ORDIN nr. 972 din 30 aprilie 1996privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanţelor bugetare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 27 mai 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 109 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanţelor bugetare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, anexă la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de evaluare şi executare silită a veniturilor statului, Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului, Direcţia generală a vămilor şi unităţile sale teritoriale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 mai 1996 şi se va publică în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 30 aprilie 1996.Nr. 972.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor referitoare la executareasilită a creanţelor bugetare dinOrdonanţa Guvernului nr. 11/1996  +  Titlul III DIN ORDONANŢĂ Executarea silită1. Referitor la art. 23-----------------------1.1. După expirarea termenului de plată, ca măsura premergătoare executării silite, organul de executare va comunică la domiciliul sau la sediul debitorului o înştiinţare de plată. Aceasta va cuprinde numele şi prenumele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul acestuia, natura şi cuantumul debitului.Comunicarea înştiinţării de plată se face, de regulă, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau se poate face prin agenţii fiscali şi asimilaţii acestora ori prin afişare, potrivit legii. De la caz la caz, persoana fizică debitoare sau orice altă persoană majoră, care locuieşte cu aceasta ori persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, în cazul debitorilor persoane juridice, confirmă primirea prin semnătură pe exemplarul care rămâne la organul emitent.Dacă obligaţiile bugetare nu au fost stinse prin plată sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de plată, se va începe procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei.1.2. Somaţia este primul act de executare silită şi este obligatorie, indiferent de modalitatea de executare silită care va fi aplicată.Somaţia va cuprinde numele şi prenumele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul şi alte elemente de identificare a acestuia, cuantumul debitului pentru care s-a pornit executarea silită, termenul în care trebuie să se facă plata. În cazul în care nu se face plata în termen de 15 zile de la primirea somaţiei, se aplică modalităţile de executare silită, toate cheltuielile ocazionate de realizarea creanţelor bugetare urmând a fi suportate de către debitor.1.3. Comunicarea somaţiei se face, de regulă, conform procedurii menţionate la pct. 1.1. alin. 1 şi 2.1.4. În cazul comunicării somaţiei prin funcţionarii organelor de executare, pentru persoanele juridice, asociaţiile şi societăţile fără personalitate juridică, înmânarea somaţiei se face la sediul acestora, persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, iar pentru persoanele fizice, la domiciliul ori reşedinţa acestora sau oriunde debitorul primeşte somaţia.1.4.1. Comunicarea somaţiei nu poate fi făcută în zilele nelucrătoare şi de sărbătoare legală, cu excepţia cazurilor urgente, cu aprobarea conducerii organului de executare.1.4.2. Înmânarea somaţiei se face personal debitorului persoana fizică, care va semna adeverinţa de primire, funcţionarul organului de executare certificând identitatea, semnătura acestuia şi data primirii.1.4.3. Dacă debitorul se află la domiciliu şi refuză să primească somaţia sau o primeşte şi refuză ori nu poate să semneze adeverinţa de primire, funcţionarul organului de executare va înmâna somaţia debitorului sau, în cazul refuzului de primire, o va afişa pe uşa locuinţei acestuia, consemnând aceasta într-un proces-verbal, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă.1.4.4. Dacă debitorul nu este găsit la domiciliu, funcţionarul organului de executare va înmâna somaţia unei persoane din familie sau, în lipsa acesteia, oricărei persoane care locuieşte cu debitorul ori persoanei care primeşte în mod obişnuit corespondenta.1.4.5. Atunci când debitorul are domiciliul sau sediul într-o clădire compusă din mai multe apartamente sau într-un hotel şi nu există indicii asupra apartamentului sau camerei unde locuieşte sau îşi are sediul, somaţia se va înmâna administratorului sau persoanei cu atribuţii similare ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.1.4.6. Persoanele prevăzute la pct. 1.4.4. şi 1.4.5. vor semna adeverinţa de primire, iar funcţionarul organului de executare va certifica identitatea şi semnătura. Dacă aceste persoane nu vor sau nu pot să semneze adeverinţa de primire, somaţia va fi predată acestora. Dacă nu vor să primească somaţia sau sunt lipsă, funcţionarul organului de executare va afişa somaţia, în cazul prevăzut la pct. 1.4.4., pe uşa locuinţei debitorului sau în cazul prevăzut la pct. 