METODOLOGIA din 28 noiembrie 2008desfăşurării activităţilor de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008   +  Articolul 1 (1) Pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din ordin, la începutul fiecărui an în cadrul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, comisii de analiză a posturilor, în vederea întocmirii sau reactualizării fişelor posturilor. În situaţia în care unitatea are în componenţă subunităţi, se pot constitui şi în cadrul acestora comisii de analiză a posturilor. (2) Persoana prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. e) din prezenta anexă nu se nominalizează în dispoziţia/ordinul de zi pe unitate prevăzută/prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Etapele desfăşurării analizei postului sunt următoarele: a) constituirea comisiei de analiză a postului/posturilor; b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, conform modelului de la pct. A, de către titularul postului sau, după caz, de către fostul titular al postului ori titulari ai unor posturi cu atribuţii similare; c) culegerea datelor necesare analizei postului de către şeful nemijlocit al ocupantului postului, avându-se ca ghid orientativ Fişa de observaţie a sarcinilor postului, conform modelului de la pct. B; d) stabilirea în cadrul comisiei a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, cuprinse în modulul D din fişa postului, precum şi a condiţiilor specifice de muncă, cuprinse în modulul C din fişa postului, conform Structurii fişei postului şi Îndrumarului de completare a fişei postului prevăzute la pct. C; e) stabilirea în cadrul comisiei, în funcţie de datele analizate până la acest punct, a cerinţelor postului, cuprinse în modulul B din fişa postului, şi a standardelor de performanţă asociate postului, cuprinse în modulul E din fişa postului; f) întocmirea formei finale a fişei postului de către şeful nemijlocit al titularului postului; g) semnarea fişei postului de către şeful nemijlocit al titularului postului şi de către şeful/comandantul unităţii; h) luarea la cunoştinţă a fişei postului şi semnarea acesteia de către titular; i) ataşarea fişei postului la dispoziţia/ordinul de numire, introducerea acestora în dosarul profesional, împreună cu toate celelalte fişe ale posturilor pe care le-a ocupat poliţistul/cadrul militar, şi înmânarea titularului postului, precum şi şefului nemijlocit al acestuia a câte unei copii a fişei postului.  +  Articolul 3 (1) Comisia de analiză a posturilor este compusă dintr-un şef şi mai mulţi membri. (2) Şeful comisiei de analiză a posturilor este numit dintre locţiitorii şefului/comandantului unităţii/subunităţii. (3) Membrii comisiei de analiză a posturilor sunt: a) psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat un asemenea specialist; b) un reprezentant al compartimentului de resurse umane; c) ofiţerul cu atribuţii de formare profesională continuă, altul decât cel prevăzut la lit. b); d) un reprezentant al compartimentului organizare/similar; e) şeful nemijlocit al titularului postului. (4) Pentru culegerea datelor necesare analizei postului, membrii comisiei de analiză a posturilor vor consulta: a) titularul postului, respectiv fostul titular al postului sau titulari ai unor posturi cu atribuţii similare; b) medicul de unitate; c) şefi ai compartimentelor unităţii care prin natura atribuţiilor intră frecvent în contact cu ocupantul postului.  +  Articolul 4În culegerea datelor necesare analizei postului comisia utilizează în principal următoarele documente: a) regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii; b) fişele anterioare ale postului respectiv; c) chestionarul pentru analiza postului completat de către titularul postului; d) observaţiile membrilor comisiei de analiză a postului şi ale celorlalte persoane consultate, precum şi sinteza acestora, cuprinsă în fişa de observaţie a sarcinilor postului; e) standardele ocupaţionale, acolo unde sunt elaborate pentru posturi cu atribuţii asemănătoare; f) actele normative care au ca obiect de reglementare exercitarea unor profesii sau ocupaţii, de exemplu statutul cadrelor medicale, cadrelor didactice, arhitecţilor etc., ori domenii de activitate - de lucru în anumite condiţii de solicitare fizică, de izolare etc.; g) Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; h) strategiile şi concepţiile ministerului/inspectoratului general/domeniului cu privire la activitatea structurii în care este prevăzut postul.  +  Articolul 5Se interzice modificarea aleatorie a elementelor de conţinut ale fişei postului pentru ca aceasta să corespundă criteriilor conjuncturale pe care le îndeplineşte o persoană propozabilă pentru numirea în acel post.  +  Articolul 6Documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se păstrează, după completare, la compartimentul de resurse umane timp de 2 ani pentru toate posturile nou-înfiinţate, precum şi în situaţiile în care s-au produs schimbări semnificative în natura sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor postului ori a cerinţelor de ocupare a acestuia.A.Serviciu/birou/compartiment ...........Grad ........... Nume ........ Prenume ........Funcţia ocupată .............Data ............CHESTIONAR PENTRU ANALIZA POSTULUIAcest chestionar are scopul de a contribui la descrierea postului pe care dumneavoastră îl ocupaţi, printr-o "autofotografiere" a principalelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi îndeplinite în ultimele 12 luni. Datele completate vor fi avute în vedere la redactarea fişei postului, iar aceasta va influenţa aprecierea rezultatelor profesionale şi evaluarea necesarului de instruire-formare şi pregătire continuă.
