ORDIN nr. 3.689 din 17 decembrie 2008privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008    Având în vedere dispoziţiile:- art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2. În situaţia în care, din cauza indisponibilităţii fondurilor ex-ISPA, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP)/ Agenţia de implementare se află în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată către contractori, poate accesa fondul de indisponibilităţi temporare ISPA în baza unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Autoritatea de Certificare şi Plată şi să cuprindă: notă explicativă, tabelul "Situaţie privind plăţile efectuate şi de efectuat de către Agenţia de implementare" şi documente-suport: certificat interimar de plată/factură, reconciliere bancară, extrase de cont. Aceste solicitări exprese pot fi transmise Autorităţii de Certificare şi Plată de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-ISPA)/ agenţiile de implementare pentru o anumită măsură numai o singură dată pe lună. În mod excepţional, în cadrul unei luni, pot fi transmise Autorităţii de Certificare şi Plată două solicitări exprese pentru o singură măsură, în cazul în care neonorarea plăţii de către beneficiar poate avea drept consecinţă rezilierea contractelor.2.2.1. Ca urmare a primirii cererilor de avans şi a cererilor intermediare de fonduri/declaraţii de cheltuieli, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare în limita contribuţiei comunitare solicitate de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererile pentru avans, respectiv în cererile intermediare de fonduri/ declaraţiile de cheltuieli.Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera aceste sume în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori.2.2.2. AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare poate solicita Autorităţii de Certificare şi Plată, în mod excepţional faţă de prevederile subpct. 2.2.1, sume din fondul de indisponibilităţi temporare, în situaţia în care trebuie să onoreze plata către contractori a unei facturi cu scadenţă imediată, iar această operaţiune ar presupune depăşirea sumei solicitate prin cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli. Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea respectivei solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare.În situaţia în care AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare accesează fondul de indisponibilităţi temporare conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului subpct., acestea se obligă ca în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Autoritatea de Certificare şi Plată a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA), să înainteze acesteia o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, însoţită de rapoartele de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA/Ministerul Transporturilor, în vederea transmiterii acesteia Comisiei Europene.În cazul în care, în acest interval de timp de 45 de zile lucrătoare, AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată o cerere intermediară de fonduri/ declaraţie de cheltuieli, pentru măsura respectivă Autoritatea de Certificare şi Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităţi temporare în baza prevederilor prezentului subpunct, situaţie în care responsabilitatea pentru eventualele penalităţi rezultate în urma efectuării cu întârziere a plăţilor către contractori revine AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare.2.2.3. În cazul măsurilor ex-ISPA pentru care nu există o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, ulterior notificării Autorităţii de Certificare şi Plată de către AM Ex-ISPA cu privire la:- primirea proiectului cererii intermediare de fonduri/ declaraţiei de cheltuieli în scopul efectuării misiunilor de verificare la faţa locului;- suma solicitată de către beneficiarii finali/agenţiile de implementare,aceasta transferă OPCP/agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese primite de la acestea, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, aferente unui procent de 85% din contribuţia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană. Astfel, ulterior transmiterii de către AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare a unor solicitări exprese, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare.Diferenţa dintre suma solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererile intermediare de fonduri/declaraţiile de cheltuieli transmise Autorităţii de Certificare şi Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA şi Ministerului Transporturilor şi suma stabilită ca reprezentând 85% din contribuţia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/ agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli va fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată OPCP/agenţiilor de implementare în baza unor solicitări exprese, ulterior primirii cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli.Verificarea de către AM Ex-ISPA şi Ministerul Transporturilor a proiectului cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli în baza căruia se accesează fondul de indisponibilităţi temporare şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli, însoţită de rapoartele de verificare la faţa locului, vor trebui să respecte termenele stabilite în acest sens prin Protocolul de colaborare privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul mediului/Acordul privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor. În situaţia în care AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli în termenul stabilit prin documentele precizate anterior, Autoritatea de Certificare şi Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităţi temporare decât în baza prevederilor subpct. 2.2.1.2.2.4. În cadrul solicitărilor exprese specificate la subpct. 2.2.1, 2.2.2 şi 2.2.3, trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare de a efectua plăţile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.2.2.5. Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare trebuie să transmită acesteia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume.Dacă fondul de indisponibilităţi temporare este accesat pe bază de factură/certificat interimar de plată neverificat de beneficiar/Agenţie de implementare, extrasul de cont care atestă utilizarea sumelor din fondul de indisponibilităţi temporare se va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul autorizării la plată a facturii. În situaţia în care autorizarea la plată a facturii are loc anterior efectuării de către Autoritatea de Certificare şi Plată a transferului sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume se va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată conform prevederilor primului paragraf.