1.4.5., pe uşa principală a clădirii. În toate cazurile menţionate mai sus funcţionarul organului de executare va încheia un proces-verbal, conform prevederilor Codului de procedură civilă.1.4.7. Procesul-verbal încheiat de funcţionarul organului de executare în îndeplinirea obligaţiei de comunicare a somaţiei va cuprinde:- anul, luna şi ziua când a fost încheiat;- numele, prenumele şi funcţia celui care l-a încheiat;- organul de executare emitent al somaţiei;- numele, prenumele sau denumirea debitorului;- domiciliul sau sediul debitorului, cu indicarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă debitorul are domiciliul sau sediul într-o clădire cu mai multe etaje sau apartamente sau într-un hotel;- numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i-a fost înmânată somaţia sau locul unde s-a făcut afişarea;- semnătura celui care a încheiat procesul-verbal;- menţionarea cazurilor când cei care trebuie să semneze adeverinţa de primire a somaţiei nu vor sau nu o pot semna.Înmânarea somaţiei nu poate fi făcută unui minor sub 14 ani împliniţi sau unei persoane lipsite de discernământ.1.4.8. În situaţia în care domiciliul sau sediul debitorului este neidentificat sau clădirea în care se aflau acestea s-a darâmat, a devenit de nelocuit sau se află într-o altă situaţie asemănătoare, somaţia se va publică în cel puţin două cotidiene de largă circulaţie.1.5. Debitorii incapabili vor fi somaţi prin reprezentanţii lor legali, la domiciliul sau la sediul acestora din urmă.1.6. Când se constată că debitorul nu este găsit la domiciliul sau la reşedinţa sa şi se află într-una dintre situaţiile următoare, se va proceda astfel:- personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României, cetăţenii români trimişi ca funcţionari la organizaţii internaţionale, precum şi membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflaţi în străinătate, vor fi somati prin Ministerul Afacerilor Externe;- cetăţenii români, alţii decât cei menţionaţi anterior, aflaţi în străinătate în interes de serviciu, vor fi somaţi prin persoanele juridice care i-au trimis;- pentru debitorii care îşi satisfac stagiul militar, care sunt concentraţi ori aflaţi în misiune, somaţia se transmite la comandamentul militar din raza teritorială a organului de executare;- pentru cei care alcătuiesc echipajul unui vas de comerţ, comunicarea somaţiei se face, în lipsa unui domiciliu cunoscut, la căpitănia portului unde este înregistrat vasul;- pentru debitorii care execută o pedeapsă privativă de libertate, comunicarea somaţiei se face la sediul penitenciarului;- pentru bolnavii aflaţi în spitale, ospicii, sanatorii sau alte aşezăminte similare, comunicarea somaţiei se face la sediul acestora.În situaţiile menţionate la alineatul precedent, transmiterea somaţiei se face potrivit pct. 1.3.1.7. Dovada comunicării somaţiei constând în confirmarea de primire, în cazul comunicării prin poştă, adeverinţa de primire sau, după caz, procesul-verbal, în cazul comunicării somaţiei prin funcţionarii organelor de executare, se conexeaza la dosarul de executare.2. Referitor la art. 24-----------------------2.1. Sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită, pentru creanţele bugetare administrate de Ministerul Finanţelor, următoarele organe, denumite organe de executare: a) direcţiile de impozite şi taxe din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile financiare, circumscripţiile fiscale şi percepţiile rurale prin compartimentele cu atribuţii de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi a altor venituri, pentru creanţele bugetului de stat, cu excepţiile prevăzute la lit. b), bugetelor locale exclusiv taxele instituite de consiliile locale, altele decât cele stabilite prin lege şi bugetelor fondurilor speciale pentru care acestea au atribuţii potrivit legii. b) Direcţia generală a vămilor prin direcţiile regionale vamale şi unităţile vamale operative pentru creanţele determinate de organele vamale; c) Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru creanţele bugetului trezoreriei statului, care poate delega aceste atribuţii trezoreriilor teritoriale.Ministerul Finanţelor şi organele sale teritoriale, în administrarea creanţelor bugetare, are atribuţii de stabilire, evidenţă, control, încasare şi executare silită sau stingere a acestora prin alte modalităţi prevăzute de lege.2.2. Personalul organelor de executare îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Orice faptă săvârşită împotriva acestuia se sancţionează potrivit legii penale.3. Referitor la art. 25------------------------3.1. Începerea executării silite a creanţelor bugetare poate avea loc numai în temeiul unui titlu executoriu.Organul de executare va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită numai pentru creanţele bugetare prevăzute într-un titlu executoriu emis de organul competent sau într-un alt înscris căruia legea