METODOLOGIE din 21 mai 2007 privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește etapele de parcurs și principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici și procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de activități.  +  Articolul 2(1) Metodologia se aplică la:a) elaborarea și/sau adoptarea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a metodelor și procedurilor pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competență ale organelor respective;b) asigurarea, de către administratorii operatorilor economici și conducătorii de instituții, a identificării și evaluării riscurilor de incendiu din unitățile proprii, în corelare cu natura și cu nivelul riscurilor;c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervențiilor efectuate la construcțiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerința esențială "securitate la incendiu";d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;e) expertizarea construcțiilor existente.(2) Metodologia nu se aplică la instalațiile de producere și transport al energiei electrice, exploatările miniere de suprafață sau subterane, instalațiile și platformele de foraj, extracție, prelucrare și transport de produse petroliere și gaze naturale, construcțiile din domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar și aerian, pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autoritățile competente pentru fiecare domeniu.  +  Articolul 3În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) agent - factorul activ rezultat în caz de incendiu, care provoacă diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu acțiuni și efecte asupra construcțiilor, instalațiilor și a utilizatorilor;b) ardere, combustie - reacția exotermă a unei substanțe cu un comburant care emite efluenți însoțiți de flăcări și/sau incandescență;c) arson - termen de origine engleză, intraductibil, ce desemnează un incendiu provocat printr-o acțiune intenționată;d) bancă de date privind incendiile - situația statistică a cauzelor și pagubelor provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate, întocmită de organul/ compartimentul de specialitate al administrației publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociație profesională care deține competența profesională prevăzută de reglementările specifice;e) reacție la foc - comportarea unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiții specificate;f) clase de reacție la foc - expresiile cantitative formulate în termeni de performanță pentru modul de comportare a produselor la acțiunea focului, în condiții de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanță;g) comportare la foc - schimbarea sau menținerea proprietăților fizice și/sau chimice ale unui produs expus la foc;h) densitate de sarcină termică - raportul dintre sarcina termică și suprafața pardoselii spațiului afectat de incendiu;i) împrejurare preliminată - situația în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fără participarea factorului uman, care poate genera și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu;j) incendiu - arderea autoîntreținută, care se desfășoară fără control în timp și spațiu, care produce pierderi de vieți omenești și/sau pagube materiale și care necesită o intervenție organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;k) risc de incendiu - produsul dintre probabilitatea de inițiere a unui incendiu într-un proces tehnologic sau într-o situație tehnică dată și importanța estimată a pagubelor sau a consecințelor lor la apariția incendiului;l) risc de incendiu acceptat - nivelul-limită maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravității consecințelor incendiului, corelat cu probabilitatea de inițiere a evenimentului respectiv;m) sistem - ansamblul de elemente materiale, umane și/sau informaționale asociate într-o relație de interdependență, situat într-un mediu dat, care îndeplinește una sau mai multe funcții specificate, în scopul desfășurării corespunzătoare a uneia ori mai multor activități;n) sarcină termică de incendiu - energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile conținute într-un spațiu, inclusiv finisajele tuturor suprafețelor;o) sursă de aprindere/inițiere a arderii - sursa de energie care produce o ardere, aceasta putând fi un fenomen fizic, chimic sau de altă natură, care generează o cantitate de energie capabilă de a iniția aprinderea unui material sau mediu combustibil;p) consecințe - rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori pozitiv, cantitativ sau calitativ;q) probabilitate de producere a incendiilor - măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să se producă; se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp;r) frecvență - gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp.  +  Capitolul II Managementul riscurilor de incendiu  +  Secţiunea 1 Etape de parcurs în fazele de proiectare și exploatare a construcțiilor și instalațiilor  +  Articolul 4(1) Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape:a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării;b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;c) alegerea metodei și a instrumentelor de lucru;d) identificarea pericolelor de incendiu;e) identificarea riscurilor;f) estimarea și cuantificarea riscului;g) evaluarea riscului;h) controlul riscului;i) monitorizarea riscului;j) documentația rezultată în urma procesului de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.(2) Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare, respectiv de exploatare, sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.(3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:a) asigurarea securității utilizatorilor și a echipelor de intervenție;b) protejarea proprietății;c) asigurarea continuității activităților operatorilor economici;d) protejarea mediului;e) protejarea patrimoniului - monumente istorice, de arhitectură sau alte valori culturale.  +  Articolul 5Factorii care trebuie luați în considerare în managementul riscului de incendiu sunt:a) pierderile de vieți omenești: numărul de decese/100.000 de locuitori, numărul de copii morți/100.000 de copii, numărul de morți prin inhalare de fum, monoxid de carbon, substanțe toxice, numărul de morți în afara sau în interiorul locului focarului de inițiere a incendiului, numărul de morți pe lună, săptămână, zi și altele asemenea;b) efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pământului, speciilor de animale și ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de curățare, suprafețele afectate, numărul populației, fauna și flora afectate și altele asemenea;c) afectarea patrimoniului, proprietății și a continuității activităților operatorilor economici, ca de exemplu: numărul construcțiilor/instalațiilor afectate, durata de aducere la starea inițială anterioară incendiului sau de restaurare - în cazul obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu, costurile refacerii proprietății, pierderile în procente ale valorii asigurate, perioada de timp pierdută în desfășurarea activității economice, valoarea financiară a întreruperii activității economice din valoarea asigurată și altele asemenea;d) costul măsurilor implementate de control al riscului;e) efectele asupra imaginii operatorului economic/ instituției.