HOTĂRÂRE nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - Consiliul Superior al Magistraturii editează trimestrial revista oficială «Justiţia în actualitate», care se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe de judecată şi parchetelor de pe lângă acestea, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri."2. La articolul 21, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor şi procurorilor, după verificarea acestora de către Inspecţia judiciară;".3. La articolul 36^1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) În situaţia prevăzută la art. 30 alin. (6), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, comisia de disciplină sesizează de îndată, din oficiu, prin aceeaşi rezoluţie, secţia corespunzătoare a Consiliului. În cursul verificării disciplinare, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare. (2) De asemenea, Inspecţia judiciară sesizează de îndată secţia corespunzătoare a Consiliului, dacă, din verificarea efectuată potrivit art. 21 pct. 6, rezultă indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. În cursul verificării, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat şi de a formula apărările pe care le consideră necesare."4. La articolul 36^2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 36^2. - (1) La soluţionarea sesizării comisiei de disciplină nu pot participa membrii acesteia. Membrii secţiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspecţiei judiciare. (2) Dacă sesizarea comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspecţiei judiciare este întemeiată, secţia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor."5. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Selecţionarea inspectorilor din cadrul Inspecţiei judiciare în condiţiile prevăzute la alin. (4) se face cu asigurarea reprezentativităţii, în sensul luării în considerare atât a zonei geografice, cât şi a numărului judecătorilor şi procurorilor din zona respectivă."6. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Atribuţiile specifice funcţiei nu pot fi exercitate de inspectori la instanţele de la care sunt detaşaţi."7. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile art. 43 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Lidia BărbulescuBucureşti, 27 noiembrie 2008.Nr. 1.314._________