îi recunoaşte caracterul de titlu executoriu.3.2. Pentru obligaţiile bugetare care au fost determinate potrivit legii de către organele de verificare, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere, constând în: diferenţe între obligaţiile determinate de plătitor şi cele legal datorate sau obligaţiile bugetare constatate de acestea pentru venituri obţinute din activităţi neautorizate, titlul executoriu este documentul emis şi aprobat, după caz, de organul de verificare sau de constatare, conform modelului elaborat de Ministerul Finanţelor. Titlul executoriu va fi întocmit de către organele de verificare după expirarea termenului de plată stabilit de către acestea şi va fi transmis cu adresa organelor de executare.3.3. Pentru obligaţiile bugetare provenind din sancţiuni contravenţionale, titlul executoriu este procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii, rămas definitiv prin neexercitarea căii de atac.3.4. Pentru obligaţiile bugetare constituite şi individualizate de către plătitor şi neachitate la scadenţa, constatate de organul de verificare, precum şi pentru cele determinate pe baza evidenţei analitice pe plătitori de către Ministerul Finanţelor sau de către unităţile sale teritoriale cu atribuţii în acest sens, titlul executoriu este actul emis de organul de executare.Titlul executoriu întocmit de organul de executare va cuprinde:- antetul organului emitent;- numele, prenumele sau denumirea debitorului;- domiciliul sau sediul şi alte date de identificare (număr rol, cod fiscal, buletin de identitate etc.);- natura sumelor datorate, cuantumul acestora, precum şi perioada la care se referă;- temeiul legal al puterii executorii a titlului (art. 25 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare);- data întocmirii titlului;- semnătura şi ştampila organului de executare.3.5. Pentru celelalte obligaţii bugetare, altele decât cele prevăzute mai sus, constatate şi individualizate în titluri de creanţă, titlurile executorii se constituie la data expirării termenului de plată prevăzut de lege sau la data stabilită de organul competent, ori în cazul celor asupra cărora s-a pronunţat o instanţă judecătorească sau un organ administrativ, titlul executoriu este hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv decizia emisă de organul administrativ.4. Referitor la art. 26-----------------------4.1. Titlurile executorii, care privesc creanţe ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, emise de alte organe decât cele ale Ministerului Finanţelor, se transmit organelor de executare în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori unde este luat în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data constituirii lor.Titlurile executorii se transmit printr-o adresă, care trebuie să cuprindă:- denumirea completă a emitentului;- temeiul legal al transmiterii titlului executoriu spre executare;- numele şi prenumele sau denumirea debitorului;- domiciliul sau sediul debitorului;- alte elemente de identificare a acestuia (seria şi numărul buletinului de identitate sau, după caz, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului, codul fiscal etc.);- natura debitului şi suma de plată;- alte informaţii necesare încasării creanţelor bugetare prin executare silită.Atunci când este cazul, împreună cu titlurile executorii se vor transmite şi copii certificate de pe procesele-verbale de aducere la îndeplinire a măsurilor asiguratorii.5. Referitor la art. 27-----------------------5.1. Sunt competente să procedeze la aplicarea măsurilor de executare silită organele de executare în a căror rază teritorială se află domiciliul sau sediul debitorului ori unde este luat în evidenţă fiscală, după caz, şi cele în a căror rază teritorială acesta deţine bunuri urmăribile.5.2. Organul de executare înscrie debitul în evidenţele sale în temeiul titlului executoriu. În cazul în care, analizând situaţia bunurilor urmăribile ale debitorului, se constată că acesta deţine astfel de bunuri, va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită. Dacă debitorul nu are bunuri urmăribile în raza teritorială a organului de executare unde acesta îşi are domiciliul, sediul sau este luat în evidenţa fiscală, se vor sesiza organele de executare în raza cărora se află sau exista indicii că se află aceste bunuri.5.3. Sesizarea prevăzută la pct. 5.2., împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu, se va comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi va cuprinde:- elementele de identificare a debitorului şi a bunurilor sau veniturilor acestuia;- contul în care se vor vărsa sumele încasate;- orice alte date utile privind identificarea debitorului şi a bunurilor ori a veniturilor supuse executării silite.5.4. Organul de executare sesizat conform pct. 5.2. va comunică, în termen de 30 de zile, organului de executare coordonator, aplicarea măsurilor de