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc  +  Articolul 6În funcție de obiectivele stabilite, identificarea și evaluarea riscului de incendiu pot include un singur sistem/proces, prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea globală a riscului de incendiu, când trebuie avute în vedere: interdependența sistemelor/proceselor, inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu active și/sau pasive, efectul propagării incendiilor sau al prăbușirii construcțiilor/instalațiilor, precum și alți factori, cum ar fi vârsta și starea fizică a utilizatorilor, nivelul de instruire al acestora.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului  +  Articolul 7Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc, denumit nivel de risc acceptabil, peste care gravitatea consecințelor unui incendiu, exprimată în pierderi umane, materiale și/sau financiare nu poate fi acceptată.  +  Articolul 8(1) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se stabilește, după caz, pe baza experienței anterioare sau a raționamentelor previzionale, de către:a) autoritățile abilitate să elaboreze și să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor;b) administratorul și/sau conducătorul instituției, prin strategia de apărare împotriva incendiilor adoptată în interiorul unității sale;c) societățile de asigurare/reasigurare.(2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte tipuri de valori agreate, care depind de factorii menționați la alin. (1), de sistemul/procesul analizat și de metoda aleasă pentru analiza riscului, ținându-se cont de:a) reglementările prescriptive;b) reglementările bazate pe conceptul de performanță;c) standarde și ghiduri.  +  Secţiunea a 4-a Alegerea metodei și a instrumentelor de lucru  +  Articolul 9(1) În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării, care pot fi de proiectare, execuție, exploatare sau postutilizare și de funcțiile acestuia, după caz, civilă, de producție, mixtă, se utilizează următoarele tehnici, procedee și metode, denumite în continuare metode:a) calitative;b) matematice - cantitative, semicantitative;c) analitice;d) grafice;e) combinate.(2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 10(1) Metodele și procedeele matematice de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice atașate sistemului supus evaluării.(2) Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul, în care intervin ca necunoscute pericolele de incendiu, consecințele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute, precum și posibilitatea de activare a factorilor de pericol, fiecare dintre acești factori fiind cuantificați și exprimați prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese.  +  Articolul 11Metodele și procedurile analitice constau în identificarea și analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfuncțiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării și a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.  +  Articolul 12(1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o funcție de 2 parametri globali și compararea funcției cu anumite domenii de acceptabilitate.(2) De regulă, parametrii globali acceptați sunt: probabilitatea P de apariție a evenimentului și nivelurile de gravitate G a consecințelor, ambii parametri fiind cuantificați cu un anumit număr de valori.(3) Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relație de forma:R(incendiu) = f (P, G). Reprezentarea grafică a relației riscului la incendiu poate fi de forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.  +  Secţiunea a 5-a Identificarea pericolelor de incendiu  +  Articolul 13Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere și stabilire a factorilor care pot genera, contribui și/sau favoriza producerea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu, și anume:a) clasele de reacție la foc ale materialelor și elementelor de construcții;b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic și densitatea sarcinii termice;c) sursele potențiale de aprindere existente;d) condițiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea și producerea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu.  +  Articolul 14Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare, aparat de sudură și altele asemenea;b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente, căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului electric și altele asemenea;c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică și altele asemenea;d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice, frecare și altele asemenea;e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet și altele asemenea;f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme;g) surse de aprindere datorate exploziilor și materialelor incendiare;h) surse de aprindere indirecte: radiația unui focar de incendiu și altele asemenea.  +  Articolul 15Împrejurările preliminate care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu se clasifică, de regulă, în următoarele grupe:a) instalații și echipamente electrice, defecte ori improvizate;b) receptori electrici lăsați sub tensiune, nesupravegheați;c) sisteme și mijloace de încălzire, instalații de ventilare, climatizare, răcire defecte, improvizate sau nesupravegheate;d) contactul materialelor combustibile cu cenușa, jarul și scânteile provenite de la sistemele de încălzire;e) jocul copiilor cu focul;f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;g) sudarea și alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;h) reacții chimice, urmate de incendiu;i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje și echipamente de lucru neadecvate, precum și executarea de operațiuni mecanice în medii periculoase;j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operațiunilor și lucrărilor de reparații și întreținere a mașinilor și aparatelor cu piese în mișcare;k) scurgeri de produse inflamabile;l) defecțiuni tehnice de construcții-montaj;m) defecțiuni tehnice de exploatare;n) nereguli organizatorice;o) explozie urmată de incendiu;p) trăsnet și alte fenomene naturale;q) arson;r) neîntreținerea elementelor de construcții cu rol de separare la incendiu sau a instalațiilor și echipamentelor de protecție împotriva incendiilor, precum și probabilitatea ca acestea să nu declanșeze/funcționeze în caz de incendiu;s) izbucnirea și dezvoltarea unor incendii în zone periurbane, cum sunt, de exemplu, incendiile de pădure sau de vegetație uscată, care pot afecta construcții și instalații tehnologice;t) alte împrejurări.  +  Articolul 16Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spații, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri civile, de producție și/sau depozitare ori cu funcții mixte, precum și la instalații tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentațiile tehnice și în planurile de intervenție la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.  +  Secţiunea a 6-a Identificarea riscurilor de incendiu  +  Articolul 17Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare și cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilității de producere a incendiului și a consecințelor evenimentului respectiv.  +  Articolul 18Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice, în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente.  +  Articolul 19Probabilitatea de producere a consecințelor este bazată pe analiza probabilistică și pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efluenților incendiului, evaluarea evacuării utilizatorilor și altele asemenea.  +  Articolul 20La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilității de inițiere a unui incendiu și de producere a consecințelor acestuia, se au în vedere, de regulă, următoarele elemente:a) pericolele de incendiu identificate;b) nivelurile criteriilor de performanță ale construcțiilor privind cerința esențială "securitate la incendiu";c) nivelul de echipare și dotare cu sisteme, instalații, echipamente și aparatură de alimentare cu apă, gaze combustibile, energie electrică și termică, de ventilație și climatizare, starea de funcționare și performanțele acestora;d) factorul uman, determinat de numărul de persoane, vârsta și starea fizică ale acestora, nivelul de instruire;e) alte elemente care pot influența producerea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu.  +  Articolul 21(1) Măsurile de apărare împotriva incendiilor, avute în vedere la determinarea riscului de incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizării și/sau eliminării pericolelor de incendiu, respectiv pentru limitarea, localizarea și/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care acesta s-a produs.(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează și se stabilesc, după caz, pe baza prevederilor reglementărilor tehnice, a normelor și dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor și a celor specifice fiecărui domeniu de activitate, în corelare cu natura și cu nivelul riscurilor identificate.  +  Articolul 22Cuantificarea probabilității de inițiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a băncilor de date privind incendiile, probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.  +  Articolul 23În absența unor bănci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă, potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective:a) extrem de rare - probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P ≈'98 0;b) rare - improbabil de a se produce: P < 10^-6;c) improbabile - improbabil de a se produce în funcționarea unui sistem dat, dar nu există certitudini pe baze experimentale: P >10^-6 ;d) probabile - se produc de câteva ori pe durata de viață a sistemului: P > 0,0001;e) posibile - se pot produce pe durata de viață a sistemului: P > 0,01;f) frecvente - probabilitatea de producere este frecventă, pe baze experimentale: P < 1.  +  Articolul 24Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenților care pot interveni în caz de incendiu asupra construcțiilor, instalațiilor și a utilizatorilor, precum și asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate.  +  Articolul 25La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere, în principal, următorii parametri:1. Impactul direct al incendiilor, prin următoarele consecințe:a) numărul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;b) valoarea pierderilor materiale;c) numărul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;d) efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi : păduri, culturi, apă sau aer.2. Capacitatea operațională a forțelor și mijloacelor specializate de răspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru:a) evacuare, salvare și protecție;b) limitarea și stingerea incendiilor;c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor.3. Costurile recuperării și reabilitării.4. Importanța economică și socială a construcției și/sau instalației.  +  Articolul 26Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecințele directe și clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.  +  Articolul 27În funcție de probabilitățile de inițiere și de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spații, încăperi, compartimente de incendiu și construcții/instalații tehnologice, care se precizează în mod obligatoriu în documentațiile tehnice și în planurile de intervenție la incendiu, potrivit reglementărilor tehnice.  +  Secţiunea a 7-a Evaluarea riscurilor de incendiu  +  Articolul 28(1) Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.  +  Articolul 29La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca:a) sursele de aprindere, precum și măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu;b) inițierea și dezvoltarea incendiilor;c) influența sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea și fiabilitatea acestora în reducerea consecințelor;d) limitarea propagării fumului - sisteme evacuare a fumului și de presurizare pe căile de evacuare;e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu;f) asigurarea intervenției serviciilor pentru situații de urgență;------------Litera f) a art. 29 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.  +  Articolul 30Pe baza unor criterii de evaluare a gravității consecințelor incendiului și prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu:a) domeniul riscului neglijabil, asociat, de regulă, începuturilor de incendiu/cu consecințe de gravitate neglijabilă, rare și foarte rare/cu probabilitate redusă, respectiv foarte redusă de producere;b) domeniul riscului acceptabil, aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecințe de gravitate ridicată rare și foarte rare;c) domeniul riscului inacceptabil, aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată.  +  Articolul 31În situațiile în care riscul de incendiu existent depășește limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilității de inițiere a incendiului și/sau a nivelului de gravitate a consecințelor, prin măsuri de prevenire, respectiv prin măsuri de protecție, care au ca scop limitarea, localizarea și lichidarea incendiului, precum și limitarea și/sau înlăturarea consecințelor acestuia. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.  +  Secţiunea a 8-a Controlul riscurilor de incendiu  +  Articolul 32(1) Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice și organizatorice destinate menținerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite.(2) În ordinea adoptării lor, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt: stabilirea priorităților de acțiune, implementarea măsurilor de control, gestionarea și monitorizarea riscurilor.  +  Articolul 33(1) Stabilirea priorităților de acțiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se acționeze.(2) La stabilirea priorităților de acțiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de apariție și gravitatea consecințelor incendiilor.  +  Articolul 34Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează, după caz, prin:a) asigurarea unei examinări sistematice și calificate a factorilor determinanți de risc;b) stabilirea și elaborarea responsabilităților, sarcinilor, regulilor, instrucțiunilor și măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor și aducerea acestora la cunoștință salariaților, utilizatorilor și a persoanelor interesate;c) stabilirea persoanelor cu atribuții privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenției și a condițiilor pentru pregătirea acestuia;e) reluarea etapelor de identificare și evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condițiilor preliminate;f) actualizarea permanentă a listei cu substanțele periculoase utilizate în activitatea de producție.  +  Secţiunea a 9 -a Monitorizarea riscului de incendiu  +  Articolul 35Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităților de fundamentare, elaborare și implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare și combatere a riscurilor de incendiu, incluzând și procesul de supraveghere a modului de desfășurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea și controlul riscurilor, de analizare a eficienței măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obținute și de luare a deciziilor care se impun.  +  Secţiunea a 10-a Documentația întocmită în urma procesului de identificare și evaluare a riscurilor de incendiu  +  Articolul 36(1) Documentația întocmită în urma procesului de identificare și evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele:a) scopurile analizei;b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării;c) natura pericolelor de incendiu determinate de funcțiuni, activități și/sau procese tehnologice;d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate;e) identificarea pericolelor de incendiu;f) metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilității și consecințelor, precum și adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei;g) banca de date utilizată;h) estimarea și cuantificarea;i) evaluarea;j) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate.(2) Documentația stabilește, totodată, condițiile în care evaluarea de risc este validă, precum și tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc.  +  Capitolul III Desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu  +  Secţiunea 1 Condiții pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu  +  Articolul 37Persoanele fizice și persoanele juridice care desfășoară activități de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării și controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 38(1) Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente:a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, conform modelului prevăzut din anexa nr. 6 la prezenta metodologie;b) documente, în copie legalizată, care să ateste că solicitantul este absolvent al unei instituții de învățământ postuniversitar acreditate, în domeniile securitatea la incendiu a construcțiilor și instalațiilor aferente sau managementul/analiza riscurilor de incendiu, care include minimum un modul despre metode de evaluare a riscului de incendiu;c) memoriu privind activitățile reprezentative desfășurate, conform modelului din anexa nr. 6a la prezenta metodologie;d) o lucrare relevantă de identificare și evaluare a riscului de incendiu executată într-o construcție existentă, elaborată de solicitant.(2) Etapele interviului sunt prezentate în Ghidul de interviu, prevăzut în anexa nr. 6b la prezenta metodologie.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.  +  Articolul 38^1Metodele de evaluare a riscului de incendiu, alături de bibliografia selectivă necesară pentru examinarea în vederea autorizării, sunt prevăzute în anexa nr. 6c la prezenta metodologie.------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.  +  Articolul 39Autorizarea persoanelor juridice se realizează pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente:1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie;2. documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie:a) denumirea, sediul social/sedii secundare;b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie legalizată;------------Litera b) a pct. 2 al art. 39 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.c) să aibă prevăzut în statut sau, după caz, în actul de înființare activități în domeniul securității la incendiu sau în managementul riscurilor.------------Litera c) a pct. 2 al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.3. memoriu privind activitățile reprezentative desfășurate;4. documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiștilor angajați ai societății.  +  Articolul 40Dosarele menționate la art. 38 și 39 se depun la Direcția Pompieri - Serviciul informare publică, statistică și analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 41(1) Serviciul informare publică, statistică și analiză riscuri comunică solicitanților persoane fizice data susținerii interviului, în vederea autorizării, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.(2) Interviul se susține în fața unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(3) În urma susținerii interviului, solicitanții sunt declarați admiși sau respinși.(4) Solicitanții declarați respinși pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la susținerea interviului.(5) Contestațiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în termen de 48 de ore de la data desfășurării interviului.  +  Articolul 42Solicitanților declarați admiși li se eliberează autorizația pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr.8 la metodologie.  +  Articolul 43(1) Evaluarea dosarelor menționate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.