  1. Lucrările/activităţile pe care le execut*1) Genul de activitate*2) Timpul necesar*3)
  0 1 2
  -----------*1) În funcţie de numărul lucrărilor/activităţilor îndeplinite, rubricii nr. 1 i se vor ataşa noi file.*2) Exemplu: execut, colaborez la execuţie, dau consultanţă, decid etc.*3) În procente din totalul timpului afectat programului de lucru, până la 100%.2. Lucrările - sarcinile, îndatoririle, responsabilităţile - care mă solicită cel mai mult:3. Lucrările care mi se par inutile - din perspectiva obiectivelor unităţii şi a specificului postului:4. Unităţile/compartimentele/persoanele cu care colaborez cel mai des pe linie de serviciu şi cele fără a căror colaborare nu îmi pot îndeplini satisfăcător sarcinile sunt următoarele:5. Dificultăţi întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor mele - relaţionare, dotare, perfecţionare etc.:6. Consider că pentru a-mi îndeplini corespunzător sarcinile de serviciu ar trebui să urmez cursurile de perfecţionare programe de formare profesională continuă:7. Observaţii şi propuneri pentru stabilirea viitoarelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ale postului meu:Semnătura: ..............B.FIŞA DE OBSERVAŢIE A SARCINILOR POSTULUICompartimentul ......................................Denumirea postului ..................................
  Definirea sumară a atribuţiilor postului în cadrul compartimentului/unităţii:
  Responsabilităţi îndeplinite: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Nr. crt. Documente întocmite frecvent în îndeplinirea atribuţiilor Conţinutul documentului Periodicitatea întocmirii documentelor Către cine - ce structură - îl transmite/ de la cine - ce structură - îl primeşte
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nr. crt. Activităţi şi operaţiuni efectuate de ocupantul postului Rolul activităţilor Cât de frecvent sunt desfăşurate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  C.I. STRUCTURA FIŞEI POSTULUIMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEUnitatea .............................Caracterul documentuluiAprob*4),Şeful unităţii....................FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: ................................................2. Denumirea şi codul postului: .........................................3. Poziţia postului în statul de organizare: ..........................4. Punctajul postului*5): minim, maxim, mediu5. Relaţii cu alte posturi:- relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare;- relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: ................................B. Cerinţele postului1. Categoria de personal care poate ocupa postul: .........................2. Gradul profesional/gradul militar şi clasa necesar(e)*6) ocupantului postului: .................3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: ........................................;3.2. pregătire de specialitate: ....................................3.3. alte cunoştinţe: .....................................3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: ............................;3.5. limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit: ..........................4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: ............;4.2. vechime în specialitate: .........................................;4.3. vechime în funcţii de conducere: .................................;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: ............... .5. Aptitudini şi abilităţi necesare: ...................................6. Atitudini necesare/comportament solicitat: ..........................7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: ........................8. Trăsături psihice şi de personalitate: ..............................C. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: .....................................................2. Programul de lucru: .................................................3. Deplasări curente: ..................................................4. Condiţii deosebite de muncă: ........................................5. Riscuri implicate de post: ..........................................6. Compensări: .........................................................D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postuluiSarcini şi îndatoriri în:- munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar; pentru fiecare sarcină şi îndatorire, în % din timpul de lucru: .........................................................Responsabilităţi:- de planificare: ....................................................;- de raportare: ......................................................;- de lucru cu publicul: ..............................................;- de luare a deciziilor: .............................................;- accesul la informaţii: ............................................. .