ORDIN nr. 3.604 din 9 decembrie 2008privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 5.3.2, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"La efectuarea oricăror plăţi din conturile de cheltuieli bugetare sau din conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii sau alte bugete potrivit legii, deschise la unităţile trezoreriei statului, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta copii ale ordonanţărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările ulterioare. Unităţile trezoreriei statului au obligaţia de a verifica dacă sumele din ordonanţările de plată corespund cu sumele din ordinele de plată întocmite în baza acestora, precum şi dacă plăţile se efectuează în cuantumul şi în conturile beneficiarilor prevăzuţi în ordonanţările de plată."2. Punctul 5.6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.6.1. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie, reprezentând venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia instituţiilor publice care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea trezoreriei statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare."3. Punctul 5.6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.6.2. Veniturile bugetare pot fi încasate în numerar prin instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate în acest scop cu instituţiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora."4. După punctul 5.8.6 se introduce un nou punct, punctul 5.8.7, cu următorul cuprins:"5.8.7. Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, indiferent de forma de organizare a acestora, cu excepţia persoanelor fizice, pot fi deschise la unităţile trezoreriei statului conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din credite externe nerambursabile, inclusiv a sumelor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementările specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel. Sumele încasate în aceste conturi vor fi utilizate pe răspunderea titularilor de cont, în conformitate cu contractele de finanţare încheiate, numai pentru operaţiuni efectuate prin virament."5. Punctul 5.9.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.9.4.2. convenţia (proiect) ce urmează a fi încheiată între instituţia publică şi instituţia de credit pentru deschiderea contului escrow, în care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum două rate scadente succesive, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, drept garanţie pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depăşesc limita menţionată mai sus vor fi virate de instituţia de credit, în termen de maximum două zile bancare, în contul instituţiei publice deschis la trezoreria statului."6. Punctul 6.1.1 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:"6.1.1. Prin operator economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora."7. La punctul 6.2.3, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" în plus faţă de cele indisponibilizate, precum şi cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare sau pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori ori creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprirea prin titluri executorii."8. Punctul 6.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" titularii contului pot achita în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi următoarele: sumele aferente obligaţiilor bugetare ale altor contribuabili, în condiţiile legii; sumele aferente constituirii sau reîntregirii garanţiilor pentru înlesniri la plata obligaţiilor bugetare; sumele aferente garanţiilor pentru participarea la licitaţii sau altor garanţii care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cauţiunilor depuse pentru contestaţii la executare; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul operatorilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituţiilor publice; alte obligaţii care se virează, potrivit legii, în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului."9. La punctul 7.2.1, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:"D. Procedura de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia publică care administrează fondul special."10. La punctul 7.2.1, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:"E. Efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Naţională a României, se realizează astfel:1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, plasamentele financiare se efectuează la instituţiile financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat.2. Având în vedere prevederile pct. 4.1.c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, plasamentele colateralizate pot fi realizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puţin 1.000 de milioane lei. Sumele care depăşesc această valoare minimă pot fi investite, ţinând cont de siguranţă, lichiditatea şi rentabilitatea fondurilor, în această ordine de prioritate.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua:3. a) plasamente financiare sub forma depozitelor la termen, garantate cu active eligibile de natura titlurilor de stat libere de sarcini sau cu active eligibile admise pentru tranzacţionare, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, aflate în portofoliul instituţiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni. Valoarea activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat.3.a.1) În sensul prezentelor norme metodologice, plasamentul colateralizat reprezintă tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la instituţiile de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie.3.a.2) Plasamentele colateralizate pot fi realizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei, care se desfăşoară conform procedurii descrise în anexa nr. 3, soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puţin 1.000 de milioane lei.3.a.3) Scadenţa plasamentului colateralizat trebuie să fie stabilită astfel încât la momentul transmiterii anunţului licitaţiei prognoza soldului contului curent general al trezoreriei statului să nu indice goluri temporare de casă până la momentul