(2) Criteriile pe baza cărora se realizează evaluarea dosarelor de autorizare au în vedere următoarele elemente:a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;b) experiența în domeniul securității la incendiu;c) adresele a cel puțin 3 beneficiari privind calitatea lucrărilor efectuate de societatea solicitantă în domeniul securității la incendiu, respectiv a celor efectuate de evaluatorul/evaluatorii care lucrează pentru societate, după caz;d) experiența și rezultatele activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu desfășurate anterior obținerii autorizării, după caz;e) să facă dovada că a încheiat contract de muncă cu cel puțin o persoană fizică autorizată să desfășoare activități de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.(3) Criteriul de la alin. (2) lit. d) este obligatoriu la evaluarea în vederea reînnoirii autorizației.(4) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăște eliberarea sau respingerea eliberării autorizației. Modelul autorizației pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie.(5) Contestațiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în termen de 15 zile de la data comunicării actului.(6) Contestațiile se soluționează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în termen de 15 zile de la primirea acestora.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008.  +  Articolul 44Persoanele fizice și persoanele juridice autorizate să desfășoare activități de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu au următoarele obligații:a) să țină la zi un registru de evidență cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării și evaluării riscurilor de incendiu;b) să prezinte registrul de evidență și, prin sondaj, documentațiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atribuții de control din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau inspectoratele județene/al municipiului București pentru situații de urgență.  +  Articolul 45Autorizația pentru desfășurarea activității de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării și controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea deținătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare.  +  Articolul 46(1) Autorizația pentru desfășurarea activității de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării și controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentații care nu corespund realității din teren.(2) Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice și juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizației.  +  Articolul 47(1) În cazul modificării condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației, deținătorul are obligația de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări.(2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului deținătorului autorizației de a desfășura activități de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.  +  Articolul 48Prin excepție de la prevederile art. 37, identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu se pot face și de către:a) persoane fizice și persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că dețin autorizații în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;b) proiectanți, pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și alte amenajări proiectate de aceștia;c) experți tehnici atestați pentru cerința esențială "securitate la incendiu", potrivit legii, pentru proiectele sau construcțiile și instalațiile pe care le expertizează.  +  Articolul 49Controlul persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării și controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau cel al inspecțiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență, nominalizat prin ordin de zi.  +  Secţiunea a 2-a Bănci de date privind incendiile  +  Articolul 50Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare și evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informațiile referitoare la sursele și împrejurările de producere a incendiilor, precum și la victimele și pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administrației publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociație profesională care deține competența în domeniu, potrivit legii.  +  Articolul 51Modalitatea de punere la dispoziție a informațiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabilește de către fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidențialității și protecției informațiilor clasificate.  +  Articolul 52Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - Serviciul informare publică, statistică și analiză riscuri, pentru a fi luată în evidență.  +  Secţiunea a 3-a Identificarea și analiza riscurilor în profil teritorial  +  Articolul 53Identificarea și analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situații de urgență, respectiv de către comitetele județene/locale pentru situații de urgență, conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competență și metodologiei de elaborare a planurilor de analiză și acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială.  +  Articolul 54La nivelul unităților administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu:a) riscuri naturale - incendii de pădure și/sau vegetație;b) riscuri industriale - incendii și explozii la obiective și instalații industriale;c) riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval și aerian;d) riscul construcțiilor - incendii la construcții și alte amenajări;e) risc social - incendii generate de manifestări violente, acte de răzbunare etc.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 55(1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale elaborează și emit metode și proceduri pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competență.(2) Metodele și procedurile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 56Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pot utiliza metode și proceduri pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, elaborate de organisme de profil din alte țări, numai dacă metodele și procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene.  +  Anexa nr. 1la metodologie                            ┌─────────────────────────────┐                            │ Stabilirea sistemului sau │                            │ procesului supus evaluării │                            │ (tema de proiectare) │                            └────────────┬────────────────┘                                         v                               ┌────────────────────────┐                               │ Stabilirea nivelului de│                               │ acceptabilitate ale │                               │ riscului de incendiu │                               └─────────┬──────────────┘                                         │                                         v                              ┌──────────────────────────┐                         ┌───>│Identificarea pericolelor │                         │ │ de incendiu │                         │ └──────────┬───────────────┘                         │ │                         │ v                         │ ┌──────────────────────────┐                         │ │Identificarea riscurilor │                         │ │ de incendiu │                         │ └──────────┬───────────────┘                         │ │                         │ v                         │ ┌─────────────────────────┐                         │ v v                         │ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐                         │ │ Analiza │ │ Analiza │                         │ │probabilitatii│ │consecintelor│                         │ └─────┬────────┘ └──────┬──────┘                         │ └───────────┬──────────┘                         │ │                         │ v                       ┌─┴──────────┐ ┌──────────────────────────┐                       │ Reducerea │ │Estimarea și cuantificarea│                       │ pericolelor│ │ riscului de incendiu │                       └────────────┘ └─────────┬────────────────┘                         ^ │                         │ v                         │ ┌────────────────────┐                         │ │Analiza erorilor din│                         │ │ proces │                         │ └────┬───────────────┘                         │ v                         │ ┌──┐ ┌─────────────────────┐                         │ │N │ │Evaluarea riscului de│                         │ └──┘ │ incendiu: se │                         └<──────────────│ încadrează sau nu în│                                         │ nivelurile de │                                         └────────────┬────────┘                                  ┌──┐ │                                  │Da│ v                                  └──┘ ┌──────────────────────┐                                           │Documentația rezultata│                                           │în urma procesului de │                                           │identificare, evaluare│                                           │și control al riscului│                                           │ de incendiu │                                           └──────────────────────┘   Schema logica de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare                            ┌────────────────────────────┐                            │ Stabilirea sistemului sau │<───────┐                            │ procesului supus evaluării │ │                            └────────────────────────────┘ │                                                                  │                              ┌─────────────────────────┐ │                              │Identificarea pericolelor│ ┌──┴──────────┐                              │ de incendiu │<────>│ │                              └──────────┬──────────────┘ │ │                                         │ │ │                                         v │ │                         ┌──────────────────────────────────┐ │ │                         │ Analiza riscului │ │Monitorizare/│                         │ │ │reanalizarea │                         │ ┌──────────────────────────┐ │ │ riscului │                         │ │Identificarea și estimarea│<───┼─>│ │                         │ │ riscului │ │ │ │                         │ └──────────┬───────────────┘ │ │ │                         │ │ │ │ │                         │ v │ │ │                         │ v │ │ │                         │ ┌──────────────────────┐ │ │ │                         │ │Cuantificarea riscului│ <───┼─>│ │                         │ └───────┬──────────────┘ │ └─────────────┘                         │ ┌─────┴────────────┐ │ ^                         │ │Evaluarea riscului│ │ │                         │ └─────┬────────────┘ │ │                         └─────────────┼────────────────────┘ │                                       v │                                  ┌──────────────────┐ │                                  │Controlul riscului├───────────────┘                                  └──────────────────┘  Schema logica de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare  +  Anexa nr. 2la metodologie            Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categorie Definiție Tip de determinare Exemple de metode────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Calitative Tratează atât Determinarea consecințelor - What if - metodă             consecințele, și probabilității diferite- euristică relativ             cât și lor scenarii de spontană, practicată             probabilitatea incendiu și interacțiunea în cadrul echipei de                             acestora cu măsurile de studiu analizându-se                             securitate la incendiu ce se produce în cazul                             adoptate unui defect particular                                                          sau producerii unui                                                          eveniment;                                                          - metoda arborilor de                                                          defectare - bazată pe                                                          un model logic care                                                          combină evenimentele                                                          de bază posibile                                                          pentru fiecare                                                          avarie, denumită                                                          "eveniment top".                                                          Este o analiză care,                                                          pornind de la                                                          evenimentele catas-                                                          trofale, detaliază                                                          cauzele și combina-                                                          țiile care pot duce                                                          la acestea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Semicanti- Tratează Determinarea probabilității Baze de datetative: probabilitatea producere a diferitelor statistice aleprobabili- cantitativ și tipuri de incendii și/sau pierderilortate consecințele incendii în construcții Analiza arborelui de             calitativ cu diferite sisteme de stare/evenimente                             protecție────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Semicanti- Trateaza con- Metode de incendiu cu o Metodele de incendiutative: secintele reprezentare calitativa a pentru incinte închiseconsecinte cantitativ și probabilitatii bazate pe ipoteza             probabilitatea "celui mai defavorabil             calitativ scenariu credibil de                                                          incendiu"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cantitative Estimarea 