ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008    Având în vedere necesitatea imediată de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informaţii cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecinţele negative ce ar putea decurge din neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,în scopul reglementării urgente a modului de organizare şi exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, dată fiind necesitatea prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală, ce pot fi comise de către acestea, prevenind consecinţele negative ale inexistenţei unei evidenţe complete cu privire la condamnările penale suferite de persoanele juridice,având în vedere că intrarea în vigoare cât mai urgent a prezentului act normativ ar permite introducerea menţiunilor necesare în caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar fără a mai fi necesară obţinerea unor fonduri suplimentare, adoptarea ulterioară a actului normativ atrăgând consecinţe negative sub forma necesităţii alocării unor fonduri suplimentare pentru completarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar,în considerarea faptului că aceste modificări şi completări vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii. (2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritate centrală în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005."3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţă de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (2)."4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare. (2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face şi dactiloscopic, în situaţiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice. (3) În scopul înregistrării şi identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti."6. La articolul 9, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:".7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind: a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive; b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, achitarea amenzii penale; c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea; d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar."8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. (2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice."9. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie, în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3);".10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Înscrierea datelor prevăzute la art. 9^1 se face în baza: a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească; b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale şi complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanţa judecătorească; c) comunicării privind achitarea amenzii penale."11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 11 şi 11^1 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă. (2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie sau la locul de muncă, a reţinerii sau arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ şi a internării medicale, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fişa dactiloscopică se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea. (4) Pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, alţii decât cei români, actele prevăzute la art. 11 şi 11^1 vor fi trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le va comunică autorităţilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanţi sunt persoanele în cauză."12. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:".13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; b) a intervenit reabilitarea; c) a intervenit amnistia; d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; e) au fost dizolvate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării; f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e). (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor juridice există şi alte menţiuni, se şterg numai cele care impun scoaterea din această evidenţă, menţiunile respective rămânând în evidenţa operativă."14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată şi la solicitarea autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (3) Identificarea dactiloscopică se face de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor teritoriale de poliţie. (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române."15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. (2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, precum şi celelalte instituţii publice pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. (3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (4) Cererile de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI."16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă: a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul numeric personal; b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal. (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii."17. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Datele cu caracter personal comunicate de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate. (2) Datele cu caracter personal transmise de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul pentru care au fost solicitate şi în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat."18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 şi 20^2, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, transmise de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe. (2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la art. 18. (3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii. (4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.Art. 20^2. - Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante pot fi transmise autorităţilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea."19. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"Condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice"20. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim pot obţine propriul certificat de cazier judiciar în condiţiile stabilite la art. 21^1-21^4. (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române. (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituţiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă."21. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1-21^4, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă. (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică. (3) Resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, care nu îşi au locul de naştere, domiciliul sau reşedinţa în România, pot depune cererea-tip la orice unitate de poliţie din municipiul Bucureşti. (4) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării. (5) După darea în exploatare a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la acest sistem.Art. 21^2. - (1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (2) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.Art. 21^3. - (1) Pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică sau juridică adresează o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 20^2, autorităţii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.Art. 21^4. - (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public; b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. (2) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. (3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia. (4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii."22. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Certificatele de cazier judiciar emise prin intermediul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar vor fi prevăzute cu timbru electronic."  +  Articolul IILegea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statDepartamentul pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 216.----------