasiv: Elementul 1 - Datorii privind instituţiile de credit50. (1) Prin datorii privind instituţiile de credit se înţeleg toate datoriile ce rezultă din tranzacţii bancare, ale instituţiei care întocmeşte situaţiile financiare, faţă de instituţiile de credit naţionale sau străine, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest post datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv şi nici datoriile reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie să fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv. (2) În sensul alin. (1), prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care corespunde definiţiei instituţiei de credit prevăzută la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, băncile centrale şi organizaţiile bancare oficiale naţionale şi internaţionale.Pasiv: Elementul 2 - Datorii privind clientela51. (1) Datoriile privind clientela cuprind sumele datorate clientelei, alta decât instituţiile de credit în sensul pct. 50, oricare ar fi denumirea lor. Nu sunt incluse în acest element datoriile subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv şi nici datoriile reprezentate prin obligaţiuni sau orice alt titlu, care trebuie să fie prezentate la elementul 3 sau 7 din Pasiv. (2) Prin depozite se înţeleg exclusiv depozitele care îndeplinesc condiţiile cerute în acest scop de prevederile legale în vigoare. (3) În acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile.Pasiv: Elementul 3 - Datorii constituite prin titluri52. (1) Acest element cuprinde atât obligaţiunile şi datoriile pentru care au fost emise certificate negociabile, în special certificatele de depozit care sunt titluri negociabile, titlurile de piaţă interbancară şi titlurile de creanţe negociabile, obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix, cât şi datoriile care rezultă din acceptări proprii şi bilete la ordin în circulaţie, cu excepţia datoriilor subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din Pasiv. (2) Prin acceptări proprii se înţeleg exclusiv acceptările care sunt emise de instituţie pentru propria refinanţare şi în care aceasta figurează ca prim debitor (tras).Pasiv: Elementul 7 - Datorii subordonate53. În acest element se înregistrează fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din împrumuturi subordonate, a căror rambursare, în caz de lichidare a instituţiei, nu este posibilă, decât după plata celorlalţi creanţieri.Pasiv: Elementul 8 - Capital social subscris54. Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de denumirea lor, care, în funcţie de forma juridică a instituţiei respective, sunt privite, în conformitate cu legislaţia naţională, ca fiind părţi subscrise de către acţionari sau asociaţi.Pasiv: Postul 10 - Rezerve55. (1) Acest element cuprinde rezervele legale, rezervele pentru riscuri bancare, rezervele statutare sau contractuale şi alte rezerve, cu excepţia rezervelor din reevaluare care trebuie prezentate la elementul 11 din Pasiv. (2) Băncile pentru economisire şi creditare în domeniul locativ înregistrează fondul special constituit în conformitate cu prevederile art. 306 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct.Elemente în afara bilanţului: 1 - Datorii contingente56. (1) Acest element cuprinde toate tranzacţiile prin care instituţia a garantat obligaţiile unei terţe părţi. (2) În notele explicative trebuie prezentate natura şi valoarea oricărui tip de angajament de garanţie, care este semnificativ în raport cu ansamblul activităţii instituţiei. (3) Angajamentele reprezentând andosări de efecte rescontate, precum şi acceptările (altele decât cele proprii) se includ la acest element. (4) Garanţiile şi activele gajate cuprind toate garanţiile asumate şi activele date în garanţie în contul unei terţe părţi, în special cauţiunile şi acreditivele irevocabile. (5) Acest element cuprinde numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros. Angajamentele revocabile nu se înregistrează în conturile de angajamente date din afara bilanţului, dar pot fi reflectate în conturile de evidenţă din afara bilanţului.Elemente în afara bilanţului: 2 - Angajamente57. (1) Acest element cuprinde toate angajamentele irevocabile care ar putea da naştere unui risc. (2) În notele explicative trebuie prezentate natura şi valoarea oricărui tip de angajament, care este semnificativ în raport cu ansamblul activităţii instituţiei. (3) Angajamentele rezultate din tranzacţii de vânzare cu posibilitate de răscumpărare cuprind angajamentele asumate de către o instituţie în cadrul tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, pe baza unor contracte ferme de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, în înţelesul pct. 44.(3). (4) Prevederile pct. 56.(5) se aplică şi acestui element.  +  Secţiunea a 4-a FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE58. Contul de profit şi pierdere cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).59. (1) Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. (2) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.60. (1) Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. (2) În categoria cheltuielilor se includ valorile plătite sau de plătit în nume propriu din activităţi curente, cât şi pierderile din orice alte surse. (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a instituţiei. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.61. Formatul contului de profit şi pierdere este următorul:1. Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix2. Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate3. Venituri privind titlurile(a) Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil(b) Venituri din participaţii(c) Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate4. Venituri din comisioane5. Cheltuieli cu comisioane6. Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare7. Alte venituri din exploatare8. Cheltuieli administrative generale(a) Cheltuieli cu personalul, din care:- Salarii- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:- cheltuieli aferente pensiilor(b) Alte cheltuieli administrative9. Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale10. Alte cheltuieli de exploatare11. Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente12. Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente13. Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate14. Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate15. Rezultatul activităţii curente16. Venituri extraordinare17. Cheltuieli extraordinare18. Rezultatul activităţii extraordinare19. Impozitul pe profit20. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus21. Rezultatul exerciţiului financiar62. (1) Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale instituţiei trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" şi "Cheltuieli extraordinare". (2) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activităţile curente ale instituţiei şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin activităţi curente se înţeleg orice activităţi desfăşurate de o instituţie, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum şi activităţile conexe în care aceasta se angajează şi care sunt o continuare a primelor activităţi menţionate, incidente acestora sau care rezultă din acestea. (4) Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile curente ale instituţiei, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau a tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de instituţie, decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. (5) Exemple de evenimente sau tranzacţii ce dau naştere, în general, la elemente extraordinare sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural. (6) Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. Aceeaşi prevedere se aplică veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar.63. Instituţiile trebuie să prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afectează "Rezultatul activităţii curente" şi "Rezultatul activităţii extraordinare".  +  Secţiunea a 5-a PREVEDERI REFERITOARE LA UNELE ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREElementul 1 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate64. Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancară, incluzând: a) veniturile realizate provenind din elementele înscrise la poziţiile 1-5 şi 12 din Activul bilanţului, oricum ar fi calculate. Asemenea venituri trebuie să includă şi veniturile generate de eşalonarea discountului pentru activele achiziţionate la o valoare mai mică decât suma plătibilă la scadenţă, precum şi pentru datoriile contractate la o valoare mai mare decât valoarea rambursabilă la scadenţă; b) veniturile rezultate din operaţiunile la termen acoperite, eşalonate pe durata efectivă a operaţiunii şi care au caracter de dobândă; c) taxe şi comisioane de primit, cu caracter de dobândă şi calculate în funcţie de durata sau la valoarea creanţei sau a angajamentului dat.Elementul 2 - Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate65. Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancară, incluzând: a) cheltuielile provenind din elementele înscrise la poziţiile 1-4 şi 7 din Pasivul bilanţului, oricum ar fi calculate. Asemenea cheltuieli trebuie să includă şi cheltuielile generate de eşalonarea primei pentru activele achiziţionate la o valoare mai mare decât suma plătibilă la scadenţă, precum şi pentru datoriile contractate la o valoare mai mică decât valoarea rambursabilă la scadenţă; b) cheltuielile rezultate din operaţiunile la termen acoperite, eşalonate pe durata efectivă a operaţiunii şi care au caracter de dobândă; c) taxe şi comisioane de plătit, cu caracter de dobândă şi calculate în funcţie de durata sau valoarea datoriei sau a angajamentului primit.Elementul 3 - Venituri privind titlurile66. Acest element cuprinde dividendele şi alte venituri aferente acţiunilor, participaţiilor şi părţilor în societăţile legate. Venitul din acţiuni în societăţi de investiţii trebuie, de asemenea, inclus la acest element.Elementele 4 - Venituri din comisioane şi 5 - Cheltuieli cu comisioane67. Fără a prejudicia prevederile pct. 64 şi 65, veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate terţelor părţi, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor prestate de terţe părţi, în special:- comisioane pentru garanţii, administrarea creditelor în contul altor creditori şi pentru tranzacţiile cu titluri în contul unor terţe părţi;- comisioane pentru plata operaţiunilor comerciale şi alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor şi comisioane pentru păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor;- comisioane percepute pentru operaţiunile de schimb şi pentru vânzarea şi cumpărarea de monede sau metale preţioase în contul unor terţe părţi;- comisioane percepute în calitate de intermediar pentru operaţiuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigurări.Elementul 6 - Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare68. Acest element cuprinde: a) rezultatul net din tranzacţii cu titluri care nu au caracter de imobilizări financiare, şi corecţiile şi reluările din corecţii asupra valorilor acestor titluri; b) rezultatul net din operaţiunile de schimb, fără a prejudicia pct. 64 b) şi 65 b); c) rezultatul net din alte operaţiuni de vânzare-cumpărare care implică instrumente financiare, inclusiv metale preţioase.Elementele 11 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente şi 12 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente69. (1) Aceste elemente cuprind:- cheltuieli pentru corecţii asupra valorii creanţelor prezentate la elementele 3 şi 4 din Activul bilanţului, precum şi venituri din recuperări de creanţe trecute anterior pe pierderi şi din reluări din corecţii asupra valorilor respective;- cheltuieli pentru corecţii asupra elementelor din afara bilanţului prezentate la elementele în afara bilanţului 1 şi 2 şi reluări din corecţii asupra valorii provizioanelor constituite anterior. (2) Corecţiile de valoare pentru creanţele privind instituţiile de credit, clientela, societăţile cu care instituţia are o legătură de participaţie şi societăţile legate, se vor prezenta în notele la situaţiile financiare în cazul în care sunt semnificative.Elementele 13 - Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate şi 14 - Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate70. (1) Aceste elemente cuprind:- cheltuieli pentru corecţiile asupra valorilor elementelor 5 - 8 din Activ;- reluări din corecţii efectuate anterior asupra elementelor respective, în măsura în care cheltuielile şi veniturile se referă la titluri înregistrate ca imobilizări financiare, participaţii şi părţi în societăţile comerciale legate. (2) Corecţiile de valoare privind aceste valori mobiliare, participaţii şi părţi în societăţile legate sunt prezentate separat în notele la situaţiile financiare, în măsura în care acestea sunt semnificative.  +  Secţiunea a 6-a PRINCIPII CONTABILE GENERALE71. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.72. Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că instituţia îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că instituţia îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii unei instituţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia instituţia nu îşi mai poate continua activitatea.73. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.74. Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă, şi în special: a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.75. Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.76. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.77. Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentele reglementări.78. Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentele reglementări. Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale instituţiei faţă de acelaşi operator economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.79. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.80. Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt indicate cu litere mici pot fi combinate dacă: a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înţelesul prevederilor pct. 11; sau b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.81. Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.  +  Secţiunea a 7-a REGULI DE EVALUAREReguli generale de evaluare82. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile pct. 121-126 din prezentele reglementări.83. (1) La data intrării în cadrul instituţiei, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în cadrul instituţiei; c) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit. (2) În cazul menţionat la lit. c), valoarea justă se substituie costului de achiziţie. (3) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. (4) În cazul titlurilor de tranzacţie, costul de achiziţie nu include costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri, aceste costuri fiind înregistrate în conturile de cheltuieli corespunzătoare. (5) În cazul celorlalte categorii de titluri, costul de achiziţie include şi costurile de tranzacţionare direct atribuibile achiziţiei de titluri. (6) Pentru titlurile cu venit fix clasificate în categoria titlurilor de plasament sau a titlurilor de investiţii, creanţele din dobânzile calculate pentru perioada scursă de la emisiunea acestora şi până în momentul achiziţiei (cuponul scurs) pot fi înregistrate în conturile de titluri sau în conturile de creanţe ataşate corespunzătoare. În acest ultim caz, diferenţa dintre valoarea de achiziţie şi cuponul scurs este înregistrată în conturile de titluri corespunzătoare.84. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.85. (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. (3) În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt doar indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie. (4) Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise;- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;- costurile de desfacere.86. (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative. (2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.87. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.88. (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. (2) În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, dacă prin prezentele reglementări nu se prevede altfel, se vor avea în vedere, printre altele: a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.89. La data ieşirii din cadrul instituţiei sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.Imobilizări90. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 91 şi 92. (2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de numerar către instituţie. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale instituţiei.91. (1) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică se efectuează în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilă a acestora. Valoarea contabilă a acestor active este valoarea care este prezentată în bilanţ, fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând: a) perioada pe parcursul căreia unitatea estimează că activul va fi disponibil pentru utilizare de către instituţie; sau b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de instituţie prin folosirea activului respectiv.92. (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului. (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă. (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.93. Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.94. (1) Activele incluse la elementele 9 şi 10 din Activul formatului de bilanţ, trebuie să fie evaluate întotdeauna ca imobilizări. (2) Activele incluse în alte elemente (posturi) din bilanţ trebuie să fie evaluate ca imobilizări atunci când sunt destinate să fie folosite în mod durabil în activitatea instituţiei. (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare, rezultat în urma reevaluării imobilizărilor corporale, poate fi transferat direct în rezultatul reportat, atunci când acest surplus este realizat.Imobilizări necorporale95. (1) Imobilizările necorporale reprezintă active identificabile, nemonetare, fără suport material, deţinute pentru furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor ori pentru scopuri administrative. (2) Imobilizările necorporale cuprind: fondul comercial, cheltuieli de constituire, alte imobilizări necorporale, avansuri pentru imobilizări necorporale şi imobilizări necorporale în curs.96. Imobilizările necorporale trebuie recunoscute în bilanţ dacă se estimează că vor genera beneficii economice pentru instituţie şi costul acestora poate fi evaluat în mod credibil.97. (1) Fondul comercial apare, de regulă, în urma combinărilor de întreprinderi şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate. (2) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani; b) totuşi, instituţiile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.98. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei instituţii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii instituţiei).99. (1) O instituţie poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.100. Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.101. În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de instituţie, programele informatice create sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.102. (1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. (2) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. (3) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o. (4) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. (5) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.103. (1) În cadrul avansurilor se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. (2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.104. Un element de natura imobilizării necorporale raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.105. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează, de regulă, în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. (2) Cheltuielile ulterioare vor majoră costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.106. O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.107. O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.108. Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea acesteia şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere.Imobilizări corporale109. (1) Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o instituţie pentru a fi utilizate în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. (2) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.110. (1) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (2) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.111. (1) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea; b) cheltuieli materiale; c) costurile de amenajare a amplasamentului; d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare; e) costurile de instalare şi asamblare; f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor; g) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. (2) În costul unei imobilizări corporale pot fi incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din evidenţă, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi instituţia are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. (3) Costurile estimate cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea acesteia, în corespondenţă cu contul de provizioane corespunzător, 555 "Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".112. Prevederile pct. 128 se aplică şi în cazul imobilizărilor corporale.113. (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. (2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi a altor contracte similare, prin care se transferă dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadă de timp, fără a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, se evidenţiază în contabilitatea instituţiei care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.114. (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial. (3) Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.115. (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. (2) Dacă o instituţie recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), atunci aceasta scoate din evidenţă valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informaţiile necesare.116. Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere.117. În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.118. (1) Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.Imobilizări financiare119. Imobilizările financiare, în sensul prezentelor reglementări, cuprind: titluri de participare, părţi în societăţile comerciale legate şi titluri destinate a fi folosite în mod durabil în activitatea instituţiei (titluri ale activităţii de portofoliu şi titluri de investiţii).120. (1) Obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix care au caracter de imobilizări financiare sunt prezentate în bilanţ la preţul de achiziţie. (2) Atunci când preţul de achiziţie al acestor titluri este mai mare decât preţul de rambursare, diferenţa trebuie amortizată în mod eşalonat, în aşa fel încât să fie complet trecută pe cheltuieli până în momentul în care se răscumpără titlul. Diferenţa trebuie prezentată separat în bilanţ sau în notele explicative. (3) Atunci când preţul de achiziţie al acestor titluri este mai mic decât preţul de rambursare, diferenţa trebuie trecută la venituri, în mod eşalonat, pe parcursul perioadei rămase de scurs până la răscumpărare. Diferenţa trebuie prezentată separat în bilanţ sau în notele explicative.Reguli alternative de evaluare a imobilizărilor corporale121. (1) Instituţiile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. (2) Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. (3) Evaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor de instituţii (fuziuni, divizări) nu constituie reevaluare în sensul prezentelor reglementări contabile, aceste evaluări efectuându-se în scopul stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilanţ. (4) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.122. (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional. (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri: a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.123. (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării. (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nicio piaţă activă pentru acel activ. (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei instituţii. (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente etc. (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. (7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare. (8) O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.124. (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în cadrul elementelor de capitaluri proprii. Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, instituţiile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar; b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. (3) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel: a) ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementelor de capitaluri proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau b) ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. (4) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementelor de capitaluri proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. (5) Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său. (6) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (7) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. În sensul prezentelor reglementări, surplusul de reevaluare inclus în rezerva din reevaluare se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care să constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de instituţie. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. (8) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (5) şi la pct. 94.(3), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.125. Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării pentru acel exerciţiu financiar.126. În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informaţii: a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate şi suma ajustărilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.Active de natura stocurilor şi alte active ce nu sunt deţinute ca imobilizări127. La evaluarea activelor de natura stocurilor, creanţelor, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, precum şi a acţiunilor şi altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizări financiare, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: a) Sunt aplicabile prevederile pct. 85.(4) din prezentele reglementări. b) Valoarea activelor de natura stocurilor, a creanţelor, precum şi a obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix, a acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizări financiare, înregistrate în contabilitate, va fi egală cu costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor lit. c) de mai jos. c) Ajustările de valoare se fac pentru elementele de activ menţionate mai sus, în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului. d) Evaluarea efectuată conform prevederilor lit. c) de mai sus nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri. e) Dacă elementele de activ menţionate la lit. b) fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.128. Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru instituţie pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ.129. (1) Stocurile sunt active: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; c) sub formă de materiale care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea activităţii sau pentru prestarea de servicii. (2) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.130. (1) Costul stocurilor şi al altor active care nu sunt de obicei fungibile trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale. (2) Stocurile şi alte active fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele. (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor şi ale altor active. (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile şi alte active cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.131. (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode: a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO. (2) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică. (6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii: a) motivul schimbării metodei, şi b) efectele sale asupra rezultatului. (7) O instituţie trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.132. (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent. (2) Inventarul permanent constă în înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât şi valoric.133. (1) Titlurile transferabile care nu au caracter de imobilizări financiare sunt titlurile de tranzacţie şi de plasament. (2) Evaluarea ulterioară a titlurilor de tranzacţie se efectuează la valoarea de piaţă fără deducerea costurilor de tranzacţionare aferente vânzării sau cedării. Modificările valorii de piaţă sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere. (3) Titlurile de tranzacţie sunt înscrise în bilanţ la valoarea de piaţă, iar titlurile de plasament la valoarea de achiziţie sau la valoarea cea mai mică dintre valoarea de piaţă şi cea de achiziţie. (4) Pentru diferenţa negativă dintre valoarea de piaţă şi valoarea de achiziţie a titlurilor de plasament se fac ajustări de valoare. (5) Diferenţa pozitivă dintre valoarea de piaţă şi valoarea de achiziţie a titlurilor de plasament se va prezenta în notele explicative.Elemente de activ şi pasiv exprimate în devize134. (1) Elementele de activ şi de pasiv exprimate în devize trebuie să fie convertite în lei la cursul de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului cu excepţia activelor în devize înregistrate ca imobilizări financiare care sunt convertite în lei la cursul de schimb în vigoare la data achiziţionării acestora. (2) Prin curs de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară a exerciţiului financiar în cauză.135. (1) Operaţiunile de schimb la vedere neajunse la scadenţă trebuie să fie convertite la cursul de schimb la vedere în vigoare la data întocmirii bilanţului. (2) Tranzacţiile de schimb la termen neajunse la scadenţă trebuie convertite la cursul la termen rămas de scurs de la data întocmirii bilanţului.136. (1) Diferenţele dintre valoarea de intrare (contabilă) a elementelor de activ şi de pasiv, a operaţiunilor la vedere şi la termen înregistrate în afara bilanţului şi sumele rezultate în urma conversiei respectivelor elemente, efectuate în conformitate cu pct. 134 şi 135, vor fi evidenţiate în contul de profit şi pierdere. (2) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează în contul de profit şi pierdere. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează conform pct. 134.Prime privind rambursarea obligaţiunilor137. (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative. (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.Provizioane138. (1) Provizioanele reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:- instituţia are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la ori expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la ori expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor. (4) Adesea, cheltuielile angajate sunt prezentate ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat. (5) O obligaţie curentă este o obligaţie legală, contractuală sau implicită. (6) În înţelesul prezentelor reglementări: a) o obligaţie legală sau contractuală este obligaţia care rezultă:- dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);- din legislaţie; sau- din alt efect al legii; b) o obligaţie implicită (de exemplu, obligaţia prin care o instituţie se angajează să efectueze plăţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultă din acţiunile unei instituţii în cazul în care:- prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a instituţiei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, instituţia a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi; şi- ca rezultat, instituţia a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi.139. (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale instituţiei (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor).140. (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.141. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.142. Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.143. Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.144. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut. (3) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală.Subvenţii145. În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.146. În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:- subvenţii guvernamentale;- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;- alte sume cu caracter de subvenţii.147. (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca instituţia beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile de inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.148. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.149. Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.150. (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve. (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.151. (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.Rezultatul exerciţiului152. (1) Profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. (4) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează în conturile de rezerve corespunzătoare în contrapartidă cu contul "Repartizarea profitului". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Instituţiile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului. (6) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, stabilirea ordinii surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie. (7) Închiderea conturilor "Profit sau pierdere" şi "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.Active şi datorii contingente153. (1) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei. (2) Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezultă dintr-un litigiu în instanţă (de ex. o despăgubire), în care este implicată instituţia şi al cărui rezultat este incert. (3) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în instituţie. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina recunoaşterea unui venit care să nu se realizeze niciodată. (4) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. (5) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, instituţia va prezenta în notele explicative activul contingent.154. (1) O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituţiei; sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:- nu este sigur că vor fi necesare resurse care să încorporeze beneficii economice pentru stingerea acestei datorii; sau- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. (2) Datoriile contingente nu se recunosc în bilanţ, acestea fiind prezentate în cadrul elementelor în afara bilanţului, în conformitate cu prevederile pct. 56 şi pct. 57, respectiv în notele explicative, în cazul altor datorii contingente. (3) În situaţia în care o instituţie are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă. (4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă devine probabil faptul că va fi necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice pentru un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi făcută nicio estimare credibilă şi, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi recunoscută, dar va fi prezentată ca obligaţie contingentă.155. Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă instituţia are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor instituţiei pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).Evenimente ulterioare datei bilanţului156. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (2) Pot fi identificate două situaţii: a) instituţiile obţin informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări; b) instituţiile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate. (3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale pot fi următoarele: a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion; b) insolvenţa unui client, înregistrată ulterior datei bilanţului, confirmă că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţă, instituţia trebuie să ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale. (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustări ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o instituţie trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: a) natura evenimentului; şi b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.157. (1) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectuează pe seama rezultatului reportat. (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale instituţiei pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; sau b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare. (3) Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. (4) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. (5) În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate. (6) În vederea asigurării comparabilităţii, informaţiile prezentate în situaţiile financiare ale exerciţiului financiar curent, referitoare la perioadele anterioare, sunt ajustate pentru a reflecta corectarea erorilor, în măsura în care acest lucru este posibil. (7) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii, acestea rămânând aşa cum au fost publicate. (8) La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare, prin stornarea (înregistrarea în roşu/ cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii în cauză.  +  Secţiunea a 8-a CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE158. Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.159. (1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, instituţiile trebuie să prezinte în notele explicative şi informaţiile prevăzute de prezenta secţiune. (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.160. Notele explicative trebuie să menţioneze, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.161. Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţională.162. (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o instituţie la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizărilor (alegerea metodei şi a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. (2) Conducerea fiecărei instituţii trebuie să stabilească politici contabile pentru operaţiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, în colaborare cu specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi b) credibile în sensul că:- reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea instituţiei;- sunt neutre;- sunt prudente;- sunt complete sub toate aspectele semnificative.163. (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de reglementări sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei. (2) Instituţiile trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii. (3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.164. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) denumirea instituţiei care face raportarea; b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).165. O instituţie prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale: a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul social; b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate; c) denumirea societăţii - mamă şi cea a deţinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul); d) orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entităţii.166. (1) Dacă au existat tranzacţii între entităţile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor. (2) Se prezintă tranzacţiile încheiate cu entităţile afiliate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea afiliată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a instituţiei raportoare, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea afiliată, asupra poziţiei financiare a instituţiei raportoare.167. În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii: a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care instituţia deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul instituţiei, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinut, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în sensul pct. 11 din prezentele reglementări; b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care instituţia este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în sensul pct. 11 din prezentele reglementări; c) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte instituţia în calitate de filială; d) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte instituţia în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. c); e) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. c) şi d), cu condiţia ca acestea să fie disponibile; f) existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă. Aceste informaţii se prezintă distinct la imobilizări financiare sau la active financiare care nu au caracter de imobilizări.168. În notele explicative se prezintă, de asemenea: a) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:- valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată;- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; b) pentru imobilizările financiare prevăzute la pct. 119 din prezentele reglementări înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă şi fără a se fi utilizat opţiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 92.(1):- valoarea contabilă şi valoarea justă ale fiecăruia dintre activele individuale sau a grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;- motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiază opinia că valoarea contabilă va fi recuperată.169. (1) În notele explicative trebuie prezentate, de asemenea, informaţii referitoare la obligaţiile financiare viitoare ale instituţiei pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a instituţiei. (2) Valoarea totală a oricăror angajamente, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare. (3) Notele explicative prezintă natura şi scopul comercial ale angajamentelor instituţiei, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra instituţiei, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a instituţiei. (4) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. (5) Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.170. (1) Referitor la capitalul instituţiei, în notele explicative se prezintă următoarele informaţii: a) dacă instituţia nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris; b) dacă, conform actului de înfiinţare, instituţia are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul înfiinţării instituţiei sau în momentul autorizării instituţiei pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat; c) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat, precum şi valoarea încasată de către instituţie la distribuirea lor; d) dacă există mai multe clase de acţiuni sau părţi sociale, numărul şi valoarea nominală pentru fiecare clasă. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maximă a capitalului subscris potrivit statutului sau adunării generale, iar prin clasă de acţiuni sau părţi sociale se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.171. (1) În cazul în care instituţia a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informaţii: a) tipul valorilor mobiliare emise; b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită. (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o instituţie sunt deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea instituţie, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilă a acestora.172. (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate conform pct. 61 elementul 8.(a). (2) Se menţionează suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.173. În notele explicative trebuie prezentate, de asemenea, valoarea avansurilor şi creditelor acordate de către instituţie membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.174. În notele explicative trebuie prezentată şi măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.175. (1) În notele explicative se prezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rămasă de plată pentru aceste exerciţii, cu condiţia ca această diferenţă să fie semnificativă pentru obligaţiile fiscale viitoare. (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.176. În completarea informaţiilor solicitate la pct. 167 lit. f) din prezentele reglementări, instituţiile prezintă, pentru postul 7 din Pasiv (Datorii subordonate), următoarele informaţii: a) pentru fiecare împrumut care depăşeşte 10% din valoarea totală a datoriilor subordonate:(i) valoarea împrumutului, moneda de exprimare, rata dobânzii şi scadenţa, sau o menţiune că este vorba de o emisiune perpetuă;(îi) dacă există circumstanţe în care este necesară rambursarea anticipată;(iii) condiţiile subordonării, existenţa unor dispoziţii care permit convertirea datoriei subordonate în capital sau alt element de pasiv, precum şi condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii; b) o menţiune globală privind regulile ce guvernează celelalte împrumuturi.177. (1) Instituţiile menţionează distinct, în notele explicative la situaţiile financiare, pentru fiecare din elementele de Activ 3.(b) "Creanţe asupra instituţiilor de credit - alte creanţe" şi 4 "Creanţe asupra clientelei", precum şi pentru fiecare din elementele de Pasiv 1.(b) "Datorii privind instituţiile de credit - la termen", 2.(a) "Datorii privind clientela - depozite", 2.(b) "Datorii privind clientela - alte datorii - la termen" şi 3.(b) "Datorii constituite prin titluri - alte titluri", valoarea acestor creanţe şi datorii, defalcată în funcţie de durata lor reziduală, după cum urmează:- până la trei luni inclusiv;- între trei luni şi un an inclusiv;- între un an şi cinci ani inclusiv;- peste cinci ani. (2) Pentru elementul de Activ 4 "Creanţe asupra clientelei" trebuie să se indice valoarea creanţelor la vedere. (3) În cazul creanţelor sau datoriilor ce comportă plăţi eşalonate, durata reziduală este perioada cuprinsă între data de închidere a bilanţului şi data de scadenţă a fiecărei plăţi.178. Instituţiile trebuie să indice, pentru elementul de Activ 5 "Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix" şi de Pasiv 3.(a) "Datorii constituite prin titluri - titluri de piaţă interbancară, obligaţiuni, titluri de creanţă negociabile în circulaţie", valoarea creanţelor şi datoriilor care vor deveni scadente în termen de un an de la data întocmirii bilanţului.179. Instituţiile trebuie să prezinte informaţiile privind activele pe care le-au gajat pentru propriile datorii sau pentru cele ale unor terţe părţi (inclusiv datorii contingente); aceste informaţii trebuie să fie suficient de detaliate pentru a indica suma totală a activelor gajate pentru fiecare element de Pasiv şi pentru fiecare element în afara bilanţului.180. Instituţiile care prezintă în elementele din afara bilanţului informaţiile prevăzute la pct. 169.(2) din prezentele reglementări, nu sunt obligate să reia aceste informaţii în notele la situaţiile financiare.181. O instituţie trebuie să prezinte, în notele explicative, proporţia din acele venituri atribuibile fiecărei pieţe geografice (în măsura în care, din punct de vedere al organizării instituţiei, aceste pieţe diferă între ele considerabil) în care instituţia a activat de-a lungul exerciţiului financiar, care sunt incluse în următoarele elemente din contul de profit şi pierdere: a) elementul 1 "Dobânzi de primit şi venituri asimilate"; b) elementul 3 "Venituri privind titlurile"; c) elementul 4 "Venituri din comisioane"; d) elementul 6 "Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare"; e) elementul 7 "Alte venituri din exploatare".182. Pentru elementele de activ considerate active imobilizate, în sensul pct. 90-120 din prezentele reglementări, în notele explicative se vor furniza şi următoarele informaţii: a) Mişcările diverselor elemente de imobilizări. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă fie în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare, fie în notele explicative. b) Dacă, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratată drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative. c) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mişcările diverselor elemente de imobilizări, prevăzute la lit. a), se prezintă începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.183. Instituţiile trebuie să prezinte, în notele la situaţiile financiare, detalierea titlurilor transferabile înscrise la elementele 5 - 8 din Activ în titluri cotate şi necotate.184. (1) Pentru fiecare din elementele de Activ înscrise la elementele 5 şi 6, trebuie să se prezinte următoarele: a) valoarea titlurilor transferabile deţinute ca imobilizări financiare; b) valoarea titlurilor transferabile care nu sunt deţinute ca imobilizări financiare; c) criteriile utilizate pentru a face distincţia între cele două categorii de titluri transferabile. (2) Pentru titlurile transferate în cursul exerciţiului financiar între categoriile de titluri prevăzute la pct. 284.(3), altele decât titlurile transferate din categoria titlurilor de tranzacţie, în notele explicative trebuie prezentată valoarea titlurilor transferate în şi din fiecare categorie, precum şi motivul pentru care a fost realizat respectivul transfer. (3) Pentru titlurile transferate din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii, potrivit prevederilor pct. 285.(3), în notele explicative trebuie prezentate: a) valoarea titlurilor transferate în fiecare altă categorie; b) pentru fiecare exerciţiu financiar până în momentul cedării respectivelor titluri, valorile contabile şi valorile de piaţă ale tuturor titlurilor care au fost transferate în cursul exerciţiului financiar curent şi în exerciţiile financiare precedente; c) motivul transferului, împreună cu evenimentele şi circumstanţele care indică faptul că situaţia a fost rară; d) pentru exerciţiul financiar în care titlurile au fost transferate, câştigurile sau pierderile din evaluarea la valoarea de piaţă, înregistrate în contul de profit şi pierdere în exerciţiul financiar respectiv şi în exerciţiul financiar anterior; e) pentru fiecare exerciţiu financiar ulterior celui în care a avut loc transferul (inclusiv pentru exerciţiul financiar în care titlurile au fost transferate), până la cedarea respectivelor titluri, câştigurile sau pierderile din evaluarea la valoarea de piaţă care ar fi fost înregistrate în contul de profit şi pierdere dacă titlurile respective nu ar fi fost transferate, precum şi toate veniturile şi cheltuielile aferente înregistrate efectiv în contul de profit şi pierdere.185. Referitor la imobilizările necorporale, notele explicative trebuie să cuprindă: a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creşterile de valoare ale imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă; d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.186. Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii: a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; şi b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).187. În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.188. (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizărilor corporale în curs. (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.189. În notele explicative trebuie prezentate valorile tranzacţiilor de leasing, defalcate pe posturile corespunzătoare din bilanţ.190. Corecţiile asupra valorii creanţelor privind instituţiile de credit şi clientela, cu care o instituţie este legată prin intermediul intereselor de participare şi societăţilor afiliate, vor fi prezentate distinct în notele explicative, în cazul în care acestea sunt semnificative.191. Corecţiile asupra valorii titlurilor transferabile deţinute ca imobilizări financiare, intereselor de participare şi acţiunilor în societăţi afiliate trebuie să fie prezentate distinct în notele explicative, în cazul în care acestea sunt semnificative.192. În notele explicative, instituţiile trebuie să prezinte defalcarea elementelor 12 "Alte active" din Activ şi 4 "Alte pasive" din Pasiv, precum şi a elementelor 7 "Alte venituri din exploatare", 10 "Alte cheltuieli de exploatare", 16 "Venituri extraordinare" şi 17 "Cheltuieli extraordinare" din contul de profit şi pierdere, în principalele elemente care le compun, dacă acestea prezintă importanţă în evaluarea situaţiilor financiare anuale, precum şi explicaţii privind natura şi valoarea acestor elemente.193. Cheltuielile plătite în cursul exerciţiului financiar pentru datoriile subordonate de către instituţie trebuie prezentate în notele explicative.194. Dacă valoarea serviciilor de administrare şi de agent prestate unor terţe părţi este semnificativă în ansamblul activităţilor instituţiei, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative.195. Valoarea totală a elementelor de activ şi de pasiv exprimate în devize, convertite în moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale, trebuie să fie prezentată în notele explicative.196. (1) Pentru tranzacţiile la termen neajunse la scadenţă şi nedecontate la data întocmirii bilanţului trebuie prezentate următoarele informaţii: a) categoriile de operaţiuni la termen neajunse la scadenţă; b) pentru fiecare tip de operaţiune trebuie să se menţioneze dacă acestea au fost efectuate (într-o măsură semnificativă) în scopul acoperirii efectelor fluctuaţiei ratei dobânzii, cursului de schimb sau preţului pieţei, sau dacă acestea au fost efectuate (într-o măsură semnificativă) în scop speculativ. (2) Aceste tipuri de operaţiuni trebuie să includă toate acele operaţiuni (având la bază, de exemplu valute, metale preţioase, titluri transferabile, certificate de depozit şi alte active) pentru care veniturile sau cheltuielile sunt incluse în: a) elementul 6 "Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare" din contul de profit şi pierdere) sau b) elementele 1 "Dobânzi de primit şi venituri asimilate" sau 2 "Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate" din contul de profit şi pierdere, conform cerinţelor pct. 64.b) şi, respectiv, 65.b).197. În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni răscumpărabile, în notele explicative sunt furnizate următoarele informaţii: a) data cea mai apropiată şi data limită la care instituţia poate răscumpăra respectivele acţiuni; b) dacă acele acţiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea instituţiei sau a acţionarilor/asociaţilor; c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.198. În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizează următoarele informaţii: a) numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi; b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate; c) preţul care trebuie plătit pentru acţiunile distribuite.199. În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului pe destinaţii, astfel: a) sumele repartizate la rezerve; b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; c) dividende; d) alte repartizări.200. Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.201. Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative: a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar; b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar; c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri; d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.202. Se prezintă în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi orice alte servicii decât cele de audit statutar.  +  Secţiunea a 9-a RAPORTUL ADMINISTRATORILOR203. (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor instituţiei şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor instituţiei şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor. (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea instituţiei, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.204. Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a instituţiei; c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:- motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;- numărul şi valoarea nominală a acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;- în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;- numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţie şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă. e) existenţa de sucursale ale instituţiei; f) utilizarea de către instituţie de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:- obiectivele şi politicile instituţiei în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi- expunerea instituţiei la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.205. (1) O instituţie ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă. Această declaraţie va fi inclusă ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) o trimitere la:- codul de guvernanţă corporativă care se aplică instituţiei şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care instituţia a decis în mod voluntar să-l aplice. Instituţia va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau- toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia va face disponibile public practicile sale de guvernanţă corporativă; b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care instituţia a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră. c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară; d) în cazul instituţiilor ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi ale căror valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital:- deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital);- deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;- orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu instituţia, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare;- regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale instituţiei;- puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni; e) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi atribuţiile cheie ale acesteia, ca şi o descriere a drepturilor acţionarilor sau asociaţilor şi a modului în care acestea pot fi exercitate; f) structura şi modul de operare a organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora. (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.206. Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.  +  Secţiunea a 10-a AUDITAREA STATUTARĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE207. (1) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor sunt auditate de către persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale, potrivit legii. (2) Persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale îşi exprimă, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.208. (1) Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale cuprinde: a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale potrivit căreia respectivele situaţii financiare oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la aspectele asupra cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. (2) În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează de către auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se datează.  +  Capitolul 4 PREVEDERI REFERITOARE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE  +  Secţiunea 1 CONDIŢII PENTRU ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE209. (1) O instituţie, societate - mamă consolidantă (instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară, persoană juridică română, care are una sau mai multe filiale şi care consolidează situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie să întocmească situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacă se află în una din următoarele situaţii: a) deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate - (denumită filială); b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei alte entităţi - filială - şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acelei entităţi; c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi - filială - la care este acţionar sau asociat, în temeiul unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi, în situaţia în care legislaţia aplicabilă filialei permite existenţa unor astfel de contracte sau clauze; d) este acţionar sau asociat al unei entităţi - filială - şi în ultimii 2 ani a numit, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei; e) este acţionar sau asociat al unei entităţi - filială - şi controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în acea filială. (2) Prevederile lit. d) de la alineatul precedent nu se aplică dacă o altă entitate deţine asupra filialei respective drepturile menţionate la lit. a), b) sau c) de la acelaşi alineat.210. În plus faţă de cazurile menţionate la pct. 209, o instituţie (societatea-mamă) va întocmi situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor, dacă: a) deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau controlul asupra filialei; sau b) instituţia şi filiala sunt conduse pe o bază comună de societatea-mamă.211. În scopul aplicării prevederilor pct. 209 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), în cazul în care o filială sau o altă persoană acţionează în numele unei societăţi-mamă, drepturile de vot şi dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.212. În scopul aplicării prevederilor de la pct. 209 alin. (1) lit. a), b), d) şi e), drepturile menţionate la pct. 211 vor fi reduse cu drepturile aferente: a) acţiunilor deţinute în numele unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici filială a sa; sau b) acţiunilor deţinute drept garanţie, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:- drepturile respective să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau deţinute în legătură cu acordarea unor credite ca parte a activităţilor curente;- drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care aduce garanţia.213. În scopul aplicării prevederilor de la pct. 209 alin. (1) lit. a), d) şi e), totalul drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în filială trebuie reduse cu drepturile de vot atribuite acţiunilor deţinute de filială însăşi, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.214. Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.215. O instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară care este o filială a unei alte instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare este scutită de a elabora situaţii financiare consolidate atunci când instituţia de care aparţine este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în următoarele cazuri: a) instituţia este filială deţinută în totalitate de societatea-mamă (instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară). Acţiunile deţinute în acea entitate de membri ai organelor de administrare, conducere şi control în temeiul unei prevederi legale, a unui acord sau a unei prevederi de asociere vor fi ignorate în acest scop; b) societatea-mamă (instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară) deţine 90% sau mai mult din acţiunile instituţiei scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor au fost de acord cu această scutire.216. O instituţie va beneficia de dispoziţiile derogatorii ale pct. 215 în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) instituţia scutită şi toate filialele sale sunt incluse în situaţiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a cărui societate-mamă consolidantă este o instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară, iar situaţiile financiare consolidate sunt întocmite la aceeaşi dată sau la o dată anterioară, în acelaşi exerciţiu financiar, de către o societate-mamă (instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară) constituită în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor, întocmite de societatea-mamă în al cărui perimetru de consolidare se află, sunt întocmite şi auditate statutar în conformitate cu prevederile legale sub incidenţa cărora intră societatea-mamă; c) situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a) şi raportul consolidat al administratorilor la care se face referire la lit. b), precum şi raportul de audit statutar sunt publicate conform prevederilor pct. 226-237 din prezentele reglementări. Aceste documente vor fi publicate în limba română iar, în situaţia documentelor elaborate într-o limbă străină, traducerea acestora va fi certificată; d) instituţia scutită prezintă în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale denumirea şi sediul societăţii-mamă (instituţiei de credit sau instituţiei financiare nebancare) care elaborează situaţiile financiare consolidate menţionate la lit. a); e) instituţia scutită menţionează în notele explicative la situaţiile sale financiare anuale faptul că este scutită de a elabora şi de a prezenta situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor; f) societatea-mamă (instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară) a declarat că garantează angajamentele asumate de entităţile scutite de la procesul de consolidare, iar existenţa acestei declaraţii trebuie prezentată în situaţiile financiare ale instituţiei scutite.217. Prevederile derogatorii ale pct. 215 nu se vor aplica instituţiilor ale căror valori mobiliare sunt cotate oficial pe o piaţă reglementată stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 2-a ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE218. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare se va face în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la articolul 6, paragraful 2 din Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.219. Pe lângă informaţiile ce trebuie prezentate potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară menţionate la pct. 218 şi cele cerute conform altor prevederi din prezentele reglementări, notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare; proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea - mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de persoanele ce acţionează în numele acestor entităţi; care din criteriile prevăzute la pct. 209 şi 210, după aplicarea prevederilor pct. 211 - 213, au constituit baza efectuării consolidării. Această ultimă menţiune poate fi, totuşi, omisă în cazul în care consolidarea a fost efectuată în temeiul pct. 209.(1) lit. a), iar proporţia de capital şi proporţia drepturilor de vot deţinute sunt egale. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii; b) denumirea şi sediul social ale entităţilor asociate cu o entitate inclusă în consolidare, precum şi fracţiunea din capitalul acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entităţile asociate care sunt excluse din procesul de consolidare, împreună cu motivele acestei excluderi; c) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare, pentru entităţile care reprezintă asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercită conducerea comună, precum şi ponderea din capitalul social al entităţii, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu dar în contul acestora; d) denumirea şi sediul social al entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu dar în contul acestor societăţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii, şi a rezultatului ultimului exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalurile proprii şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă societatea în cauză nu îşi publică bilanţul şi dacă mai puţin de 50% din capitalul său social este deţinut (direct sau indirect) de societăţile comerciale menţionate anterior. e) numărul mediu de salariaţi angajaţi în cursul exerciţiului financiar de entităţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, dacă nu sunt prezentate separat în contul de profit şi pierdere consolidat; numărul mediu de salariaţi încadraţi în cursul exerciţiului financiar de către entităţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct; f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societăţii - mamă în virtutea responsabilităţilor lor în societatea - mamă şi în entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie; g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de instituţie (societatea-mamă) şi de entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale instituţiei, precum şi angajamentele luate de entităţile respective în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte; h) informaţiile prevăzute la pct. 159 - 196 şi pct. 202 din prezentele reglementări, în condiţiile în care prezentarea acestora nu este prevăzută de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară menţionate la pct. 218.  +  Secţiunea a 3-a RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR220. (1) Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii unei instituţii (societate-mamă) elaborează un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă. (2) Revizuirea este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării activităţii, a rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea activităţii. În măsura în care este necesar pentru a înţelege evoluţia activităţii, a rezultatelor sau a situaţiei entităţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacă este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi. (3) În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacă este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare consolidate.221. (1) În ceea ce priveşte respectivele entităţi, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind: a) orice evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar; c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de acea instituţie, de filialele acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi. e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de către entităţi şi în măsura în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii acestora, vor fi prezentate:- obiectivele şi politica entităţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii acestora privind acoperirea fiecărei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este utilizată contabilitatea de acoperire;- expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie. f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor din cadrul grupului, în legătură cu procesul întocmirii situaţiilor financiare consolidate, atunci când valorile mobiliare ale unei instituţii sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, această informaţie trebuie inclusă în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporatistă. (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Secţiunea a 4-a AUDITAREA STATUTARĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE222. (1) Situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor sunt auditate de către persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate, potrivit legii. (2) Persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate îşi exprimă, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.223. Raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate cuprinde: a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate potrivit căreia situaţiile anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile anuale consolidate respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la orice aspecte asupra cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) o opinie privind conformitatea sau în alt mod a raportului anual consolidat cu situaţiile anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.224. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează de către auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se datează.225. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale instituţiei (societate-mamă) se ataşează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate cerut de prezenta secţiune poate fi combinat cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale ale instituţiei (societate-mamă), prevăzut de prezentele reglementări.  +  Capitolul 5 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ŞI A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE226. (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. (3) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.227. Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.228. (1) Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administraţie în termen de 150 zile de la încheierea exerciţiului financiar la Banca Naţională a României şi la direcţia teritorială a Ministerului Economiei şi Finanţelor la care instituţia este înregistrată. Situaţiile financiare anuale, însoţite de situaţia activelor imobilizate şi de un formular de date informative, vor fi trimise la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere atât în format letric cât şi electronic. Situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziţie de Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere. (2) Documentele prevăzute la alin. (1), care se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, vor fi însoţite de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi de situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative. Situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziţie de Ministerul Economiei şi Finanţelor.229. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, raportul anual se depune astfel:- la casa centrală a cooperativelor de credit se depun situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit afiliate, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi de raportul administratorilor;- la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale, de raportul administratorilor, precum şi de documentele prevăzute la pct. 228.(2), întocmite de toate organizaţiile cooperatiste de credit. Situaţiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;- la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României se depun situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale, raportul administratorilor, precum şi de balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, întocmite de casele centrale ale cooperativelor de credit, care să reflecte operaţiunile proprii, precum şi cele care să reflecte operaţiunile reţelei cooperatiste de credit.230. (1) Raportul anual va fi disponibil tuturor asociaţilor sau acţionarilor, la cerere. În termen de două zile de la primirea cererii, o copie de pe raportul anual va fi disponibilă pentru consultare la sediul social al instituţiei. (2) Rapoartele anuale vor fi distribuite gratuit pentru asociaţi sau acţionari, iar pentru alte persoane decât aceştia preţul raportului anual nu trebuie să depăşească costul administrativ al acestuia.231. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorilor, împreună cu raportul persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.232. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.233. Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit statutar nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.234. (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.235. Pe lângă situaţiile financiare anuale întocmite în monedă naţională, instituţiile pot publică situaţiile financiare anuale şi în Euro, convertite prin utilizarea cursului de schimb valutar în vigoare la data bilanţului, determinat potrivit pct. 134 alin. (2). Acest curs se prezintă în notele explicative.236. (1) Pct. 226 - 233 se aplică şi situaţiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum şi raportului întocmit de persoana responsabilă pentru auditarea statutară a situaţiilor financiare consolidate, cu excepţia prevederilor referitoare la depunerea de documente la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi a prevederii referitoare la termenul de transmitere a acestor documente la Banca Naţională a României care, în cazul situaţiilor financiare consolidate, este de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar. (2) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător de adunarea generală a acţionarilor societăţii-mamă, şi raportul consolidat al administratorilor, împreună cu opinia prezentată de persoana responsabilă cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate, se publică de instituţia care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare.237. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate întocmite de instituţii trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care respectivele instituţii au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială.238. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate solicita instituţiilor depunerea unor seturi de informaţii la unităţile sale teritoriale.  +  Capitolul 6 PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR CONTABILE DE CĂTRE SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR DE CREDIT SAU INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE STRĂINE  +  Secţiunea 1 PREVEDERI REFERITOARE LA SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR CU SEDIUL ÎN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE239. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene publică, cu respectarea prevederilor pct. 226 - 237 din prezentele reglementări, documentele instituţiei străine de care aparţin, la care se face referire în aceste prevederi (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate, raportul administratorilor, raportul consolidat al administratorilor, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale şi consolidate).240. Aceste documente trebuie întocmite şi auditate potrivit dispoziţiilor prevăzute, în conformitate cu reglementările comunitare, de legislaţia din Statul Membru în care instituţia îşi are sediul.241. (1) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul în alt Stat Membru al Uniunii Europene nu vor publică situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate, însă, pe lângă documentele prevăzute la pct. 239 din prezentele reglementări, vor publică următoarele informaţii suplimentare:- veniturile şi cheltuielile sucursalei provenind din elementele (posturile) 1 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate; 3 - Venituri privind titlurile; 4 - Venituri din comisioane; 6 - Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare; 7 - Alte venituri din exploatare; 8 - Cheltuieli administrative generale şi 19 - Impozitul pe profit prevăzute la pct. 61 din prezentele reglementări;- numărul mediu al personalului angajat de sucursală;- totalul creanţelor şi datoriilor atribuite sucursalei, defalcate între cele privind instituţiile de credit şi cele privind clientela, împreună cu valoarea totală a acestor creanţe şi datorii exprimate în lei;- totalul activului, precum şi sumele corespunzătoare următoarelor elemente (posturi), prevăzute la pct. 22 din prezentele reglementări:- 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale; 3 - Creanţe asupra instituţiilor de credit; 4 - Creanţe asupra clientelei; 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix şi 6 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil din activ;- 1 - Datorii privind instituţiile de credit, 2 - Datorii privind clientela şi 3 - Datorii constituite prin titluri din pasiv;- 1 - Datorii contingente şi 2 - Angajamente din afara bilanţului.- titlurile defalcate în funcţie de încadrarea sau nu a acestora în categoria imobilizărilor financiare, potrivit prevederilor pct. 90 - 120 din prezentele reglementări, în cazul elementelor (posturilor) 2 - Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile centrale; 5 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix şi 6 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil din activ. (2) Informaţiile financiare prevăzute la alineatul precedent vor fi prezentate în monedă naţională. (3) Formularul cuprinzând informaţiile financiare prevăzute la alin. (1) va fi întocmit şi transmis la Banca Naţională a României, potrivit modelului pus la dispoziţie de Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere. (4) Exactitatea şi concordanţa acestor informaţii cu situaţiile financiare anuale trebuie să fie verificate de auditorii statutari sau firmele de audit ale acestor sucursale.  +  Secţiunea a 2-a PREVEDERI REFERITOARE LA SUCURSALELE DIN ROMÂNIA ALE INSTITUŢIILOR CU SEDIUL ÎNTR-UN STAT NEMEMBRU AL UNIUNII EUROPENE242. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare cu sediul într-un Stat Nemembru al Uniunii Europene, vor publică, în conformitate cu prevederile pct. 239 din prezentele reglementări, documentele menţionate la punctul respectiv, întocmite şi auditate statutar potrivit cerinţelor legislaţiei ţării unde îşi au sediul.243. Când documentele în cauză sunt în conformitate sau echivalente cu documentele întocmite potrivit reglementărilor contabile comunitare şi când condiţia de reciprocitate, pentru instituţiile de credit sau instituţiile financiare nebancare din Statele Membre ale Uniunii Europene, este îndeplinită în Statul Nemembru în care este situat sediul social, se aplică prevederile pct. 241 din prezentele reglementări. Pe lângă informaţiile suplimentare referitoare la activitatea proprie, prevăzute la pct. 241, sucursalele respective vor publică şi valoarea capitalului de dotare.244. În alte cazuri decât cel prevăzut la pct. 243 din prezentele reglementări, sucursalele respective vor publică situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  +  Secţiunea a 3-a LIMBA DE PUBLICARE245. Documentele prevăzute în prezentul Capitol vor fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată.  +  Capitolul 7 CONTABILIZAREA OPERAŢIUNILOROperaţiuni de trezorerie şi interbancare246. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare asigură, în principal, evidenţa:- operaţiunilor de casă;- operaţiunilor de decontare cu Banca Naţională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum şi împrumuturile de refinanţare primite de la Banca Naţională a României;- operaţiunilor prin conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile interbancare;- operaţiunilor de pensiune interbancară.247. (1) Contabilitatea operaţiunilor de casă se ţine potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa şi alte valori" se asigură evidenţa existenţei şi mişcării valorilor în casă (bancnote, monede şi cecuri de călătorie), inclusiv a numerarului aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri). (2) În contul "Casa" se înregistrează valoarea bancnotelor şi monedelor româneşti şi străine care au curs legal, aflate în casieriile instituţiei. Bancnotele şi monedele străine fără curs legal sunt înregistrate în conturile de stocuri. (3) Cecurile de călătorie sunt instrumente de plată emise, de regulă, de organisme specializate, pentru o sumă fixă şi într-o monedă determinată. Cecurile de călătorie au în general o valabilitate nelimitată în timp, sunt acceptate ca instrument de plată sau pot fi schimbate imediat în monedă locală. (4) Principalele operaţiuni care se efectuează cu cecurile de călătorie sunt:- emiterea cecurilor de călătorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de către alte instituţii;- primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de călătorie;- cumpărarea cecurilor de călătorie de la clientelă, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent. (5) Înregistrarea operaţiunilor privind cecurile de călătorie în conturile de bilanţ nu intervine decât în momentul vânzării sau cumpărării acestora, precum şi în cadrul operaţiunilor de decontare cu emitentul. (6) Cecurile de călătorie date şi, respectiv, primite în consignaţie se înregistrează în conturile în afara bilanţului până la punerea lor în circulaţie.248. Contabilitatea operaţiunilor de decontare cu Banca Naţională a României, se ţine cu ajutorul conturilor curente deschise la Banca Naţională a României, în conformitate cu reglementările legale aplicabile.249. Contabilitatea operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la Banca Naţională a României evidenţiază împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard şi alte împrumuturi primite de instituţiile de credit, în baza reglementărilor legale aplicabile.250. (1) Contabilitatea decontărilor interbancare se ţine cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro şi respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementările legale aplicabile şi a convenţiilor încheiate între instituţiile de credit. (2) Depozitele interbancare pot fi la vedere, la termen şi colaterale. (3) Depozitele la vedere sunt constituite pentru o durată iniţială de cel mult o zi lucrătoare. (4) Depozitele la termen sunt constituite pe un termen fix, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare. (5) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor operaţiuni ulterioare, determinate. (6) Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta şi la termen. (7) Creditele şi împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. (8) Creditele şi împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare. (9) Contabilitatea operaţiunilor de pensiune interbancară se realizează cu ajutorul conturilor "Valori primite în pensiune" şi "Valori date în pensiune".251. (1) Operaţiunile de pensiune interbancară reprezintă operaţiuni de pensiune simplă desfăşurate între instituţii de credit, respectiv operaţiuni de credit sau împrumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrări efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creanţe negociabile) sau de efecte de comerţ şi alte active financiare, indiferent că sunt sau nu livrate. (2) Cedentul (instituţia de credit care primeşte împrumutul), menţine în activ elementele cedate şi contabilizează în pasiv preţul cesiunii în contul "Valori date în pensiune", reprezentând datorii faţă de cesionar. (3) Cesionarul (instituţia de credit care acordă creditul), contabilizează preţul cesiunii în activ, în contul "Valori primite în pensiune", reprezentând creanţa faţă de cedent. (4) Cesionarul poate la rândul său să redea în pensiune titlurile primite în pensiune, caz în care, va înregistra în pasiv, în contul "Valori date în pensiune", suma încasată reprezentând datoria sa faţă de cesionar.252. Valorile de recuperat sau datorate altor instituţii de credit reprezentând, în special, cecuri de călătorie cumpărate şi remise spre încasare emitenţilor, cecuri de călătorie şi cecuri bancare emise, precum şi sume aflate în curs de clarificare în relaţia cu alte instituţii de credit, se înregistrează provizoriu în conturile "Valori de recuperat" şi "Alte sume datorate".253. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe restante, creanţe îndoielnice, creanţe şi datorii ataşate) se înregistrează într-o grupă distinctă "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei".254. (1) Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţă), aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri. (2) Dobânzile de plătit (calculate şi neajunse la scadenţă), aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data primirii fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile "Datorii ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.255. (1) Depozitele, creditele, valorile primite în pensiune, precum şi dobânzile aferente acestor creanţe, nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante". (2) Depozitele, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".256. (1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare se constituie periodic pe seama cheltuielilor. (2) Periodic, la data constituirii ajustărilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează astfel:- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării ajustărilor pentru depreciere;- prin creditul conturilor de venituri când ajustările pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin parţial sau total fară obiect;- când are loc realizarea riscului, conturile de ajustări pentru depreciere se închid prin conturile de venituri şi, concomitent, pierderile respective, în raport de natura lor, se înregistrează în conturile corespunzătoare.Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii257. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit, privind creditele, împrumuturile, depozitele şi conturile curente.258. Contabilitatea operaţiunilor cu clientela asigură, în principal, evidenţa:- operaţiunilor de creditare;- operaţiunilor de dare/luare de împrumuturi cu instituţiile financiare;- operaţiunilor de pensiune cu clientela;- operaţiunilor în contul curent al clientelei;- operaţiunilor de constituire de depozite la vedere şi la termen.259. (1) Operaţiunea de creditare reprezintă actul prin care instituţia pune la dispoziţie sau se obligă să pună la dispoziţie clienţilor, fondurile solicitate sau îşi ia un angajament prin semnătură, de natura avalului, cauţiunii sau garanţiei în favoarea acestora. Sunt asimilate operaţiunilor de creditare operaţiunile de leasing financiar. Se disting două forme de creditare:- punerea la dispoziţie a fondurilor, operaţiuni care se înregistrează în conturile bilanţiere;- angajamentul de a pune la dispoziţie fonduri şi angajamente prin semnătură, operaţiuni care figurează în conturi în afara bilanţului. (2) Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" şi Clasei 4 "Valori imobilizate") evidenţiază ansamblul creanţelor deţinute asupra clienţilor, alţii decât instituţiile de credit.260. Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ţine în funcţie de destinaţia acestora, pe următoarele categorii:- creanţe comerciale (operaţiuni de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale);- credite de trezorerie;- credite de consum şi vânzări în rate;- credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;- credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente;- credite pentru investiţii imobiliare;- alte credite acordate clientelei.261. În conturile de creanţe comerciale se înregistrează creanţele clienţilor mobilizate de către instituţiile, sub forma operaţiunilor de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale. În aceste conturi sunt înregistrate şi operaţiunile de scontare, factoring, forfetare şi alte creanţe comerciale efectuate cu instituţii de credit.262. Scontul comercial reprezintă operaţiunea prin care în schimbul unui efect de comerţ (cambie, bilet la ordin), instituţia pune la dispoziţia posesorului creanţei, valoarea efectului, mai puţin agio (taxa de scont şi comisioanele aferente), fără a aştepta scadenţa efectului respectiv, iar instituţia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.263. Factoringul este operaţiunea prin care clientul, denumit aderent, transferă proprietatea creanţelor (facturilor) sale comerciale instituţiei, denumită factor, aceasta având obligaţia, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanţelor aderentului. Instituţia, pe baza documentelor primite, plăteşte valoarea nominală a creanţelor, mai puţin agio, fie imediat, fie la scadenţa acestora sau la scadenţa contractuală stabilită cu aderenţii.264. Forfetarea reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deţinător anterior, a unor creanţe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii.265. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigură evidenţa creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie ale clientelei, persoane juridice şi fizice, care completează sau înlocuiesc alte tipuri de finanţare mai speciale (utilizări din deschideri de credite permanente, credite pe bază de linii globale de exploatare, diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor şi alte credite de trezorerie).266. (1) Creditele de consum reprezintă creditele acordate persoanelor fizice, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare. (2) Vânzările în rate reprezintă creditele acordate persoanelor juridice, destinate finanţării vânzării de bunuri în rate şi care se rambursează prin vărsăminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale.267. Contabilitatea creditelor pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior asigură evidenţa creditelor acordate pentru importuri (credite acordate consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri în devize acordate importatorilor, alte credite acordate clientelei pentru importuri), precum şi a creditelor pentru export.268. (1) Creditele pentru finanţarea stocurilor reprezintă creditele acordate clientelei pentru finanţarea operaţiunilor având un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.). (2) Contabilitatea creditelor pentru echipament asigură evidenţa creditelor acordate, de regulă pe termen mediu sau lung, pentru finanţarea investiţiilor productive efectuate de clienţi (cumpărări de materiale, achiziţii, construcţii sau amenajări de imobilizări corporale de uz profesional, cu excepţia investiţiilor imobiliare, achiziţii de imobilizări necorporale etc.). În această categorie de credite se cuprind şi creditele acordate agricultorilor pentru investiţii productive, inclusiv creditele cu dobândă subvenţionată de stat.269. Contabilitatea creditelor pentru investiţii imobiliare asigură evidenţa creditelor acordate clientelei, destinate investiţiilor imobiliare care au ca obiect:- dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze;- amenajarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii; sau- viabilizarea unui teren.270. În categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidenţiază, de regulă creditele care nu pot fi încadrate în categoriile de credite din cadrul grupei 20 "Credite acordate clientelei".271. Împrumuturile primite de Fond de la instituţii de credit, societăţi financiare şi de la alte instituţii, care constituie resurse financiare ale acestuia, respectiv plasamentele efectuate de Fond în depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare se înregistrează cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 22 "Operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii".272. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor privind instituţiile financiare asigură evidenţa acestor operaţiuni efectuate cu instituţii financiare, cum sunt: instituţiile financiare nebancare (societăţile de leasing, societăţile de factoring, societăţi de credit ipotecar, alte categorii de instituţii financiare nebancare), societăţile de plasament, de investiţii şi de portofoliu, agenţii de schimb şi intermediarii de valori mobiliare.273. Contabilitatea operaţiunilor de pensiune cu clientela se realizează cu ajutorul conturilor "Valori primite în pensiune" şi "Valori date în pensiune", conform prevederilor pct. 251.274. (1) Conturile curente ale clientelei deschise la instituţiile de credit evidenţiază disponibilităţile clientelei şi operaţiunile de încasări şi de plăţi dispuse de aceasta. (2) Disponibilităţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fără preaviz. (3) Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituţiei de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezintă disponibilităţile clientelei. (4) Conturile curente pot avea şi solduri debitoare:- în condiţii accidentale, neautorizate (overdraft);- în situaţia evidenţierii în acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate în baza unui contract prin care instituţia de credit se angajează ca pe o anumită durată de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracţionat, în funcţie de nevoile acesteia;- în situaţia evidenţierii în acest cont a creditelor acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia şi este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;- în situaţia evidenţierii în acest cont a facilităţilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite.275. În conturile de factoring se înregistrează sumele datorate clientelei în contrapartida creanţelor comerciale (facturi) cumpărate de către instituţie.276. (1) Depozitele clientelei pot fi la vedere, la termen şi colaterale. (2) Depozitele la vedere şi la termen reprezintă o formă de mobilizare a disponibilităţilor băneşti ale clientelei, menită să asigure fructificarea acestora. (3) Depozitele la vedere sunt constituite pentru o durată iniţială de cel mult o zi lucrătoare; depozitele la termen sunt constituite pe un termen fix pentru care durata iniţială este mai mare de o zi lucrătoare. (4) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanţii sau pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.277. Certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii reprezintă instrumente la vedere sau la termen emise de instituţia de credit pentru atragerea disponibilităţilor de la clientelă. Dobânda aferentă acestor instrumente se plăteşte în avans, periodic sau la scadenţă.278. Valorile de recuperat sau datorate clientelei, reprezentând, în special, cecuri, efecte de comerţ şi alte valori remise la încasare, neplătite şi restituite, respectiv sume primite care urmează să fie puse la dispoziţia clientelei, sume plătite care urmează să fie recuperate de la clientelă, precum şi sume în curs de clarificare, se înregistrează provizoriu în conturile "Valori de recuperat" şi "Alte sume datorate".279. Operaţiunile între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori primite în pensiune, valori date în pensiune, valori de recuperat, alte sume datorate) se înregistrează de către instituţiile financiare nebancare într-o grupă distinctă "Operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit".280. Dobânzile (de primit şi de plătit) calculate şi neajunse la scadenţă sunt înregistrate în conturile corespunzătoare din cadrul grupelor de conturi, potrivit prevederilor de la pct. 254.281. (1) Creanţele comerciale, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, precum şi dobânzile aferente acestora, nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante". (2) Creanţele comerciale, creditele, valorile primite în pensiune, valorile de recuperat, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".282. (1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii se constituie periodic pe seama cheltuielilor. (2) Periodic, la data constituirii ajustărilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează potrivit prevederilor de la pct. 256.Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse283. (1) În înţelesul prezentelor reglementări, sunt considerate "titluri" activele financiare reprezentate printr-un titlu, efect public sau obligaţiune negociabile pe o piaţă reglementată sau orice titlu, efect public sau obligaţiune care a făcut obiectul unei tranzacţii oneroase între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză în condiţii normale comerciale (aşa-numitele tranzacţii "over-the-counter"), deţinute de o instituţie. (2) Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative sau la purtător, şi pot fi negociabile sau nenegociabile. (3) Titlurile pieţei interbancare se emit numai de către instituţiile de credit şi sunt negociabile pe piaţa interbancară. (4) Din această categorie fac parte, în principal, biletul la ordin negociabil, certificatele interbancare şi alte titluri emise şi negociabile pe piaţa interbancară, potrivit reglementărilor în vigoare. (5) În categoria titlurilor de creanţe negociabile se includ: certificatele de depozit, biletele de trezorerie şi alte titluri emise de instituţii în baza unor reglementări specifice.284. (1) În funcţie de veniturile pe care le generează, titlurile se împart în titluri cu venit fix şi titluri cu venit variabil. (2) Se consideră cu venit fix acele titluri care generează plăţi fixe sau determinabile şi au o scadenţă fixă. Titlurile cu venit variabil sunt acele titluri care nu generează plăţi fixe sau determinabile şi nu au o scadenţă fixă. (3) Titlurile se clasifică în următoarele categorii:- titluri de tranzacţie;- titluri de plasament;- titluri de investiţii;- părţi în societăţi comerciale legate;- titluri de participare;- titluri ale activităţii de portofoliu. (4) Titlurile de tranzacţie, titlurile de plasament şi titlurile de investiţii se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", iar părţile în societăţi comerciale legate, titlurile de participare şi titlurile activităţii de portofoliu, reprezentând titluri cu venit variabil, se înregistrează în conturile clasei 4 - "Valori imobilizate".285. (1) Titlurile de tranzacţie sunt titlurile achiziţionate, în principal, în scopul vânzării în viitorul apropiat, precum şi cele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate care sunt administrate împreună şi pentru care există dovada unui ritm efectiv, recent, de a obţine câştiguri pe termen scurt. (2) Titlurile ce urmează a fi primite sunt înregistrate în afara bilanţului în contul "Titluri de primit". Diferenţele din reevaluare constatate până în momentul decontării se înregistrează în "Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului", în contrapartidă cu conturile de venituri sau cheltuieli din titluri de tranzacţie. (3) Transferurile din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii (titluri de plasament şi titluri de investiţii) sunt permise doar dacă titlurile nu mai sunt deţinute în scopul vânzării în viitorul apropiat, chiar dacă acestea au fost achiziţionate, în principal, pentru acest scop. Aceste transferuri pot avea loc doar în situaţii rare, respectiv în situaţii determinate de evenimente singulare, neobişnuite şi care au o probabilitate foarte scăzută de a se repeta în viitorul apropiat. (4) În cazul transferului din categoria titlurilor de tranzacţie în alte categorii, valoarea de piaţă a titlurilor respective la data transferului devine noul cost/preţ de achiziţie al acestora. Câştigurile sau pierderile aferente acestor titluri, înregistrate deja în contul de profit şi pierdere nu vor fi reluate în sensul diminuării sau majorării valorii titlurilor, respectivele câştiguri sau pierderi rămânând înregistrate în conturile de venituri sau cheltuieli corespunzătoare. (5) Transferurile din alte categorii de titluri în categoria titlurilor de tranzacţie nu sunt permise.286. (1) Titlurile de plasament sunt titlurile, altele decât cele reprezentând valori imobilizate, care nu pot fi încadrate în categoria titlurilor de tranzacţie sau a titlurilor de investiţii. (2) Transferurile din categoria titlurilor de plasament în cea a titlurilor de tranzacţie nu sunt permise. (3) Transferurile din categoria titlurilor de plasament în categoria titlurilor de investiţii pot apare în următoarele situaţii:- are loc o modificare a intenţiei sau a capacităţii instituţiei referitoare la deţinerea respectivelor active;- s-au scurs cele "două exerciţii financiare" prevăzute la pct. 287. (4) În cazul transferului din categoria titlurilor de plasament în categoria titlurilor de investiţii, valoarea netă contabilă a titlurilor respective la data transferului devine noul cost/preţ de achiziţie al acestora.287. (1) Titlurile de investiţii sunt titlurile cu venit fix (cu plăţi fixe sau determinabile şi scadenţă fixată) pe care instituţia are intenţia fermă şi posibilitatea de a le păstra până la scadenţă. (2) Clasificarea titlurilor ca şi titluri de investiţii depinde de:- condiţiile şi caracteristicile activului financiar; şi- capacitatea şi intenţia efectivă a instituţiei de a deţine aceste instrumente până la scadenţă. (3) Decizia privind clasificarea ca titluri de investiţii nu va lua în considerare oportunităţile viitoare de a realiza profit pe baza respectivului portofoliu şi, astfel, nici preţurile de cumpărare oferite de alţi investitori până la scadenţa investiţiei, deoarece se intenţionează păstrarea investiţiei până la maturitate, indiferent de fluctuaţiile de valoare de pe piaţă, şi nu se intenţionează vânzarea acesteia. (4) O precondiţie pentru clasificarea ca titluri de investiţii este evaluarea intenţiei şi capacităţii instituţiei de a deţine aceste instrumente până la scadenţă; această evaluare trebuie efectuată nu doar la momentul achiziţiei iniţiale ci şi la momentul fiecărei închideri contabile. (5) Dacă în urma modificării intenţiei sau capacităţii instituţiei de a deţine până la scadenţă instrumentele din categoria titlurilor de investiţii, nu mai este potrivită clasificarea acestora ca titluri de investiţii, acestea vor fi reclasificate în categoria titlurilor de plasament şi vor fi evaluate potrivit acestei categorii, iar diferenţa dintre valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă este contabilizată conform prevederilor pct. 133. (6) În condiţiile în care instituţia a procedat la vânzarea sau la reclasificarea de valori semnificative de titluri de investiţii, în decursul exerciţiului financiar curent sau a două exerciţii financiare precedente, aceasta nu va putea clasifica niciun activ financiar ca titlu de investiţii ("regula contaminării"). Aceasta interdicţie nu se aplică în situaţia în care respectiva vânzare sau reclasificare:- este atât de apropiată de scadenţa activului financiar (de exemplu, cu mai puţin de trei luni înainte de scadenţă) încât modificările ratei dobânzii de pe piaţă nu ar mai fi putut avea un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar;- are loc după ce s-a recuperat în mod substanţial valoarea principalului activului financiar, prin plăţi eşalonate sau prin rambursări anticipate; sau- este atribuită unui eveniment izolat, nu este repetitiv şi nu putea fi anticipat în mod rezonabil. (7) În situaţia în care respectiva vânzare sau reclasificare nu se încadrează într-unul din cazurile de mai sus, toate titlurile de investiţii vor fi reclasificate în categoria titlurilor de plasament. În cazul unor astfel de reclasificări, diferenţa dintre valoarea contabilă a titlurilor şi valoarea de piaţă este contabilizată conform prevederilor pct. 133.288. (1) Operaţiunile de pensiune, în funcţie de livrarea sau nelivrarea efectivă a titlurilor, se clasifică în:- pensiune simplă (contabilizată cu ajutorul conturilor din clasa 1, pentru operaţiuni interbancare, conform prevederilor de la pct. 251 şi a conturilor din clasa 2, pentru operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii, conform prevederilor de la pct. 273);- pensiune livrată (contabilizată exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 - "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", indiferent de calitatea contrapartidei). (2) În cazul cedentului (cel care primeşte împrumutul), contabilizarea pensiunilor livrate se realizează astfel:- la începutul operaţiunii, titlurile cedate se menţin în activ, iar preţul cesiunii se înregistrează în contul "Titluri date în pensiune livrată";- la fiecare închidere contabilă, titlurile cedate menţinute în activ se evaluează după regulile proprii categoriei în care sunt clasate titlurile; dobânzile aferente împrumuturilor primite privind titlurile se înregistrează în contul "Datorii ataşate";- la scadenţă, cedentul reprimeşte titlurile, rambursează împrumutul şi plăteşte dobânzile. (3) În cazul cesionarului (cel care acordă creditul), contabilizarea pensiunilor livrate se realizează astfel:- la începutul operaţiunii, titlurile nu sunt înscrise în activul cesionarului, ieşirea de lichidităţi înregistrându-se în contul "Titluri primite în pensiune livrată";- la fiecare închidere contabilă, dobânzile aferente creditelor acordate privind titlurile se înregistrează în contul "Creanţe ataşate", iar titlurile primite nu fac obiectul reevaluării;- la scadenţă, cesionarul retrocedează titlurile, încasează creditul şi dobânzile aferente. (4) Titlurile primite în pensiune livrată de către cesionar pot fi redate în pensiune, vândute ferm sau date cu împrumut. (5) În cazul titlurilor primite în pensiune şi date din nou în pensiune, operaţiunile contabile urmează procedura prevăzută pentru pensiunile livrate în cazul cedentului. (6) La vânzarea fermă a titlurilor primite în pensiune livrată, cesionarul înregistrează datoria de titluri în contul "Alte datorii privind titlurile", care se evaluează la fiecare închidere contabilă, iar diferenţele rezultate se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli, după caz. (7) Titlurile primite în pensiune şi apoi date cu împrumut se înregistrează de către cesionar în contul "Titluri date cu împrumut", în contrapartida contului "Alte datorii privind titlurile" şi se evaluează la fiecare închidere contabilă. Diferenţele rezultate se contabilizează în aceleaşi conturi. (8) În afara operaţiunilor de pensiune, se pot efectua împrumuturi de titluri având ca scop facilitarea operaţiunilor solicitate de clientelă şi care permit împrumutatului să satisfacă imediat cererea, fără ca titlurile să fi fost cumpărate. (9) Contabilizarea împrumuturilor de titluri se realizează astfel:- la împrumutător, creanţa reprezentând titlurile date cu împrumut se înregistrează în contul "Titluri date cu împrumut" în contrapartida conturilor de titluri. Dacă împrumutul este garantat cu titluri, acestea se înscriu în contul în afara bilanţului "Titluri primite în garanţie".La fiecare închidere contabilă, titlurile se evaluează după regulile proprii categoriei în care au fost clasate, iar dobânda aferentă împrumutului de titluri se înregistrează în contul "Creanţe ataşate".La scadenţă, împrumutătorul primeşte titlurile proprii, încasează dobânda aferentă şi restituie titlurile primite în garanţie în cazul în care împrumutul a fost garantat cu titluri.- la împrumutat, datoria aferentă titlurilor se înregistrează în contul "Datorii privind titlurile luate cu împrumut" în contrapartida contului "Titluri luate cu împrumut", la preţul pieţei din ziua realizării tranzacţiei. Eventualele titluri date în garanţie se înscriu în contul în afara bilanţului "Titluri date în garanţie".La fiecare închidere contabilă, titlurile şi datoria aferentă acestora se evaluează la cursul pieţei, conform regulilor titlurilor de tranzacţie, iar dobânda de plătit se înregistrează în contul "Datorii ataşate".La scadenţă, împrumutatul restituie titlurile, plăteşte dobânda şi primeşte titlurile date în garanţie în cazul în care împrumutul a fost garantat cu titluri. (10) Titlurile luate cu împrumut pot fi date în pensiune livrată, vândute ferm sau date cu împrumut. În cazul pensiunii livrate, împrumutatul constată o datorie, pentru valoarea primită, în contul "Titluri date în pensiune livrată" sau creditează contul "Titluri luate cu împrumut" cu valoarea de piaţă a titlurilor, în situaţia de vânzare fermă sau dare cu împrumut. (11) Pentru titlurile luate cu împrumut şi vândute ferm, datoria de titluri înregistrată se evaluează la fiecare închidere contabilă după regulile titlurilor de tranzacţie. (12) Pe lângă operaţiunile de pensiune, titlurile pot face obiectul operaţiunilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, aşa cum sunt definite la pct. 44. (13) Principalele operaţiuni de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, la cedent, se contabilizează astfel:- cesiunea titlurilor la preţul de înregistrare şi înregistrarea diferenţei între preţul de vânzare şi preţul de înregistrare al titlurilor în contul "Diferenţe privind vânzările de titluri cu posibilitate de răscumpărare". Concomitent, titlurile vândute cu posibilitate de răscumpărare se înregistrează în contul în afara bilanţului "Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare", la preţul convenit;- înregistrarea dobânzilor datorate aferente titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare în conturile de cheltuieli corespunzătoare, prin creditul contului "Cheltuieli de plătit";- evaluarea periodică a titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare, conform regulilor prevăzute pentru categoria de titluri respective;- exercitarea opţiunii de răscumpărare la preţul de înregistrare şi regularizarea diferenţei între preţul de vânzare şi preţul de înregistrare al titlurilor. (14) Principalele operaţiuni de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, la cesionar, se contabilizează astfel:- achiziţionarea titlurilor la preţul de cumpărare şi înregistrarea acestora în categoria respectivă de titluri. Concomitent, titlurile cumpărate cu posibilitate de răscumpărare se înregistrează în contul în afara bilanţului "Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare", la preţul convenit;- înregistrarea dobânzilor cuvenite, aferente titlurilor cumpărate cu posibilitate de răscumpărare, în conturile de venituri corespunzătoare prin debitul contului "Venituri de primit";- cedarea titlurilor la preţul de cumpărare, în cazul exercitării opţiunii de răscumpărare.289. În conturile grupei 31 - Instrumente financiare derivate se înregistrează valoarea instrumentelor financiare derivate, conform prevederilor pct. 365 şi pct. 386.290. (1) Datoriile constituite prin titluri reprezintă împrumuturile obţinute de o instituţie, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesităţilor de lichidităţi, pe termen scurt, mediu şi lung. Titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, următoarele: titluri de piaţă interbancară, titluri de creanţe negociabile, obligaţiuni şi alte titluri. (2) Contabilizarea operaţiunilor privind datoriile constituite prin titluri asigură evidenţa:- emisiunii şi subscrierii de titluri;- rambursării împrumuturilor primite şi plata dobânzilor aferente. (3) Împrumuturile primite pe baza titlurilor emise se înregistrează în conturile de datorii constituite prin titluri, la valoarea de rambursare. (4) Primele de emisiune şi primele de rambursare se înregistrează în conturi distincte şi se amortizează eşalonat, până la scadenţa titlurilor. (5) Dobânzile datorate pentru împrumuturile primite se înregistrează în contul "Datorii ataşate". (6) Se pot emite obligaţiuni convertibile în acţiuni, ai căror posesori au dreptul ca, în cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune, să-şi exercite opţiunea de convertire a titlurilor obligatare în acţiuni. (7) Contabilizarea operaţiunii de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se face prin convertirea (transformarea) împrumutului obligatar în capital.291. Contabilizarea operaţiunilor de cumpărare şi de vânzare a titlurilor, în cont propriu, în contul clientelei şi al altor instituţii, inclusiv mişcarea fondurilor legate de aceste operaţiuni se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 33 - "Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri".292. Contabilitatea operaţiunilor diverse asigură evidenţa:- decontărilor intrabancare;- decontărilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele;- debitorilor şi creditorilor;- stocurilor;- operaţiunilor de regularizare.293. Contabilitatea decontărilor intrabancare cuprinde operaţiunile efectuate între sediu şi sediile secundare din ţară, precum şi cele efectuate între sediile secundare. La sfârşitul perioadei (de regulă la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.294. Contabilitatea decontărilor între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se referă la operaţiunile efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit, membre ale aceleiaşi reţele cooperatiste de credit. La sfârşitul perioadei (de regulă la sfârşitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor sau creditor, înregistrat cu totul excepţional, se regularizează în cel mai scurt timp posibil.295. (1) Creanţele şi datoriile instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. (2) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei cât şi în valută. (3) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (4) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta. (5) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.296. Contabilitatea debitorilor şi creditorilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor instituţiei în relaţiile acesteia cu: personalul, asigurările şi protecţia socială, bugetul statului şi fondurile speciale, asociaţii sau acţionarii, precum şi cu diverşi debitori şi creditori.297. (1) Contabilitatea clienţilor (debitorilor) şi furnizorilor (creditorilor), a celorlalte creanţe şi datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. (2) În acest sens, în evidenţa analitică (asigurată prin folosirea unor conturi analitice distincte sau prin utilizarea unor criterii care să permită obţinerea de informaţii detaliate), debitorii şi creditorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare. (3) În cadrul conturilor de debitori şi creditori se grupează distinct datoriile şi creanţele care decurg din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate. De asemenea, în evidenţa analitică se grupează distinct debitorii şi creditorii la care instituţia deţine titluri de participare.298. (1) Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate personalului pentru munca prestată. (2) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimentaţie antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate, potrivit legii. (3) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane. (4) Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor şi datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale. (5) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.299. (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale instituţiei (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor sunt înregistrate în contul de cheltuieli "Alte cheltuieli privind personalul" în contrapartida conturilor de capitaluri proprii, la valoarea justă a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordării respectivelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciilor furnizate de angajaţi are loc în momentul prestării acestora. (2) Data acordării beneficiilor reprezintă data la care instituţia şi angajaţii beneficiari ai respectivelor instrumente înţeleg şi acceptă termenii şi condiţiile tranzacţiei, cu menţiunea că, dacă respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioară (de exemplu, de către acţionari), data acordării beneficiilor este data la care este obţinută respectiva aprobare. (3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intră în drepturi imediat, la data acordării beneficiilor, angajaţilor nu li se cere să finalizeze o perioadă specificată de servicii înainte de a avea dreptul necondiţionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii şi, în absenţa unei dovezi privind contrariul, instituţia va considera că serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. În acest caz, înregistrarea cheltuielilor aferente se înregistrează integral, la momentul respectiv, în contrapartidă cu conturile de capitaluri proprii. (4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intră în drepturi numai după îndeplinirea de către angajaţi a unei perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt înregistrate pe măsura prestării serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condiţiilor de intrare în drepturi, în contrapartidă cu conturile de capitaluri proprii. Suma înregistrată drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numărului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi iar această estimare trebuie revizuită, dacă informaţiile ulterioare indică faptul că numărul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intră în drepturi este diferit faţă de estimările precedente, astfel încât, la data intrării în drepturi, estimarea respectivă să fie egală cu numărul de instrumente de capitaluri proprii care intră în drepturi.300. (1) Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurările sociale de sănătate şi contribuţia pentru fondul de şomaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează a se încasa în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. (3) În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe veniturile de natura salariilor, subvenţiile primite sau de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fonduri speciale (taxe şi vărsăminte asimilate). (4) Taxa pe valoarea adăugată se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii. (5) Impozitul pe venituri de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii. (6) Subvenţiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct. (7) La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în evidenţa analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. (8) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.301. Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în conturile corespunzătoare de datorii.302. Debitele provenite din avansuri nedecontate, din distribuiri de echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de personalul instituţiei se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul. Creanţele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în conturile de debitori diverşi.303. Sumele datorate terţilor pentru furnizări de materiale, prestări de servicii şi executări de lucrări, depozite de garanţii primite pentru operaţiunile de leasing, precum şi alte sume datorate terţilor, alţii decât personalul propriu, se înregistrează în contul "Creditori diverşi".304. (1) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului "Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie". (2) Contabilitatea asocierilor în participaţie se organizează şi se conduce distinct de către unul dintre coparticipanţi conform înţelegerilor contractuale dintre părţi. (3) În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se ţine de către persoana juridică română, care răspunde potrivit legii. (4) Evidenţa asocierii se organizează atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului "Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie", analitic distinct pe fiecare coparticipant. (5) În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziţia asocierii, acestea sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui care le deţine în proprietate.305. Împrumuturile primite de la acţionari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în conturi distincte de împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi.306. Contabilitatea stocurilor asigură evidenţa existenţei şi mişcării următoarelor bunuri: valori din aur, metale şi pietre preţioase, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terţi, alte stocuri şi asimilate, precum şi bunuri diverse.307. Bunurile de natura celor prevăzute la pct. 306 sunt considerate ca fiind în proprietatea instituţiei care le deţine, în cadrul acestora incluzându-se şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.308. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate şi înregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite în custodie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor ce se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea instituţiei, se procedează astfel:- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri, nemaifiind considerate proprietatea instituţiei, astfel:- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate, în conturi în afara bilanţului;- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.309. (1) Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi creanţelor asupra debitorilor, aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data punerii la dispoziţie a fondurilor, respectiv data înregistrării debitelor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri. (2) Dobânzile de plătit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare datoriilor constituite prin titluri şi datoriilor faţă de creditori, aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data primirii fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Datorii ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de cheltuieli.310. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile următoare, se înregistrează distinct în contabilitate prin folosirea conturilor de regularizare "Cheltuieli înregistrate în avans", respectiv "Venituri înregistrate în avans". În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: abonamente, chirii, poliţe de asigurare, comisioane, dobânzi încasate/plătite în avans şi alte cheltuieli sau venituri aferente perioadelor următoare. (2) Datoriile constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând: datorii faţă de terţi privind telecomunicaţiile şi energia electrică; comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, dobânzi de plătit aferente contractelor swap şi care nu se regăsesc în conturile de datorii ataşate, se înregistrează într-un cont distinct "Cheltuieli de plătit". (3) Creanţele constatate, de regulă, la fiecare închidere contabilă, reprezentând comisioane pentru angajamente în afara bilanţului, dobânzi de încasat aferente contractelor swap şi care nu se regăsesc în conturile de creanţe ataşate, se înregistrează într-un cont distinct "Venituri de primit".311. (1) Creanţele din titluri şi creanţele asupra debitorilor, precum şi dobânzile aferente, nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante". (2) Creanţele din titluri, creanţele asupra debitorilor, creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".312. (1) Ajustările pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse se constituie periodic pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru: deprecierea titlurilor de plasament, deprecierea titlurilor de investiţii, deprecierea stocurilor, precum şi pentru creanţe restante şi îndoielnice din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse. (2) Periodic, la data constituirii ajustărilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea creanţelor respective din activ, ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează similar prevederilor pct. 256.Valori imobilizate313. Valorile imobilizate cuprind: credite subordonate, părţi în societăţi comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activităţii de portofoliu, dotări pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizări în curs şi avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale şi corporale. Totodată, în această categorie sunt incluse şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing financiar.314. (1) Creditele subordonate sunt creanţe, nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca drepturile sale să fie restituite numai după satisfacerea celorlalţi creanţieri. (2) Creditele subordonate pot fi la termen şi pe durată nedeterminată. (3) În categoria creditelor subordonate la termen se includ creanţe, nereprezentate de un titlu, care au fixată, în momentul acordării, o dată de rambursare. (4) Creditele subordonate pe durată nedeterminată sunt creanţe de natura creditelor subordonate ale căror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte.315. Titlurile cu venit variabil deţinute în filiale asupra cărora există control, concretizat în autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale societăţii respective, cu scopul de a obţine beneficii din activitatea sa, se înregistrează în contabilitate în contul "Părţi în societăţile comerciale legate".316. Titlurile cu venit variabil deţinute în societăţi asociate asupra cărora există influenţă semnificativă, concretizată în autoritatea de a participa la deciziile de politică financiară şi operaţională ale respectivei societăţi, dar nu şi de a controla aceste politici, se înregistrează în contabilitate în contul "Titluri de participare".317. În contul "Titluri ale activităţii de portofoliu" se înregistrează titlurile cu venit variabil destinate activităţii de portofoliu. Această activitate constă în investirea unei părţi din active într-un portofoliu de titluri, cu intenţia de a le păstra o perioadă îndelungată. În acest cont se înregistrează şi titlurile de participare deţinute în entităţi controlate în comun, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie.318. Conturile privind imobilizările necorporale cuprind: fondul comercial, cheltuieli de constituire şi alte imobilizări necorporale.319. (1) Conturile privind imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. (2) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. (3) În evidenţa analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice (terenuri fără construcţii, terenuri cu construcţii şi altele). (4) Contabilitatea sintetică a celorlalte imobilizări corporale se ţine pe următoarele categorii: construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale, iar evidenţa analitică se ţine pe fiecare element individual din cadrul fiecărei categorii de imobilizări corporale sau, după caz, pe grupe de elemente nesemnificative. (5) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 320.320. (1) Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită de timp. (2) Leasingul financiar este operaţiunea de leasing prin care se transferă substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului. (3) Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar. (4) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare. (5) De regulă, un contract de leasing va fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:- leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;- locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;- durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;- valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;- bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore. (6) La contabilizarea operaţiunilor de leasing financiar, locatarii trebuie să recunoască aceste operaţiuni ca active şi datorii la o valoare egală, la începutul leasingului, cu valoarea capitalului de rambursat. Reflectarea în contabilitate a activelor aferente operaţiunilor de leasing financiar se efectuează cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale; evidenţierea în contabilitate a datoriilor aferente bunurilor primite în regim de leasing financiar se realizează cu ajutorul contului "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de plătit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, cu ajutorul contului de "Datorii ataşate" corespunzător, în contrapartida contului de cheltuieli. (7) Locatorii trebuie să recunoască în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar drept creanţe, la o valoare egală cu valoarea bunurilor date în regim de leasing. Reflectarea în contabilitate a creanţelor aferente bunurilor date în regim de leasing financiar se efectuează cu ajutorul contului "Creanţe din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar) sau la scadenţa operaţiunilor, dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, cu ajutorul contului de "Creanţe ataşate" corespunzător, în contrapartida contului de venituri. (8) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii trebuie să prezinte bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale şi imobilizări corporale, în conformitate cu natura acestora, iar sumele sau valorile încasate sau de încasat trebuie recunoscute ca venituri (în contul "Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare") în contul de profit şi pierdere. (9) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi de evidenţă din afara bilanţului, iar valorile plătite sau de plătit trebuie recunoscute ca o cheltuială (în contul "Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare") în contul de profit şi pierdere. (10) Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare. (11) Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale care fac obiectul unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferă dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadă de timp, fără a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, pe durata contractului. (12) La expirarea contractelor de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferă dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadă de timp, fără a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contracte, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări. (13) Bunurile care fac obiectul unor contracte de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferă dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadă de timp, fără a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, precum şi veniturile şi cheltuielile generate de operaţiunile care decurg din contractele respective sunt înregistrate în contabilitate în mod similar cu operaţiunile de leasing operaţional. (14) Evidenţa cheltuielilor şi a veniturilor aferente contractelor de închiriere, locaţie de gestiune şi al altor contracte similare, prin care se transferă dreptul de utilizare a respectivelor bunuri pe o perioadă de timp, fără a transfera substanţial riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate, se ţine distinct, pe tipuri de contracte. (15) O tranzacţie de vânzare a unui activ pe termen lung şi de închiriere a aceluiaşi activ în regim de leasing (leaseback) se contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, astfel: a) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul având rol de garanţie. Instituţia beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată cu ajutorul contului "Datorii din operaţiuni de leasing financiar", iar dobânzile de plătit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar, se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului de "Datorii ataşate" corespunzător, în contrapartida contului de cheltuieli; b) dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional, instituţia vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat. Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări. (16) În cazul operaţiunilor de leaseback, instituţiile contractante vor prezenta în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii referitoare la operaţiunile derulate.321. (1) În cazul creanţelor de leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, componentele ratelor de încasat, respectiv valoarea principalului (cota parte din valoarea de intrare a bunului) şi a dobânzii vor fi consemnate în mod distinct în documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar. Diferenţele favorabile/nefavorabile care apar la data facturării respectivelor creanţe vor fi evidenţiate distinct în factură, astfel:- pentru contractele în cazul cărora finanţarea a fost acordată în exerciţiul financiar curent, vor fi prezentate diferenţele între cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data acordării finanţării;- pentru contractele în cazul cărora finanţarea a fost acordată într-un exerciţiu financiar anterior, vor fi prezentate diferenţele între cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar şi cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii exerciţiului financiar precedent. (2) În situaţia în care data acordării finanţării sau data încheierii exerciţiului financiar precedent este zi nebancară, la calculul respectivelor diferenţe de curs se va avea în vedere cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia.322. Dobânzile de primit (calculate şi neajunse la scadenţă) corespunzătoare creanţelor din valori imobilizate, aferente exerciţiului în curs, se calculează de la data punerii la dispoziţie a fondurilor şi se înregistrează în contabilitate periodic (obligatoriu lunar), sau la scadenţa operaţiunilor dacă fondurile aferente au termen de restituire în cursul lunii, în conturile de "Creanţe ataşate" din cadrul grupelor de conturi, în contrapartida conturilor de venituri.323. (1) Creanţele reprezentând valori imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate, creanţe din operaţiuni de leasing financiar şi alte creanţe aferente valorilor imobilizate, precum şi dobânzile aferente acestora), nerambursate la scadenţă, respectiv neîncasate la scadenţă, se înregistrează în conturile "Creanţe restante" şi "Dobânzi restante". (2) Creanţele reprezentând valori imobilizate şi cele aferente acestora (credite subordonate şi dobânzile aferente, creanţe din operaţiuni de leasing financiar, precum şi alte creanţe aferente valorilor imobilizate), creanţele restante, precum şi dobânzile aferente, trecute în litigiu, se înregistrează în conturile "Creanţe îndoielnice" şi "Dobânzi îndoielnice".324. (1) Ajustările pentru deprecierea valorilor imobilizate se constituie periodic pe seama cheltuielilor pentru:- deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;- deprecierea imobilizărilor;- deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;- creanţe restante şi îndoielnice. (2) Periodic, la data constituirii ajustărilor pentru depreciere, precum şi la ieşirea valorilor imobilizate respective din activ, ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează similar prevederilor pct. 256.Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane325. (1) Conturile de capitaluri proprii, asimilate şi provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter permanent sau durabil, alte elemente care corespund definiţiei de la pct. 21.(3) lit. c), precum şi provizioane. (2) În contabilitate capitalurile proprii se compun din: aporturile de capital (capital social); primele de capital şi rezerve; rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar.326. (1) Capitalul subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital cu ocazia constituirii şi majorării de capital social. (2) Evidenţa analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale subscrise şi vărsate. (3) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului, sunt următoarele: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni; încorporarea primelor de capital, rezervelor, şi alte operaţiuni, potrivit legii. (4) Operaţiunile ce se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului social sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi sau diminuarea valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale; răscumpărarea acţiunilor proprii; acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi şi alte operaţiuni, potrivit legii. (5) Primele de capital reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune, fuziune, aport, divizare, conversie etc. şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale.327. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve pentru riscuri bancare, rezerve din reevaluare, rezerva de întrajutorare, rezerva mutuală de garantare şi alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul instituţiei, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), conform prevederilor din statut. (5) Rezervele pentru riscuri bancare includ rezerva generală pentru riscul de credit şi rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Rezerva generală pentru riscul de credit s-a constituit până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003 din profit, în cotele şi limitele stabilite de lege, în funcţie de soldul creditelor acordate, existent la sfârşitul anului; sumele constituite până la această dată se au în vedere la constituirea rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit prevederilor legale, până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, nu va fi diminuată în funcţie de limitele şi cotele prevăzute de prevederile legale referitoare la determinarea rezervei reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale. Sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit vor fi utilizate potrivit destinaţiilor prevăzute de reglementările legale. (6) Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale s-a constituit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004 până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit - profitul brut (în măsura în care sumele repartizate se regăsesc în profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege. (7) La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere şi sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită până la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2003, existentă în sold. (8) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale în conformitate cu prevederile pct. 121 - 125 şi se înregistrează în contabilitate în contul "Rezerve din reevaluare". (9) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. (10) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. (11) Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor pct. 121 - 125. (12) Rezerva de întrajutorare se constituie anual de către cooperativele de credit din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege. (13) Rezerva mutuală de garantare se constituie la nivelul casei centrale din sumele plătite de cooperativele de credit afiliate reprezentând cotizaţii pentru constituirea acestor rezerve, precum şi din sumele repartizate din profitul contabil al casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), în cotele şi limitele prevăzute de lege. (14) Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.328. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată. (2) În categoria datoriilor subordonate la termen se includ împrumuturile subordonate la termen, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate la termen, nereprezentate printr-un titlu. (3) În categoria datoriilor subordonate pe durată nedeterminată se includ împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, primite pe baza emisiunilor de titluri, precum şi împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată, nereprezentate printr-un titlu.329. (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Grupa 55 - Provizioane. (2) Provizioanele sunt grupate în contabilitatea instituţiilor pe categorii şi se constituie pentru:- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnătură (garanţii, avaluri, acceptări şi alte angajamente);- pensii şi obligaţii similare;- riscuri de ţară;- restructurare;- dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;- impozite;- alte provizioane. (3) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de către specialişti în domeniu. (4) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii; b) închiderea unor sedii ale instituţiei; c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor instituţiei. (5) Provizioanele de restructurare, în cazul unei obligaţii legale, se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale. (6) O instituţie are o obligaţie implicită care determină constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi instituţia: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care să stipuleze cel puţin:- activitatea sau partea de activitate la care se referă;- principalele locaţii afectate de planul de restructurare;- numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii, distribuţia şi posturile acestora;- cheltuielile implicate; şi- data de la care se va implementa planul de restructurare; şi b) a provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin începerea implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta. (7) În cazul în care o instituţie începe un plan de restructurare sau anunţă principalele sale caracteristici celor afectaţi numai după data bilanţului, dacă restructurarea este semnificativă şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare, este necesară prezentarea de informaţii în acest sens. (8) Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, şi anume cele care:- sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi- nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii instituţiei. (9) Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de:- recalificarea sau mutarea personalului permanent;- marketing; sau- investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie. (10) Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului. (11) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul. (12) Periodic, la data constituirii provizioanelor, precum şi când acestea devin fără obiect, provizioanele se analizează şi se regularizează astfel:- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării provizioanelor;- prin creditul conturilor de venituri când provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin parţial ori total fară obiect.330. (1) Sumele reprezentând resurse financiare ale Fondului, provenite din contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile majorate şi speciale ale instituţiilor de credit, încasările din recuperarea creanţelor, donaţiile şi sponsorizările primite, asistenţa financiară, veniturile realizate în calitate de administrator special, administrator interimar şi lichidator al instituţiilor de credit, precum şi alte venituri stabilite conform legii sunt înregistrate cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 56 "FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR", din clasa 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE". (2) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de prevederile legale aplicabile.Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor331. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 6 - Cheltuieli.332. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, care se grupează astfel: a) Cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; cheltuieli cu operaţiunile cu clientela; cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri; cheltuieli cu operaţiunile de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare; cheltuieli privind datoriile subordonate; cheltuieli privind operaţiunile de schimb; cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate; cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare); b) Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile personalului; cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială; cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor; alte cheltuieli privind personalul); c) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; d) Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi (cheltuieli cu materialele; cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar; cheltuieli privind alte stocuri; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate); e) Cheltuieli diverse de exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale; pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor; alte cheltuieli diverse de exploatare); f) Cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale; g) Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile (cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare; cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii; cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse; cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate; cheltuieli cu provizioane; pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustări pentru depreciere; pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustări pentru depreciere); h) Cheltuieli extraordinare (cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare); i) Cheltuieli din operaţiuni între instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit (dobânzi la conturile curente; dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit; dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit; dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria cheltuielilor de exploatare; j) Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite (cheltuieli cu impozitul pe profit; alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus).333. Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 7 - Venituri.334. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, care se grupează astfel: a) Venituri din activitatea de exploatare (venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare; venituri din operaţiunile cu clientela; venituri din operaţiunile cu titluri; venituri din operaţiunile de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare; venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu; venituri din operaţiunile de schimb; veniturile din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate; venituri din prestaţiile de servicii financiare; alte venituri din activitatea de exploatare); b) Venituri diverse din exploatare (cota-parte din cheltuielile sediului social; venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale; venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor; venituri accesorii; alte venituri diverse din exploatare); c) Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe amortizate (venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare; venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii; venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiunile cu titluri şi operaţiuni diverse; venituri din ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate; venituri din provizioane; venituri din recuperări de creanţe amortizate); d) Venituri extraordinare (venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare); e) Venituri din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit (dobânzi de la conturile curente; dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit; dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit; dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit; dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria veniturilor din exploatare.335. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.Comisioane pentru servicii financiare336. (1) Recunoaşterea veniturilor aferente comisioanelor pentru serviciile financiare prestate de către instituţii depinde de natura economică a acestora. Denumirea comisioanelor pentru servicii financiare poate să nu indice natura şi realitatea economică a serviciilor prestate. După natura economică, comisioanele se clasifică în trei categorii: comisioane ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii unui anumit instrument financiar, comisioanele câştigate pe măsura prestării serviciilor şi comisioanele câştigate la îndeplinirea unei obligaţii contractuale principale. (2) Tratamentul contabil aplicabil comisioanelor pentru serviciile financiare prestate se stabileşte în funcţie de modul de încadrare al respectivelor comisioane, după cum urmează:(a) Comisioanele ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii unui instrument financiar (comisioane aferente acordării de credite, care pot reprezenta o compensaţie pentru activităţi cum ar fi evaluarea situaţiei financiare a debitorului, evaluarea şi înregistrarea garanţiilor, colateralelor şi a altor contracte similare, negocierea clauzelor aferente instrumentului, elaborarea şi procesarea documentelor, precum şi încheierea tranzacţiei; comisioane de angajament primite pentru acordarea unui credit, când este probabilă acordarea unui credit; etc.).Aceste comisioane, împreună cu costurile de tranzacţie aferente, pot fi amânate şi recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobânzi, fie prin metoda liniară, fie prin metoda dobânzii efective. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător la înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor primite.Costurile de tranzacţie aferente sunt costuri direct atribuibile acordării de credite care nu ar fi apărut dacă instituţia nu ar fi acordat creditul respectiv. Costurile de tranzacţie includ onorariile şi comisioanele plătite terţilor (agenţi, consilieri etc.) şi nu includ costuri de finanţare sau costuri interne administrative.Comisioanele încasate ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii se înregistrează în creditul contului "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscute în conturile de venituri din dobânzi din clasa 7 pe durata derulării creditului.Costurile de tranzacţie se înregistrează în debitul contului "Cheltuieli înregistrate în avans", urmând a diminua corespunzător conturile de venituri din dobânzi din clasa 7.Metoda ratei efective a dobânzii este o metodă de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare şi de alocare a veniturilor sau cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantă. În scopul aplicării metodei ratei efective a dobânzii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:- rata efectivă a dobânzii reprezintă rata care actualizează exact fluxurile viitoare preconizate ale plăţilor sau sumelor primite în numerar pe durata de viaţă aşteptată a instrumentului financiar (sau, dacă este cazul, pe o durată mai scurtă), la valoarea netă a activului financiar sau a datoriei financiare;- valoarea netă a activelor şi datoriilor financiare este dată, în cazul creditelor acordate şi al împrumuturilor primite, de costul amortizat al respectivelor instrumente, care reprezintă valoarea la care respectivele instrumente sunt evaluate în momentul recunoaşterii iniţiale (ajustată corespunzător valorii costurilor de tranzacţie şi comisioanelor aferente ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii) minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată (prin utilizarea ratei efective a dobânzii) pentru fiecare diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere pentru depreciere;(b) Comisioanele câştigate pe măsura prestării serviciilor (comisioane pentru administrarea unui credit, comisioane de angajament pentru acordarea unui credit, când este improbabilă acordarea creditului etc.) încasate în avans sau la momentul recunoaşterii iniţiale a creditului/angajamentului se înregistrează în creditul contului "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscute în conturile de venituri din comisioane din clasa 7 pe măsura prestării serviciilor sau pe parcursul perioadei de angajament;(c) Comisioanele câştigate la îndeplinirea unei obligaţii contractuale principale (comisioane de alocare a acţiunilor unui client, comisioane de plasament pentru intermedierea unui împrumut între un debitor şi un investitor, comisioane pentru împrumuturi sindicalizate etc.) sunt recunoscute ca venit la îndeplinirea prestaţiei semnificative, dată la care se înregistrează în conturile de venituri din comisioane din clasa 7.337. (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 304. (2) La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate, în funcţie de natura lor, se transmit fiecărui asociat, pe bază de decont, în funcţie de cota de participare prevăzută în contractul de asociere, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. (3) În decont se înscriu şi alte transferuri reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea imobilizărilor corporale şi alte sume rezultate din operaţiunile din asocieri în participaţie.338. (1) Rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit cuprinde rezultatul activităţii curente şi rezultatul activităţii extraordinare. Rezultatul exerciţiului (profitul sau pierdere) este dat de diferenţa dintre rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit, pe de o parte, şi impozitul pe profit, pe de altă parte. (2) Rezultatul activităţii curente reprezintă diferenţa dintre veniturile din operaţiunile curente, respectiv veniturile din activitatea de exploatare, veniturile diverse din exploatare, veniturile din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe amortizate şi cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli diverse de exploatare, cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale, cheltuielile cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile. (3) Rezultatul activităţii extraordinare reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile extraordinare.Operaţiuni în afara bilanţului339. Operaţiunile în afara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite reprezentând drepturi şi obligaţii ale căror efecte asupra mărimii şi structurii poziţiei financiare sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare, precum şi unele bunuri şi operaţiuni care nu pot fi integrate în active şi datorii.340. (1) Contabilizarea operaţiunilor în afara bilanţului se realizează cu ajutorul conturilor din clasa 9, grupate în funcţie de natura lor, astfel:- angajamente de finanţare;- angajamente de garanţie;- angajamente privind titlurile;- operaţiuni de schimb la vedere;- conturi de ajustare devize în afara bilanţului;- instrumente financiare derivate;- angajamente diverse;- angajamente îndoielnice;- conturi de evidenţă. (2) În conturile de angajamente date şi primite se înregistrează numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros, care nu pot fi retrase discreţionar de către emitent fără riscul de a-şi atrage penalităţi sau cheltuieli semnificative.341. Contabilitatea operaţiunilor în afara bilanţului se ţine, de asemenea, în partidă dublă, prin utilizarea conturilor corespondente prevăzute pentru operaţiunile în devize (la vedere şi la termen) sau, după caz, a unui cont denumit "Contrapartida" pentru celelalte operaţiuni în afara bilanţului.342. (1) Conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia. (2) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului cu ajutorul cărora sunt evidenţiate valorile noţionale ale instrumentelor financiare derivate (altele decât operaţiunile ferme de schimb la termen şi swapul financiar de devize) sunt considerate conturi de activ.343. Angajamentele de finanţare reprezintă promisiunea irevocabilă de a pune la dispoziţie fonduri (deschideri confirmate de credite sau acorduri de refinanţare) în favoarea unui terţ (beneficiar). Acestea se înregistrează în afara bilanţului, la nivelul prevăzut în contract şi se diminuează pe măsura punerii la dispoziţie a fondurilor.344. (1) Angajamentele de garanţie sunt operaţiunile prin care o instituţie (garantul) se angajează în favoarea unui terţ (beneficiarul) să asigure, la ordinul şi în contul ordonatorului, plata unei obligaţii subscrisă de acesta, în situaţia în care ordonatorul nu o poate efectua el însuşi. (2) Angajamentele de garanţie sunt contabilizate în funcţie de calitatea ordonatorului. (3) Astfel, în cazul în care o instituţie de credit recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligaţii asumate de unul dintre clienţii proprii, va înregistra riscul asumat în contul "Garanţii date pentru clientelă", iar instituţia de credit corespondentă va înregistra riscul asumat pentru instituţia de credit garantată în contul "Alte garanţii date altor instituţii de credit". (4) Când mai mulţi garanţi se asociază pentru a acorda un angajament de garanţie şi, mai ales, o cauţiune, fiecare dintre aceştia (şef de filă, participant, subparticipant) înregistrează cota-parte din riscul final pe care şi-l asumă în conturile corespunzătoare din clasa 9. (5) O promisiune de finanţare a trezoreriei făcută sub formă consorţială este înscrisă în egală măsură în conturile din afara bilanţului la şeful de filă şi la ceilalţi participanţi, în funcţie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.345. Angajamentele privind titlurile cuprind operaţiunile efectuate de către instituţie aferente titlurilor cumpărate sau vândute cu posibilitate de răscumpărare şi altor titluri de primit sau de livrat.346. Conturile în afara bilanţului privind operaţiunile de schimb la vedere evidenţiază sumele de primit şi respectiv de livrat în cadrul unor astfel de operaţiuni.347. Conturile de angajamente diverse înregistrează alte angajamente date sau primite, care nu se regăsesc în categoriile angajamentelor prezentate anterior, cum sunt: valori primite şi date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate, titluri şi alte valori primite şi date în garanţie pentru împrumuturile primite/creditele acordate etc.348. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de orice natură, a căror realizare devine probabilă. (2) Angajamentele de finanţare devin îndoielnice atunci când există indicii că sumele ce vor fi acordate ca şi credit în baza acestui angajament vor îndeplini condiţiile pentru a fi înregistrate la creanţe îndoielnice. (3) Angajamentele de garanţie sunt considerate îndoielnice în situaţia când există indicii că instituţia garantă va fi obligată să intervină pentru plata obligaţiilor subscrise. (4) Valorile date în garanţie devin îndoielnice atunci când există probabilitatea nerambursării contrapartidei. (5) Pentru angajamentele îndoielnice se constituie provizioane.349. (1) Conturile de evidenţă, de regulă, asigură ţinerea evidenţei tehnico-operative privind: bunurile luate cu chirie, valorile primite în păstrare sau custodie, creanţele scoase din activ urmărite în continuare, debitori din penalităţi pretinse şi alte conturi diverse de evidenţă. (2) În această categorie de conturi se include şi contul "Contrapartida" care se utilizează pentru debitarea sau creditarea unor conturi în afara bilanţului.Operaţiuni în devize350. (1) În sensul prezentelor reglementări, sunt considerate operaţiuni în devize, operaţiunile efectuate într-o altă deviză decât moneda naţională (leu). (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în devize, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, sunt asimilate elementelor exprimate în devize.351. Contabilitatea operaţiunilor în devize, asigură evidenţa:- operaţiunilor de schimb la vedere sau la termen;- operaţiunilor cu titluri în devize;- operaţiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în devize;- alte operaţiuni în devize.352. (1) Contabilizarea operaţiunilor de schimb la vedere sau la termen, precum şi a celorlalte operaţiuni în devize se face pe feluri de devize, cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi. (2) Contabilizarea operaţiunilor aferente creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei devize, se face pe feluri de devize, distinct de celelalte operaţiuni în devize.353. Operaţiunile de schimb la vedere sunt operaţiunile de cumpărare şi de vânzare a devizelor cu decontarea în termenul stabilit în general prin reglementări sau convenţii ale pieţei respective, de regulă maxim de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs SPOT).354. Operaţiunile de schimb la termen (forward) sunt considerate operaţiunile de cumpărare şi de vânzare a devizelor cu decontare după termenul stabilit în general prin reglementări sau convenţii ale pieţei respective, de regulă mai mult de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs FORWARD).355. Operaţiunile SWAP sunt operaţiuni de cumpărare şi vânzare simultană a unei sume în devize, cu decontarea la două date de valoare diferite (de regulă SPOT şi FORWARD) la cursurile de schimb stabilite (SPOT şi FORWARD) la data tranzacţiei.356. Operaţiunile de schimb în devize se clasifică în:- operaţiuni care nu generează risc de schimb, respectiv operaţiuni care nu antrenează o intrare sau o ieşire de devize;- operaţiuni care generează risc de schimb, respectiv operaţiuni care antrenează o intrare sau o ieşire de devize.357. Contabilizarea operaţiunilor care generează risc de schimb, impune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb", deschise în cadrul bilanţului şi în afara bilanţului, pe feluri de devize.358. Imobilizările corporale şi necorporale, precum şi stocurile achiziţionate în devize, capitalul social subscris şi vărsat în devize, precum şi cheltuielile şi veniturile aferente operaţiunilor în devize se contabilizează în monedă naţională prin intermediul contului "Contravaloarea poziţiei de schimb".359. (1) Contul "Poziţie de schimb" din bilanţ reprezintă soldul activului net într-o anumită deviză, iar acesta este expresia riscului de schimb aferent elementelor în devize din bilanţ. (2) Poziţiile de schimb, lungi sau scurte, sunt determinate de următoarele elemente:- elementele de activ şi de datorii exprimate în devize, inclusiv dobânzile calculate, de primit sau de plătit, scadente sau nescadente;- operaţiunile de schimb la vedere şi la termen.360. Conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" sunt conturi de legătură între contabilitatea în devize şi contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în conturile analitice deschise în cadrul conturilor de imobilizări financiare sau în contul de rezultate a câştigurilor şi/sau pierderilor aferente evaluării operaţiunilor în devize.361. (1) Pentru înregistrarea operaţiunilor în devize în cazul cărora nu se specifică utilizarea unui anumit curs de schimb, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii. (2) În cazul în care dobânzile de primit sau de plătit în devize (şi alte elemente de natura veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare operaţiunilor în devize, aferente unei anumite perioade) nu sunt calculate zilnic, acestea pot fi evidenţiate în conturile de venituri şi cheltuieli la cursul de schimb mediu aferent perioadei la care se referă sau la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei efectuării calculului. (3) Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în devize se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii. Înregistrarea contravalorii în lei a sumelor în devize puse la dispoziţia sucursalelor din România, cu caracter permanent (capital de dotare), de către instituţiile străine de care aparţin, se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară punerii la dispoziţie a sumelor respective.362. (1) Periodic (obligatoriu lunar), elementele exprimate în devize, din bilanţ şi în afara bilanţului, se evaluează în funcţie de natura acestora. Pentru evaluarea periodică, în cursul lunii, a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare. Pentru evaluarea la finele fiecărei luni a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză. (2) Diferenţele dintre sumele rezultate din evaluarea periodică a conturilor "Poziţie de schimb" şi sumele înscrise în conturile corespunzătoare "Contravaloarea poziţiei de schimb" din bilanţ, se înregistrează astfel:- diferenţele aferente activelor în devize înregistrate ca imobilizări financiare (titluri de participare, părţi în societăţile comerciale legate, titluri ale activităţii de portofoliu şi titluri de investiţii) sunt înregistrate în conturi analitice distincte "diferenţe de curs valutar între data achiziţiei şi data evaluării", deschise în cadrul conturilor în care sunt evidenţiate respectivele active în devize;- celelalte diferenţe se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli privind operaţiunile de schimb, după caz. (3) Evaluarea operaţiunilor înregistrate în conturile în afara bilanţului, corespunzător evaluării conturilor "Poziţie de schimb", se face prin utilizarea conturilor "Conturi de ajustare devize" în contrapartida contului "Contravaloarea poziţiei de schimb". (4) La întocmirea raportărilor contabile, conturile "Poziţie de schimb" (după evaluare) şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" nu se iau în considerare deoarece nu reprezintă un activ sau o datorie reală, de natură bilanţieră.Operaţiuni de schimb la vedere363. (1) În situaţia existenţei unui decalaj între data încheierii contractelor de schimb la vedere şi data decontării acestora, respectivele operaţiuni se înregistrează în conturi în afara bilanţului, la cursul de la data încheierii contractului, respectiv angajamentului, cu ajutorul conturilor "Operaţiuni de schimb la vedere", prin intermediul conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului. (2) Periodic, până la data decontării operaţiunii, evaluarea angajamentului la cursul de schimb menţionat la pct. 361, se înregistrează în afara bilanţului prin utilizarea conturilor "Conturi de ajustare devize" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţă de curs, se înregistrează în bilanţ în conturile de venituri sau cheltuieli din operaţiuni de schimb, după caz, cu ajutorul conturilor "Contravaloarea poziţiei de schimb" şi "Conturi de ajustare devize".Operaţiuni ferme de schimb la termen364. (1) Cursul la termen este cursul la vedere majorat cu reportul sau micşorat cu deportul existent pe deviza respectivă. (2) Pentru operaţiunile de schimb la termen, diferenţa dintre cursul la vedere şi cursul la termen reprezintă "report" (atunci când cursul la termen este mai mare decât cursul la vedere) sau "deport" (dacă cursul la vedere este mai mare decât cursul la termen).365. (1) Operaţiunile ferme de schimb la termen reprezintă instrumente financiare derivate şi se clasifică în instrumente care nu sunt de acoperire şi instrumente de acoperire. (2) Angajamentele aferente operaţiunilor ferme de schimb la termen se înregistrează în conturi în afara bilanţului, cu ajutorul conturilor "Operaţiuni ferme de schimb la termen", prin intermediul conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" deschise în afara bilanţului. (3) Diferenţele din evaluarea operaţiunilor ferme de schimb la termen, la cursul la termen rămas de scurs, se înregistrează în conturile în afara bilanţului "Conturi de ajustare