1. estimarea pierderilor Evaluarea probabilis-             cantitativa a 2. estimarea probabilitatii tica a riscului de             combinarii de producere a fenomenului incendiu pentru a             între conse- de flash-over determina probabili-             cinte și pro- 3. determinarea efectelor, tatea ca un reactor             babilitate pierderilor, pagubelor pro- nuclear sa produca             Pentru o singu- duse în spatiile invecinate un incendiu intr-o             ra stare a sce- (încăperi, niveluri) din centrala nucleara             nariului de în- cladire Analiza arborelui de             cendiu, riscul 4. trasarea graficelor în stare/ evenimente             de incendiu functie de probabilitate combinate cu modele             este produs și de numărul de eveni- de incendiu             dintre conse- mente             cintele sta- 5. trasarea graficelor             rii respective în functie de probabili-             și probabilita- tate și marimea pierde-             tea producerii rilor             acesteia. 6. determinarea proba-             Pentru o struc- bilitatii de producere             tura, instala- a ranirii unor persoane             tie tehnologi- afectarea proprietății,             ca, localita- intreruperea continui-             te, riscul to- tatii activităților o-             tal de incen- operatorilor economici             diu este suma 7. determinarea atât a             riscurilor riscului individual             scenariilor de (asupra utilizatori-             incendiu lor), cat și a celui             pentru starile asupra societatii             analizate (intregii populatii)                   n             R(t)= Σ CiPi                  i=l             Rt - risc total             Ci - consecin-             tele stării             Pi - probabili-             tatea/ frecventa             de producere a             stării────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cost- Determinarea costului pentru Programe de calculprofit/ realizarea diferitelor ma- care să incorporezebeneficiu suri de securitate la incen- probabilitatea, con-                             diu în vederea reducerii secintele și datele                             riscului de incendiu privind costurile,                             Determinarea nivelului optim intr-o maniera inte-                             de protecție la foc pe baza grata                             reducerii riscului global────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 3la metodologieReprezentarea grafica a relatiei riscului la incendiu-------NOTA(CTCE)Reprezentarea grafica a relatiei riscului la incendiu se afla în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 360, din 28 mai 2007, la pagina 11. A se vedea imaginea asociata.  +  Anexa nr. 4-------la metodologie--------------Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecințele directe și clasificarea incendiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Niveluri de gravitate Consecințe directe Clasificarea incendiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           1 neglijabile -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           2 minore început de incendiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           3 semnificative/moderate incendiu notabil sau moderat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           4 grave incendiu important sau mare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           5 foarte grave incendiu foarte important                                                             sau sinistru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           6 catastrofale incendiu major sau dezastru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 5la metodologieModelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil------NOTA(CTCE)Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil se afla în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 360, din 28 mai 2007, la pagina 12. A se vedea imaginea asociata.  +  Anexa nr. 6la metodologieCERERE-TIPde autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentrudesfășurarea activității de identificare, evaluareși control al riscurilor de incendiuCătre: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de UrgențăSubsemnatul/Subsemnata, ........., cu domiciliul în localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......, telefon ........, fax ......, e-mail ........., CNP ........., solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.În susținerea cererii anexez dosarul tehnic, care cuprinde următoarele documente:a) certificat de absolvire a unui curs postuniversitar, conform prevederilor art. 38 lit. b) din Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 210/2007b) memoriu privind activitățile reprezentative desfășurate;c) o lucrare relevantă de identificare și evaluare a riscului de incendiu, executată într-o construcție existentă, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute în art. 38 lit. d) din Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei menționate mai sus.Localitatea .............................Semnătura ..............................Data .........-------------Anexa 6 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6ala metodologieMEMORIU DE ACTIVITATE1. Adresa, telefon, fax, e-mail2. Date generale privind activitatea desfășurată până în prezent (se vor consemna perioada, instituția, serviciul/compartimentul, principalele atribuții)3. Informații privind cursurile postuniversitare efectuate în instituții de învățământ superior acreditate, în domeniile securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu (perioada efectuării cursului, titlul cursului, unitatea de învățământ în care s-a desfășurat cursul)4. Lista cu principalele activități de evaluare a riscului de incendiu (după caz)NOTĂ:La memoriul de activitate se va atașa o lucrare relevantă de identificare și evaluare a riscului de incendiu executată sau prezentarea uneia dintre metodele precizate în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 210/2007.-------------Anexa 6a la metodologie a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008, având conținutul anexei 2 din același act normativ.  +  Anexa nr. 6bla metodologieGHID DE INTERVIUpentru persoanele fizice care solicită autorizarea în vedereadesfășurării activității de identificare, evaluare șicontrol al riscurilor de incendiuScopul interviului este de a identifica nivelul de pregătire profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor al solicitanților, experiența și corecta apreciere a situațiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanții trebuie să demonstreze că sunt pregătiți profesional pentru a corespunde exigențelor domeniului lor de activitate și de responsabilitate impuse în desfășurarea activităților specifice de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.Interviul susținut de solicitanți în fața comisiei este conceput în 3 etape, după cum urmează:I. Prezentarea memoriului de activitate și întrebări ale comisiei privind specificul activității desfășurate.II. Întrebări din bibliografie (seria de acte normative și reglementări tehnice specifice sau conexe securității la incendiu - prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 210/2007)III. Prezentarea și susținerea de către solicitant, după caz, a unei lucrări relevante de identificare și evaluare a riscului de incendiu pe care a executat-o sau a uneia dintre metodele precizate în bibliografia selectivă, prezentată în anexa nr. 6c la Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 210/2007.-------------Anexa 6b la metodologie a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008, având conținutul anexei 3 din același act normativ.  +  Anexa nr. 6cla metodologieBIBLIOGRAFIE SELECTIVĂI. Acte normative specifice în domeniul apărării împotriva incendiilorII. Reglementări tehnice (normative, norme, ghiduri, manuale, prescripții) specifice și conexe care vizează cerința esențială "securitate la incendiu" a construcțiilor)III. Metode de evaluare a riscului de incendiu1. Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate - indicativ GT-030-01, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.613/20012. Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri din domeniul sănătății - indicativ GT-049-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.003/20023. Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru cămine de bătrâni și persoane cu handicap - indicativ GT-050-02, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.002/2002NOTĂ:1. Solicitanții pot studia și alte metode:1.1. metode generale care au fost publicate în lucrări de specialitate din România sau din străinătate (exemple: Metoda de Analiză a Disfuncțiilor Sistemelor - Metodă Organizată Sistemică de Analiză a Riscurilor, cunoscută sub acronimul MADS-MOSAR, metoda S.I.A. - metodă matematică de evaluare a riscului de incendiu, pusă la punct de Societatea Inginerilor și Arhitecților și Asociația Societăților de Asigurare - Reasigurare din Elveția etc.);1.2. metode elaborate de ministere, conform art. 18 lit. d) din Legea nr. 307/2006privind apărarea împotriva incendiilor;1.3. metode utilizate în statele Uniunii Europene.2. Având în vedere modificările legislației în domeniu, bibliografia actualizată pe baza căreia se susține interviul cu persoanele care solicită autorizarea se afișează pe site-ul www.igsu.ro-------------Anexa 6c la metodologie a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008, având conținutul anexei 4 din același act normativ.  +  Anexa nr. 7la metodologieCERERE - TIPde autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentrudesfășurarea activității de identificare, evaluareși control al riscurilor de incendiuCătre: Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de UrgențăSubsemnatul/Subsemnata, ........., în calitate de manager/patron, solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, a persoanei juridice .........(denumire societate)......, cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........, telefon ........, fax ........, e-mail ......., înregistrată la registrul comerțului sub nr. ........ .În susținerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele:– documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului, în copie legalizată:– denumirea, sediul social/sedii secundare;– certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie legalizată;– memoriu privind activitățile reprezentative desfășurate;– documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiștilor angajați ai societății, în copie legalizată, care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute în Metodologia de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 210/2007.Declar că am luat cunoștință de obligațiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei de mai sus.Localitatea .............................Semnătura ...............Data ..........-------------Anexa 7 la metodologie a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 663 din 27 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008, conform pct. 9 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8la metodologie  [STEMA] ROMÂNIA                           MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE                           INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂAUTORIZAȚIENr. ........ din ..........pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiuÎn baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. .........../2007,în urma C Cererii înregistrate sub nr. ..... din ...... și a susținerii interviului din ...............,se autorizează domnul/doamna ......... din localitatea .........., str. ...... nr. ...... , bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........., telefon ......., fax ........., e-mail ........, pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.Perioada pentru care se acordă autorizarea ............................. .Nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza autorizării sau a cerințelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizației.               Inspector general,          ..........................                                             Adjunctul inspectorului general,                                           ...................................  +  Anexa nr. 9la metodologie  [STEMA] ROMÂNIA                           MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE                           INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂAUTORIZAȚIENr. ...... din .............pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiuÎn baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. ................../2007,în urma Cererii înregistrate sub nr. ....... din ........... și a evaluării dosarului tehnic depus,se autorizează ....., cu sediul social în localitatea .............., str. .......... nr. ..........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......., telefon ......, fax ........, e-mail .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ......, pentru desfășurarea activității de identificare, evaluare și control al riscurilor de incendiu.Perioada pentru care se acordă autorizarea ............................. .Nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza autorizării sau a cerințelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea, respectiv retragerea autorizației.            Inspector general,        ........................                                        Adjunctul inspectorului general,                                      ...................................-------