DECIZIE nr. 1.150 din 6 noiembrie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 decembrie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţie.La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, Bianca Drăghici, expert pentru probleme juridice, cu delegaţie la dosar.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii dă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, sens în care reiterează motivele invocate în susţinerea ei.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez contravine prevederilor constituţionale ale art. 73 alin. (3) referitoare la domeniile de reglementare prin lege organică.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Cu adresa nr. 2.681 din 20 martie 2008, Curtea Constituţională a fost sesizată de Avocatul Poporului cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că legea criticată a fost adoptată ca lege organică, cu respectarea art. 75 şi art. 76 alin. (1) din Constituţie. Or, domeniul de reglementare al legii - organizarea şi exercitarea profesiei de geodez - nu se regăseşte printre domeniile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Constituţie pentru legile organice.De asemenea, se mai susţine că Legea nr. 16/2007 a fost adoptată fără respectarea prevederilor art. 75 alin. (4) şi (5) din Constituţie, referitoare la modul de rezolvare a conflictelor de competenţă între prima Cameră sesizată şi Camera decizională, în sensul că texte noi din propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea profesiei de geodez "au fost adoptate de către Camera decizională, fără a fi examinate şi de prima Cameră sesizată." Totodată, se consideră că legea criticată "restrânge exerciţiul dreptului la muncă, fără a fi respectate exigenţele constituţionale stabilite de art. 53", prin aceea că instituie condiţii noi de calificare în profesia de geodez. Legea nr. 16/2007 nu corespunde nici exigenţelor de tehnică legislativă, din cauza modului deficitar de redactare. În acest sens, se arată, de exemplu, că art. 13 alin. (2) din lege face trimitere la Legea nr. 301/2004 - Codul penal, "care în prezent nu este în vigoare." Cu privire la această critică, se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Cazul Sunday Times contra Regatului Unit, 1979.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând sesizarea Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public şi dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007.Autorul excepţiei susţine că prin legea criticată sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 75 privind "Sesizarea Camerelor", ale art. 76 alin. (1) potrivit cărora "Legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere", precum şi ale art. 73 alin. (3) referitoare la domeniile în care se reglementează prin lege organică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că excepţia ridicată este întemeiată şi urmează a fi admisă pentru următoarele considerente:Potrivit Constituţiei, legile organice pot fi adoptate numai în domeniile expres prevăzute de art. 73 alin. (3), iar organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, reglementată de Legea nr. 16/2007, nu se regăseşte printre acestea şi nici, conform lit. t) a aceluiaşi alineat, printre "celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice." "Celelalte domenii" sunt, de asemenea, stabilite expres, la art. 31 alin. (5), art. 40 alin. (3), art. 55 alin. (2), art. 58 alin. (3), art. 79 alin. (2), art. 102 alin. (3), art. 105 alin. (2), art. 117 alin. (3), art. 118 alin. (2) şi (3), art. 120 alin. (2), art. 126 alin. (4) şi (5) şi art. 142 alin. (5) din Constituţie.Aşa fiind, Curtea constată că Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, care potrivit menţiunii din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, "a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată", este neconstituţională, iar excepţia ridicată urmează a fi admisă.Curtea constată, însă, că aspectele invocate de autorul excepţiei privind nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă nu intră în competenţa sa de soluţionare şi, prin urmare, nu pot fi reţinute.Tot astfel, Curtea urmează să respingă şi susţinerile referitoare la restrângerea dreptului la muncă al unor categorii profesionale, întrucât acestea privesc probleme de legiferare, iar nu de constituţionalitate.Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constituţie, şi constată că Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, este neconstituţională.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 6 noiembrie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent-şef,Gabriela Dragomirescu-----------