executare silită sau, după caz, motivele pentru care acestea nu pot fi aplicate, anexând documentele justificative.6. Referitor la art. 28------------------------6.1. În cazul debitorilor solidari, debitul se comunică unui singur organ de executare, şi anume aceluia în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul despre care există indicii că deţine mai multe bunuri sau venituri urmăribile. În lipsa acestora, debitul se comunică organului de executare în a cărui rază teritorială domiciliază sau îşi au sediul mai mulţi debitori ori unde se apreciază că exista mai multe posibilităţi de realizare a creanţei bugetare.6.2. Organul de executare, căruia i-a fost transmis debitul în condiţiile pct. 6.1., devine coordonator şi este obligat să înscrie întregul debit într-o evidenţă nominală separată, să comunice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, întregul debit fiecărui organ de executare în a cărui rază teritorială domiciliază sau îşi au sediul ceilalţi codebitori, să furnizeze informaţiile deţinute privind: elementele de identificare a acestora şi a bunurilor ori veniturilor lor, contul în care se vor vărsa sumele încasate.Organele de executare sesizate în condiţiile alineatului precedent înscriu debitul într-o evidenţă nominală şi procedează la începerea executării silite. Sumele realizate în contul debitorului se vor comunică lunar organului de executare coordonator.Când, pe baza comunicărilor menţionate la alineatul precedent, cât şi pe baza măsurilor de executare silită îndeplinite de el însuşi, organul de executare coordonator constată că debitul a fost lichidat va solicita în scris celorlalte organe sesizate sa înceteze de îndată executarea silită.7. Referitor la art. 29------------------------7.1. Organele de executare, în scopul identificării domiciliului sau sediului debitorului, a bunurilor şi veniturilor acestuia, au obligaţia să facă cercetări prin mijloace proprii, să facă demersurile necesare pentru efectuarea de cercetări de către organele de poliţie, precum şi să ceară relaţii de la alte organe competente ori de la persoane juridice şi fizice, după caz.În cazul în care, în urma cercetărilor efectuate cu ocazia începerii executării silite, organul de executare constată că domiciliul sau sediul debitorului nu poate fi identificat, va solicita relaţiile necesare identificarii debitorului, în cazul persoanelor fizice, compartimentelor de evidentă a populaţiei ale organelor de poliţie, iar pentru persoanele juridice, oficiilor Registrului comerţului sau instanţelor judecătoreşti unde sunt înregistrate, după caz. Aceste organe sunt obligate să furnizeze relaţiile solicitate, fără perceperea unei taxe sau a unui tarif.7.2. În scopul stabilirii locului unde se află debitorul şi bunurile ori veniturile acestuia şi pentru obţinerea oricăror alte date în legătură cu acestea, organele de executare vor solicita informaţii şi de la alte organe competente sau persoane fizice ori juridice, după caz.În scopul identificarii tuturor bunurilor şi veniturilor urmăribile aparţinând persoanelor fizice, organele fiscale, în a căror evidenţă se află sau se înscriu, după caz, asemenea bunuri, sunt obligate să comunice despre aceasta organelor fiscale în a căror rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul.7.3. Organele de executare vor confirma primirea titlului executoriu transmis de către alte organe decât cele ale Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la primirea acestuia, dacă debitorul îşi are domiciliul sau sediul în raza sa teritorială. Atunci când domiciliul sau sediul debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării se vor comunică acestuia, căruia îi revine obligaţia de confirmare a debitului în condiţiile de mai sus. Despre aceasta măsură va fi înştiinţat şi organul de la care a fost primit titlul executoriu.8. Referitor la art. 31-----------------------8.1. La cererea organelor de executare, băncile sunt obligate să furnizeze, în scris, informaţiile necesare executării silite a debitorilor prin poprire, privind: existenţa conturilor deschise de către debitori; data ultimei operaţiuni, în situaţia în care debitorul are cont deschis şi nu mai efectuează operaţiuni; data închiderii contului, dacă a fost închis la cererea debitorului sau din lipsa operaţiunilor ori din alte cauze; dacă deţin informaţii privind bunurile sau veniturile debitorului, precum şi alte informaţii utile aplicării măsurilor de executare silită.8.2. Informaţiile transmise de către bănci nu vor fi folosite şi nici dezvăluite de funcţionarii organelor de executare, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, pentru a nu prejudicia interesele ori prestigiul băncii care le-a transmis sau al clientului acesteia.8.3. La cererea organelor de executare, organele de poliţie au obligaţia de a da concursul acestora la îndeplinirea măsurilor