ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008    Având în vedere că regimul aplicabil taxelor judiciare de timbru justifică, în unele cazuri şi în anumite condiţii, acordarea unor facilităţi la plata taxelor judiciare de timbru nu numai persoanelor fizice, dar şi persoanelor juridice care se află în situaţia de a se adresa instanţei judecătoreşti, pentru a se evita situaţii în care o valoare mare a taxei judiciare ar produce dezechilibre în situaţia financiară a entităţii juridice sau ar conduce la imposibilitatea acesteia de a solicita în justiţie recunoaşterea unor drepturi,ţinând seama de actuala situaţie financiară cu efecte generalizate care afectează deja un număr mare de entităţi private şi care cauzează dificultăţi în efectuarea plăţilor,pentru a veni în sprijinul celor ce apelează la serviciul public al justiţiei prin diversificarea modalităţilor de încasare a taxelor judiciare de timbru,pentru reglementarea unor aspecte care au primit o soluţionare diferită în practica instanţelor judecătoreşti cu privire la timbrarea cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile şi cu privire la timbrarea unor acţiuni cu caracter patrimonial,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cererilor privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial."2. La articolul 3, literele a) şi a^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept nepatrimonial - 19 lei;a^1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 12 lei;".3. La articolul 3^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului."4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament, sau în sistem on-line, în contul bugetului de stat, la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia debitorul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal. Taxele judiciare de timbru pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul bugetului de stat, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei."5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008. (2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii: a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate. (3) În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii."6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Pentru soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente. (2) Asupra cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru instanţa se pronunţă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului şi părţii adverse, dacă este cazul. (3) Împotriva încheierii cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. (4) Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă."7. După articolul 21^1 se introduce un nou articol, articolul 21^2, cu următorul cuprins:"Art. 21^2. - (1) În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată şi cuantumul ratelor. (2) Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani. (3) În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare."8. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care părţile se împacă înainte de prima zi de înfăţişare, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul împăcării ulterior primei zile de înfăţişare, se restituie până la jumătate din suma achitată, proporţional cu actele procesuale neîndeplinite."  +  Articolul II (1) Prevederile art. I pct. 4 privind plata în sistem on-line în contul bugetului de stat se aplică începând cu data de 1 martie 2009. (2) Cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic, cererile pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, precum şi cererile în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au fost timbrate corespunzător la data introducerii lor, se consideră ca fiind legal timbrate. Dispoziţiile speciale în vigoare, care prevăd scutiri de la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile în realizarea dreptului, sunt şi rămân aplicabile.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul pentru întreprinderi micişi mijlocii, comerţ, turism şiprofesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 212.--------