- limite de competenţă; delegarea de atribuţii şi competenţă*7):..................................................................... .E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi2. Indicatori calitativi3. Costuri4. Timp5. Utilizarea resurselor6. Mod de realizareŞeful/Comandantul unităţii*8)Numele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............Şeful nemijlocitNumele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............Titularul postuluiNumele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............----------*4) Numai în situaţia în care şeful unităţii este funcţionar public civil. Se va ştampila.*5) Petru personalul contractual.*6) Pentru funcţionarii publici.*7) Pentru funcţionarii publici.*8) În cazul funcţionarilor publici civili se trece: Avizat de ... - şeful nemijlocit al şefului care a întocmit fişa postului - numele, prenumele, funcţia, semnătura şi data.II. ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI POSTULUI1. Reguli generale pentru redactarea fişei postului:- se va evita înscrierea informaţiilor care nu sunt strict necesare;- se va urmări înţelegerea clară de către ocupantul postului a sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin;- se va utiliza un stil direct şi accesibil, cu termeni precişi, pe cât posibil fără a face abuz de termeni tehnici sau neologisme;- se vor utiliza fraze simple, cu un minim de complexitate a structurii;- se va utiliza persoana a treia singular, timpul prezent, diateza activă (de exemplu: dactilografiază lucrările serviciului, avizează planurile şi programele de învăţământ ale şcolilor de agenţi de poliţie etc.).2. Fişa postului se completează astfel:
  *Font 8*
  Rubrica Cum se completează Exemple
  Caracterul documentului Se înscrie caracterul nesecret/secret de serviciu al fişei postului. nesecret
  A. Identi- ficarea postului Se înscriu datele care identifică/individualizează postul în ansamblul funcţiilor din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; datele din acest modul se completează după consultarea compartimentului de resurse umane.
  1. compar- timentul Se înscriu structura imediat superioară celei din care face parte postul, precum şi denumirea compartimentului/structurii - biroului, secţiei, serviciului etc. - în care lucrează ocupantul postului. Serviciul funcţii publice
  2. denumirea şi codul postului Se completează cu datele corespunzătoare înscrise în statul de organizare al unităţii şi în sistemul informatic de personal, dacă este implementat; în situaţia în care profesia/ocupaţia cu care este prevăzut postul este cuprinsă în Clasificarea ocupaţiilor din România - COR - se înscrie şi codul prevăzut de aceasta; se introduce şi clasificarea internă a ocupaţiei, dacă este cazul. ofiţer specialist principal - evidenţă poliţişti; şef birou evidenţă cadre militare; locţiitor şef serviciu politici de resurse umane; ofiţer specialist II - psiholog; - codul postului va fi cel utilizat în sistemul informatic de gestiune a resurselor umane; - codul 243202 - bibliotecar cu studii superioare - din COR
  3. poziţia postului în statul de organizare Se specifică numărul curent al postului în statul de organizare al unităţii. 34
  4. punctajul postului: minim, maxim, mediu Se specifică pentru personalul contractual, potrivit procedurilor în vigoare de evaluare a postului, punctajul minim, maxim şi mediu acordat postului.
  5. relaţii cu alte posturi: - relaţii ierarhice/ funcţionale/ de control/de reprezentare; - relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţio- nale,persoane juridice private Se înscriu relaţiile ierarhice, respectiv cui se subordonează/pe cine are în subordine; relaţiile funcţionale - de consultare, îndrumare, avizare etc. pe linie de specialitate, într-un anumit domeniu; relaţiile de control - control de specialitate; relaţiile de reprezentare; de asemenea, se notează, dacă este cazul, relaţiile pe care le are ocupantul postului prin natura atribuţiilor de serviciu cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private. - se subordonează direct inspectorului general al IGPF, are în subordine nemijlocită întregul personal al direcţiei şi în subordine directă directorii adjuncţi şi compartimentul secretariat; se subordonează funcţional şefului DGMRU; - îndrumă şi controlează activitatea şefilor posturilor de poliţie din comunele ......................................
