LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: lt; lt;(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileşte la limita minimă prevăzută pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar. (6) Medicii care nu sunt încadraţi în spital, dar efectuează gărzi într-o unitate sanitară beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca şi medicii din spital cu acelaşi grad profesional. gt; gt;"2. La articolul I punctul 12, literele c) şi e) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare, de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;........................................................................ e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul sanitar de la camerele de gardă din spitalele de urgenţă, personalul încadrat în blocul operator, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor - UPU-SMURD, UPU şi CPU -, secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă, secţii şi compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli."3. La articolul I, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: lt; lt;(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008. (6) Personalul din unităţile sanitare, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor de sănătate publică, beneficiază de un spor lunar de prevenţie, în cuantum de 11% din salariul de bază. gt; gt;"4. La articolul I punctul 18, articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41^2. - Pentru asigurarea stabilităţii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea şi trimestrul al IV-lea ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, ale cărei cuantum şi mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."5. La anexa nr. I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR din următoarele unităţi sanitare:Spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionaleSpitale clinice de specialitate de urgenţăSpitale clinice, spitale de urgenţăSpitale de specialitateInstitute şi centre medicaleInstitute şi centre de sănătate publicăInstitute de medicină legalăServicii de ambulanţăCentre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUIILIE SÂRBUBucureşti, 3 decembrie 2008.Nr. 304.---------