În situaţia în care AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite extrasul de cont în termenul anterior menţionat, Autoritatea de Certificare şi Plată va onora următoarea solicitare din fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată.2.2.6. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din cauza unor suspiciuni de fraudă şi în perioada derulării investigaţiilor de către organismele de control, AM Ex-ISPA poate solicita Autorităţii de Certificare şi Plată sume din fondul de indisponibilităţi temporare numai cu obţinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finanţării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat.În situaţia în care ministrul economiei şi finanţelor aprobă accesarea fondului de indisponibilităţi temporare pentru măsura în cauză, Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese, sumele solicitate de AM Ex-ISPA în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori. În această situaţie, solicitările exprese trebuie să fie întocmite pe bază de facturi autorizate la plată.Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile paragrafului 1 al subpct. 2.2.5.2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din alte cauze decât cea prevăzută la subpct. 2.2.6, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi la contractori.Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5."2. Subpunctele 2.3.1 b) şi 2.3.1 c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) Totuşi, în situaţia în care, ulterior notificării Autorităţii de Certificare şi Plată de către AM Ex-ISPA, conform prevederilor subpct. 2.2.3, OPCP/agenţiile de implementare se află în imposibilitate de a-şi onora obligaţiile de plată către contractori din cauza indisponibilităţii temporare a fondurilor ex-ISPA, acestea pot transmite Autorităţii de Certificare şi Plată solicitări exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare în limita a 85% din contribuţia comunitară pe care Autoritatea de Certificare şi Plată o poate solicita Comisiei Europene, până la atingerea pragului de rambursare stabilit în memorandumul de finanţare. Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera sumele necesare fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată Comisiei Europene. Diferenţa până la suma solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli înaintată Autorităţii de Certificare şi Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA şi Ministerului Transporturilor poate fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată din fondul de indisponibilităţi temporare, în baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare. c) Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5."3. La subpunctul 2.3.2, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5."4. La punctul 2.4, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5."5. La punctul 2.5, situaţia 1 din cadrul paragrafului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare şi în următoarele situaţii:1. în cazul neîndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finanţare, cu condiţia ca, ulterior îndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finanţare, AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare să transmită Autorităţii de Certificare şi Plată, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans şi, în termen de 45 de zile lucrătoare, cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli; accesarea fondului de indisponibilităţi temporare în situaţia neîndeplinirii condiţionalităţilor aferente cererilor pentru a doua tranşă de avans şi pentru prima cerere intermediară de fonduri, stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare, este posibilă până la sfârşitul lunii martie 2009. Ulterior acestei date, AM Ex-ISPA poate solicita sume din fondul de indisponibilităţi temporare în baza acestei prevederi numai cu obţinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finanţării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat;".6. La punctul 2.5, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5."7. Punctul 2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.9. Rambursarea în avans de către Autoritatea de Certificare şi Plată a sumelor declarate în (proiectul) cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli (conform prevederilor pct. 2.2)/certificate ca eligibile în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene, din sume de la bugetul de stat aferente fondului pentru indisponibilităţi temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate OPCP/agenţiilor de implementare pentru măsura respectivă atât din sume provenite de la CE (avansuri şi cereri intermediare), cât şi din fondul de indisponibilităţi temporare să nu depăşească contribuţia comunitară contractată, aferentă fiecărei măsuri ex-ISPA."8. La subpunctul 3.1.1, paragraful 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.1. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ex-ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor OPCP/agenţiilor de implementare către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.De asemenea, Autoritatea de Certificare şi Plată, până la data de 25 a lunii anterioare trimestrului pentru care se stabilesc necesităţile de finanţare în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene, întocmeşte Nota de fundamentare pe baza:- estimării sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro declarate în previziunile de plăţi aferente fondurilor ex-ISPA incluse în rapoartele lunare de progres sau în solicitările exprese transmise de AM Ex-ISPA/ agenţia de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii ordinului de plată;- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA»;- soldului subconturilor ISPA ale OPCP/agenţiilor de implementare;- estimării sumelor de primit de la Comisia Europeană."9. Subpunctul 3.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei, necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro autorizate la plată, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare şi Plată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti - Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului."10. La subpunctul 5.1.1, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro aferente off-setului. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro reprezentând off-seturi, la care se adaugă un procent de 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 decembrie 2008.Nr. 3.689.-----------