ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008    Întrucât la data de 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre au devenit obligatorii şi pentru statul român,luând în considerare necesitatea reglementării cu celeritate a regimului de eliberare şi emitere a acestor documente şi dispunerii unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004,având în vedere că data de 31 decembrie 2008 este termenul-limită de punere în circulaţie a paşapoartelor electronice, se impune luarea unor măsuri de natură legislativă pentru încadrarea în acest termen,ţinând seama de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare vizând interesul public şi contribuie la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele: a) paşaport diplomatic; b) paşaport de serviciu; c) paşaport simplu; d) paşaport simplu temporar; e) titlu de călătorie. (2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Ministerului Afacerilor Externe. (3) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care paşapoartele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată şi se vor elibera, în mod etapizat, ca: «paşaport diplomatic electronic», «paşaport de serviciu electronic» şi «paşaport simplu electronic». De la aceeaşi dată se eliberează şi paşaportul simplu temporar prevăzut la alin. (1) lit. d). (4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate. (5) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. (6) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."2. La capitolul II, după articolul 6^1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1^1, cu următorul titlu:"SECŢIUNEA 1^1Stocarea datelor persoanei"3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete. (2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004. (3) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane: a) minorii sub vârsta de 6 ani; b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă."4. La articolul 8 alineatul (1), literele c), p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaţilor şi membrii Parlamentului European;....................................................................... p) membrii corpului diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare membrilor corpului diplomatic şi consular;....................................................................... r) ataşaţii militari şi ataşaţii de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncţii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale;".5. La articolul 8 alineatul (1), litera q) se abrogă.6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Paşapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie."7. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani."8. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Titularii paşapoartelor diplomatice sunt obligaţi să le predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează: a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepţia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) şi o), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite; b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) şi n), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic....................................................................... (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v)."9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Paşapoartele de serviciu se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor, autorităţilor publice sau organizaţiilor interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie. (2) Paşapoartele de serviciu se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii. (3) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani."10. La capitolul II, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aPaşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar"11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (3) În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (5) Paşapoartele simple se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege. (6) Eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este supusă plăţii unui tarif suplimentar de 100 lei. Prin excepţie, în cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată tarifului suplimentar. (7) În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul ca datele înscrise în paşaportul simplu sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5) şi, după caz, la alin. (6). (8) Prevederile alin. (1), (2), (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se primesc de către serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor prevăzute la alin. (2), numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare."12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple sau paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal; b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal. (2) Emiterea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii."13. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - (1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, respectiv condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) - (5) şi alin. (7) şi, după caz, la art. 17, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii: a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic; b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil; f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), eliberarea paşaportului simplu temporar este condiţionată de depunerea unei cereri pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. (3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu excepţia serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor. (5) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.Art. 17^2. - (1) Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d), pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar. (2) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar."14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani; c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. (2) Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 6 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani. (3) Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de cel mult 6 luni. (4) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept."15. Articolul 19 se abrogă.16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei. (2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi. (3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora. (5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (6) Titularii paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3)."17. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea."18. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Minorilor aflaţi în străinătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în ţară."19. La articolul 23^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Începând de la data punerii în circulaţie a paşapoartelor simple temporare, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară."20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Prevederile art. 20 referitoare la obligaţia neînstrăinării şi condiţiile păstrării paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător şi în cazul titlurilor de călătorie."21. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport. (3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. (4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, titularul are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte. (5) Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv."22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute la art. 25. (2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte. (3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia. (4) Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia."23. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv."24. La articolul 31, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanţei prin care s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."25. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii: a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat; c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; d) a dobândit cetăţenia statului respectiv; e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională. (2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat. (3) În cazul solicitării unui paşaport simplu sau a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cărui rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. Prevederile art. 15 alin. (3) şi (4) referitoare la depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se aplică în mod corespunzător şi în cazul solicitării unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu ori a paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de Direcţia Generală de Paşapoarte. (5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României. (6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. (7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu menţionarea ţării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."26. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani şi minorului căsătorit cu respectarea legii, care şi-au stabilit domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, paşapoartele prevăzute la art. 34 şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii."27. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităţilor competente şi comunică hotărârea persoanei, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura."28. La articolul 39, alineatul (8) se abrogă.29. La articolul 46, literele e), g), j), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei de a preda paşaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, după caz, art. 17^2 alin. (2);...................................................................... g) nerespectarea condiţiei privind păstrarea paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori, prevăzută la art. 20 alin. (2);...................................................................... j) nerespectarea obligaţiei de a nu folosi paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2); k) folosirea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin. (3);...................................................................... m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată/expulzată de pe teritoriul statului unde îşi stabilise domiciliul;".30. La articolul 46, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a paşapoartelor care au încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);".31. La articolul 46, după litera k) se introduc trei noi litere, literele k^1), k^2) şi k^3), cu următorul cuprins:"k^1) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (4);k^2) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligaţiei de predare a paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar în termen de 5 zile;k^3) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar autorităţilor prevăzute la art. 20 alin. (3);".32. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), g) şi i); b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), j) şi k); c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) şi n); d) cu amendă de la 150 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. l); e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e^1), h), k^1), k^2) şi k^3)."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul III (1) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice, vor primi şi vor soluţiona numai cereri privind eliberarea acestor documente şi a paşapoartelor simple temporare, potrivit competenţelor. (2) Autorităţile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2009. (3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, instituţiile prefectului în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligaţia de a înştiinţa cetăţenii şi de a notifica Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie.  +  Articolul IVCererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit dispoziţiilor aplicabile la data depunerii cererii.  +  Articolul V (1) Paşapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, retrăgându-se treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menţiunilor efectuate în cuprinsul acestor paşapoarte.  +  Articolul VILa data de 1 iulie 2009, prevederile art. 16 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VIIILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 207.-------