devize" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb". Concomitent, aceeaşi diferenţă de curs constatată, se înregistrează în bilanţ, în conturile de venituri sau cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe cursul de schimb, sau în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire (potrivit regulilor referitoare la contabilitatea de acoperire, prevăzute la pct. 389 - 395), după caz, în contrapartidă cu contul "Operaţiuni de schimb la termen" din bilanţ.Operaţiuni SWAP de devize366. Operaţiunile de SWAP de devize au la bază principiul împrumutului într-o deviză pentru a da cu împrumut într-o altă deviză, cele două operaţiuni fiind simultane şi încheiate cu aceeaşi contrapartidă. Acestea pot fi realizate sub următoarele forme: swap de trezorerie sau swap cambist şi swap financiar sau swap lung de devize.367. (1) Swapul de trezorerie, denumit şi swap cambist, reprezintă două operaţiuni de schimb a unei sume nominale în devize pe baza a două cursuri diferite (curs la vedere la iniţierea operaţiunii şi curs la termen la scadenţa operaţiunii). În fapt, reprezintă combinaţia dintre o operaţiune de schimb la termen cu o operaţiune de schimb la vedere. (2) Pe perioada dintre cele două operaţiuni nu se calculează şi nu se varsă dobânzi, deoarece valoarea acestora a fost inclusă în cursul la termen. (3) Înregistrarea contabilă a operaţiunilor de swap de trezorerie presupune înregistrarea schimbului iniţial în conformitate cu regulile aplicabile operaţiunilor de schimb la vedere, precum şi a schimbului de la scadenţa operaţiunii potrivit regulilor aplicabile operaţiunilor de schimb la termen, clasice.368. (1) Swapul financiar de devize, denumit şi swap lung de devize, este operaţiunea prin care se efectuează schimbul unei sume în devize, contra unei sume în altă deviză, urmând ca la termen să se procedeze la schimbul simetric. Pe toată perioada contractului, părţile contractante calculează şi varsă dobânzi în funcţie de volumul schimbului în devize. (2) Swapul financiar reprezintă, în fapt, o operaţiune de schimb la vedere combinată cu o operaţiune simetrică de schimb la termen, însoţită de fluxurile de dobânzi aferente. (3) Contabilizarea operaţiunilor de swap financiar de devize constă în înregistrarea schimbului iniţial în conformitate cu regulile aplicabile operaţiunilor de schimb la vedere, evidenţierea în conturile corespunzătoare în afara bilanţului, în corespondenţă cu contul "Contrapartida", a sumelor ce urmează a fi schimbate la scadenţa contractului şi înregistrarea ulterioară a operaţiunii potrivit regulilor aplicabile instrumentelor financiare derivate. Valoarea dobânzilor ce urmează să fie plătite şi încasate până la scadenţa operaţiunii nu se înregistrează în conturile în afara bilanţului specifice instrumentelor financiare derivate. (4) Dobânzile calculate asupra swapului financiar trebuie să fie contabilizate periodic, obligatoriu lunar.Operaţiuni în devize cu clientela369. Principalele operaţiuni în devize cu clientela, sunt: schimbul manual; operaţiunile cu cecuri de călătorie; schimbul la vedere; operaţiunile prin conturile în devize; transferurile de devize; schimbul la termen; angajamentele prin semnătură.370. (1) Schimbul manual este operaţiunea prin care o cantitate de monedă este schimbată fizic contra unei alte monede. (2) Contabilizarea operaţiunilor de schimb manual urmează principiile de contabilizare a operaţiunilor în devize şi presupune utilizarea conturilor "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb".371. (1) Contabilizarea cecurilor de călătorie în devize se efectuează cu ajutorul conturilor "Alte valori" (la cumpărare) şi "Alte sume datorate" (la vânzare). (2) La plata în moneda locală, se vor utiliza şi conturile "Poziţie de schimb" şi "Contravaloarea poziţiei de schimb" aferente devizelor respective.372. Operaţiunile de schimb la vedere efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizează potrivit prevederilor pct. 353 şi pct. 363.373. Operaţiunile prin conturile în devize ale clienţilor se înregistrează în mod similar cu operaţiunile în conturile în lei ale acestora.374. Transferurile în devize sunt operaţiunile, prin care, la cererea clientului ordonator, o sumă în devize este pusă la dispoziţia unui beneficiar, în general, rezident în străinătate. Punerea la dispoziţie a fondurilor se efectuează, de regulă, prin intermediul conturilor de corespondent cu băncile străine.375. Operaţiunile de schimb la termen efectuate în contul clienţilor sunt definite şi se contabilizează potrivit prevederilor pct. 354, pct. 364 şi pct. 365.376. (1) Angajamentele prin semnătură reprezintă, de regulă, creditele documentare, respectiv operaţiunile prin care la cererea unui client importator, o instituţie de credit (emitentă sau ordonatoare) îşi ia angajamentul, printr-o deschidere de credit documentar, de a se substitui importatorului, pentru plata exportatorului străin prin intermediul instituţiei de credit a acestuia (banca notificatoare), în suma şi în condiţiile convenite. (2) Creditele documentare se clasifică astfel: a) în funcţie de angajamentele asumate de instituţia de credit a importatorului (emitentă):- credit documentar revocabil, dacă poate fi pus în cauză, în orice moment, înainte de data prezentării documentelor de către instituţia de credit emitentă, la iniţiativa ei proprie sau la iniţiativa clientului importator;- credit documentar irevocabil, dacă nu poate fi modificat sau anulat decât cu acordul tuturor părţilor, din momentul în care instituţia de credit emitentă se angajează în mod irevocabil să plătească documentele prezentate. b) în funcţie de angajamentele asumate de instituţia de credit a exportatorului (notificatoare):- credit documentar notificat, dacă instituţia de credit notificatoare nu garantează clientului (exportatorul), buna desfăşurare a plăţii şi nu face decât să se oblige la un transfer de fonduri provenind de la banca emitentă;- credit documentar confirmat, dacă instituţia de credit notificatoare garantează clientului (exportatorul), buna desfăşurare a plăţii. Această garanţie se acordă numai în cazul creditelor documentare irevocabile, iar riscul instituţiei de credit notificatoare este limitat la riscul de insolvabilitate al instituţiei de credit a importatorului. (3) Contabilizarea principalelor operaţiuni de credit documentar, la instituţia de credit a importatorului (emitentă) se realizează astfel:- înregistrarea depozitului constituit de către client, pentru o parte sau pentru întreaga valoare a angajamentului, în contul "Depozite pentru deschiderea de acreditive";- angajamentul instituţiei de credit emitente pentru creditul documentar revocabil nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, acesta înregistrându-se în conturile de evidenţă în afara bilanţului;- angajamentul de finanţare dat în cadrul unui credit documentar irevocabil se înregistrează în contul în afara bilanţului "Deschideri de credite documentare", iar angajamentul realizat prin acceptarea de efecte de comerţ se înregistrează în contul "Acceptări sau angajamente de plată";- garanţia primită de la o societate de asigurări se înregistrează în contul "Garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare";- plata imediată a documentelor acceptate se înregistrează în contul curent al importatorului, din disponibilităţile acestuia;- plata amânată pentru importator, în cazul în care acesta beneficiază de un credit acordat de instituţia sa de credit, se înregistrează în contul "Credite pentru import";- plata amânată pentru importator, în cazul în care acesta beneficiază de un termen de plată din partea exportatorului, însoţit de un angajament de finanţare sub forma unei acceptări de plată din partea instituţiei de credit emitente, se înregistrează în contul în afara bilanţului "Acceptări sau angajamente de plată", iar plata efectivă se înregistrează în contul curent al importatorului. (4) Contabilizarea principalelor operaţiuni de credit documentar, la instituţia de credit a exportatorului (confirmatoare) se realizează astfel:- angajamentul de garanţie, dat în favoarea clientului şi la ordinul instituţiei de credit a importatorului, se înregistrează în contul în afara bilanţului "Confirmări de deschideri de credite documentare";- angajamentul de garanţie primit de la instituţia de credit a importatorului şi acceptarea de plată a instituţiei de credit notificatoare, garantată de instituţia de credit emitentă, se înregistrează în contul în afara bilanţului "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit";- încasarea contravalorii documentelor privind mărfurile livrate se înregistrează în contul curent al exportatorului.Operaţiuni cu titluri în devize377. Contabilizarea titlurilor în devize respectă regulile de contabilizare şi de evaluare stabilite pentru titlurile exprimate în lei. Astfel, sunt clasate, în funcţie de intenţia de deţinere şi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor specifice fiecărei categorii de titluri (titluri de tranzacţie, de plasament, de investiţii, părţi în societăţile comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activităţii de portofoliu).Instrumente financiare derivate378. (1) Un instrument derivat este un instrument financiar care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:- valoarea să se modifică urmare variaţiilor unei anumite rate de dobândă, a preţului unui instrument financiar, a preţului unor mărfuri, a unui curs de schimb valutar, a unui indice de preţuri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condiţia ca, în cazul unei variabile nefinanciare, aceasta să nu fie specifică unei părţi contractuale (uneori denumită "bază" sau "element suport");- nu solicită nicio investiţie iniţială netă sau solicită o investiţie iniţială netă care este mai mică decât cea necesară pentru alte tipuri de contracte de la care se aşteaptă reacţii similare la modificările condiţiilor de piaţă; şi- este decontat la o dată viitoare. (2) Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.379. Principalele tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de schimb la termen (forward), contractele swap de devize sau pe rata dobânzii, contractele FRA (Forward Rate Agreements), contractele futures şi instrumentele condiţionale (opţiunile cumpărate sau vândute).380. Una dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul că necesită o investiţie netă iniţială a cărei valoare este mai mică decât cea care ar fi necesară în cazul altor contracte de la care se aşteaptă să reacţioneze identic la factorii pieţei. Opţiunile se încadrează în această definiţie deoarece prima este mai mică decât investiţia ce ar fi necesară pentru obţinerea instrumentului financiar de bază cu care este corelată opţiunea. Un contract swap de devize care prevede un schimb iniţial de devize diferite care au aceeaşi valoare justă se încadrează în definiţie deoarece acesta presupune o investiţie netă iniţială de valoare zero.381. O cumpărare sau o vânzare normală (în cazul cărora livrarea are loc în perioada de timp stabilită în general prin reglementări sau prin convenţii existente pe piaţa respectivă) dă naştere la un angajament la preţ fix între data tranzacţionării şi data decontării care nu reprezintă un instrument derivat datorită perioadei scurte de viaţă a angajamentului (exemplu: operaţiunile SPOT).382. Modalitatea de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor ferme de schimb la termen şi a contractelor swap de devize este cea prezentată la pct. 364 - 368 din prezentul capitol.383. Înregistrarea în contabilitate a instrumentelor derivate se face în funcţie de următoarele criterii:- în funcţie de tipul instrumentelor: instrumente ferme (ex. contracte la termen, futures, swap), instrumente condiţionale (opţiuni cumpărate şi vândute) şi alte instrumente;- în funcţie de variabila care determină modificarea valorii instrumentelor: instrumente pe cursul de schimb, instrumente pe rata dobânzii, instrumente pe acţiuni şi indici bursieri şi alte instrumente derivate;- în funcţie de scopul operaţiunii: instrumente care nu sunt de acoperire şi instrumente de acoperire.384. (1) Valoarea noţională a contractelor (angajamentele de cumpărare sau vânzare) se înregistrează în conturile în afara bilanţului în momentul încheierii acestora. (2) Instituţiile trebuie să îşi organizeze evidenţa, astfel încât să fie capabile să identifice aceste angajamente la valoarea nominală şi în funcţie de scadenţă, cel puţin pe baza următoarelor criterii: tranzacţii efectuate pe pieţele reglementate/la buna înţelegere; natura contractelor; scadenţa operaţiunii; instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire/care sunt instrumente de acoperire. (3) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi urmărite extracontabil sau cu ajutorul conturilor de evidenţă din afara bilanţului. (4) Titlurile aflate în proprietate şi care sunt destinate garantării operaţiunilor efectuate în contul propriu rămân înregistrate în activ în portofoliul de titluri, iar angajamentele date sunt înregistrate în conturi în afara bilanţului. (5) Valorile primite în garanţie de la terţi nu sunt înregistrate în activul instituţiei care le primeşte, ci sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului la angajamente primite.385. Depozitele de garanţie constituite, aferente operaţiunilor cu instrumente derivate efectuate pe pieţele reglementate, sunt înregistrate în conturi distincte în funcţie de natura acestora (depozite de garanţie în numerar, depozite de garanţie constituite sub formă de titluri), precum şi în funcţie de titularul operaţiunii (depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile efectuate în cont propriu, depozite de garanţie constituite pentru operaţiunile efectuate în contul clientelei).386. (1) Instrumentele derivate sunt iniţial evaluate la valoarea justă. De regulă, valoarea justă iniţială a unui instrument derivat este dată de preţul de tranzacţionare, cu excepţia situaţiilor în care valoarea justă a acestuia este dată prin compararea cu alte tranzacţii curente observabile pe piaţă pentru acelaşi instrument sau pe baza unei tehnici de evaluare ale cărei variabile includ numai informaţii de pe pieţele observabile. În general, valoarea justă iniţială a instrumentelor derivate este zero, cu excepţia opţiunilor pentru care valoarea justă iniţială este dată de valoarea primei plătite sau încasate. (2) Operaţiunile cu instrumente derivate se evaluează periodic, obligatoriu la sfârşitul fiecărei luni, la valoarea justă, cu excepţia instrumentelor derivate care au la bază şi trebuie decontate prin livrarea de instrumente de capitaluri proprii ce nu sunt cotate pe o piaţă activă şi a căror valoare justă nu poate fi determinată în mod credibil, care sunt evaluate la cost. (3) Valoarea instrumentelor derivate se înregistrează în conturile din bilanţ, corespunzător categoriei din care fac parte respectivele instrumente. (4) Câştigurile sau pierderile rezultate în urma reevaluării instrumentelor derivate care nu sunt instrumente de acoperire sunt înregistrate în conturile de venituri şi cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate, corespunzător tipului instrumentelor respective.387. (1) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care instrumentul derivat ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. (2) Valoarea justă se determină prin referire la:- valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentru care o piaţă activă (în cazul căreia preţurile cotate sunt disponibile imediat şi sunt aferente unor tranzacţii desfăşurate în condiţii normale) poate fi identificată cu uşurinţă. Dacă valoarea de piaţă nu poate fi identificată cu uşurinţă pentru un instrument, dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţă poate fi calculată pornind de la cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau- o valoare determinată cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţă o piaţă activă. Astfel de modele şi tehnici trebuie să asigure o aproximare rezonabilă a valorii de piaţă şi trebuie testate periodic (şi revizuite, dacă este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu preţurile tranzacţiilor efective observabile sau pe baza oricăror informaţii de piaţă disponibile.388. (1) Dobânzile de plătit sau de primit, aferente contractelor swap ce presupun plata sau încasarea unor astfel de sume, se înregistrează în contabilitate în funcţie de situaţiile în care există un singur flux financiar (diferenţa dintre dobânda de primit şi cea de plătit) sau două fluxuri financiare diferite, astfel:- contabilizarea distinctă a sumelor reprezentând dobânzi încasate şi, respectiv, plătite se aplică în situaţia în care scadenţele celor două fluxuri financiare de dobânzi sunt diferite;- contabilizarea sumei nete ce corespunde diferenţei dintre dobânzile plătite şi cele încasate se aplică în situaţia în care fluxurile financiare de dobânzi sunt concomitente, iar transferul priveşte doar diferenţa netă (există un singur flux financiar de dobânzi). (2) Dobânzile respective sunt înregistrate în conturile "Venituri de primit" sau "Cheltuieli de plătit", după caz, în contrapartidă cu conturile de cheltuieli/venituri cu dobânzile aferente operaţiunilor cu instrumente derivate.Contabilitatea de acoperire389. (1) Scopul aplicării contabilităţii de acoperire îl reprezintă reflectarea în contabilitate a efectelor strategiilor referitoare la administrarea şi acoperirea riscurilor. Aplicarea unor tratamente specifice contabilităţii de acoperire este necesară în situaţiile în care instrumentul de acoperire şi elementul acoperit sunt contabilizate diferit, potrivit regulilor aplicabile în mod normal, ceea ce conduce la necorelări referitoare la:- modalitatea de evaluare - unele instrumente financiare (elemente acoperite) nu sunt evaluate la valoarea justă (ex: creditele şi împrumuturile) sau diferenţele din evaluarea la valoarea justă nu sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere (ex: diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament), în timp ce instrumentele derivate (care sunt utilizate ca instrumente de acoperire) sunt evaluate la valoarea justă;- recunoaştere - tranzacţiile previzionate, foarte probabil a fi efectuate, care sunt elemente acoperite nu sunt recunoscute în bilanţ sau afectează conturile de venituri şi cheltuieli în perioade ulterioare. (2) Contabilitatea de acoperire urmăreşte reflectarea în conturile de venituri şi cheltuieli a efectelor operaţiunilor de acoperire prin recunoaşterea în aceeaşi perioadă a rezultatelor aferente elementelor acoperite şi instrumentelor de acoperire. Aceasta se realizează prin amânarea înregistrării în contul de profit şi pierdere a rezultatelor aferente instrumentelor de acoperire şi evidenţierea lor, provizoriu, în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire, urmând ca acestea să fie transferate în contul de profit şi pierdere, în mod simetric, în perioadele în care riscurile acoperite influenţează contul de profit şi pierdere. (3) Aplicarea contabilităţii de acoperire nu este necesară dacă, potrivit regulilor generale de evaluare, rezultatele aferente atât elementelor acoperite cât şi instrumentelor de acoperire sunt înregistrate concomitent în contul de profit şi pierdere (de exemplu, în cazul operaţiunilor de acoperire a variaţiilor de valoare a titlurilor de tranzacţie sau a instrumentelor derivate).390. (1) Instrumentele de acoperire pot fi numai instrumente derivate, astfel desemnate, a căror valoare justă sau fluxuri de trezorerie se aşteaptă să compenseze modificările de valoare justă sau de fluxuri de trezorerie ale elementelor acoperite desemnate. Opţiunile vândute nu pot fi desemnate ca instrumente de acoperire. (2) În general, un instrument derivat este desemnat drept instrument de acoperire în întregul său. Singurele excepţii permise sunt:- în cazul unei opţiuni, separarea valorii intrinseci de valoarea timp şi desemnarea doar a valorii intrinseci drept instrument de acoperire;- în cazul contractelor de schimb la termen (forward), separarea elementului de dobândă de cel privind cursul de schimb la vedere. (3) O proporţie a unui instrument derivat (cum ar fi 50% din valoarea noţională a unui instrument derivat) poate fi desemnată ca instrument de acoperire. Totuşi, un instrument derivat nu poate fi desemnat drept instrument de acoperire numai pentru o parte a perioadei sale de viaţă. (4) Un singur instrument derivat poate fi desemnat drept instrument de acoperire pentru acoperirea mai multor tipuri de risc în următoarele condiţii:- diversele riscuri acoperite să poată fi clar identificate;- eficienţa operaţiunii de acoperire să poată fi demonstrată; şi- este posibilă asigurarea unei desemnări specifice a instrumentului derivat, pentru acoperirea diferitelor categorii de risc. (5) Două sau mai multe instrumente derivate (sau proporţii ale lor) pot fi considerate ca fiind un singur instrument de acoperire cu condiţia ca instrumentul combinat (sau oricare din instrumentele componente) să nu fie, în fapt, o opţiune netă vândută (pentru care instituţia încasează o primă).391. (1) Elementele acoperite pot fi active, datorii, angajamente ferme sau tranzacţii previzionate foarte probabile care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- expun instituţia la riscul modificării valorii juste sau fluxurilor viitoare de trezorerie; şi- sunt desemnate ca fiind acoperite. (2) Elementul acoperit poate fi:- un singur activ, o singură datorie, un singur angajament ferm sau o singură tranzacţie previzionată foarte probabilă;- un grup de active, un grup de datorii, un grup de angajamente ferme sau un grup de tranzacţii previzionate foarte probabile ce prezintă caracteristici similare de risc; sau- numai în situaţia acoperirii riscului ratei dobânzii aferent unui portofoliu, o parte a portofoliului de active financiare sau datorii financiare care sunt expuse riscului astfel acoperit. Nu este permisă desemnarea ca element acoperit a unei valori nete a unui portofoliu de active şi datorii. (3) Titlurile de investiţii pot fi considerate elemente acoperite numai în ceea ce priveşte riscurile aferente fluctuaţiilor cursurilor de schimb valutar sau riscului de credit. (4) Active similare sau datorii similare pot fi agregate şi acoperite împotriva riscului ca grup doar dacă activele individuale sau datoriile individuale din grup sunt expuse la riscul desemnat ca fiind acoperit şi se preconizează că modificarea de valoare justă care poate fi atribuită riscului acoperit pentru fiecare element individual din grup va fi aproximativ proporţională cu modificarea totală de valoare justă care poate fi atribuită riscului acoperit al grupului de elemente.392. Contabilitatea de acoperire se aplică unei relaţii de acoperire dacă şi numai dacă sunt întrunite, concomitent, următoarele condiţii:- la iniţierea operaţiunii de acoperire există o desemnare şi o documentaţie formală a relaţiei de acoperire precum şi a obiectivului şi strategiei de administrare a riscului, referitoare la respectiva operaţiune de acoperire. Respectiva documentaţie trebuie să identifice instrumentul de acoperire, tranzacţia sau elementul acoperit, natura riscului acoperit şi modul în care instituţia va determina eficienţa instrumentului de acoperire în compensarea expunerii la modificările de valoare justă sau de fluxuri de trezorerie ale elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit;- se preconizează că operaţiunea de acoperire va avea un grad ridicat de eficienţă în compensarea modificărilor de valoare justă sau de fluxuri de trezorerie atribuibile riscului acoperit, potrivit documentaţiei iniţiale referitoare la strategia de administrare a riscului în cazul respectivei relaţii de acoperire;- în situaţia operaţiunilor de acoperire a unei tranzacţii previzionate, aceasta trebuie să aibă un grad ridicat de probabilitate şi să prezinte o expunere la variaţia fluxului de trezorerie ce va afecta în final contul de profit şi pierdere;- eficienţa operaţiunii de acoperire poate fi evaluată în mod credibil, respectiv valoarea justă sau fluxurile de trezorerie aferente elementului acoperit (şi care sunt atribuibile riscului acoperit) şi valoarea justă a instrumentului de acoperire pot fi evaluate în mod credibil;- operaţiunea de acoperire este evaluată periodic, ocazie cu care se constată că aceasta a avut un grad ridicat de eficienţă în cadrul perioadelor de raportare financiară în care a fost desemnată ca operaţiune de acoperire.393. Operaţiunea de acoperire este considerată a avea un grad ridicat de eficienţă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:- la iniţierea operaţiunii de acoperire şi în perioadele ulterioare se preconizează că operaţiunea de acoperire va avea un grad ridicat de eficienţă în compensarea modificărilor de valoare justă sau de fluxuri de trezorerie atribuibile riscului acoperit. Acest lucru poate fi demonstrat, de exemplu, prin compararea modificărilor anterioare ale valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie, aferente elementului acoperit şi atribuibile riscului acoperit, pe de o parte, şi cele aferente instrumentului de acoperire, pe de altă parte;- rezultatul efectiv al operaţiunii de acoperire (raportul dintre modificările valorii juste sau ale fluxurilor de trezorerie, aferente elementului acoperit şi atribuibile riscului acoperit, pe de o parte, şi cele aferente instrumentului de acoperire, pe de altă parte) se încadrează în intervalul 80-125%.394. Contabilizarea operaţiunilor de acoperire presupune:- neefectuarea nici unei înregistrări contabile suplimentare referitoare la elementele acoperite, indiferent dacă acestea sunt tranzacţii viitoare sau active/datorii deja înregistrate;- evaluarea la valoarea justă a instrumentului de acoperire;- modificările de valoare justă ale instrumentului de acoperire, sunt înregistrate în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire;- modificările de valoare justă aferente instrumentului de acoperire rămân înregistrate în conturile de regularizare până în momentul recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de trezorerie sau a variaţiilor de valoare justă aferente riscului acoperit. Câştigurile sau pierderile recunoscute în conturile de regularizare sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente de acoperire în aceeaşi perioadă în care fluxurile de trezorerie sau variaţiile de valoare justă acoperite afectează contul de profit şi pierdere;- pentru elementele acoperite care sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea de achiziţie şi valoarea de piaţă (de exemplu, titlurile de plasament), calculul ajustărilor pentru depreciere aferente se efectuează după luarea în considerare a câştigurilor aferente instrumentului de acoperire, înregistrate în conturile de regularizare. După încheierea operaţiunii de acoperire a unor astfel de elemente (precum şi a elementelor acoperite de natura creditelor şi împrumuturilor), diferenţele aferente instrumentului de acoperire, evidenţiate în conturile de regularizare, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli la cesiunea elementului acoperit sau în mod eşalonat, pe durata rămasă până la scadenţa elementului acoperit (pentru instrumentele financiare cu venit fix păstrate după încheierea operaţiunii de acoperire; în momentul cesiunii respectivelor titluri, diferenţele rămase neeşalonate sunt înregistrate în întregime în conturile de venituri sau cheltuieli).395. Instituţia va înceta aplicarea contabilităţii de acoperire în cazul în care:- instrumentul de acoperire expiră, este vândut, încheiat sau exercitat (înlocuirea sau prelungirea instrumentului de acoperire nu duce la încetarea aplicării contabilităţii de acoperire dacă respectiva înlocuire sau prelungire este prevăzută în documentaţia referitoare la strategia de acoperire), caz în care diferenţele rezultate din reevaluarea instrumentului de acoperire, înregistrate în conturile de regularizare privind instrumentele de acoperire, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli potrivit pct. 394;- operaţiunea de acoperire nu se mai încadrează în condiţiile aplicării contabilităţii de acoperire; în acest caz, instrumentul derivat este contabilizat în continuare potrivit regulilor aplicabile instrumentelor derivate care nu sunt instrumente de acoperire; diferenţele aferente, evidenţiate până în momentul respectiv în conturile de regularizare, sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli potrivit pct. 394;- nu se mai aşteaptă ca tranzacţia previzionată să aibă loc; în această situaţie, câştigurile sau pierderile aferente instrumentului de acoperire, recunoscute în conturile de regularizare sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente derivate; sau- este anulată desemnarea operaţiunii respective ca fiind operaţiune de acoperire; în situaţia acoperirii unei tranzacţii previzionate, câştigurile sau pierderile aferente instrumentului de acoperire rămân înregistrate în conturile de regularizare până la realizarea tranzacţiei previzionate sau până în momentul în care nu se mai aşteaptă realizarea acesteia; dacă nu se mai aşteaptă ca tranzacţia previzionată să aibă loc, câştigurile sau pierderile respective sunt transferate în conturile de venituri sau cheltuieli din instrumente derivate.Închiderea şi deschiderea conturilor396. Închiderea şi deschiderea conturilor se poate efectua, fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanţ de închidere" şi "bilanţ de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare şi creditarea conturilor cu solduri debitoare.  +  Capitolul 8 PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR397. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar conţine regulile generale privind utilizarea planului de conturi, conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile recunoscute la nivel comunitar, precum şi prevederile reglementărilor aplicabile operatorilor economici, alţii decât instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.398. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.399. Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizează de către toate instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către aceste instituţii a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări financiare.400. Dezvoltarea în conturi analitice a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi este de competenţa fiecărei instituţii, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări şi/sau raportări, precum şi de necesităţile proprii.401. Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare.402. Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar este următorul:PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT,INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DEGARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR*Font 8*    CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE*3)-------------    *3) Cu excepţia grupei 10 "Casa şi alte valori", conturile din Clasa 1        se utilizează exclusiv de către instituţiile de credit.        Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI    A 101 - Casa    A 102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri    A 109 - Alte valori        Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI    A 111 - Cont curent la Banca Naţională a României    A 1111 - Cont curent la Banca Naţională a României    A 1112 - Depozite la vedere la Banca Naţională a României    A 1113 - Depozite la termen la Banca Naţională a României    A 1114 - Depozite colaterale la Banca Naţională a României    P 112 - Împrumuturi de refinanţare de la Banca Naţională a României    P 1121 - Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare    P 1122 - Împrumuturi lombard    P 1123 - Alte împrumuturi    B 117 - Creanţe şi datorii ataşate    A 1171 - Creanţe ataşate    P 1172 - Datorii ataşate        Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT    A 121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro)    P 122 - Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (loro)    B 127 - Creanţe şi datorii ataşate    A 1271 - Creanţe ataşate    P 1272 - Datorii ataşate        Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE    A 131 - Depozite la instituţii de credit    A 1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit    A 1312 - Depozite la termen la instituţii de credit    A 1313 - Depozite colaterale la instituţii de credit    A 1317 - Creanţe ataşate    P 132 - Depozite ale instituţiilor de credit    P 1321 - Depozite la vedere ale instituţiilor de credit    P 1322 - Depozite la termen ale instituţiilor de credit    P 1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit    P 1327 - Datorii ataşate        Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE    A 141 - Credite acordate instituţiilor de credit    A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit    A 1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit    A 1417 - Creanţe ataşate    P 142 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit    P 1421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit    P 1422 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit    P 1427 - Datorii ataşate        Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE    A 151 - Valori primite în pensiune    A 1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta    A 1512 - Valori primite în pensiune la termen    A 1517 - Creanţe ataşate    P 152 - Valori date în pensiune    P 1521 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta    P 1522 - Valori date în pensiune la termen    P 1527 - Datorii ataşate        Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE    A 161 - Valori de recuperat    A 1611 - Valori de recuperat    A 1617 - Creanţe ataşate    P 162 - Alte sume datorate    P 1621 - Alte sume datorate    P 1627 - Datorii ataşate        Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI*4)----------    *4) Conturile din grupa 17 "Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrulreţelei" se utilizează numai de către organizaţiile cooperatiste de credit.    