HOTĂRÂRE nr. 1.678 din 10 decembrie 2008privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 19 decembrie 2008



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.), denumit în continuare Institut, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin reorganizarea Centrului de Studii Postuniversitare, care se desfiinţează. (2) Finanţarea Institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4. (4) Conducerea Institutului se asigură de către un director, ajutat de 2 directori adjuncţi. (5) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Institutul desfăşoară activităţi de pregătire continuă, formare, specializare şi perfecţionare profesională a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Institutul asigură pregătirea managerială pentru personalul de conducere din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative va stabili structura, dinamica activităţilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selecţia cursanţilor şi modalitatea de finalizare a cursurilor. (2) Absolvenţilor cursurilor organizate de Institut li se eliberează documente de studii potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 4 (1) Personalul şi patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se preiau de către Institut. (2) Personalul preluat în condiţiile alin. (1) îşi menţine sistemul de salarizare avut. (3) Predarea-preluarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5În anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative" la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II litera A, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:"29^1. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.)".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 decembrie 2008.Nr. 1.678.-------