ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008    Având în vedere că aplicarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, a relevat ca fiind necesare o serie de modificări şi completări ale unor prevederi, care prin cuprinsul lor îngreunează procedurile de ocupare a posturilor vacante în sistemul administraţiei penitenciare şi în acest sens nu s-ar putea asigura cu maximum de celeritate resursa umană potrivită fiecărui post, cu consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar,luând în considerare deficitul acut de personal încadrat în sistemul administraţiei penitenciare, din totalul de 15.316 posturi prevăzute, la finele anului 2007 fiind vacante 2.779 posturi, din care în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar mai mult de 50% din totalul posturilor vacante,având în vedere că reformarea sistemului administraţiei penitenciare reprezintă o prioritate a României în scopul asigurării drepturilor persoanelor private de libertate,ţinând seama că lipsa acută de personal poate avea consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte: asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate, în general a drepturilor persoanelor private de libertate, precum şi asigurarea drepturilor legale ale personalului de penitenciare, respectiv acordarea concediului legal de odihnă şi plata orelor suplimentare,având în vedere că în forma actuală a Legii nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi faptul că se impune condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere, ceea ce creează o situaţie discriminatorie pentru aceste categorii de personal,luând în considerare discriminările create între categoriile de personal din sistemul administraţiei penitenciare privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie,ţinând seama de necesitatea adaptării reglementărilor aplicabile categoriei de funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la actele normative similare care reglementează statutul celorlalte categorii de personal din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului,luând în considerare faptul că în forma actuală a Legii nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în mod clar drepturile de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, inclusiv în cazul transferului, delegării sau detaşării,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin următoarele modalităţi: a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi; b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului; c) concurs, din sursă externă........................................................................... (4) Candidaţii declaraţi lt; lt;Admis gt; gt; la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare după absolvirea studiilor."2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Funcţionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiţiei depune jurământul de credinţă în faţa unui reprezentant al Ministerului Justiţiei, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei."3. Articolul 20^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. - Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei."4. La articolul 24, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei........................................................................... (5) Funcţionarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul lt; lt;bun gt; gt;."5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege."6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11. (2) În situaţia neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11. (3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs. (4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă. (5) În situaţia în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11. (6) Funcţiile de director general, director general adjunct şi director din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care poate participa numai personalul din sistemul administraţiei penitenciare. (7) Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în domeniul postului pentru care candidează."7. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie şi a celor prevăzute la art. 28 alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."8. La articolul 34, literele n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"n) beneficiază de despăgubiri, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea să le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;...................................................................... p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."9. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale."10. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. (2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi care nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii. (3) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Funcţionarii publici cu statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2). (5) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia."11. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), declaraţi "şef de promoţie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."12. La articolul 46, literele q) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă de aceste situaţii; r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora."13. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii."14. Articolul 55^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55^1. - Funcţionarii publici cu statut special se pot transfera sau detaşa în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul sau detaşarea."15. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt: a) mustrare scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni; c) amânarea avansării în grade profesionale sau în funcţii superioare pe o perioadă de la 1 la 2 ani; d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut; e) revocarea din funcţia de conducere; f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare."16. La articolul 63, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67............................................................................ (4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei."17. Articolul 64 se abrogă.18. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20."19. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 65, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei."20. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare."21. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea sistemului administraţiei penitenciare. (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale. (3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul contractual care în prezent ocupă o funcţie de conducere dintre cele prevăzute la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne în continuare în funcţie.  +  Articolul IIILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Sorin Stănescu,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 194.--------