  6. definirea sumară a atribuţiilor postului Se precizează pe scurt - în una, două fraze - scopul/rolul principal al postului în cadrul compartimentului/unităţii, respectiv contribuţia pe care o are la îndeplinirea misiunii şi atribuţiilor instituţiei. conduce serviciul care elaborează politicile de personal ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, coordonează elaborarea şi fundamentarea politicilor de personal specifice inspectoratelor generale/similare
  B. Cerinţele postului Se întocmeşte ca urmare a analizei postului şi avându-se în vedere prevederile actelor normative în vigoare; include rubrici referitoare la condiţiile de studii, vechime, precum şi alte condiţii specifice de ocupare a postului; în unele lucrări de management resurse umane se intitulează şi "specificăţiile de personal"; toate cerinţele acestui modul - inclusiv cele referitoare la aptitudini, abilităţi şi atitudini/comportament - sunt obligatorii şi trebuie verificată îndeplinirea lor înainte de ocuparea postului; în consecinţă, cerinţele postului incluse în acest modul trebuie dovedite fie prin documente fie, acolo unde este cazul, prin aplicarea unor teste/probe practice în cadrul concursului/examenului de ocupare a postului ori, în cazul trăsăturilor psihice şi de personalitate, prin aplicarea acelor baterii de teste psihologice care permit identificarea lor.
  1. categoria de personal ce poate ocupa postul Se înscrie/înscriu una sau mai multe dacă postul este "în furcă" între categoriile: ofiţer de poliţie/agent de poliţie/ofiţer/maistru militar/subofiţer/funcţionar public/personal contractual/militar angajat pe bază de contract; pentru funcţionarii publici se trece şi clasa prevăzută. - ofiţer/personal contractual; - subofiţer; - funcţionar public, clasa I
  2. gradul profesional/ gradul militar Se trece limita minimă a gradului profesional/militar necesar pentru ocuparea postului, avându-se în vedere prevederile din statul de organizare al unităţii şi legislaţia în vigoare; pentru funcţionarii publici şi personalul contractual se trec în aceleaşi condiţii clasa şi gradul profesional, respectiv categoria. - inspector de poliţie; - maior
  3. pregătire - cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de studii, precum şi, dacă este cazul, aria/domeniul cunoştinţelor şi abilităţilor necesare ocupării postului, pentru care nu este indispensabilă absolvirea unei instituţii de formare iniţială ori formare profesională continuă
  3.1. pregă- tire de bază Se va/vor nota calificarea profesională sau/şi domeniul (pentru nivelul preuniversitar), domeniul de studii universitare de licenţă, specializarea/programul de studii universitare de licenţă, programul de studii de masterat ş.a.m.d. în care este absolut necesară pregătirea, arma/specialitatea militară, diplomele/licenţele necesare; se înscrie numai nivelul cel mai înalt a pregătirii necesare şi doar dacă este cazul direcţia de aprofundare etc.; dacă postul poate fi ocupat de absolvenţii mai multor specializări universitare etc., se precizează toate acestea - studii superioare cu diplomă de licenţă; - studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul juridic şi diplomă de studii universitare de masterat în criminalistică; - studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe militare şi informaţii sau drept; - studii superioare cu diplomă de licenţă în psihologie, sociologie sau asistenţă socială; - studii liceale
  3.2. pregă- tire de specialitate Se înscrie denumirea cursului/cursurilor de perfecţionare/aprofundare, specializare etc. ulterior/ulterioare dobândirii pregătirii de bază, dacă este/sunt indispensabil/indispensabile îndeplinirii atribuţiilor postului; dacă este necesar se vor trece şi nivelul pregătirii, diplomele/certificatele de calificare etc. solicitate, durata cursului etc.; rubrica în ansamblu şi detaliile se completează doar dacă este cazul, avându-se în vedere şi Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. - curs cadre de conducere pentru aparatul central al ministerului; - managementul resurselor umane; - cursul de comandanţi de companie; - modulul universitar de pregătire psihopedagogică - necesar posturilor de profesori/instructori militari