B 171 - Conturi curente    A 1711 - Cont curent la casa centrală    P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate    B 1717 - Creanţe şi datorii ataşate    A 17171 - Creanţe ataşate    P 17172 - Datorii ataşate    B 173 - Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei    A 1731 - Depozite la casa centrală    A 17311 - Depozite la vedere la casa centrală    A 17312 - Depozite la termen la casa centrală    A 17313 - Depozite colaterale la casa centrală    A 17317 - Creanţe ataşate    P 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate    P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate    P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate    P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate    P 17327 - Datorii ataşate    B 174 - Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei    A 1741 - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei    A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    A 17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    A 17417 - Creanţe ataşate    P 1742 - Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei    P 17421 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste                       de credit din cadrul reţelei    P 17422 - Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    P 17427 - Datorii ataşate    B 176 - Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit            din cadrul reţelei    A 1761 - Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei    A 17611 - Valori de recuperat    A 17617 - Creanţe ataşate    P 1762 - Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei    P 17621 - Alte sume datorate    P 17627 - Datorii ataşate    A 178 - Creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste            de credit din cadrul reţelei    A 1781 - Creanţe restante privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit                 din cadrul reţelei    A 17811 - Creanţe restante    A 17812 - Dobânzi restante    A 17817 - Creanţe ataşate    A 1782 - Creanţe îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit             din cadrul reţelei    A 17821 - Creanţe îndoielnice    A 17822 - Dobânzi îndoielnice    A 17827 - Creanţe ataşate        Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE    A 181 - Creanţe restante    A 1811 - Creanţe restante    A 1812 - Dobânzi restante    A 1817 - Creanţe ataşate    A 182 - Creanţe îndoielnice    A 1821 - Creanţe îndoielnice    A 1822 - Dobânzi îndoielnice    A 1827 - Creanţe ataşate        Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE    P 191 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare    P 1911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor    P 1912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor    CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE              INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE              DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE              A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE              DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII        Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI    A 201 - Creanţe comerciale    A 2011 - Creanţe comerciale    A 20111 - Scont    A 20112 - Factoring cu recurs    A 20113 - Forfetare    A 20114 - Factoring fără recurs    A 20119 - Alte creanţe comerciale    A 2017 - Creanţe ataşate    A 202 - Credite de trezorerie    A 2021 - Credite de trezorerie    A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente    A 20212 - Credit global de exploatare    A 20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor    A 20219 - Alte credite de trezorerie    A 2027 - Creanţe ataşate    A 203 - Credite de consum şi vânzări în rate    A 2031 - Credite de consum    A 20311 - Credite de consum pentru nevoi personale    A 20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri    A 2032 - Vânzări în rate    A 2037 - Creanţe ataşate    A 204 - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior    A 2041 - Credite pentru import    A 2042 - Credite pentru export    A 2047 - Creanţe ataşate    A 205 - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente    A 2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor    A 2052 - Credite pentru echipamente    A 2057 - Creanţe ataşate    A 206 - Credite pentru investiţii imobiliare    A 2061 - Credite pentru investiţii imobiliare    A 20611 - Credite ipotecare    A 20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare    A 2067 - Creanţe ataşate    A 209 - Alte credite acordate clientelei    A 2091 - Alte credite acordate clientelei    A 2097 - Creanţe ataşate        Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR                   ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT,                   SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII*5)-----------    *5) Conturile din grupa 22 "OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCARŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII" se utilizează numai de cătreFondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.    B 221 - Conturi curente la instituţiile de credit sau la instituţii financiare    B 2211 - Conturi curente la instituţii de credit    B 2212 - Conturi curente la instituţii financiare    B 2217 - Creanţe şi datorii ataşate    A 22171 - Creanţe ataşate    P 22172 - Datorii ataşate    P 222 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii    P 2221 - Împrumuturile primite de la instituţii de credit    P 2222 - Împrumuturile primite de la societăţi financiare    P 2223 - Împrumuturile primite de la alte instituţii    P 2227 - Datorii ataşate    A 223 - Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor            de credit    A 2231 - Depozite la termen    A 2232 - Certificate de depozit    A 2233 - Alte instrumente financiare    A 2237 - Creanţe ataşate    A 225 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii    A 2251 - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau                 alte instituţii    A 2257 - Creanţe ataşate    P 226 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii    P 2261 - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii    P 2267 - Datorii ataşate        Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE    A 231 - Credite acordate instituţiilor financiare    A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare    A 2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare    A 2317 - Creanţe ataşate    P 232 - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare    P 2321 - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare    P 2322 - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare    P 2327 - Datorii ataşate        Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE    A 241 - Valori primite în pensiune    A 2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta    A 2412 - Valori primite în pensiune la termen    A 2417 - Creanţe ataşate    P 243 - Valori date în pensiune    P 2431 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta    P 2432 - Valori date în pensiune la termen    P 2437 - Datorii ataşate        Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI    B 251 - Conturi curente    B 2511 - Conturi curente    B 2517 - Creanţe şi datorii ataşate    A 25171 - Creanţe ataşate    P 25172 - Datorii ataşate    P 252 - Conturi de factoring    P 2521 - Conturi de factoring    P 2527 - Datorii ataşate    P 253 - Conturi de depozite    P 2531 - Depozite la vedere    P 2532 - Depozite la termen    P 2533 - Depozite colaterale    P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive    P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie    P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate    P 25334 - Depozite pentru ordine de plată cu scadenţă    P 25335 - Depozite pentru garanţii gestionari    P 25336 - Alte depozite colaterale    P 2537 - Datorii ataşate    P 254 - Certificate de depozit, carnete şi librete de economii    P 2541 - Certificate de depozit    P 2542 - Carnete şi librete de economii    P 2547 - Datorii ataşate        Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE    A 261 - Valori de recuperat    A 2611 - Valori de recuperat    A 2617 - Creanţe ataşate    P 262 - Alte sume datorate    P 2621 - Alte sume datorate    P 2627 - Datorii ataşate        Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT*6)---------    *6) Se utilizează numai de către instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4alin. (3) din prezentele reglementări.    B 271 - Conturi curente la instituţii de credit    B 2711 - Conturi curente la instituţii de credit    B 2717 - Creanţe şi datorii ataşate    A 27171 - Creanţe ataşate    P 27172 - Datorii ataşate    A 272 - Depozite constituite la instituţii de credit    A 2721 - Depozite la vedere la instituţii de credit    A 2722 - Depozite la termen la instituţii de credit    A 2723 - Depozite colaterale la instituţii de credit    A 2727 - Creanţe ataşate    A 273 - Credite acordate instituţiilor de credit    A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit    A 2732 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit    A 2737 - Creanţe ataşate    P 274 - Împrumuturi primite de la instituţii de credit    P 2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit    P 2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit    P 2747 - Datorii ataşate    A 275 - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit    A 2751 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit    A 2752 - Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit    A 2757 - Creanţe ataşate    P 276 - Valori date în pensiune instituţiilor de credit    P 2761 - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit    P 2762 - Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit    P 2767 - Datorii ataşate    A 277 - Valori de recuperat de la instituţii de credit    A 2771 - Valori de recuperat de la instituţii de credit    A 2777 - Creanţe ataşate    P 278 - Alte sume datorate instituţiilor de credit    P 2781 - Alte sume datorate instituţiilor de credit    P 2787 - Datorii ataşate        Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE    A 281 - Creanţe restante    A 2811 - Creanţe restante    A 2812 - Dobânzi restante    A 2817 - Creanţe ataşate    A 282 - Creanţe îndoielnice    A 2821 - Creanţe îndoielnice    A 2822 - Dobânzi îndoielnice    A 2827 - Creanţe ataşate        Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI                   CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE                   NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE                   FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                   ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE                   SAU ALTE INSTITUŢII    P 291 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni            între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între            Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit,            societăţile financiare sau alte instituţii    P 2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor    P 2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor    CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE        Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI    B 301 - Titluri primite sau date în pensiune livrată    A 3011 - Titluri primite în pensiune livrată    A 30111 - Titluri primite în pensiune livrată    A 30117 - Creanţe ataşate    P 3012 - Titluri date în pensiune livrată    P 30121 - Titluri date în pensiune livrată    P 30127 - Datorii ataşate    A 302 - Titluri de tranzacţie    A 3021 - Titluri de tranzacţie    A 30211 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30212 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30213 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    A 3025 - Titluri date cu împrumut    A 30251 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30252 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30253 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    A 30257 - Creanţe ataşate    A 3026 - Titluri luate cu împrumut    A 30261 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30262 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30263 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    P 3027 - Datorii privind titlurile    P 30271 - Datorii privind titlurile luate cu împrumut    P 30272 - Alte datorii privind titlurile    P 30277 - Datorii ataşate    A 303 - Titluri de plasament    A 3031 - Titluri de plasament    A 30311 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30312 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30313 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    A 3035 - Titluri date cu împrumut    A 30351 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30352 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30353 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    P 3036 - Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament    A 3037 - Creanţe ataşate    A 30371 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30372 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 30373 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil    A 304 - Titluri de investiţii    A 3041 - Titluri de investiţii    A 30411 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30412 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 3045 - Titluri date cu împrumut    A 30451 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30452 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix    A 3047 - Creanţe ataşate    A 30471 - Efecte publice şi valori asimilate    A 30472 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix        Grupa 31 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE    B 311 - Instrumente financiare derivate ferme    B 3111 - Operaţiuni de schimb la termen    B 3112 - Alte instrumente financiare derivate pe cursul de schimb    B 3113 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii    B 3114 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri    B 3119 - Alte instrumente financiare derivate    A 312 - Instrumente financiare derivate condiţionale cumpărate    A 3121 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb    A 3122 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii    A 3123 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri    A 3129 - Alte instrumente financiare derivate    P 313 - Instrumente financiare derivate condiţionale vândute    P 3131 - Instrumente financiare derivate pe cursul de schimb    P 3132 - Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii    P 3133 - Instrumente financiare derivate pe acţiuni şi indici bursieri    P 3139 - Alte instrumente financiare derivate    B 319 - Alte instrumente financiare derivate        Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI    P 321 - Titluri de piaţă interbancară    P 3211 - Titluri de piaţă interbancară    P 3217 - Datorii ataşate    P 322 - Titluri de creanţe negociabile    P 3221 - Titluri de creanţe negociabile    P 3227 - Datorii ataşate    P 325 - Obligaţiuni    P 3251 - Obligaţiuni    P 3257 - Datorii ataşate    P 326 - Alte datorii constituite prin titluri    P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri    P 3267 - Datorii ataşate        Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI    P 331 - Conturile instituţiilor de credit    P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)    B 333 - Conturile societăţilor de bursă    P 334 - Conturile altor instituţii financiare    P 335 - Conturile clientelei    B 336 - Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri    P 3361 - Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri    A 3362 - Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri    B 337 - Creanţe şi datorii ataşate    A 3371 - Creanţe ataşate    P 3372 - Datorii ataşate        Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE                   DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI    B 341 - Decontări intrabancare    B 342 - Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei        Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI    B 351 - Personal şi conturi asimilate    P 3511 - Personal - salarii datorate    P 3512 - Personal - ajutoare materiale datorate    P 3513 - Prime reprezentând participarea personalului la profit    A 3514 - Avansuri acordate personalului    P 3515 - Drepturi de personal neridicate    P 3516 - Reţineri din salarii datorate terţilor    B 3519 - Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul    P 35191 - Alte datorii în legătură cu personalul    A 35192 - Alte creanţe în legătură cu personalul    B 352 - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate    B 3521 - Asigurări sociale    B 35211 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale    B 35212 - Contribuţia personalului la asigurările sociale    B 35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate    B 35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate    B 3522 - Ajutor de şomaj    B 35221 - Contribuţia unităţii la fondul de şomaj    B 35222 - Contribuţia personalului la fondul de şomaj    B 3526 - Alte datorii şi creanţe sociale    P 35261 - Alte datorii sociale    A 35262 - Alte creanţe sociale    B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate    B 3531 - Impozitul pe profit    B 3532 - Taxa pe valoarea adaugată    P 35323 - TVA de plată    A 35324 - TVA de recuperat    A 35326 - TVA deductibilă    P 35327 - TVA colectată    B 35328 - TVA neexigibilă    P 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor    A 3534 - Subvenţii    A 35341 - Subvenţii guvernamentale    A 35342 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii    A 35349 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii    B 3536 - Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate    B 3538 - Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate    B 3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului    P 35391 - Alte datorii faţă de bugetul statului    A 35392 - Alte creanţe privind bugetul statului    P 354 - Dividende de plată    A 355 - Debitori diverşi    A 3551 - Depozite de garanţii vărsate    A 35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente                       financiare derivate    A 35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente financiare derivate    A 35516 - Alte depozite    A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare    A 3556 - Alţi debitori diverşi    A 3557 - Creanţe ataşate    P 356 - Creditori diverşi    P 3561 - Depozite de garanţii pentru leasing    P 3562 - Alte depozite de garanţii primite    P 3566 - Alţi creditori diverşi    P 3567 - Datorii ataşate    B 357 - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie    A 3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie    P 3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie    P 358 - Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi    P 3581 - Împrumuturi primite de la acţionari    P 3582 - Alte împrumuturi    P 3587 - Datorii ataşate        Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI    A 361 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase    A 362 - Materiale    A 363 - Materiale de natura obiectelor de inventar    A 365 - Stocuri aflate la terţi    A 367 - Alte stocuri şi asimilate    A 368 - Alte bunuri diverse        Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE    A 371 - Valori primite la încasare    B 372 - Conturi de ajustare    B 3721 - Poziţie de schimb    B 3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb    B 3723 - Conturi de ajustare devize    B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului    B 373 - Conturi de diferenţe    B 3731 - Diferenţe privind devizele    B 3732 - Diferenţe privind vânzările de titluri cu posibilitate de răscumpărare    B 3739 - Alte conturi de diferenţe    A 374 - Cheltuieli de repartizat    A 3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix    A 3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix    A 3749 - Alte cheltuieli de repartizat    A 375 - Cheltuieli înregistrate în avans    P 376 - Venituri înregistrate în avans    P 377 - Cheltuieli de plătit    A 378 - Venituri de primit    B 379 - Alte conturi de regularizare    B 3791 - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire    B 3799 - Alte conturi de regularizare        Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE    A 381 - Creanţe restante    A 3811 - Creanţe restante    A 3812 - Dobânzi restante    A 3817 - Creanţe ataşate    A 382 - Creanţe îndoielnice    A 3821 - Creanţe îndoielnice    A 3822 - Dobânzi îndoielnice    A 3827 - Creanţe ataşate        Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE    P 391 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor    P 3911 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament    P 39111 - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate    P 39112 - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix    P 39113 - Ajustări pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil    P 3912 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii    P 39121 - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate    P 39122 - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix    P 393 - Ajustări pentru deprecierea stocurilor    P 399 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse    CLASA 4 - VALORI IMOBILIZATE        Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE    A 401 - Credite subordonate la termen    A 402 - Credite subordonate pe durată nedeterminată    A 407 - Creanţe ataşate        Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE,                   TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII                   DE PORTOFOLIU    A 411 - Părţi în societăţile comerciale legate    A 4111 - Părţi în instituţii de credit    A 4112 - Părţi în societăţi cu caracter financiar    A 4113 - Părţi în alte societăţi cu caracter nefinanciar    A 412 - Titluri de participare    A 4121 - Titluri de participare la instituţiile de credit    A 4122 - Titluri de participare la societăţi cu caracter financiar    A 4123 - Titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar    A 413 - Titluri ale activităţii de portofoliu    A 415 - Titluri date cu împrumut    A 417 - Creanţe ataşate    P 418 - Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri            de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu        Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE    A 421 - Dotări pentru unităţile proprii din străinătate        Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI    A 431 - Imobilizări necorporale în curs    A 432 - Imobilizări corporale în curs    A 4321 - Amenajări de terenuri şi construcţii    A 4322 - Instalaţii tehnice şi maşini    A 4323 - Alte imobilizări corporale    A 433 - Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale    A 434 - Avansuri acordate pentru imobilizări corporale    A 4341 - Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii    A 4342 - Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini    A 4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale        Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE    A 441 - Imobilizări necorporale    B 4411 - Fondul comercial    A 4412 - Cheltuieli de constituire    A 4419 - Alte imobilizări necorporale    A 442 - Imobilizări corporale    A 4421 - Terenuri şi amenajări de terenuri    A 44211 - Terenuri    A 44212 - Amenajări de terenuri    A 4422 - Construcţii    A 4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport    A 44231 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)    A 44232 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare    A 44233 - Mijloace de transport    A 4424 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale                 şi alte active corporale        Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE    P 461 - Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale    P 4611 - Amortizarea imobilizărilor necorporale    P 46111 - Amortizarea fondului comercial    P 46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire    P 46119 - Amortizarea altor imobilizări necorporale    P 4612 - Amortizarea imobilizărilor corporale    P 46121 - Amortizarea amenajărilor de terenuri    P 46122 - Amortizarea construcţiilor    P 46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport    P 46124 - Amortizarea altor active corporale        Grupa 47 - LEASING FINANCIAR    A 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar    A 4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale    A 4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale    A 4717 - Creanţe ataşate    P 472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar    P 4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale    P 4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale    P 4727 - Datorii ataşate        Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE    A 481 - Creanţe restante    A 4811 - Creanţe restante    A 4812 - Dobânzi restante    A 4817 - Creanţe ataşate    A 482 - Creanţe îndoielnice    A 4821 - Creanţe îndoielnice    A 4822 - Dobânzi îndoielnice    A 4827 - Creanţe ataşate        Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA VALORILOR IMOBILIZATE    P 491 - Ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate,            a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu    P 492 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor    P 4921 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs    P 49211 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs    P 49212 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs    P 4922 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale    P 49221 - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial    P 49222 - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale    P 4923 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale    P 49231 - Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri    P 49232 - Ajustări pentru deprecierea construcţiilor    P 49233 - Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport    P 49234 - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale    P 493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar    P 499 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate    CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE        Grupa 50 - CAPITAL    P 501 - Capital social    P 5011 - Capital subscris nevărsat    P 5012 - Capital subscris vărsat    P 502 - Elemente asimilate capitalului    A 503 - Acţiuni proprii    B 508 - Acţionari sau asociaţi        Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE    P 511 - Prime de capital    P 5111 - Prime de emisiune    P 5112 - Prime de fuziune    P 5113 - Prime de aport    P 5114 - Prime de divizare    P 5115 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni    P 5119 - Alte prime    P 512 - Rezerve legale    P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit    P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit    P 513 - Rezerve statutare sau contractuale    P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare    P 5141 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea                 impozitului pe profit    P 5142 - Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea                 impozitului pe profit    P 5143 - Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale    P 516 - Rezerve din reevaluare    P 5161 - Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative    P 5169 - Alte rezerve din reevaluări    P 517 - Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit    P 5171 - Rezerva de întrajutorare    P 5172 - Rezerva mutuală de garantare    P 51721 - Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat                       înainte de deducerea impozitului pe profit    P 51722 - Rezerva mutuală de garantare constituită din cotizaţiile cooperativelor                       de credit afiliate    B 519 - Alte rezerve        Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE    P 531 - Datorii subordonate la termen    P 5311 - Titluri subordonate la termen    P 5312 - Împrumuturi subordonate la termen    P 532 - Datorii subordonate pe durată nedeterminată    P 5321 - Titluri subordonate pe durată nedeterminată    P 5322 - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată    P 537 - Datorii ataşate        Grupa 54 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII    P 541 - Subvenţii pentru investiţii    P 5411 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii    P 5412 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii    P 5413 - Donaţii pentru investiţii    P 5414 - Plusuri de inventar de natura imobilizărilor    P 5419 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii        Grupa 55 - PROVIZIOANE    P 551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură    P 552 - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare    P 553 - Provizioane pentru riscuri de ţară    P 554 - Provizioane pentru restructurare    P 555 - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare            legate de acestea*7)    P 556 - Provizioane pentru impozite    P 559 - Alte provizioane-----------    *7) Acest cont apare la instituţiile care au aplicat Reglementările contabile armonizatecu Directiva nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabileinstituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1982/2001şi Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2001, cu modificările şi completărileulterioare, precum şi la cele care aplică prevederile pct. 111.(3) din prezentele reglementări.        Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR*8)-----------    *8) Conturile din grupa 56 "FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR" se utilizeazănumai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.    P 561 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar    P 5611 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit    P 56111 - Fond constituit din contribuţiile iniţiale    P 56112 - Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate    P 56113 - Fond constituit din contribuţiile speciale    P 5612 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor    P 5613 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară    P 5614 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile    P 5619 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii        Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT    B 581 - Rezultatul reportat    B 5811 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită    B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*9)    B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile    B 5815 - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare    B 5816 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile                 conforme cu directivele europene-----------    *9) Acest cont a fost introdus pentru aplicarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directivanr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit,aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.982/2001 şi Ordinul guvernatoruluiBăncii Naţionale a României nr. 5/2001 şi va fi utilizat până la închiderea soldului acestui cont.        Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR    B 591 - Profit sau pierdere    A 592 - Repartizarea profitului    CLASA 6 - CHELTUIELI        Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE    A 601 - Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare*10)-----------    *10) Se utilizează numai de către instituţiile de credit.    