scadenţei.3.a.4) Decizia privind efectuarea de plasamente colateralizate nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind o operaţiune de fructificare pe termen scurt a disponibilităţilor băneşti existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului.3.a.5) Ministrul economiei şi finanţelor deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea efectuării de plasamente colateralizate, precum şi semnarea contractului de plasament şi a contractului de gaj, încheiate cu fiecare participant eligibil.3.a.6) Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin "Contractul de plasament colateralizat" şi prin "Contractul de gaj pentru plasament colateralizat", încheiate cu participanţii eligibili câştigători (anexele nr. 4 şi 5). Notificarea prevăzută în anexa nr. 6 constituie accesoriu al "Contractului de plasament colateralizat", iar prin aceasta instituţia financiară consimte să garanteze plasamentul cu activele eligibile de natura titlurilor de stat, indicate prin elementele de identificare specifice.3.a.7) Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa plasamentului. În cazul în care scadenţa plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.3.a.8) Participanţii la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trezoreria statului au următoarele obligaţii:3.a.8.1) să încheie contract de plasament colateralizat, prevăzut în anexa nr. 4, cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza căruia vor putea participa la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de trezoreria statului;3.a.8.2) să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR;3.a.8.3) să iniţieze operaţiunea de gajare a titlurilor de stat sau a altor active eligibile cu data efectuării plasamentului colateralizat, fără a efectua transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat sau al altor active eligibile;3.a.8.4) să ramburseze integral la scadenţă depozitul atras colateralizat, precum şi dobânzile aferente.3.a.9) Titlurile de stat sau alte active eligibile utilizate pentru garantarea depozitului atras trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ, după cum urmează:3.a.9.1) să fie în proprietatea instituţiei financiare;3.a.9.2) să fie libere de sarcini;3.a.9.3) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;3.a.9.4) să nu aibă plăţi de cupoane până la maturitatea plasamentului.3.a.10) Data decontării licitaţiilor de plasare de depozite colateralizate efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trezoreria statului este "value tomorrow"3.a.11) Pe perioada pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de plasamente de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, dobânda aferentă acestor titluri se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv instituţiei financiare.3.a.12) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea plasamentelor şi de plată dobânzilor aferente.3.a.13) Decontarea/plasarea şi constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare şi decontare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.3.a.14) În cazul efectuării de plasamente colateralizate, anunţul rezultatului licitaţiei va fi urmat de o notificare, prevăzută în anexa nr. 6, prin care băncile consimt să garanteze plasamentul şi vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat sau altor active eligibile care fac obiectul gajului.3.a.15) În situaţia în care un participant eligibil la scadenţa depozitului plasat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.3.a.16) Tipurile de mesaje utilizate în cadrul operaţiunilor de plasare efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi modul lor de completare în mod unitar se fac conform Regulilor sistemului SaFIR.3.a.17) Executarea garanţiilor se specifică de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în anunţul de licitaţie şi se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:3.a.17.1) prin apropierea tuturor sau a unei părţi din activele eligibile, titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul obligaţiilor financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.a.17.2) prin vânzarea tuturor activelor eligibile, titlurilor de stat gajate, în contul obligaţiei financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.b) plasamente financiare prin efectuarea de cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/revers repo.3.b.1) Condiţiile în care Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo - se stabilesc prin contract încheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr.10).3.b.2) Cumpărările reverse repo se desfăşoară prin licitaţie organizată la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Pentru licitaţie instituţiile de credit transmit ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Pentru înregistrarea şi decontarea tranzacţiilor desfăşurate prin licitaţie, instituţiile de credit alocă codul de operaţiune definit în anexa nr. 11.3.b.3) Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele elemente: a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat (cod ISIN); b) numărul de titluri de stat tranzacţionate; c) valoarea unitară nominală; d) valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; e) rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileşte, după caz, fie prin mecanismul licitaţiei (licitaţie la rată variabilă), fie în funcţie de constrângerile concrete de cost (licitaţie la rată fixă şi proceduri bilaterale); f) valoarea unitară de răscumpărare se obţine prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii titlurilor de stat vândute. Calculul se efectuează după următoarea formulă:Valoarea de răscumpărare = preţul de vânzare x [1 + (d/100 x n/360)],în care:d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa);n = numărul de zile.3.b.4) În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operaţiunea de cumpărare reversibilă (instituţia de credit nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Economiei şi Finanţelor.3.b.5) În situaţia în care la data vânzării/răscumpărării un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului."11. La punctul 7.2.1, litera F se abrogă.12. La punctul 7.2.1, litera G se abrogă.13. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. Art. 8 din ordonanţa de urgenţă: (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităţilor şi fluxului de numerar. (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:8.1. Administrarea eficientă a disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului are la bază proiecţia soldului acestora şi presupune realizarea unor prognoze cât mai reale care să permită atât fructificarea disponibilităţilor existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, cât şi asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public.8.2. Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode:8.2.1. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare se realizează astfel:8.2.1.1. Ministrul economiei şi finanţelor, prin secretarul de stat, deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului, precum şi a încheierii convenţiei pentru atragere de depozite.8.2.1.2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind luată în preziua apariţiei lipsei de lichidităţi sau cel mai târziu în ziua respectivă.8.2.1.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii financiare se desfăşoară prin procedura licitaţiei organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, descrisă în anexa nr. 3.8.2.1.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia financiară respectivă, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7.8.2.1.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.1.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa depozitului. În cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.1.7. La scadenţă, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea "Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras" (anexa nr. 8), "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" şi "Ordonanţării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.1.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul trezoreriei statului.8.2.2. Utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilităţi în valută rezultate din împrumuturi de stat destinate finanţării şi refinanţării datoriei publice, precum şi din alte surse stabilite de lege.8.2.2.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Băncii Naţionale a României "Ordinul de schimb valutar", conform convenţiei încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţională a României, precizând suma exactă, valuta, data valutei, precum şi contul în care urmează să fie virat echivalentul în lei al sumelor vândute.8.2.2.2. La utilizarea valutei provenite din împrumuturi de stat, înregistrată în conturi de disponibilităţi în valută deschise la Centrala Băncii Naţionale a României, va fi nominalizat împrumutul din care se efectuează vânzarea de valută în vederea echilibrării contului curent general al trezoreriei statului."14. Punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"15. Art. 9 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă: (3) Disponibilităţile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin plasamente la instituţii de credit sau la instituţii financiare, în condiţiile şi utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:9.1. Plasamentele în valută sunt efectuate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi pe baza principiilor consacrate în practica internaţională, respectiv siguranţa investiţiei, lichiditatea portofoliului şi performanţa investiţiei. Siguranţa investiţiei, respectiv a plasamentului în valută se realizează având în vedere limitarea următoarelor categorii de riscuri:9.1.1. Riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligaţiilor de plată asumate prin contract, în sumele şi la termenele stabilite.9.1.1.1. Prevenirea şi limitarea riscului de credit se realizează prin: a) investirea numai în instrumentele eligibile ale entităţilor, care au fost analizate şi clasificate de cel puţin una dintre următoarele agenţii de rating în categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard amp; Poor's - cel puţin AA pentru investiţii pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel puţin Aa3 pentru investiţii pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt; b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenţi (limite pentru riscul de ţară) pentru cei care au fost clasificaţi cu un rating mai mic de AAA (Standard amp; Poor's), respectiv Aaa (Moody's); c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.9.1.2. Riscuri de piaţă - riscul ca valoarea de piaţă a portofoliului să scadă ca urmare a evoluţiei nefavorabile a principalilor indicatori ai pieţelor financiare, respectiv a dobânzii, concretizat în riscul ca valoarea de piaţă a portofoliului investit la dobândă fixă să scadă ca rezultat al creşterii dobânzilor, a ratei de schimb, concretizat în riscul ca valoarea portofoliului să scadă ca urmare a deprecierii valutelor de denominare a activelor din portofoliu faţă de moneda locală (RON) sau ca urmare a unor condiţii de lichiditate scăzută pentru instrumentele din portofoliu.9.1.3. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichidităţi sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile. Lichiditatea portofoliului este asigurată prin prevenirea riscului de lichiditate.9.1.3.1.Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra siguranţei plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.9.1.3.2. Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin: a) stabilirea necesarului de lichidităţi pe termene şi valute conform destinaţiilor sumelor plasate; b) stabilirea categoriilor de active de investire în funcţie de gradul de lichiditate cerut.9.1.4. Riscuri operaţionale interne (organizaţionale) reprezintă posibilitatea înregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Economiei şi Finanţelor ca urmare a nerespectării regulilor şi uzanţelor de tranzacţionare pe pieţele financiare internaţionale, a obligaţiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.9.1.4.1. Prevenirea riscurilor interne se realizează prin: a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activităţile de tranzacţionare şi decontare; b) stabilirea de competenţe specifice pentru fiecare structură menţionată; c) stabilirea de limite de tranzacţionare şi/sau expunere ca sumă maximă absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzacţii poate angaja trezoreria; d) înregistrarea tranzacţiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor înregistrate pe hârtie sau alt tip de suport material, şi evidenţierea tranzacţiilor în baza de date special constituită.9.2. