ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008    Situaţia extraordinară, prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de adaptare la condiţiile socioeconomice existente a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la definirea extinsă a condominiilor, în vederea constituirii legale a asociaţiilor de proprietari din condominii.Având în vedere că există foarte mulţi proprietari din ansamblurile rezidenţiale nou-construite care nu se pot constitui în asociaţii de proprietari, deoarece instanţele nu le recunosc acest drept pe baza prevederilor legale în vigoare, acestea fiind neclare şi împiedicând, în practică, recunoaşterea asociaţiilor de proprietari din alte forme de condominii,luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei reglementări conduce la imposibilitatea constituirii asociaţiilor de proprietari din anumite condominii/ansambluri rezidenţiale, fapt ce duce la imposibilitatea de a se încheia contracte pentru utilităţi în ansamblurile rezidenţiale respective, şi ţinând cont că mulţi proprietari vor fi lăsaţi fără căldură, electricitate şi apă în anotimpul rece,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) CondominiuImobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, din care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu:- un corp de clădire sau un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună;- un ansamblu rezidenţial format din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. j) Unitate individualăUnitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. În cazul în care accesul la locuinţa individuală sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în actele juridice şi înscrise în cartea funciară."2. La articolul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"Construcţiile de locuinţe se pot amplasa, după caz, pe terenuri aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral şi număr de carte funciară, în condiţiile legii. Beneficiarul/investitorul trebuie să deţină şi să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării construcţiilor de locuinţe, cu actele de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru informare."3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Locuinţele şi unităţile individuale pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dreptul de proprietate comună, forţată şi perpetuă asupra părţilor comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unităţi de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciară pentru informare."4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - Proprietarii din condominii se pot asocia în condiţiile legii."5. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:"Art. 65^1. - Terenurile cu sau fără construcţii care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz."6. La anexa nr. 1 "Exigenţe minimale pentru locuinţe", litera A se completează cu o nouă liniuţă cu următorul cuprins:"- Suprafaţa construită desfăşurată este suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuinţei, delimitate de conturul exterior al pereţilor exteriori, inclusiv al pereţilor balcoanelor şi al logiilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 210.___________