  3.3. alte cunoştinţe Pentru anumite posturi este suficient ca ocupanţii acestora să dovedească faptul că posedă anumite cunoştinţe sau/şi că le pot aplica, fără a fi necesară absolvirea unui curs formal/program de pregătire finalizat cu o diplomă/un certificat într-o instituţie de învăţământ. Atenţie! fiecare criteriu prevăzut la această rubrică trebuie să fie verificat şi, după caz, evaluat înaintea numirii - de exemplu, îndeplinirea cerinţelor poate fi demonstrată prin vechime într-o structură care presupune exercitarea directă şi nemijlocită a cunoştinţelor solicitate ori, în situaţia în care candidaţii nu pot atesta cele de mai sus, în mod obligatoriu prin aplicarea în cadrul probei scrise ori a interviului a unor întrebări care să poată identifica gradul de însuşire a cunoştinţelor. cultură generală, cunoştinţe generale cu privire la sistemul de resurse umane al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; psihosocio- logia muncii şi a organizaţiilor
  3.4. autoriza ţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului Se completează doar dacă este cazul/sunt indispensabile îndeplinirii atribuţiilor postului: atestate, calificări speciale etc. permis de conducere categoriile A-F; autorizaţie de lucru cu aparatură de măsurare pe bază de ultrasunete
  3.5. limbi străine: citit/scris/ vorbit Se vor nota pentru personalul care necesită cunoştinţe în domeniul limbilor străine, pentru toate limbile străine necesare, la fiecare dintre categoriile: citit, scris, vorbit, calificativele: satisfăcător, bine, foarte bine; se va trece, dacă este cazul, obligativitatea atestatului de cunoscător la nivelul A-D al limbii sau nivelul conform normelor STANAG 6001 (nivelul 1 = elementar; 2 = satisfăcător/limitat de lucru; 3 = bun/minim profesionist; 4 = foarte bun/total profesionist; 5 = excelent/bilingv), respectiv STAGPOL. - franceză: citit - foarte bine, scris -bine, vorbit - foarte bine; engleză: citit - bine, scris - satisfăcător, vorbit - bine; - cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel "bine" pentru citit/vorbit; - engleză: STANAG 2
  4. experienţă - cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de vechime în muncă, instituţie, specialitate, funcţii de conducere, precum şi perioada necesară pentru acomodarea la cerinţele postului. Atenţie! pentru anumite categorii de personal - de exemplu, cadre didactice - sau funcţii sunt stabilite prin actele normative de nivel superior condiţii de vechime pentru ocuparea unor posturi sau funcţii
  4.1. vechime în muncă, din care în Ministerul Internelor şi Reformei Ad- ministrative Se completează doar dacă este cazul cu: vechimea minimă obligatorie în muncă - fără de care nu poate face faţă atribuţiilor postului, în număr minim de ani, sau/şi vechimea în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, dacă este indispensabilă îndeplinirii atribuţiilor postului. Atenţie! o gamă foarte largă de posturi nu necesită vechime în muncă. - un an vechime în muncă; nu este necesară vechime în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; - nu este necesară vechime în muncă sau în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
  4.2. vechime în specia- litate Se va trece vechimea minimă obligatorie în specialitate necesară personalului - fără de care nu poate face faţă atribuţiilor postului. Atenţie! pentru o gamă largă de ocupaţii, posturi sau funcţii sunt stabilite prin lege ori statute speciale - de exemplu, statutul personalului didactic - condiţii de vechime în specialitate; se includ şi prevederile din Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 2 ani vechime în funcţii didactice/de instructor militar
  4.3. vechime în funcţii de conducere Se notează pentru toate funcţiile de conducere, în ani, vechimea minimă obligatorie - fără de care nu poate face faţă atribuţiilor postului - pe funcţii de conducere/comandă, în concordanţă cu condiţiile stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. - nu este necesară vechime în funcţii de conducere - pentru funcţia de şef serviciu; - 3 ani vechime în funcţii de conducere pentru funcţia de director în cadrul inspectoratelor generale
  4.4. perioada pentru acomo- darea la cerinţele postului Se trece perioada apreciată ca fiind necesară pentru acomodarea la cerinţele postului/integrarea profesională; în cazul posturilor de execuţie, pentru perioada respectivă se va asigura tutelă/îndrumare profesională din partea şefului nemijlocit sau/şi a unui tutore profesional; pentru personalul contractual se trece şi perioada de probă. 3-6 luni