A 6011 - Dobânzi la Banca Naţională a României    A 6012 - Dobânzi la conturile de corespondent    A 6013 - Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit    A 60131 - Dobânzi la depozitele la vedere    A 60132 - Dobânzi la depozitele la termen    A 60133 - Dobânzi la depozitele colaterale    A 6014 - Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit    A 60141 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta    A 60142 - Dobânzi la împrumuturile la termen    A 6015 - Dobânzi la valorile date în pensiune    A 60151 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta    A 60152 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen    A 6016 - Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei    A 60161 - Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate    A 60162 - Dobânzi la depozitele cooperativelor de credit afiliate    A 60163 - Dobânzi la împrumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    A 60164 - Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    A 60169 - Comisioane    A 6017 - Alte cheltuieli cu dobânzile    A 6019 - Comisioane    A 602 - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela    A 6021 - Dobânzi la conturile de factoring    A 6022 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare    A 60221 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta    A 60222 - Dobânzi la împrumuturile la termen    A 6023 - Dobânzi la valorile date în pensiune    A 60231 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta    A 60232 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen    A 6024 - Dobânzi la conturile curente    A 6025 - Dobânzi la conturile de depozite    A 60251 - Dobânzi la depozitele la vedere    A 60252 - Dobânzi la depozitele la termen    A 60253 - Dobânzi la depozitele colaterale    A 6026 - Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii    A 6027 - Alte cheltuieli cu dobânzile    A 6029 - Comisioane    A 603 - Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri    A 6031 - Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată    A 6032 - Pierderi la titlurile de tranzacţie    A 60321 - Pierderi din reevaluări şi cesiune    A 60322 - Costuri de tranzacţionare    A 6033 - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament    A 6034 - Cheltuieli cu titlurile de investiţii    A 60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor    A 60342 - Pierderi din cesiune    A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri    A 60361 - Dobânzi privind titlurile de piaţă interbancară    A 60362 - Dobânzi privind titlurile de creanţe negociabile    A 60363 - Dobânzi privind obligaţiunile    A 60369 - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri    A 6037 - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri    A 6039 - Comisioane    A 604 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare    A 6041 - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar    A 6042 - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte                 contracte similare    A 6049 - Comisioane    A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate    A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen    A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată    A 6059 - Comisioane    A 606 - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb    A 6061 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută    A 6069 - Comisioane    A 607 - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente            financiare derivate    A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare    A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la instituţii de credit    A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de finanţare primite de la clientelă    A 6072 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie    A 60721 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la instituţii de credit    A 60722 - Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la clientelă    A 6074 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate    A 60741 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate                       pe cursul de schimb    A 60742 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate                       pe rata dobânzii    A 60743 - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate                       pe acţiuni şi indici bursieri    A 60744 - Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate    A 60747 - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor financiare derivate    A 60749 - Costuri de tranzacţionare    A 6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire    A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite    A 608 - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare    A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plată    A 6087 - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare    A 609 - Alte cheltuieli de exploatare    A 6092 - Cota-parte privind activităţile şi activele controlate în comun    A 6093 - Venituri retrocedate privind activităţile şi activele controlate în comun    A 6095 - Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar                 şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii*11)    A 60951 - Dobânzi la conturile curente    A 60955 - Dobânzi privind alte sume datorate    A 60959 - Comisioane    A 6094 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale    A 6099 - Cheltuieli diverse de exploatare----------    *11) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 6095 "Cheltuieli din operaţiuni întreFondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiaresau alte instituţii" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.        Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL    A 611 - Cheltuieli cu salariile personalului    A 612 - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială    A 6121 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale    A 6122 - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj    A 6123 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate    A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială    A 613 - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor    A 617 - Alte cheltuieli privind personalul        Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE    A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate        Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI    A 631 - Cheltuieli cu materialele    A 6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile    A 6312 - Cheltuieli privind combustibilii    A 6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb    A 6317 - Cheltuieli privind alte materiale    A 632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar    A 633 - Cheltuieli privind alte stocuri    A 634 - Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi    A 6341 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii    A 6342 - Cheltuieli privind energia şi apa    A 6343 - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii    A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere    A 6345 - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor    A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi    A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare    A 63472 - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile    A 63479 - Alte cheltuieli    A 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate        Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE    A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social    A 644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale    A 645 - Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor            de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu    A 646 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale    A 6461 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale    A 6462 - Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale    A 649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare    A 6491 - Despăgubiri, amenzi şi penalităţi    A 6492 - Donaţii şi subvenţii acordate    A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizările    A 6494 - Pierderi din debitori diverşi    A 6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi    A 64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari    A 64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primite    A 6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare        Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE    A 651 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale    A 652 - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale        Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI                   DIN CREANŢE NERECUPERABILE    A 661 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare    A 6611 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor    A 6612 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor    A 662 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuniîntre instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantarea depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii    A 6621 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor    A 6622 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor    A 663 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse    A 6631 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor    A 66311 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament    A 66312 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii    A 6633 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor    A 6637 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri                 şi operaţiuni diverse    A 664 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate    A 6641 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor                 comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu    A 6642 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor    A 66421 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs    A 66422 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale    A 66423 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale    A 6643 - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar    A 6647 - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate    A 665 - Cheltuieli cu provizioane    A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură    A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare    A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară    A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare    A 6656 - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite    A 6657 - Cheltuieli cu alte provizioane    A 667 - Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu ajustări pentru depreciere    A 668 - Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu ajustări pentru depreciere        Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE    A 671 - Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare        Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE                   ŞI INSTITUŢII DE CREDIT*12)---------    *12) Se utilizează numai de către instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4alin. (3) din prezentele reglementări.    A 681 - Dobânzi la conturile curente    A 682 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit    A 6821 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta    A 6822 - Dobânzi la împrumuturile la termen    A 683 - Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit    A 6831 - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta    A 6832 - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen    A 684 - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit    A 689 - Comisioane        Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE    A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit    A 699 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus    CLASA 7 - VENITURI        Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE    P 701 - Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare*13)-------------    *13) Se utilizează numai de către instituţiile de credit.    P 7011 - Dobânzi de la Banca Naţională a României    P 7012 - Dobânzi de la conturile de corespondent    P 7013 - Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit    P 70131 - Dobânzi de la depozitele la vedere    P 70132 - Dobânzi de la depozitele la termen    P 70133 - Dobânzi de la depozitele colaterale    P 7014 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit    P 70141 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta    P 70142 - Dobânzi de la creditele la termen    P 7015 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune    P 70151 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta    P 70152 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen    P 7016 - Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei    P 70161 - Dobânzi de la contul curent la casa centrală    P 70162 - Dobânzi de la depozitele la casa centrală    P 70163 - Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit                       din cadrul reţelei    P 70164 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste                       de credit din cadrul reţelei    P 70168 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile                       cooperatiste de credit din cadrul reţelei    P 70169 - Comisioane    P 7017 - Alte venituri din dobânzi    P 7018 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice    P 7019 - Comisioane    P 702 - Venituri din operaţiunile cu clientela    P 7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei    P 70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale    P 70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring    P 70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie    P 70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate    P 70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior    P 70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente    P 70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare    P 70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei    P 7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare    P 70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta    P 70222 - Dobânzi de la creditele la termen    P 7023 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune    P 70231 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta    P 70232 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen    P 7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare    P 7027 - Alte venituri din dobânzi    P 7028 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice    P 7029 - Comisioane    P 703 - Venituri din operaţiunile cu titluri    P 7031 - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată    P 7032 - Venituri din titlurile de tranzacţie    P 7033 - Venituri din titlurile de plasament    P 70331 - Dobânzi    P 70333 - Dividende şi venituri asimilate    P 70336 - Venituri din cesiune    P 7034 - Venituri din titlurile de investiţii    P 70341 - Dobânzi    P 70342 - Venituri din prime    P 70343 - Venituri din cesiune    P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri    P 7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri    P 7038 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice    P 7039 - Comisioane    P 704 - Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare    P 7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar    P 7042 - Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte                 contracte similare    P 7048 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice    P 7049 - Comisioane    P 705 - Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri            de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu    P 7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen    P 7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată    P 7053 - Dividende şi venituri asimilate    P 7058 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice    P 7059 - Comisioane    P 706 - Venituri din operaţiunile de schimb    P 7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută    P 7069 - Comisioane    P 707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente            financiare derivate    P 7071 - Venituri din angajamentele de finanţare    P 70711 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea instituţiilor de credit    P 70712 - Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei    P 7072 - Venituri din angajamentele de garanţie    P 70721 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea instituţiilor de credit    P 70722 - Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea clientelei    P 7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate    P 70741 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe cursul                       de schimb    P 70742 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe rata dobânzii    P 70743 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate pe acţiuni                       şi indici bursieri    P 70744 - Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente financiare derivate    P 70747 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor financiare derivate    P 70749 - Comisioane    P 7075 - Venituri din instrumentele de acoperire    P 7077 - Venituri din alte angajamente date    P 708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare    P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit    P 7082 - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei    P 7083 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă    P 70831 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice    P 70832 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice    P 70839 - Alte comisioane    P 7085 - Venituri privind mijloacele de plată    P 7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare    P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare    P 7092 - Cota - parte privind activităţile şi activele controlate în comun    P 7093 - Cheltuieli refacturate privind activităţile şi activele controlate în comun    P 7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare    P 7095 - Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar                 şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii*14)    P 70951 - Dobânzi de la conturile curente    P 70952 - Dobânzi de la depozitele la termen    P 70953 - Dobânzi de la certificatele de depozit    P 70954 - Dobânzi de la alte instrumente financiare    P 70955 - Dobânzi privind valorile de recuperat    P 70959 - Comisioane    P 7099 - Venituri diverse de exploatare-------------    *14) Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7095 "Venituri din operaţiuni întreFondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiaresau alte instituţii" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.        Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE    P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social    P 744 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale    P 745 - Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor            de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu    P 746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale    P 7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale    P 7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale    P 747 - Venituri accesorii    P 7471 - Venituri din alte activităţi    P 7479 - Alte venituri accesorii    P 74791 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor    P 74799 - Venituri accesorii diverse    P 749 - Alte venituri diverse din exploatare    P 7492 - Cota - parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri    P 7493 - Venituri din subvenţii de exploatare    P 74931 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea                       de exploatare    P 74932 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile    P 74933 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului    P 74934 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială    P 74935 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare    P 74936 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri    P 7494 - Venituri din producţia de imobilizări    P 7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor    P 7499 - Alte venituri    P 74991 - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi    P 74992 - Venituri din donaţii    P 74997 - Alte venituri diverse de exploatare        Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI                   DE CREANŢE AMORTIZATE    P 761 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare    P 7611 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor    P 7612 - Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor    P 762 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni            între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul            de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile            financiare sau alte instituţii    P 7621 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor    P 7622 - Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor    P 763 - Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse    P 7631 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor    P 76311 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament    P 76312 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii    P 7633 - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor    P 7637 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri                 şi operaţiuni diverse    P 764 - Venituri din ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate    P 7641 - Venituri din ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor                 comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu    P 7642 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor    P 76421 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs    P 76422 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale    P 76423 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale    P 7643 - Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar    P 7647 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate    P 765 - Venituri din provizioane    P 7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură    P 7652 - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare    P 7653 - Venituri din provizioane pentru risc de ţară    P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare    P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte                 acţiuni similare legate de acestea    P 7656 - Venituri din provizioane pentru impozite    P 7657 - Venituri din alte provizioane    P 767 - Venituri din recuperări de creanţe amortizate        Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE    P 771 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare        Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE                   ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT*15)-----------    *15) Se utilizează numai de către instituţiile financiare nebancare, menţionate la pct. 4alin. (3) din prezentele reglementări.    P 781 - Dobânzi de la conturile curente    P 782 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit    P 7821 - Dobânzi de la depozitele la vedere    P 7822 - Dobânzi de la depozitele la termen    P 7823 - Dobânzi de la depozitele colaterale    P 783 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit    P 7831 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta    P 7832 - Dobânzi de la creditele la termen    P 784 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit    P 7841 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta    P 7842 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen    P 785 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit    P 789 - Comisioane    CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI        Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANŢARE    A 901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit    P 902 - Angajamente primite de la instituţii de credit    A 903 - Angajamente în favoarea clientelei    A 9031 - Deschideri de credite confirmate    A 90311 - Garanţii imobiliare    A 90312 - Deschideri de credite documentare    A 90319 - Alte deschideri de credite confirmate    A 9032 - Acceptări sau angajamente de plată    A 9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei    P 904 - Angajamente primite de la clientelă        Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANŢIE    A 911 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date instituţiilor de credit    A 9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare    A 9112 - Acceptări de plată    A 9119 - Alte garanţii date instituţiilor de credit    P 912 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit    A 913 - Garanţii date pentru clientelă    A 9131 - Cauţiuni şi avaluri    A 91311 - Cauţiuni imobiliare    A 91312 - Cauţiuni administrative şi fiscale    A 91313 - Garanţii financiare    A 91314 - Garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte instituţii    A 91319 - Alte cauţiuni şi avaluri    A 9139 - Alte garanţii date pentru clientelă    P 914 - Garanţii primite de la clientelă    P 9141 - Garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate    P 9142 - Garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare    P 9143 - Garanţii primite de la alte instituţii financiare    P 9144 - Garanţii primite de la instituţii nefinanciare    P 9145 - Ipoteci imobiliare    P 9146 - Gajuri cu deposedare    P 9147 - Gajuri fără deposedare    P 9149 - Alte garanţii primite de la clientelă        Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE    A 921 - Titluri de primit    A 9211 - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare    A 9219 - Alte titluri de primit    P 922 - Titluri de livrat    P 9221 - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare    P 9229 - Alte titluri de livrat        Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE    B 931 - Operaţiuni de schimb la vedere    A 9311 - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi    A 9312 - Devize cumpărate şi încă neprimite    P 9313 - Lei vânduţi şi încă nelivraţi    P 9314 - Devize vândute şi încă nelivrate        Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE ÎN AFARA BILANŢULUI    B 941 - Poziţie de schimb    B 942 - Contravaloarea poziţiei de schimb    B 943 - Conturi de ajustare devize        Grupa 95 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE    B 951 - Operaţiuni ferme de schimb la termen    B 9511 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire    A 95111 - Lei de primit contra devize de livrat    P 95112 - Devize de livrat contra lei de primit    A 95113 - Devize de primit contra lei de livrat    P 95114 - Lei de livrat contra devize de primit    A 95115 - Devize de primit contra devize de livrat    P 95116 - Devize de livrat contra devize de primit    B 9512 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire    A 95121 - Lei de primit contra devize de livrat    P 95122 - Devize de livrat contra lei de primit    A 95123 - Devize de primit contra lei de livrat    P 95124 - Lei de livrat contra devize de primit    A 95125 - Devize de primit contra devize de livrat    P 95126 - Devize de livrat contra devize de primit    A 952 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb    A 9521 - Contracte swap financiar de devize care nu sunt instrumente de acoperire    A 95211 - Lei de primit contra devize de livrat    P 95212 - Devize de livrat contra lei de primit    A 95213 - Devize de primit contra lei de livrat    P 95214 - Lei de livrat contra devize de primit    A 95215 - Devize de primit contra devize de livrat    P 95216 - Devize de livrat contra devize de primit    A 9522 - Contracte swap financiar de devize care sunt instrumente de acoperire    A 95221 - Lei de primit contra devize de livrat    P 95222 - Devize de livrat contra lei de primit    A 95223 - Devize de primit contra lei de livrat    P 95224 - Lei de livrat contra devize de primit    A 95225 - Devize de primit contra devize de livrat    P 95226 - Devize de livrat contra devize de primit    A 9523 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt instrumente                 de acoperire    A 9524 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente                 de acoperire    A 953 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe cursul de schimb    A 9531 - Instrumente cumpărate    A 95311 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente                       de acoperire    A 95312 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care sunt instrumente                       de acoperire    A 9532 - Instrumente vândute    A 95321 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care nu sunt instrumente                       de acoperire    A 95322 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care sunt instrumente                       de acoperire    A 954 - Instrumente financiare derivate ferme pe rata dobânzii    A 9541 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire    A 9542 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire    A 955 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe rata dobânzii    A 9551 - Instrumente cumpărate    A 95511 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente                       de acoperire    A 95512 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care sunt instrumente                       de acoperire    A 9552 - Instrumente vândute    A 95521 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente                       de acoperire    A 95522 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care sunt instrumente                       de acoperire    A 956 - Instrumente financiare derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri    A 9561 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire    A 9562 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire    A 957 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri    A 9571 - Instrumente cumpărate    A 95711 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care nu sunt                       instrumente de acoperire    A 95712 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care sunt                       instrumente de acoperire    A 9572 - Instrumente vândute    A 95721 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt                       instrumente de acoperire    A 95722 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt                       instrumente de acoperire    A 959 - Alte instrumente financiare derivate    A 9591 - Instrumente care nu sunt de acoperire    A 9592 - Instrumente de acoperire        Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE    P 961 - Angajamente primite    P 9611 - Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate    P 9612 - Alte valori primite în garanţie    P 9613 - Alte angajamente primite    A 962 - Angajamente date    A 9621 - Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate    A 9622 - Alte valori date în garanţie    A 9623 - Alte angajamente date        Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE    A 981 - Angajamente îndoielnice        Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENŢĂ    P 991 - Bunuri luate cu chirie    P 992 - Valori primite în păstrare sau custodie    A 993 - Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare    A 9931 - Creanţe scoase din activ şi urmărite în continuare    A 9932 - Dobânzi aferente creanţelor scoase din activ, urmărite în continuare    A 9937 - Creanţe ataşate    A 994 - Debitori din penalităţi pretinse    P 995 - Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe    B 998 - Alte conturi de evidenţă    P 9981 - Alte valori primite    A 9982 - Alte valori date    P 9983 - Capital în devize    P 99831 - Capital social subscris şi nevărsat în devize    P 99832 - Capital social subscris şi vărsat în devize    P 99833 - Capital de dotare în devize    P 9984 - Prime de emisiune plătite în devize    A 9985 - Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă    B 9989 - Conturi diverse de evidenţă    B 999 - Contrapartida403. Funcţiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar trebuie adaptată de instituţii la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora, cu condiţia respectării conţinutului conturilor prevăzut la pct. 404.404. Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar este următorul:CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREClasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează numerarul aflat în casierie, în ATM-uri şi ASV-uri, alte valori, operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare efectuate cu Banca Naţională a României şi cu instituţiile de credit.*Font 8*    Din CLASA 1 "OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE"    fac parte următoarele grupe de conturi:    Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI    Grupa 11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI    Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT    Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE    Grupa 14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE    Grupa 15 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE    Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE    Grupa 17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI    Grupa 18 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE    Grupa 19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI INTERBANCARE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI   101 - Casa   102 - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri   109 - Alte valori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CONŢINUT:101 - numerarul aflat în casierie (bancnote şi monede care au curs legal),         precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.         Bancnotele şi monedele expediate prin intermediul societăţilor de         transport, rămân înregistrate în contul "Casa" până în momentul         transferului proprietăţii efective a fondurilor, independent de         modalităţile folosite pentru transferul acestor fonduri;102 - numerarul aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în         automatele de schimb valutar (ASV-uri);109 - cecuri de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare.          Nu se înregistrează în conturile: Se înregistrează în conturile:          ───────────────────────────────── ──────────────────────────────109 - Valorile din aur, metale şi pietre 361 - "Valori din aur, metale şi pietre      preţioase preţioase"