de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale.9. Referitor la art. 32------------------------9.1. Organele de executare aplică măsurile de executare silită asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorului, precum şi a veniturilor sale băneşti urmăribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realizării creanţei bugetare.10. Referitor la art. 33------------------------10.1. Urmărirea sumelor ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică se poate face de către organul de executare, cu exceptarea veniturilor provenite din:- alocaţiile de stat pentru copii;- alocaţiile de întreţinere pentru minorii handicapaţi;- indemnizaţiile de naştere;- ajutorul social;- ajutoarele pentru mame cu mai mulţi copii;- ajutoarele pentru soţiile militarilor în termen;- ajutoarele pentru sarcină şi lăuzie;- ajutoarele pentru îngrijirea copiilor bolnavi;- ajutoarele acordate în caz de deces;- bursele de orice fel acordate elevilor şi studenţilor;- soldele acordate militarilor în termen;- diurnele şi oricare alte asemenea indemnizaţii;- ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boala sau de accident;- ajutoarele pentru prevenirea imbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii;- compensaţia acordată angajaţilor în caz de desfacere a contractului de muncă, pe baza dispoziţiilor legale;- ajutorul de şomaj;- ajutoarele, indemnizaţiile şi sporurile destinate protecţiei personalului angajat;- alte venituri care, potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru realizarea creanţelor bugetare.10.2. Salariile şi celelalte drepturi salariale, cu excepţia celor prevăzute la pct. 10.1., pot fi urmărite pentru creanţe bugetare numai în următoarele proporţii:- până la 1/3 din salariul lunar net, în cazul în care se urmăresc sume reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor provocate proprietăţii publice;- până la 1/5 din salariul lunar net, în cazul în care se urmăresc alte creanţe bugetare.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi sumelor cuvenite în baza dreptului de autor, inventator sau inovator, remuneraţiei cuvenite membrilor cooperativelor meşteşugăreşti şi pensiilor.10.3. Sumele depuse la C.E.C. de către persoanele fizice sub formă de economii sunt supuse urmăririi potrivit dispoziţiilor legale în materie.11. Referitor la art. 34------------------------11.1. Sunt exceptate de la executarea silită următoarele categorii de bunuri ale debitorului persoană fizică: a) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi al membrilor familiei sale, care locuiesc împreună cu acesta;- bunurile şi lucrurile strict necesare odihnei, servitului mesei, precum şi cele strict necesare pregătitului şi conservării alimentelor;- îmbrăcămintea pe care o poartă şi cea necesară activităţii zilnice;- portretele de familie, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel; b) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pentru un trai decent timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă. Cantitatea şi felul alimentelor exceptate de la executare vor fi stabilite de organul de executare, de la caz la caz, ţinând seama de numărul membrilor de familie care gospodăresc împreună şi de felul alimentelor găsite; c) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei, pe timp de trei luni de iarnă; d) bunurile mobile care servesc la exercitarea profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent a debitorului. Bunurile afectate acestei excepţii vor fi stabilite de organul de executare în funcţie de profesia sau de ocupaţia autorizată a debitorului.În cazul debitorului agricultor nu sunt supuse executării silite inventarul agricol, seminţele şi furajele necesare hrănirii animalelor de muncă până la noua recoltă. Inventarul agricol cuprinde animalele de muncă şi uneltele pentru cultivarea pământului. Tractoarele, remorcile şi alte utilaje mecanizate nu sunt exceptate de la executare; e) casa locuită de debitor şi de familia sa, împreună cu anexele aferente şi terenul din jur, aferent curţii, dar nu mai mult de 1.000 mp, construit şi neconstruit.În situaţia în care casa are mai multe locuinţe, se exceptează de la urmărire numai locuinţa ocupată de debitor împreună cu familia sa; f) obiectele necesare persoanelor handicapate sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave, în cazul în care în această situaţie se află debitorul sau membrii familiei care locuiesc cu acesta.11.2. Bunurile deţinute cu încălcarea dispoziţiilor legale, cum sunt: armamentul, muniţiile, substanţele toxice şi stupefiantele, precum şi altele asemenea, nu sunt supuse executării silite. Organele de executare vor sesiza, de îndată, despre existenţa unor asemenea bunuri, organele de poliţie sau alte organe competente, care vor proceda conform dispoziţiilor specifice.12. Referitor la art. 35 şi la art. 36--------------------------------------12.1. În exercitarea atribuţiilor