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua plasamente financiare în valută sub forma depozitelor la termen, garantate cu active eligibile, urmând procedura descrisă în anexa nr. 3."15. Punctul 10.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10.9. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilităţi, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.8, va asigura actualizarea ordinului ministrului economiei şi finanţelor. Calculul de dobândă pentru aceste conturi începe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul economiei şi finanţelor."16. După punctul 10.9 se introduce un nou punct, punctul 10.10, cu următorul cuprins:"10.10. Pentru conturile de disponibilităţi purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobânda se calculează după formula de la punctul 10.3 şi se virează în termen de 10 zile calendaristice de la primirea extraselor de cont."  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la normele metodologice se abrogă.  +  Articolul IIIAnexele nr. 3-10, 11 A, 11 B, 12 şi 13 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVLa data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 267/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 11 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 decembrie 2008.Nr. 3.604.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)PROCEDURI DE LUCRUpentru desfăşurarea licitaţiei la atragere/plasare de disponibilităţiEfectuarea plasamentelor colateralizate şi atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaţionale, după cum urmează:1. Anunţul licitaţiei: transmiterea către instituţiile financiare/participanţii eligibili a unui anunţ de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poşta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate implicată în administrarea disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei, care va conţine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:- numărul de referinţă al licitaţiei;- data tranzacţiei (licitaţiei);- data decontării;- tipul tranzacţiei;- scadenţa;- termenul de transmitere a ofertelor de participare;- metoda de executare a garanţiilor, în cazul plasamentelor colateralizate.2. Transmiterea ofertelor de participare la licitaţie de către instituţiile financiare/participanţii eligibili se va realiza după modelul prezentat în anexa nr. 9 la normele metodologice, prin aceleaşi mijloace de comunicare menţionate la pct. 1.3. Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proporţional.4. Anunţarea rezultatelor licitaţiei se transmite în aceeaşi zi instituţiilor financiare/participanţilor eligibili câştigători, în format poştă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalităţi, şi va cuprinde:- numărul de referinţă al licitaţiei;- data tranzacţiei (licitaţiei);- tipul tranzacţiei;- scadenţa operaţiunii;- suma alocată;- rata (ratele) dobânzii acceptate;- data înregistrării gajului;- metoda de executare a garanţiilor;- data eliberării gajului.5. Pentru operaţiunea de atragere depozite, data tranzacţiei (licitaţiei) este aceeaşi cu data decontarii.6. Pentru operaţiunea de efectuare a plasamentelor colateralizate, data tranzacţiei este data efectuării licitaţiei, iar data decontării este "value tomorrow" ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei (licitaţiei).  +  Anexa 2 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)CONTRACTde plasament colateralizatNr. ... din .../.../....În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,întreMinisterul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................, în calitate de ........................., şi ........................., în calitate de ................................,şi........./(instituţia financiară).........., cu sediul în ........................, str. ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................................., în calitate de ..........................................., şi ................................., în calitate de ..............................,a intervenit prezentul contract.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează la ........./(instituţia financiară).........., suma de ............., reprezentând plasament colateralizat, având o valoare egală cu suma acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de ........................ .3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ......... zile, începând cu data de ............ .4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ..................., NIF ............. .5. ......../(instituţia financiară)......... se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu active eligibile (titluri de stat) menţionate în contractul de gaj pentru plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacţie.6. Valoarea totală ajustată a activelor eligibile (titlurilor de stat) aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă.7. În cazul în care ......./(instituţia financiară)....... nu achită la scadenţă plasamentul acordat şi nu plăteşte dobânda aferentă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat (active eligibile). În acest caz ......../(instituţia financiară).......... urmează să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă.8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ......................., NIF .............. .9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat şi a dobânzii penalizatoare menţionate la pct. 7 se face în contul cu cod IBAN nr. ............................, NIF ........................ .10. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.11. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeaşi valoare juridică, şi intră în vigoare la data semnării.    Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................  +  Anexa 3 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)CONTRACT DE GAJpentru plasament colateralizatNr. .... din ..../..../.....În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,întreMinisterul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................., în calitate de ............................, şi ......................, în calitate de ....................,şi......../(instituţia financiară)........., cu sediul în ........................, str ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .................., cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ..............., în calitate de ................., şi ..............., în calitate de ..................,a intervenit prezentul contract.1. ......../(instituţia financiară)......... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor activele eligibile/titlurile de stat consemnate în Notificarea nr. ......................... din data de. .................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de .............., acordat la data de .................. ........./(instituţia financiară)......... declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau sechestrate.2. Ministerul Economiei şi Finanţelor preia cu titlu de garanţie activele eligibile/titlurile de stat menţionate de ......../(instituţia financiară)......... în Notificarea nr. ................ din data de ................. .3. În cazul în care ......./(instituţia financiară)........ nu rambursează integral la scadenţă plasamentul colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate, în condiţiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.4. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligaţiilor de plată asumate.6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr. ........... .7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.    Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................  +  Anexa 4 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)NOTIFICAREpentru garantarea cu active eligibile(titluri de stat) a plasamentului ............din data de ...../...../.........../(instituţia financiară)...... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor următoarele active eligibile (titluri de stat):                                                                       - lei - ┌────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┐ │Nr. │ Cod │ Numărul │ Data │ Numărul │ Valoarea │Valoarea │Valoarea│ │crt.│ ISIN │ contului │ scadenţei │titlurilor│ nominală │nominală │de piaţă│ │ │ │ BIC │ emisiunii │ (bucăţi) │ unitară │ totală │ totală │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6 = 5 x 4│ 7 │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ x │TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ └────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘......./(instituţia financiară)...... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garanţie, sunt în proprietatea sa şi sunt libere de sarcini......../(instituţia financiară)...... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidenţă deschis pe numele băncii în SaFIR.Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. ............................ ..............................(instituţia financiară)Numele şi prenumele.............................Funcţia.............................Semnăturile autorizate şi ştampila.............................Data.............................  +  Anexa 5 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR (INSTITUŢIA FINANCIARĂ)Nr. ............/...../...../..... Nr. ......../...../...../.....În baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, şi ale pct. 3.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării în condiţii optime a contului curent general al trezoreriei statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public,întreMinisterul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..............., cont IBAN ...................., reprezentat legal prin ................., în calitate de .............., şi ..............., în calitate de .....................,şi........./(instituţia financiară)......., cu sediul în ..................., str. ...................... nr. ..........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..................., cod fiscal nr. .................., cont IBAN .............., reprezentată legal prin ...................., în calitate de ...................., şi ..............., în calitate de .................,se încheie prezenta convenţie.I. Obiectul convenţiei1. Instituţia financiară ...................... constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul Economiei şi Finanţelor - trezoreria statului, pe o perioadă de ................................, începând cu data de .................................. .2. Nivelul ratei dobânzii este de .......................% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcţie de anul calendaristic de 360 de zile.II. Obligaţiile părţilor1. Instituţia financiară ......................... va vira suma de .................... lei în contul curent general al trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României, cu următoarele elemente de identificare:- cod BIC pentru trezoreria statului: ..................................;- cont nr. ..................................;- cod IBAN deschis la trezoreria operativă centrală ....................;- cod unic de înregistrare fiscală .................................... .2. Ministerul Economiei şi Finanţelor va rambursa în ziua de .......................... suma de ............ lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, şi suma de .................. lei, reprezentând dobânda aferentă, în contul ..............................., cu următoarele elemente de identificare:- cod BIC ...................................;- cod IBAN ..................................;- cod unic de înregistrare fiscală ..................... .III. Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valoare juridică egală.    Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................  +  Anexa 6 (Anexa nr. 8 la normele metodologice)MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia .........................FIŞA DE CALCULa dobânzii aferente depozitului atras ┌─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐ │ Titularul │ Numărul │ Durata │Perioada │Dobânda│ Suma │Dobânda de│ │plasamentului│ convenţiei │- zile - │ │ (%) │ plasată │ plătit │ │ │ │ │ │ │ - lei - │ - lei - │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=(5x2x4)/│ │ │ │ │ │ │ │ 360 │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘Total de rambursat(col. 5 + col. 6)Semnături autorizate.......................  +  Anexa 7 (Anexa nr. 9 la normele metodologice)ANTET INSTITUŢIE FINANCIARĂNr. ..... din ..../..../....OFERTA DE PARTICIPAREla licitaţia din data de ......... pentru plasamentcolateralizat cu titluri de stat sau constituire de depoziteNr. de referinţă al licitaţiei ............. ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Oferta │ Opţiuni │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┬────────────┬────────────┤ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Suma (lei) │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Rata dobânzii (%) │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Data acordării ....................Data scadenţei ...........................................(instituţia financiară)Numele şi prenumeleFuncţia.......................Semnăturile autorizate şi ştampila.......................Data.......................  +  Anexa 8 (Anexa nr. 10 la normele metodologice)CONTRACTpentru tranzacţii repo/reverse repoNr. ..... din .../.../....În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,întreMinisterul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .................., în calitate de ..................., şi ................., în calitate de ................,şi......../(instituţia de credit)........, cu sediul în ......................., str. ......................... nr. .........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................., în calitate de ......................, şi ......................., în calitate de .................................., a intervenit prezentul contract.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu ......./(instituţia de credit)....... în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu privire la:- elementele de identificare a titlurilor de stat;- numărul de titluri de stat tranzacţionate;- valoarea unitară nominală;- valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;- rata operaţiunii repo/reverse repo;- datele la care se efectuează vânzările şi, respectiv, răscumpărările de titluri de stat.2. ......./(instituţia de credit)....... se obligă să aibă în cont titlurile de stat libere de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.3. În situaţia în care, la data vânzării/răscumpărării, ......./(instituţia de credit)....... nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi obligată la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.4. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.    Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................  +  Anexa 9 (Anexa nr. 11 la normele metodologice)ANTET INSTITUŢIE DE CREDITNr. .......... Data ...........OFERTA DE PARTICIPAREla licitaţia din data de .................... pentrucumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repoNr. de referinţă al licitaţiei:Cod operaţiune*:                                                         OPŢIUNI                                           ┌──────────┬──────────┬──────────┐    Titluri de stat: │ 1 │ 2 │ 3 │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Cod ISIN: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data scadenţei emisiunii/cuponului: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Nr. titluri de stat (bucăţi): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea nominală unitară (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea nominală totală (lei) │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea unitară de vânzare ajustată │ │ │ │    (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data vânzării: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea totală de vânzare (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Rata repo/reverse repo (%): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea unitară de răscumpărare (lei):│ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data răscumpărării: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea totală de răscumpărare (lei): │ │ │ │                                           └──────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:În cazul licitaţiei la rată fixă, se va transmite o singură opţiune.INSTITUŢIA DE CREDITPersoane autorizate:Numele şi prenumele...................Funcţia...................Semnături autorizate(L.S.)...................----------* Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului + L X + data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:- L = licitaţie;- X = identificator numeric unic asociat de ambele părţi fiecărei operaţiuni repo/reverse repo cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie.  +  Anexa 10 (Anexa nr. 12 la normele metodologice)DEFINIŢIIÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) plasament colateralizat - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie; b) atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilită în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public, Ministerul Economiei şi Finanţelor atrage depozite de la instituţiile de credit - participanţi eligibili; c) data tranzacţiei (licitaţiei) - data la care se încheie tranzacţia; d) data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacţiei; e) value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei; f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în garanţie ce trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.----------