ORDIN nr. 685 din 15 decembrie 2008privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) şi ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acordă titlul de parc industrial Societăţii Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor J05/2814/12.11.2008, cod unic de înregistrare 24734055, sediul social în municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici: a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şos. Borşului nr. 24; b) este destinat dezvoltării unor proiecte de interes public în municipiul Oradea, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008; c) are o suprafaţă de 121,29 ha, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului menţionată la lit. b); d) este inclus în domeniul public al municipiului Oradea.  +  Articolul 3Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe perioada de existenţă a societăţii-administrator, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare; anexa se comunică celor interesaţi de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4Societatea-administrator transmite Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I; b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia; c) rapoarte semestriale privind activităţile realizate în parcul industrial.  +  Articolul 5În baza titlului acordat potrivit prezentului ordin societăţile comerciale localizate în parcului industrial "Eurobusiness" Oradea pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investiţiile realizate în parcul industrial, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în: a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008; b) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.  +  Articolul 6Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este unitatea administrativ-teritorială Oradea, judeţul Bihor.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative.Liviu Radu,secretar de statBucureşti, 15 decembrie 2008.Nr. 685.  +  Anexă--------------