privind aplicarea procedurii de executare silită, organele de executare au acces în incintele şi încăperile debitorilor, în scopul identificării bunurilor şi a valorilor acestora, au dreptul să cerceteze toate locurile în care aceştia îşi păstrează bunurile sau valorile, precum şi să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorilor.12.2. Accesul organului de executare în încăperile reprezentând domiciliul sau reşedinţa debitorului sau a proprietarului imobilului unde se află bunurile debitorului se realizează în prezenta acestora. În cazul în care aceştia nu sunt prezenţi şi accesul îi este permis de alţi membri majori ai familiilor acestora, organul de executare va fi însoţit de un reprezentant al poliţiei şi de doi martori majori.12.3. Atunci când debitorul sau o altă persoană, asupra căreia se află bunuri sau valori ale acestuia, refuză accesul în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa lor, organul de executare va cere instanţei judecătoreşti autorizarea pentru intrarea în încăperile mai sus menţionate.12.4. Accesul organelor de executare în incintele şi în încăperile debitorului, precum şi în orice alta încăpere în care acesta îşi păstrează bunurile, se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucrătoare şi va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. Pe baza autorizării instanţei judecătoreşti competente, organul de executare va avea acces şi la alte ore şi în zilele nelucrătoare şi de sărbâtori legale.13. Referitor la art. 39------------------------13.1. În cazul în care debitorul, în cursul executării silite, achită creanţa bugetară principală constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume ce reprezintă venituri publice, accesoriile acestora - majorări de întârziere, majorări, dobânzi, cheltuieli de executare, precum şi alte sume stabilite în sarcina sa -, organul de executare va înceta de îndată măsurile de executare silită promovate şi va proceda la stingerea efectelor acestora.14. Referitor la art. 40-------------------------14.1. În funcţie de veniturile şi bunurile proprietate a debitorului, precum şi de termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită şi de posibilităţile de realizare a creanţelor bugetare, organele de executare pot aplica modalităţile de executare silită, respectiv poprirea, executarea silită asupra bunurilor mobile şi executarea silită asupra bunurilor imobile, succesiv sau concomitent.15. Referitor la art. 41 şi la art. 42--------------------------------------15.1. Executarea silită prin poprire se poate întinde asupra tuturor veniturilor şi disponibilităţilor băneşti urmăribile potrivit legii, datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane fizice sau juridice.15.2. Pentru executarea silită a creanţelor bugetare, organele de executare în evidentele cărora se află înscris debitul respectiv vor înfiinţa popriri terţilor care, potrivit legii, datorează sau deţin, cu orice titlu, sume de bani debitorilor urmăriţi.15.3. Poprirea se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresa de înfiinţare a popririi, însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, care se transmit terţului poprit. Comunicarea se face prin poştă, cu confirmare de primire sau prin intermediul funcţionarilor organului de executare.Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde:- denumirea şi sediul organului de executare;- denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit;- temeiul legal al executării silite prin poprire;- datele de identificare a debitorului;- numărul şi data titlului executoriu, precum şi organul emitent;- cuantumul creanţei bugetare pentru care s-a înfiinţat poprirea, atunci când acesta este mai mic decât cel evidenţiat în titlul executoriu, ca urmare a efectuării de plăţi parţiale de către debitor sau a acordării de înlesniri la plata debitelor restante;- natura creanţei bugetare şi contul în care urmează a se vira suma reţinută;- semnătura şi ştampila organului de executare;- numărul şi data emiterii.15.4. În funcţie de cuantumul creanţei bugetare, de mărimea veniturilor debitorului şi de data plăţii acestora, terţul poprit va efectua una sau mai multe reţineri şi plăţi până la recuperarea integrală a creanţei bugetare.15.5. În situaţia în care a fost pornită executarea silită prin poprire, din lipsa altor bunuri urmăribile, şi se constată că debitorul a dobândit bunuri mobile şi imobile urmăribile, organul de executare, în funcţie de cuantumul creanţei nerecuperate, va aplica şi celelalte modalităţi de executare silită. Atunci când, prin poprire, creanţa bugetară este realizabilă pe o perioadă mai mare de 2 ani, după înfiinţarea popririi, organul de executare va verifica, cel puţin o dată pe an, dacă debitorul a dobândit şi alte bunuri sau realizează şi alte venituri decât cele asupra cărora s-a început executarea silită.16. Referitor la art. 43-------------------------16.1. Atunci când debitorii deţin conturi bancare, organul de executare poate proceda la aplicarea măsurilor de executare silită prin decontare bancară. În acest caz, terţul poprit este banca la care debitorul are conturi deschise, în lei sau în valută.La începerea executării silite, o dată cu transmiterea adresei de înfiinţare a popririi, organul de executare va comunică debitorului urmărit somaţia şi titlul executoriu, inştiinţându-l în scris despre măsura luată.Banca, de îndată ce a fost sesizată, va lua măsura de indisponibilizare a sumelor aflate în contul debitorului în cuantumul necesar achitării sumelor datorate pentru care s-a înfiinţat poprirea.