HOTĂRÂRE nr. 1.606 din 4 decembrie 2008privind reorganizarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Institutul Naţional de Informare şi Documentare, denumit în continuare INID, se reorganizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Sediul INID este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 3INID are misiunea de a propune şi de a implementa o politică coerentă şi stimulativă în domeniul informării, documentării şi comunicării ştiinţifice, în acord cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 4INID are, în principal, ca obiect de activitate: a) furnizarea de informaţii ştiinţifice instituţiilor de cercetare, de educaţie, precum şi altor persoane fizice şi juridice interesate; b) asigurarea de servicii de depozitare a informaţiilor cu privire la rezultatele cercetării şi la evaluările ştiinţifice; c) întocmirea de baze de date specifice în scopul formării unei reţele de informare şi documentare la nivel naţional; d) asigurarea de servicii bibliografice şi bibliometrice şi activităţi de bibliotecă; e) elaborarea de studii şi rapoarte privind potenţialul şi necesarul naţional de informare, documentare şi comunicare, în vederea cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice; f) realizarea de programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare şi transfer tehnologic, la nivel naţional şi internaţional; g) diseminarea şi promovarea realizărilor ştiinţifice şi a cunoştinţelor de specialitate, la nivel naţional şi internaţional; h) realizarea de activităţi de pregătire şi formare profesională a specialiştilor din domeniul informării, documentării şi comunicării ştiinţifice; i) editarea de cărţi, reviste şi alte materiale de informare şi promoţionale; j) oferirea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniul informării, documentării şi comunicării ştiinţifice; k) organizarea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, interne şi internaţionale; l) asigurarea de servicii de traducere de specialitate; m) reprezentarea, pe bază de mandat, a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în organisme internaţionale de profil; n) realizarea de activităţi de informatică şi alte activităţi conexe; o) exercitarea altor atribuţii şi servicii specifice, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în sprijinul realizării activităţilor sale.  +  Articolul 5Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale INID se asigură integral din venituri proprii şi din alte surse atrase conform legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul INID se preia pe bază de protocol de predare-preluare, de către unitatea care se reorganizează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Valoarea patrimoniului INID la 30 iunie 2008 este de 1.331.575 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 228.146 lei.  +  Articolul 7INID, reorganizat potrivit art. 1, preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile existente anterior reorganizării.  +  Articolul 8 (1) Cele 20 de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru bibliotecă şi personalul INID încadrat pe aceste posturi sunt preluate de Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) Restul personalului existent la data reorganizării INID este menţinut pe funcţii. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale INID se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Conducerea INID este asigurată de directorul general şi comitetul director, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a INID. (2) Numirea directorului general se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.077/1990 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Informare şi Documentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţia 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) precizarea aflată la nota **) "Un număr de maximum 20 de posturi pentru bibliotecă se finanţează de la bugetul de stat" se abrogă; b) la coloana "Sursa de finanţare" textul se înlocuieşte cu: "Venituri proprii". (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1 al notei din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat este 10.621."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.606.----------