  5. aptitudini şi abilităţi necesare Se vor enumera doar aptitudinile şi abilităţile absolut necesare pentru a face faţă atribuţiilor postului; se notează ce trebuie să poată face ocupantul postului, îndemânările, priceperile, iscusinţele acestuia; pentru posturile de funcţionar public se înscrie în mod obligatoriu şi nivelul abilităţilor de operare/programare a computerului, dacă este necesar; se trec ori de câte ori este posibil următoarele niveluri de dezvoltare: dezvoltare obişnuită; dezvoltare bună; dezvoltare foarte bună; pentru completarea acestei rubrici se consultă psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat astfel de specialist, precum şi personalul care a absolvit studii de management general. Atenţie! îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la această rubrică trebuie să fie verificată înaintea numirii, cu ocazia probei scrise sau a interviului ori, după caz, a examinării psihologice. aptitudini de conducere - organizato- rice, decizionale, de coordonare, control ..., de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună; de lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună; o bună gândire analitică şi conceptuală; poate să lucreze cu supervizare redusă, bun negociator; utilizarea la nivel satisfăcător a computerului personal
  6. atitudini necesare/ comportament Cum trebuie să se comporte ocupantul postului, ce atitudine trebuie să aibă în mod obligatoriu acesta pentru a-şi îndeplini atribuţiile profesionale; se vor trece ori de câte ori este posibil calificativele: dezvoltare obişnuită; dezvoltare bună; dezvoltare foarte bună. Atenţie! îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la această rubrică trebuie să fie verificată înaintea numirii cu ocazia interviului sau/şi a examinării psihologice ori a cunoaşterii. spirit de iniţiativă: dezvoltare bună; capacitate de a lucra în echipă: dezvoltare foarte bună; disponibili- tate la schimbare
  7. parametri privind starea sănătăţii somatice Se înscriu doar pentru posturile cu solicitări fizice şi psihice intense/deosebite, de exemplu, luptător în SPIR - a se vedea actele normative care reglementează domeniul; cerinţele specifice vor fi stabilite de către medicul unităţii, conform metodologiilor de specialitate. apt pentru funcţii de conducere
  8. trăsături psihice şi de personalitate Se înscriu doar pentru posturile cu solicitări fizice şi psihice intense/deosebite; cerinţele specifice vor fi stabilite de către psihologul de unitate/din structurile de profil ce deservesc unitatea, în funcţie de sarcinile, îndatoririle şi responsabilităţile postului şi de condiţiile de muncă specifice. - apt pentru funcţii de conducere; - apt pentru lucrul cu cifru
  C. Condiţii specifice de muncă Se completează ca urmare a rezultatelor analizei postului.
  1. locul de muncă Se completează doar în situaţia în care locul de muncă nu este la sediul unităţii; se trece, dacă este cazul, zona de responsabilitate pe care o deserveşte.
  2. programul de lucru Programul de lucru în număr de ore zilnic, ture etc.; se completează doar în situaţia în care programul zilnic este prin dispoziţie/ordin de zi mai mare de 8 ore sau/şi în afara orelor de program 8,00-16,00. - serviciu în ture 12 ore cu 24 ore odihnă; - serviciu de noapte
  3. deplasări curente Deplasări curente: unde, în ce scop, periodicitatea, durata medie a unei deplasări controale tematice în unităţi: 5-10 zile lunar
  4. condiţii deosebite de muncă Se înscriu dacă este cazul şi potrivit actelor normative în vigoare: lucrul în condiţii de zgomot crescut/continuu, noxe, praf, lumină insuficientă, temperatură excesiv de scăzută/ridicată, umiditate, expunerea la substanţe chimice, condiţii igienice improprii, vibraţii, radiaţii etc.; lucrul în condiţii de izolare, posturi fixe; pentru completarea acestei rubrici se vor consulta compartimentul de inspecţie a muncii, medicul şi psihologul de unitate. expunere la radiaţii electromagnetice
  5. riscuri implicate de post Se notează dacă există/s-au manifestat frecvent situaţii în care ocupantul postului poate fi/a fost victima unor violenţe, dacă este expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense - contact frecvent cu victime ale accidentelor, violenţelor etc., riscului de îmbolnăvire profesională - datorat expunerii la...-, de infecţii etc.; pentru completarea acestei rubrici se va consulta medicul şi, dacă unitatea are încadrat, psihologul de unitate.