În cazul în care sumele aflate în contul debitorului nu asigură realizarea integrală a sumelor datorate, banca va indisponibiliza încasările zilnice realizate în contul debitorului până la concurenţa cu acestea.16.2. În raport cu cuantumul creanţei bugetare, cu natura şi vechimea acesteia, cu gradul de solvabilitate şi cu rata lichidităţii debitorului, organul de executare poate porni executarea silită prin decontare bancară pentru întreaga sumă datorată sau parţial, în funcţie de vechimea debitelor.Dacă debitorul are conturi deschise la mai multe bănci, pentru realizarea creanţei bugetare, în măsura în care este necesar, executarea silită prin poprire se poate întinde concomitent asupra mai multor conturi bancare.După îndestularea creanţei bugetare în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, organul de executare va înştiinţa, de îndată, băncile pentru sistarea indisponibilizării conturilor sau reţinerilor, după caz.17. Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice s-au elaborat modele alăturate pentru:- înştiinţare de plată;- somaţie;- adeverinţă de primire a somaţiei;- titlu executoriu (întocmit de organele de executare silită);- dispoziţie de urmărire (titlu executoriu întocmit de organele de verificare şi control).MODEL-----
      MINISTERUL FINANŢELOR
      D.G.F.P.C.F.S.a ...........................
      Unitatea fiscală ..........................
      Str. ................... nr. ..............
      Localitatea ...............................
      Nr. ............... data ..................
                                        Persoana care poate fi contactată:
                                        dna/dl .................................
                                        nr. tel. ...............................
                                        între orele: ...........................
                     Către ...........................
                     Cod fiscal/nr. rol ..............
                     Str. ................. nr. ......
                     Localitatea .....................
      Vă notificăm ca figuraţi în evidenţele fiscale ale unităţii noastre cu
  obligaţii bugetare de plată restante, reprezentând:
  ┌───────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐│ Natura debitului │ Suma │ Majorări calculate până la ││ │ │ data de ............... │├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────┤│ TOTAL: │ │ │└───────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────────────┘    Va invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitatisumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plată sau safaceti dovada plăţii acestora.    Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil,limitind astfel acumularea de majorări de întârziere.    Dacă aveţi nelamuriri în legătura cu aceasta scrisoare, puteti contactapersoana ale carei nume şi adresa figurează mai sus, la sediul nostru sau lanumărul de telefon menţionat.    Aceasta scrisoare constituie înştiinţare de plată şi va este comunicatăîn temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privindexecutarea creanţelor bugetare.    Va multumim pentru cooperare.     Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului de              L.S. urmărire şi încasare,MODEL─────
      MINISTERUL FINANŢELOR
      D.G.F.P.C.F.S.a ........................... Nr. ........ data ......
      Unitatea fiscală ..........................
      Str. ................... nr. ..............
      Localitatea ...............................
      Nr. dosar de executare.......data .........
                     Către ...........................
                     Cod fiscal/nr. rol ..............
                     Str. ................. nr. ......
                     Localitatea .....................
                             SOMAŢIE
      În baza art. 23 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind
  executarea creanţelor bugetare,
      va înştiinţăm ca figuraţi în evidenţele fiscale ale ....... cu următoarele
  sume de plată, pentru care s-a pornit executarea silită în temeiul titlului
  executoriu ................. a cărui copie v-o transmitem alăturat.
