HOTĂRÂRE nr. 1.622 din 10 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 20 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2008 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă. (3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2009."2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2009, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale."3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) raportul medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expuşi la noxele fizico-chimice şi agenţi biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii şi data de 31 decembrie 2008; e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2008."4. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine atât măsurile rămase restante, cât şi alte măsuri necesare normalizării condiţiilor de muncă."5. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a)."6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Angajatorii vor raporta lunar inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îşi desfăşoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)."7. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2008 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia."8. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a-II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul IIIDupă trecerea unei perioade de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse împreună cu autorităţile competente vor elabora un raport privind realizarea măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Borbala VajdaDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.622.---------