  6. compensări Se specifică sporurile salariale şi de concediu de odihnă care se acordă în mod legal în urma exercitării activităţilor în condiţii deosebite de muncă, risc şi solicitare psihică intensă, precum şi grupa de muncă. - 25% indemnizaţie de dispozitiv, condiţii speciale de muncă, spor salarial 15%, concediu suplimentar; - 20% din solda lunară spor pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate; - spor pentru lucru cu substanţe chimice - laborator foto -: 5%
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsa- bilităţilor postului Conţinutul acestui modul se întocmeşte de către şeful nemijlocit al ocupantului postului, în funcţie de datele culese din analiza postului; se are în vedere acordul cu atribuţiile compartimentului/structurii din care face parte/acoperirea tuturor sarcinilor acestuia; descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui post se face în ordinea importanţei acestora, a frecvenţei de desfăşurare şi a gradului de încărcare cu activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula "execută şi alte sarcini".
  sarcini şi îndatoriri Munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/ temporar; se completează în ordinea importanţei activităţilor/atribuţiilor/sarcinilor şi a timpului de lucru alocat; pe cât posibil se notează, cu aproximaţie, cât la sută din timpul total de lucru într-un an calendaristic este alocat de regulă fiecărei sarcini şi îndatoriri. săptămânal: coordonează activităţile de educaţie fizică şi cele de cunoaştere a limbilor străine desfăşurate în unitate - aproximativ 5-10% din timpul total de lucru
  responsabili- tăţi de planificare/ raportare/ lucru cu pu- blicul/luare a deciziilor/ accesul la informaţii/ limite de competenţă şi delegarea de atribuţii şi competenţă Se înscriu în continuarea sarcinilor şi îndatoririlor: responsabilităţile de planificare/ raportare/lucru cu publicul/luare a deciziilor, alte responsabilităţi, dacă este cazul, precum şi accesul la informaţii clasificate, conform reglementărilor legale; se notează pentru fiecare categorie de responsabilităţi, acolo unde este cazul; pentru funcţionarii publici se vor trece şi limite de competenţă şi delegarea de atribuţii şi competenţă, potrivit reglementărilor de nivel superior privind organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor publici. - intervine la aplanarea stărilor conflictuale care apar spontan pe timpul patrulării sau la care a fost direcţionat de către O.S.; - aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele ce încalcă prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
  E. Standarde de performan- ţă asociate postului Completarea acestui modul este facultativă; conţinutul indicatorilor se stabileşte de către şeful nemijlocit al ocupantului postului, având în vedere rezultatele analizei postului; se urmăreşte ca pentru aceleaşi categorii/clase de posturi să fie stabiliţi indicatori unitari la nivelul aparatului central al ministerului/inspectoratelor generale/similare, precum şi al specialităţilor/domeniilor de activitate comune.
  1. indicatori cantitativi Cât de mult/multe, număr de lucrări/activităţi ce revin ocupantului postului dactilografierea tuturor lucrărilor biroului; operarea în documentele de evidenţă a personalului în activitate a tuturor schimbărilor survenite
  2. indicatori calitativi Cât de bine, complet sunt îndeplinite atribuţiile; gradul de autonomie faţă de şeful direct etc. lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete... intervenţia şefului direct nu va depăşi 20%
  3. costuri Cheltuieli implicate - doar acolo unde este posibilă/uzitată calcularea acestora
  4. timp Când va fi realizat obiectivul, termene de realizare, norma de timp afectată lucrărilor-tip
  5. utilizarea resurselor Echipamente/utilaje utilizate, resurse aflate la dispoziţie; se va specifică nivelul la care trebuie utilizate acestea pentru realizarea eficientă a atribuţiilor - în procente etc. computer personal; personalul biroului
  6. mod de realizare Cu aportul/contribuţia cui se vor îndeplini atribuţiile postului: individual, în colectiv, în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative lucrările se elaborează individual
  ---------