  Natura obligaţiei fiscale TOTAL: Suma - lei - Majorări calculate până la data de*).............. - lei -
  ---------
      *) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data
  plăţii inclusiv.
      Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita
  sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, în baza
  prevederilor art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
  creanţelor bugetare, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare
  silită. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor arătate mai sus,
  începând cu transmiterea acestei somaţii, vor fi suportate de către dvs.
      Ramânem în continuare la dispoziţia dvs. şi vă mulţumim anticipat pentru
  plată.
       Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului de
                L.S. urmărire şi încasare,
  MODEL─────    MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S.a ........................... Rol/Cod fiscal nr. .....    Unitatea fiscală .......................... Dosar de executare nr. ../..    Str. ................... nr. ..............    Localitatea ...............................                    ADEVERINŢĂ DE PRIMIRE A SOMAŢIEI Nr. ......    Am primit somaţia, precum şi copia de pe titlul executoriu, astăzi ......,luna ......, anul ...., ora ..... .    Numele, prenumele, denumirea/calitatea persoanei care primeşte somaţia şisemnează adeverinţa ....... din localitatea ......., str. ....... nr. ....,buletin de identitate/paşaport/legitimaţie/seria ..... nr. ...., eliberatde ...... .    Prezenta a fost întocmită în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernuluinr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare şi ale normelormetodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor,nr. 972/1996.    Reprezentantul organului de executare: Semnătura (ştampila) persoanei    Numele şi prenumele .................. care primeşte somaţia,    Nr. legitimaţiei .....................    Funcţia ..............................    Semnătura ............................MODEL─────    MINISTERUL FINANŢELOR    D.G.F.P.C.F.S.a ........................... Nr. ........ data ......    Unitatea fiscală ..........................    Str. ................... nr. ..............    Localitatea ...............................                           TITLUL EXECUTORIU Nr. .......    Numele şi prenumele    ....................... debitorului .......................................       Denumirea        Domiciliul    ....................... debitorului .......................................          Sediul    Alte date de identificare a debitorului*1) ................................    Natura sumei datorate şi termenul legal de plată*2) .......................    ...........................................................................    Cuantumul sumelor datorate ....... şi majorările aferente ............... .    Prezentul înscris constituie titlu executoriu în baza prevederilor art. 25alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelorbugetare.    Data emiterii .........................                    Conducătorul (directorul)                     organului de executare,                           Semnătura                              L.S.──────────────*1) Se va completa cu numărul rolului, numărul codului fiscal, buletinul de identitate seria, numărul, numărul de înregistrare la Registrul comerţului sau la instanţa judecătorească, după caz, etc.*2) În cazul în care, la acelaşi fel de creanţă bugetară, se înregistrează restanţe la mai multe termene de plată, se vor menţiona toate termenele, indicându-se la fiecare sumă datorată şi majorările aferente calculate până la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, menţionându-se despre aceasta în titlul executoriu.MODEL─────
      MINISTERUL FINANŢELOR
      *) ...............................
      Nr. ............. din ............
                              DISPOZIŢIE DE URMĂRIRE
      În urma controlului efectuat în baza reglementărilor legale la ........
        sediul
  cu ........... ...........................................................,
      domiciliul
        codul fiscal
     ....................... ................................................,
     buletinul de identitate
     s-au constatat următoarele obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe,
  contribuţii, majorări de intârziere, constând în diferenţe dintre obligaţiile
  determinate de plătitor şi cele legal datorate sau în obligaţii bugetare
  datorate pentru obţinerea de venituri din activităţi neautorizate ce au fost
  stabilite prin procesul-verbal înregistrat sub nr. ....... din ....... .
  Nr. crt. Natura obligaţiei Nr. cont venit bugetar Stabilit în urma controlului Achitat Diferenţe de încasat
  Suma
  Majorări
  Suma
  Majorări
  Suma
  Majorări
      Majorările de întârziere au fost calculate până la data de .............. .
  privind executarea creanţelor bugetare, prezenta dispoziţie constituie titlu
  executoriu.
                  Conducătorul organului de control,
                                L.S.
  ───────────────
      *) Se va completa denumirea organului de control (Direcţia controlului
  financiar de stat, Direcţia impozite şi taxe, Secţia Gărzii financiare din
  cadrul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de
  stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală a controlului
  financiar de stat şi Garda financiară din structura Ministerului Finanţelor).
  ───────────